Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er:"

Transkript

1

2 Forord Oppland fylkesbibliotek gjennomførte våren 2009 en spørreundersøkelse om kompetansebehovet blant fylkets bibliotekansatte. Det ble skrevet en kompetanseutviklingsplan og satt i gang kompetansehevende tiltak på bakgrunn av undersøkelsen. Konklusjonen av undersøkelsen var at kompetanse innen IKT og kultur- og litteraturformidling rettet mot alle aldersgrupper var de fagområder hvor behovet for økt kompetanse var størst. Hele 93.4 % ønsket seg kurs som var arrangert lokalt. Fylkesbiblioteket prioriterte derfor i 2010 kurs og samlinger med IKT og formidling som tema. Kompetanseutvikling i biblioteket 2011 bygger på spørreundersøkelsen fra 2009, men den har hatt som mål å gå mer detaljert inn i de forskjellige fagemnene som angår bibliotekansatte. Malen for denne bygger på en spørreundersøkelse fylkesbiblioteket i Hordaland utviklet i Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er: Å kartlegge den kompetansen som finnes ute i bibliotekene og den kompetansen det ønskes mer av. At fylkesbiblioteket kan spisse kurs vi tilbyr på bakgrunn av hva de bibliotekansatte ønsker kompetansehevende tiltak. 2

3 Gjennomføring Metode En e-post ble sendt ut til alle folkebiblioteksledere i fylket, med en link til undersøkelsen. De ble oppfordret til å videresende linken til alle sine ansatte, faste som vikarer. Undersøkelsen har bestått av 26 spørsmål, tre av disse var bare for bibliotekledere. De fleste spørsmålene ga mulighet til å velge flere svar. To av spørsmålene var kvalitative, åpne spørsmål slik at respondenten med egne ord kunne beskrive hva hun/han mente. De kompetanseemnene som respondentene har svart på er: Markedsføring og kommunikasjon Formidling Digital kompetanse Biblioteket som flerkulturell arena Annen bibliotekkompetanse Hvert emne har spesifikke områder hvor respondentene svarer på sitt kompetansenivå. Neste spørsmål dekker de samme spesifikke områdene hvor respondenten svarer på om hun/han ønsker kompetansehevende tiltak innen dette emne. Det er også stilt spørsmål om hvilken måte respondentene ønsker seg kompetansehevende tiltak. Spørreundersøkelsen er laget i Questback. Analyseprogrammet gir mulighet til å lage filter for å vise et utvalg basert på avgitte svar. Den avgrensningen jeg har sett mest hensiktsmessig og nyttig er utvalg etter stillingstype. På noen av kompetanseområdene er det stort avvik avhengig av hvilken stillingstype respondenten tilhører. 3

4 Hvem har svart? 55 folkebibliotekansatte har svart på undersøkelsen. Det vil si at ca. 60 % av de fast ansatte har svart på undersøkelsen. 22 av 26 bibliotekledere har svart. Det tilsier at minst 22 av fylkets 26 kommuner er representert i utvalget. 19 med stillingen «bibliotekar» har svart. Av disse 19 har 18 bibliotekutdanning. I oppland er det i følge bibliotekstatistikken ( 44 fagutdannede bibliotekarer som jobber i folkebibliotek i Oppland. Av disse har 75 % svart på undersøkelsen. Dette er en høy prosentandel når man sammenlikner med liknende undersøkelser. Av de som jobber i bibliotek uten bibliotekutdanning har 14 av 44 svart. Dette gitte gir en svarprosent på 32 %. Der er kun 4 vikarer som har svart. Dette tilsier at tolkning av resultater bygd på utvalget samlet sett har pålitelighet. Resultater bygd på stillingstypene «bibliotekleder» og «bibliotekar» er pålitelige, mens utvalget «kontorfaglig tilsatt» og «vikar» er mindre pålitelige. Stillingsprosent % % % % % 6 100% 60 % av respondentene jobber i en 100 % stilling. Biblioteklederne drar, naturlig nok, opp dette snittet. Av de som er ansatt som bibliotekarer er bare halvparten i 100 % stilling, og blant kontorfaglig personell er ca. en tredjedel i full jobb i sitt bibliotek. 4

5 Alder 1 Under 30 år år år år 5 Over 60 år Gjennomsnittsalderen i bibliotekene er 48 år (grovt utregnet). Gjennomsnittsalder for ansatte i kommunene i Norge pr er 44,8 år ( Gruppen med stillingen bibliotekar er den yngste (snitt 44 år). Gruppen med stillingen fast kontorpersonell er eldst (56 år). 5

6 Resultater Markedsføring og kommunikasjon I tabellen under vises resultatet av de 55 respondentene sine svar i prosent på spørsmålet «Hvordan vurderer du din kompetanse på området markedsføring og kommunikasjon». Grafen viser hvilke områder respondentene ønsker kompetansehevende tiltak i prosent. god God Middels god Ganske dårlig dårlig Ikke aktuelt N Navn % % % % % % Kjennskap til bibliotekbrukernes behov 21,8 % 52,7 % 23,6 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 55 Alliansebygging og partnerskap 1,8 % 23,6 % 29,1 % 34,5 % 0,0 % 10,9 % 55 Markedsføring av bibliotekets tjenester 9,1 % 32,7 % 40,0 % 12,7 % 1,8 % 3,6 % 55 Mediekontakt 9,1 % 20,0 % 36,4 % 21,8 % 3,6 % 9,1 % 55 Kjennskap til bibliotekbrukernes behov er den kompetansen flest er gode på (75 % svarer god eller svært god), mens alliansebygging/partnerskap og mediekontakt er de emnene færrest føler seg gode på. Det er tilnærmet lik prosentandel om man skiller mellom stillingstype (bibliotekleder, bibliotekar og fast kontorpersonell). 1 Kjennskap til brukergruppenes behov 2 Alliansebygging og partnerskap 3 Markedsføring av bibliotekets tjenester 4 Mediekontakt 5 Ingen 6 Ikke relevant 7 Annet, spesifiser her 6

7 Markedsføring av bibliotekets tjenester er det kompetansehevende tiltaket flest ønsker. Av biblioteklederne er det hele 91 % som ønsker seg dette. 60 % av biblioteklederne ønsker også større kompetanse innen emnet «mediekontakt». For bibliotekarer og fast kontorpersonell er det liten interesse i andre kompetansehevende tiltak enn markedsføring av bibliotekets tjenester. Formidling I tabellen under vises resultatet av de 55 respondentenes svar i prosent på spørsmålet «Hvordan vurderer du din kompetanse på følgende områder innen formidling». Grafen viser hvilke områder respondentene ønsker kompetansehevende tiltak i prosent. god God Middels god Ganske dårlig dårlig Ikke aktuelt Navn % % % % % % Kultur- og litteraturformidling gjennom muntlig formidling 12,7 % 43,6 % 21,8 % 12,7 % 5,5 % 3,6 % 55 Kultur- og litteraturfomidling synliggjort gjennom samlingens plassering i bibliotekrommet 5,5 % 43,6 % 40,0 % 7,3 % 0,0 % 3,6 % 55 Kultur- og litteraturformidling på nett (hjemmmeside /blogg) 5,5 % 21,8 % 25,5 % 20,0 % 7,3 % 20,0 % 55 Formidlingsmetoder og metodikk 0,0 % 29,6 % 40,7 % 13,0 % 9,3 % 7,4 % 54 N Av de med stillingstype bibliotekar svarer 63 % at de har god eller svært god kompetanse på formidling synliggjort gjennom samlingens plassering. 41 % av disse (stillingstype bibliotekar) svarer også at de har god eller svært god kompetanse på formidling på nett. Dette er en vesentlig høyere prosentandel enn hva bibliotekledere og kontorpersonell har svart. Bare 31 % av biblioteklederene svarer at de har god eller svært god kompetanse på formidling synliggjort gjennom samlingens plassering. De med stillingen fast kontorpersonell drar opp snittet på god eller svært god kompetanse på formidling gjennom muntlig formidling. 1 Kultur- og litteraturformidling gjennom muntlig formidling 2 Kultur- og litteraturfomidling synliggjort gjennom samlingens plassering i bibliotekrommet 3 Kultur- og litteraturformidling på nett (hjemmmeside /blogg) 4 Formidlingsmetoder og metodikk 5 Ingen 6 Ikke relevant 7 Annet, spesifiser her 7

8 Grafen viser en liten overvekt for ønske om kompetansehevende tiltak innen formidling synliggjort gjennom samlingens plassering. Men det er liten forskjell mellom de fire emnene. Forskjellen blir stor hvis vi filtrerer på stillingskode. 91 % av biblioteklederene ønsker kompetansehevende tiltak innen formidling synliggjort gjennom samlingens plassering. Blant bibliotekarene er det bare 42 % som ønsker det samme. For dem er det formidlingsmetoder og metodikk som skårer høyest (nesten 80 %). Kontorfaglig personell ønsker muntlig formidling mest (55 %) Digital kompetanse I tabellen under vises resultatet av de 55 respondentene sine svar i prosent på spørsmålet «Hvordan vurderer du din kompetanse på følgende områder innen digital kompetanse». Grafen viser hvilke områder respondentene ønsker kompetansehevende tiltak i prosent. Grunnleggende digital kontorstøtteverktøy (bruk av tekstbehandling, regneark, e-post) Fagspesifikk kompetanse (f.eks. relevante bibliotekssystem og databaser) Veiledning i bruk og forståelse av informasjonsressurser på internett god God Middels god Ganske dårlig dårlig Ikke aktuelt Navn % % % % % % 20,0 % 45,5 % 29,1 % 5,5 % 0,0 % 0,0 % 55 14,5 % 47,3 % 29,1 % 5,5 % 1,8 % 1,8 % 55 9,1 % 30,9 % 47,3 % 9,1 % 0,0 % 3,6 % 55 Bruk av sosiale medier 7,3 % 30,9 % 30,9 % 16,4 % 3,6 % 10,9 % 55 N Det er høy kompetanse på områdene grunnleggende digital kontorstøtteverktøy og fagspesifikk kompetanse. Bruk av sosiale medier er det området hvor færrest har god eller svært god kompetanse. 1 Grunnleggende digital kontorstøtteverktøy(bruk av tekstbehandling, regneark, e-post) 2 Fagspesifikk kompetanse (f.eks. relevante bibliotekssystem og databaser) 3 Veiledning i bruk og forståelse av informasjonsressurser på internett 4 Bruk av sosiale medier 5 Ingen 6 Ikke relevant 7 Annet, spesifiser her 8

9 Det er en lik prosentandel, ca. 50 %, som ønsker kompetansehevende tiltak på områdene fagspesifikk kompetanse, veiledning i bruk og forståelse av informasjonsressurser på internett og bruk av sosiale media. Biblioteket som flerkulturell arena I tabellen under vises resultatet av de 55 respondentenes svar i prosent på spørsmålet «Hvordan vurderer du din kompetanse på følgende områder innen biblioteket som en flerkulturell arena». Grafen viser hvilke områder respondentene ønsker kompetansehevende tiltak i prosent. god God Middels god Ganske dårlig dårlig Ikke aktuelt N Navn % % % % % % Møte minoritetsspråklige brukere på en profesjonell måte 5,5 % 52,7 % 32,7 % 3,6 % 1,8 % 3,6 % 55 Tilrettelegging av tjenester for minoritetsspråklige 1,8 % 23,6 % 40,0 % 23,6 % 0,0 % 10,9 % 55 Bibliotekets rolle innen inkludering og integrering 5,5 % 21,8 % 50,9 % 10,9 % 1,8 % 9,1 % 55 Det er forholdsvis høy kompetanse blant bibliotekansatte i å møte minoritetsspråklige på en profesjonell måte. Respondentene har større usikkerhet om bibliotekets tilrettelegging av tjenester og bibliotekets rolle innen inkludering og integrering. 1 Møte minoritetsspråklige brukere på en profesjonell måte 2 Tilrettelegging av tjenester for minoritetsspråklige 3 Bibliotekets rolle innen inkludering og integrering 4 Ingen 5 Ikke relevant 6 Annet, spesifiser her Under dette kompetanseemnet er det på de områdene respondentene føler de har dårligst kompetanse at de ønsker kompetansehevende tiltak. Tilrettelegging av tjenester for minoritetsspråklige er det kompetanseområde flest følte seg usikre på, og som flest ønsker mer kunnskap om. 9

10 Biblioteket som læringsarena I tabellen under vises resultatet av de 55 respondentene sine svar i prosent på spørsmålet «Hvordan vurderer du din kompetanse innen emnet biblioteket som en læringsarena». Grafen viser på hvilke områder respondentene ønsker kompetansehevende tiltak i prosent. god God Middels god Ganske dårlig dårlig Ikke aktuelt Navn % % % % % % N Veiledning av studenter og elever 3,6 % 52,7 % 32,7 % 5,5 % 0,0 % 5,5 % 55 Veiledning av eldre 14,5 % 45,5 % 30,9 % 1,8 % 0,0 % 7,3 % 55 Veiledning av minoritetsspråklige 3,6 % 29,1 % 47,3 % 10,9 % 0,0 % 9,1 % 55 Kunnskap om pedagogikk og læringsmetoder 1,8 % 30,9 % 29,1 % 29,1 % 1,8 % 7,3 % 55 Under dette emnet er det forholdsvis stor forskjell på kompetanse etter hvilken stilling respondentene har i biblioteket. Respondentene med stilling bibliotekar, har høyest kunnskap på alle de fire områdene. Bibliotekledere og fast kontorpersonell svarer de har best kompetanse på veiledning av eldre. 1 Veiledning av studenter og elever 2 Veiledning av eldre 3 Veiledning av minoritetsspråklige 4 Kunnskap om pedagogikk og læringsmetoder 5 Ingen 6 Ikke relevant 7 Annet, spesifiser her 47 % av bibliotekarene ønsker seg enda høyere kompetanse på veiledning av studenter og elever. Ellers er det kunnskap om pedagogikk og læringsmetoder som, uavhengig av stilling, de fleste ønsker som kompetansehevende tiltak. 10

11 Generelle kompetanseområder for bibliotekansatte I tabellen under vises resultatet av de 55 respondentene sine svar i prosent på generelle bibliotekfaglige kompetanseområder. Grafen viser hvilke områder respondentene ønsker kompetansehevende tiltak i prosent. god God Middels god Ganske dårlig dårlig Ikke aktuelt N Navn % % % % % % Litteraturkunnskap 10,9 % 60,0 % 18,2 % 10,9 % 0,0 % 0,0 % 55 Samlingsutvikling 9,1 % 41,8 % 30,9 % 10,9 % 0,0 % 7,3 % 55 Veiledning 12,7 % 52,7 % 29,1 % 3,6 % 0,0 % 1,8 % 55 Service og kundebehandling 30,9 % 56,4 % 10,9 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 55 Barnebibliotekarbeid 10,9 % 30,9 % 36,4 % 12,7 % 0,0 % 9,1 % 55 Skolebibliotekarbeid 3,8 % 28,3 % 24,5 % 24,5 % 1,9 % 17,0 % 53 Prosjektarbeid/prosjektledelse 3,6 % 23,6 % 27,3 % 14,5 % 7,3 % 23,6 % 55 Referansehåndtering/kildekritikk 5,5 % 25,5 % 43,6 % 12,7 % 3,6 % 9,1 % 55 Dataspill 5,5 % 7,3 % 12,7 % 30,9 % 23,6 % 20,0 % 55 Tabellen viser at over 85 % av respondentene har god eller svært god kompetanse på service og kundebehandling. Over 70 % anser også at de innehar god eller svært god kompetanse innen litteraturkunnskap. Veiledning skårer også høyt (65 %). I motsatt ende er det bare 13 % som mener de har god eller svært god kunnskap om dataspill. Stillingstype er ikke avgjørende for hvordan respondentene har svart. Bibliotekarer drar opp snittet på referansehåndtering/kildekritikk, mens bibliotekledere drar opp snittet på området prosjektarbeid/prosjektledelse. 1 Litteraturkunnskap 2 Samlingsutvikling 3 Veiledning 4 Service og kundebehandling 5 Barnebibliotekarbeid 6 Skolebibliotekarbeid 7 Prosjektarbeid/prosjektledelse 8 Referansehåndtering/kildekritikk 9 Dataspill 10 Ingen 11 Annet, spesifiser her 11

12 Grafen viser tre områder der ønske om kompetansehevende tiltak er størst; litteraturkunnskap, samlingsutvikling og referansehåndtering/kildekritikk. Men her er det store forskjeller avhengig av stillingstype. Blant fast kontorpersonell ønsker hele 73 % av respondentene kompetanseheving på området litteraturkunnskap. For disse er også ønske om mer kompetanse innen områdene veiledning og barnebibliotekarbeid er ønsket stort (over 45 %), mens bare 9 % ønsker kompetansehevende tiltak på området samlingsutvikling. Blant bibliotekledere er de tre områdene som skårer høyest; samlingsutvikling (64 %), kildekritikk (45 %) og prosjektarbeid/prosjektledelse (41 %). Spørsmål til bibliotekledere I tabellen under vises resultatet av de 21 bibliotekledernes svar i prosent. Grafen viser hvilke områder disse ønsker kompetansehevende tiltak i prosent. god God Middels god Ganske dårlig dårlig Ikke aktuelt Navn % % % % % % Synliggjøring av biblioteket i institusjonen/kommunen 9,5 % 61,9 % 28,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 21 Synliggjøring og posisjonering av biblioteket ovenfor ledelsen i institusjonen/kommunen 9,5 % 33,3 % 47,6 % 9,5 % 0,0 % 0,0 % 21 Strategi og ledelse 0,0 % 23,8 % 71,4 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 21 Økonomistyring/økonomiutvikling 4,8 % 38,1 % 42,9 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 21 Tolking og bruk av relevant statistikk (eks: KOSTRA) 0,0 % 4,8 % 52,4 % 28,6 % 14,3 % 0,0 % 21 Endringsledelse 0,0 % 9,5 % 52,4 % 28,6 % 0,0 % 9,5 % 21 Personalarbeid/personalledelse 4,8 % 38,1 % 47,6 % 0,0 % 0,0 % 9,5 % 21 N Synliggjøring av biblioteket i kommunen er det kompetanseområdet som flest av respondentene behersker. Over 70 % har god eller svært god kompetanse på dette området. I tolking og bruk av relevant statistikk er det bare 1 av 21 som mener den har god kompetanse. Hele 43 % (9 av 21) mener de har ganske dårlig eller svært dårlig kompetanse på området. Endringsledelse er også et område hvor få føler de har god eller svært god kompetanse. 12

13 1 Synliggjøring av biblioteket i institusjonen/kommunen 2 Synliggjøring og posisjonering av biblioteket ovenfor ledelsen i institusjonen/kommunen 3 Strategi og ledelse 4 Økonomistyring/økonomiutvikling 5 Tolking og bruk av relevant statistikk (eks: KOSTRA) 6 Endringsledelse 7 Personalarbeid/personalledelse 8 Ingen 9 Annet, spesifiser her Grafen viser at hele 85,7 % (18 av 21) ønsker seg kompetansehevende tiltak på området tolkning og bruk av relevant statistikk. Cirka halvparten av respondentene ønsker seg kompetansehevende tiltak på de andre av de spurte områdene. Biblioteklederene kunne svare på et åpent spørsmål om hvilke type kompetanse de hadde ønsket var bedre ved sitt bibliotek. Åtte av 21 svarte. Tre av åtte kommenterte at de ønsket en høyere kompetanse i sitt bibliotek på sosiale medier og formidling. To av åtte ønsket høyere kompetanse på markedsføring, samlingsutvikling og bibliotekspesifikke datatjenester. Mer spisskompetanse innen litteraturkunnskap (eks innen tegneserie), samt teknisk kompetanse innen filming ble også vektlagt av en respondent. Kurs og faglige møter I grafen under vises resultatet av respondentenes svar i prosent på spørsmålet «Hvor ofte deltar du på kurs/konferanser». Bare 31 av 55 har svart på dette spørsmålet. Dette er alle bibliteklederne, sju av bibliotekarene og en med stillingen fast kontorpersonell. 13

14 1 Månedlig eller oftere 2 Noen ganger i halvåret 3 Noen ganger i året 4 Ca. en gang i året 5 Sjeldnere enn en gang i året De fleste deltar på kurs noen ganger i året (61 %). Det er verdt å merke seg at det er stort sett biblioteksledere som har svart på dette spørsmålet. På hvilken måte ønsker bibliotekansatte at kompetansehevende tiltak skal skje? I tabellen under vises resultatet av minst 43 av respondentene sine svar i prosent på spørsmålet «på hvilken måte ønsker du at eventuelt kompetanseheving skal skje for deg?». Ja Nei Usikker N Navn % % % Grunnutdanning 4,3 % 69,6 % 26,1 % 23 Etter- eller videreutdanning 44,0 % 24,0 % 32,0 % 25 Kurs med kort varighet 89,2 % 2,7 % 8,1 % 37 Kurs som går over flere samlinger 69,7 % 18,2 % 12,1 % 33 Kurs arrangert lokalt/regionalt 100,0 % 0,0 % 0,0 % 43 Kurs arrangert nasjonalt 69,2 % 11,5 % 19,2 % 26 Kurs arrangert internasjonalt 19,0 % 47,6 % 33,3 % 21 Nettbasert studie / fjernundervisning 53,8 % 23,1 % 23,1 % 26 Hospitering i andre bibliotek 55,2 % 27,6 % 17,2 % 29 Mentorprogram (faglige veiledere /rådgivere innen et spesifikt fagfelt) 56,0 % 24,0 % 20,0 % 25 Kollegabasert veiledning 50,0 % 22,7 % 27,3 % 22 Deltaker i utviklingsarbeid (prosjekter) 46,2 % 26,9 % 26,9 % 26 14

15 Svaralternativene var laget slik at det var meningen at alle skulle svare på alle områdene. Det er tydelig at mange av respondentene ikke oppfattet det slik. Kurs arrangert lokalt/regionalt har fått 43 svar, mens kurs arrangert internasjonalt har fått 21 svar. Det kan virke som mange av respondentene bare har svart på de områder de kunne tenke seg at kompetanseheving skal skje for dem. I så fall blir prosenten på områdene som kurs arrangert internasjonalt lavere enn det kan se ut på tabellen. Hvis det er hold i denne påstanden vil den reelle prosenten som ønsker internasjonale kurs synke fra 19 % til 9 %, og kollegabasert veiledning fra 50 % til 11 %. Det tabellen sier veldig klart er at lokale kurs er det alle respondentene ønsker (100 %), og at kurs med kort varighet er det mest ønskelige (89,2 %). Andre kommentarer Spørreundersøkelsen ble avsluttet med et åpent spørsmål; «Har du andre kommentarer til kompetanseheving i biblioteket». Fire bibliotekledere svarte på dette spørsmålet. Svarene var: 1) Glemte å nevne følgende komp. som kunne vært ønskelig: Kunnskap om søknadsmidler. 2) Disse kompetanseområdene synes jeg er viktigst: Digital kompetanse, endringskompetanse, markedsføring og formidling. Hva med å holde egne kurs for assistenster med grunnleggende opplæring i bibliotekarbeid? 3) Fint med kurs i området! Gjerne dagskurs/kortere kurs - flere kan delta. gjerne også møter/seminarer/fagdiskusjoner om bibliotekutvikling generelt, trender nasjonalt og internasjonalt. 4) Skulle ønske at fylkesbiblioteket i større grad var pådrivere for lokale prosjektsøknader og kunne hjelpe til med f.eks søknadsskriving.fylkesbiblioteket bør gå foran å vise vei for folkebibliotekene i fylket når det gjelde f.eks e-bøker, og holde bibliotekene orientert om bibliotekutvikling generelt. ikke lett å få med seg alt når en jobber i et lite bibliotek nesten alene 15

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview Side 1 av 9 Kompetanseutvikling i bibliotek-13:44 1) Kva type bibliotek jobbar du i? Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek 2)

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING Folkebibliotekansatte i Nordland

KOMPETANSEKARTLEGGING Folkebibliotekansatte i Nordland KOMPETANSEKARTLEGGING Folkebibliotekansatte i Nordland Sammendrag Nordland fylkesbibliotek gjennomførte i slutten av en kompetansekartlegging blant ansatte i Nordland i folkebiblioteksektoren. Undersøkelsen

Detaljer

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010 Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010 Bakgrunn: Type stilling Det er stor variasjon når det

Detaljer

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Tiltaksplan - kompetanseutvikling

Tiltaksplan - kompetanseutvikling Figur 1 Sør-Odal bibliotek 2014 Kultur, bibliotek og kompetanse - fylkesbiblioteket Tiltaksplan - kompetanseutvikling Innledning Tiltaksplanen for kompetanseutvikling er en årlig oppfølging av at fylkesbiblioteket

Detaljer

Bibliotekene i Hedmark: kompetansekartlegging og -plan

Bibliotekene i Hedmark: kompetansekartlegging og -plan 2012 Bibliotekene i Hedmark: kompetansekartlegging og -plan Kultur, bibliotek og kompetanse, Fylkesbiblioteket 03.07.2012 1 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Undersøkelsen... 3 Formål... 3 Planens

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010

Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010 Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010 Merete Hassel Bibliotekfaglig ressurssenter ved Bodin Utviklingsplan, utdanningstilbud og samarbeid Korte fakta Bibliotekfaglig ressurssenter

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Formidlingskompetanse...

Formidlingskompetanse... Formidlingskompetanse... Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Adresse Torvet 6 4836 Arendal Organisasjonsnummer 974573911 Hjemmeside

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014 Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 statusrapport 2014 Fokusområde 1 Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena Strategi 1.1 Vestfoldbibliotekene skal være aktive arenaer for debatt og aktualitet Tiltak

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Rapport Gjennomført oktober 2013 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra elever og foresatte på økologiske epler.

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014)

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014) Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014) innledning Skolebiblioteket arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring

Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring Presentasjon, Biblioteksjefmøte Tønsberg 22. mai 2014 Eiri Elvestad, Førsteamanuensis i sosiologi, Eiri.Elvestad@hbv.no Sigrunn Tvedten, Høgskolelektor

Detaljer

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag ( )

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag ( ) Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014) Skolebiblioteket arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de videregående

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms HANDLINGSPLAN - Regional bibliotekplan for Troms -2028 1 Handlingsplan - Regional bibliotekplan for Troms -2028 følges her opp med en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen er utviklet i samhandling med

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Kultursjefen. Namdalsbibliotekene - plan for samarbeid og utvikling HØRINGSSVAR FRA NAMSOS KOMMUNE.

Namsos kommune. Saksframlegg. Kultursjefen. Namdalsbibliotekene - plan for samarbeid og utvikling HØRINGSSVAR FRA NAMSOS KOMMUNE. Namsos kommune Kultursjefen Saksmappe: 2008/8187-1 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Namdalsbibliotekene - plan for samarbeid og utvikling 2008-2014. HØRINGSSVAR FRA NAMSOS KOMMUNE. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning

Digital tilstand i høyere utdanning Digital tilstand i høyere utdanning Presentasjon av utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor v/ Janne Wilhelmsen Norgesuniversitetets prosjektseminar og nettverksmøte 9. sept. 2009 Undersøkelsen

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer.

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer. Oslo kommune Bydel Østensjø Østensjø barneverntjeneste Oppfølgingstjenesten, Ofot Resultater fra brukerundersøkelse for tiltak hybel med oppfølging. Ofot laget en brukerundersøkelse der vi ønsket å få

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Videregående skole I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med en videregående skole i løpet av de siste 12 månedene. Dersom du er forelder eller pårørende og har flere barn

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Næringslivsbarometer. Et samarbeid mellom Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Handelshøyskolen BI Drammen

Næringslivsbarometer. Et samarbeid mellom Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Handelshøyskolen BI Drammen Næringslivsbarometer for Drammen 2009 Et samarbeid mellom Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Handelshøyskolen BI Drammen Utført av førsteamanuensis Erik Wilberg, BI Februar 2009 Om undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om pensjon

Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes kunnskap om og bevissthet omkring

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen.

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen. 1. Introduksjon Det har fremgått av media at utviklingen av norske elevers leseferdigheter etter PISA 2009 er på rett spor. Ved å svare på denne undersøkelsen bidrar du til å belyse hvordan engelsklærere

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

Merkevare Vestfoldbibliotekene (Ref #1318506495823)

Merkevare Vestfoldbibliotekene (Ref #1318506495823) Merkevare Vestfoldbibliotekene (Ref #1318506495823) Søknadssum: 322000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Postboks 2423

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Saksframlegg. Kompetanseutvikling i biblioteka i Sogn og Fjordane

Saksframlegg. Kompetanseutvikling i biblioteka i Sogn og Fjordane Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Siri Ingvaldsen, Fylkesbiblioteket Sak nr.: 14/3790-1 Kompetanseutvikling i biblioteka i Sogn og Fjordane Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår Hovudutval for

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Forslag til studieår GLU 5-10 per

Forslag til studieår GLU 5-10 per Forslag til 1.-5. studieår GLU 5-10 per 11.08.2016 Semester Fag/temauke Profesjonstemaer/Praksis Grunnleggende ferdigheter FOU Digital kompetanse Estetiske arbeidsformer 10. Masteroppgave 30 Skolen som

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Rapport: Undersøkelse utseendepress

Rapport: Undersøkelse utseendepress Rapport: Undersøkelse utseendepress Temaet vårt er utseendepress på Horten Videregående Skole. Hvorfor?: Det angår oss siden det er vår skole, og vi omgir oss med dette hver dag. Det er spennende å se

Detaljer

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per 11.08.2016 Semester Fag/temauker Profesjonstemaer/ Praksis 10 Masteroppgave 30 stp Skolen som system - i endring og utvikling Den forskende grunnskolelæreren Lokalt

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Det er utrolig stas!

Det er utrolig stas! Det er utrolig stas! Erfaringer fra samarbeid mellom høgskole- og folkebibliotek i Vestfold. Ved Rigmor Haug, Larvik bibliotek, Kristin Østerholt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Anita Hvarnes Evensen,

Detaljer

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap til naturbruksutdanning Spørreundersøkelse gjennomført blant ungdomsskoleelever i Oppland 2011/12 av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II «Sharing is caring», Stockholm 24. april 2015 Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek Foto: Sigrid Furnes

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009 Undersøkelse om Skolefrukt i norske kommuner Rapport Gjennomført juni 2009 Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen var å få forståelse for hvordan ansatte i norske kommuner og politikere i kommunene

Detaljer