https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid= &questid= &reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM"

Transkript

1 Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid= &questid= &reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning - N 28 1 Ja 2 Nei 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

2 Quest Reporter - Open Answers https://web.questback.com/isarep/openanswers.aspx?valueid= &questid= &re... Hvis ja på spm. 1 Hvilken grad av utdanning og/eller kurs er det? 1 of 2 3/24/11 12:42 PM

3 Quest Reporter - Open Answers https://web.questback.com/isarep/openanswers.aspx?valueid= &questid= &re st.poeng karriereveiledning 30 studiepoeng, Høgskolen i Tromsø. Årsstudium rådgiving, avsluttes våren studiepoeng 30 stp. karriereveieldning og 30 stp veiledningspedagogikk Jeg ha fra før 30 studiepoeng i rådgivning. Våren 2011 avslutter jeg videreutdanning i rådgivning ved NTNU, 60 studiepoeng. Jeg er sertifisert for å bruke Solbergs interessetest Karriereveiledning, 30 stp. Korte kurs 30 stp 10 studiepoeng Høgskole Rådgiving 60 stp og Karriereveiledning 60 stp 30 studiepoeng i karriereveiledning fra høyskolen i Tromsø Har 60 studiepoeng 30 sp. karriereveiledning 30 stp Karriereveiledning + 10 stp Veiledningssamtalen (masteremne) + 20 stp Rådgiving og kartlegging (masteremne) Usikker på hva som defineres som karriereveiledning... Veiledningsped. Karriereveiledning 30 sp og Rådgivning 10vt 2 of 2 3/24/11 12:42 PM

4 Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid= &questid= &reporterset... Har du fått benyttet denne kompetansen/utdanningen i din jobb? Sammenligne: - Uten sammenligning - N 20 1 Ja 2 Nei 3 I noen grad 1 of 1 3/24/11 12:42 PM

5 Quest Reporter - Open Answers https://web.questback.com/isarep/openanswers.aspx?valueid= &questid= &re... Hvis ja på spm. 3. På hvilken måte får du brukt denne kompetansen i jobben din? Litt mere bevisst på den jobben jeg gjør Arbeider som rådgiver Bruker den i veiledning av elever i forhold til videre utdanning. Rådgiver Da jeg var rådgiver For eksempel i veiledning med elevene - ulike teknikker Er rådgiver og bruker den daglig i veiledning av elever og i faget utdanningsvalg. I samtale med elever om karrierevalg og bedre evne til å vurdere hvor behovene for slik veiledning er størst. Særlig i forhold til veiledning av enkeltelever. Er blitt en bedre veileder. Bedre rustet til å lede arbeidet på vår skole med faget utdanningsvalg. Måten jeg forholder meg til andre i en veiledningssammenheng - gi og motta informasjon hos enkeltmennesker (elever, foreldre/foresatte, lærere, rådgivere, bedriftsledere, etc.) på en kvalitativt bedre måte. Jeg har også fått bedre kunnskap på viktige områder som gjør at jeg kan jobbe mer rasjonelt og systematisk - og ordne hverdagen slik at rådgiverjobben min i større grad består i det den skal. Bruker det jeg har lært i samtalene med foreldre og elever. Bruker den i jobben som rådgiver og som lærer i utdanningsvalg 1 of 1 3/24/11 12:43 PM

6 Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid= &questid= &reporterset... Hvis du fikk tilbud om kompetanseheving i karriereveiledning, på hvilket nivå vil det være ønskelig for deg å få dette? Sammenligne: - Uten sammenligning - N* 26 1 Grunnutdanning 2 Videreutdanning m/studiepoeng 3 Kurs 4 Erfaringsutveksling med andre rådgivere *N = antall respondenter som har besvart spørsmålet 1 of 1 3/24/11 12:43 PM

7 Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid= &questid= &reporterset... Hvilken kompetanseheving har du behov for? Sammenligne: - Uten sammenligning - N* 27 1 Karriereveiledningstemaer 2 Karriereveiledning på nett et supplement 3 Min utviklingsplan komme i gang 4 Veiledning av minoritetsspråklige 5 Bruk av sosiale medier som hjelpemiddel til å nå ungdommen 6 Trender i arbeidslivet 1 of 2 3/24/11 12:44 PM

8 Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid= &questid= &reporterset... 7 Utdanningsmuligheter i utlandet 8 NAV-systemet og rettigheter 9 Elevrettigheter 10 Sosialpedagogisk kompetanse 11 Skolevegring 12 Nettverk i forhold til hjelpeapparatet 13 Annet, spesifiser her *N = antall respondenter som har besvart spørsmålet 2 of 2 3/24/11 12:44 PM

9 Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid= &questid= &reporterset... Dersom du har behov, på hvilken måte vil det være ønskelig for deg å tilegne deg denne kompetansen? Sammenligne: - Uten sammenligning - N* 27 1 Nettverk for erfaringsutveksling 2 Hospiteringsordninger på andre skoler eller i bedrifter 3 Bruke digitale hjelpemidler som sosiale medier og veiledning på nett 4 Implementere teori gjennom praksisøvelser 5 Trekantsveiledning 6 Casebasert 1 of 2 3/24/11 12:44 PM

10 Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid= &questid= &reporterset... 7 Kollegaveiledning 8 Forelesninger *N = antall respondenter som har besvart spørsmålet 2 of 2 3/24/11 12:44 PM

11 Quest Reporter - Open Answers https://web.questback.com/isarep/openanswers.aspx?valueid= &questid= &re... Hvordan oppfatter du at kompetansen innenfor faget utdanningsvalg er på din skole? Vi har ikke dette faget i vgs! Men vi er ikke så verst på samarbeid med gs og med høyrere utdanning. Vi er ganske gode på utdanningsveiledning også! Rådgiver i forhold til yrke/utdanning har etterutdanning/videreutdanning innafor feltet og er oppdatert til ei hver tid. jeg jobber i vgs Rådgiverne har kompetanse. Jeg kjenner ikke til hvilken kopetanse de andre i organisasjonen har, men tror ikke det er kompetanse som rekker ut over det som "folk flest" vet om yrker og utdanning. God God. Vi har et team av rådgivere både med utdanning i karriereveiledning, lang erfaring og erfaring fra andre yrker og mange utdanningsinstitusjoner, og dessuten fra utdanningsinstitusjoner i utlandet. Faget utdanningsvalg er grunnskolens fag. I den grad vi snakker om kompetanse, er det realkompetanse. Vi har et eget fag som heter UV-fag og elevene har valgt utdanningsprogram som de følger hele året. Vi har 8 ulike program og 8 lærere som følger opp sitt program. tror ingen av lærerne har spesiell utdanning i faget. Kunne vært bedre siden den er selvlært. Men positivtenkning gir god kompetanse. slett Tja Kompetansen er bra. Kun rådgiver har kompetanse God Det er jeg som har faget og stort sett jeg som har kompetansen. Har ikke faget på vgs 1 of 2 3/24/11 12:45 PM

12 Quest Reporter - Open Answers https://web.questback.com/isarep/openanswers.aspx?valueid= &questid= &re... Kompetansen er ikke tilfredsstillende. Bra Varierende - og svært avhengig av å bli gjenoppfrisket/repetert for å sikre at innhold/tilbud samsvarer - og utvikles innenfor planenes mål og intensjoner. Vi har jobbet mye med dette på vår skole. Likevel er det i STORT behov for kompetanseheving. På alle nivå. Dette er en videregående skole, og her har vi ikke det faget. Men vi tar i mot elever 2 ganger i året fra ungdomsskolen som har nettopp dette faget, så vi er godt orientert om hva dette er. Kompetansen er knyttet til en person, og er sårbart Vår skole har ikke faget utdanningsvalg - men driver en mer "tilpasset" form for utdanningsvalg. Dette byr på mange utfordringer - og kompetanseheving er en nødvendighet. Ganske god 2 of 2 3/24/11 12:45 PM

13 Quest Reporter - Open Answers https://web.questback.com/isarep/openanswers.aspx?valueid= &questid= &re... Hvilken kompetanseheving sett fra skolens/rådgiverens ståsted ser du ville være nyttig i faget utdanningsvalg? 1 of 2 3/24/11 12:45 PM

14 Quest Reporter - Open Answers https://web.questback.com/isarep/openanswers.aspx?valueid= &questid= &re... Mer fokus på det sosialpedagogiske= identifisere risiko- og suksesskriterier for å hindre/redusere drop-out. jeg jobber i vgs Kompetanseutvikling i hele kollegiet, omfatter også skolens ledelse. Kompetansehevinga må være initiert av ledelsen ved skolen Kollegiet bør bevisstgjøres om at elevene ofte må gjennom en modningsprosess for å ta de rette valgene i forhold til yrke og utdanning. En bør også bli bevisst at denne prosessen krever innsats fra flere enn rådgiverne, dete arbeidet er hele skolens ansvar jf opplæringsloven Oppdatering i forhold til utviklingen i arbeidsmarkedet. Hospitering i bedrifter med tanke på å forstå noe om fagvalg i forhold til karriereønsker hos elevene Hvis meningen er å "nå" rådgivere/karriereveiledere på videregående skoles nivå, er det viktig og også ta med fag som angår rådgiveren/karriereveilederen på dette nivået. Prosjekt til fordypning kan være et slikt fag. Tror alle lærerne har hatt godt av å komme på videregående og snakket grundig med lærerne der. Det samme gjelder rådgiver= stadig i kontakt med videregående. Flere dagskurs for mange / alt av personal. Varierte fagområder for å vise større muligheter. Erfaringsutveksling på lærernivå. i det minste et grunnkurs, men skolen er stor, og noen bør ha videreutdanning i dette.? Egentlig ikke noe i forhold til gjennomføring av KUPP. Det som er krysset ut ovenfor Rendyrket karriereveiledning. Arbeidslivskunnskap. Se over. Innhold i faget, utveksling av ideer til innhold. Mer kunnskap om veien helt fram til yrkes-/studiekompetanse slik at elevene er kjent med - og forberedt på arbeidsformer og utfordringer (samarbeid med medelever og med/i bedrifter). Mer kunnskap om muligheter innenfor faget - for å kreativt utnytte det spillerom som ligger i planen (særlig overfor lokale bedrifter/næringsliv). Jeg tror vi som rådgivere ofte er "motoren" også i utdanningsvalg. Vi trenger å utvikle dette faget til den fantastike ressursen faget er. Mange av temaene skissert ovenfor er flotte. Når det gjelder karriereveiledning og videreutdanning ønsker jeg sterkt å kunne delta på noe slikt! Jeg vet ikke hva de på ungdomsskolen trenger mest, men jeg tror rådgivere på ungdomsskolen burde vite mer om generell studiekomp og spesiell studiekomp., og at de skal kunne forklare mer hva det vil si å velge språk/samf.fag/økonomi og realfag. Hva gir ekstrapoeng f.eks. De bør også få vite litt om det å være utvekslingselev i utlandet slik at de kan råde elever som ønsker det til å velge studiespes.! De med yrkesfag får ikke godkjent vg2 i utlandet! Mange rådgivere fra u.skolen kunne ha fått mye av denne informasjonen ved besøk på de videregående skolene f.eks. Ikke bare under de to dagene om høsten og våren når 9. og 10. besøker de vg. skolene, men også ved andre besøk. At flere ved skolen kunne få en kompetanse Alle former for kompetaneheving - kanskje først og fremst kurs/foredrag/erfaringsutveksling... Karriereveier, trender i arbeidslivet 2 of 2 3/24/11 12:45 PM

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart?

Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart? Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart? Trond Buland NTNU Skole og læringsforskning Oppdragsforskning ved Program for lærerutdanning Loen 7. 11. 2012 1 Evaluering av skolens rådgivning

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet RAPPORT 39/2009 Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Evaluering av Kunnskapsløftet

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Januar 00 Evaluering av prosjektet Alle har en psykisk helse INNHOLD: Side Om undersøkelsen Oppsummering Resultater fra elevundersøkelsen:

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» OM UNGDOMS VALG OG SKOLENS RÅDGIVNING Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen Hell 5. februar 2015 Trond Buland, NTNU PLU Evaluering

Detaljer