Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014)"

Transkript

1 Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag ( )

2 innledning Skolebiblioteket arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag ( ) TIL BEHANDLING I FYLKESRÅDET AUGUST 2011 Skolebibliotekene i de videregående skolene har i utgangspunktet samme verdigrunnlag som andre typer bibliotek: Å gjøre kunnskap og utdanning tilgjengelig for alle, uavhengig av sosiale, økonomiske, geografiske og ferdighetsmessige skillelinjer. I opplæringslovens paragraf 9-2 slås det fast at alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek, og i St. meld. 23 Bibliotek ( ) poengteres viktigheten av biblioteket som en del av skolens læringsmiljø. Stortingsmeldingen synliggjør videre at det er store variasjoner fra skole til skole når det gjelder hvordan skolebiblioteket fungerer, og ifølge en kartlegging fra Møreforskning (Høskolen i Volda, 2007) er den største utfordringen for det enkelte skolebibliotek nettopp det å medvirke i skolens læringsmiljø. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag ( ) har i sin politiske plattform et tydelig fokus på flere områder der det er relevant å bringe inn skolebibliotekene som aktører: Ungdom; utdanning; kultur; inkludering. Oppvekstkommisjonen (2010) som ble opprettet av fylkesråden for utdanning, har i sin innstilling (Fylkestingssak 10/80) følgende som et av fire prioriterte punkter: Et læringsmiljø som har plass for alle og som er preget av ambisjoner og høye forventninger. Velfungerende skolebibliotek med tilstrekkelig kompetanse og ressurstilgang vil kunne ha stor betydning i arbeidet for å oppnå et læringsmiljø med kvaliteter som er beskrevet i dette punktet. Bibliotekene ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag møtes årlig for faglig oppdatering og utveksling. Møtene koordineres av fylkesbiblioteket, og hvert andre år legges det opp til felles samling med tilsvarende bibliotek i Sør-Trøndelag. I skolebibliotekenes vårmøte 2007 ble det bestemt at et strategiarbeid skulle settes i gang som oppfølging av Bibliotekreform Et strategiutvalg ble nedsatt og første møte ble avholdt vinteren Utvalget har bestått av: Torunn Sandstad Næss (Inderøy bibliotek), Marit Knedal Skevik (Steinkjer videregående skole, avd. Egge) og Aase Bergene (Inderøy videregående skole). Fylkesbiblioteket har hatt sekretærrollen, ved Kari Hortman og Kristin Storvig. Vinteren 2010 ble første utkast til strategidokument sendt ut på høring til bibliotekene og skolene, samt presentert i rektorkollegiet. Mottagelsen har vært positiv, men det ble påpekt at oppfølging av strategien forutsetter prioritering fra skolenes ledelse og integrering i øvrig plan- og økonomiarbeid. Arbeidet med strategien må også kobles til oppfølgingen av elevundersøkelsene og Kvalitetsmelding Hovedutfordringene som utvalget har tatt utgangspunkt i er følgende: Hvordan integrere skolebiblioteket i den pedagogiske virksomheten? Hvordan stimulere elevene til lesing av både skjønnlitteratur og faglitteratur? Hvordan utvikle skolebibliotekenes rolle i en skolehverdag preget av digitale nettressurser og tekniske hjelpemidler? Hvordan komme i gang med samarbeid på tvers av skolebibliotekene for å få en samlet kvalitetsheving av tjenestene? 2 Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen 3

3 Hovedmål og fokusområder Hovedmålet for strategidokumentet er å utvikle skolebiblioteket som verktøy og arena for læring i den videregående skolen. Fokusområder i arbeidet med å oppnå målsettingen er: 1. Biblioteket skal styrke sin pedagogiske rolle og være en integrert del av skolens opplæringsvirksomhet. 2. Biblioteket skal inkluderes i pedagogisk og faglig utvikling i skolen. 3. Biblioteket skal bidra til at elevene utvikler gode læringsstrategier og hever sin informasjonskompetanse. 4. Biblioteket skal gi tilgang til ulike typer informasjonsressurser og kilder til læring, både digitale og fysiske. 5. Biblioteket skal stimulere til leseglede. 6. Biblioteket skal utvikles som felles faglig, demokratisk og sosial arena. Strategien gjelder for perioden , og vil ha årlige resultatvurderinger og revideringer i forbindelse med fylkesbibliotekets møter for bibliotek i videregående skoler. De viktigste styringsdokumentene for drift og utvikling av skolebibliotek vises i litteraturlisten på siste side. 4 Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen 5

4 fokusområde 1 Biblioteket skal styrke sin pedagogiske rolle og være en integrert del av skolens opplæringsvirksomhet. 1.1 Biblioteket skal være aktivt og synlig i skolens læringsmiljø. 1.2 Samarbeidsrutiner skal etableres mellom bibliotekpersonale og lærere for å sikre best mulig pedagogisk tilbud. 1.3 Biblioteket skal brukes aktivt i opplæringen i alle fag. 1.4 Skolens ledelse skal sørge for at det lages utviklingsmål for skolebiblioteket og at disse integreres i skolens planverk for øvrig. Dette innebærer også resultatvurdering ved hjelp av elevundersøkelsen, evalueringssamtaler med elevgruppene og andre etablerte måleredskaper. Skolebiblioteket følger opp med konkrete handlingsplaner knyttet til vedtatte mål 1.5 Skolens ledelse skal sørge for tilstrekkelige personalressurser som dekker både ledelse, bibliotekfaglige og pedagogiske oppgaver. I tillegg må det settes av personalressurser til låneordningen for skolebøker. 1.6 For å sikre rekruttering av fagutdannede bibliotekarer bør det legges til rette for utlysning av fulle stillinger, i enkelte tilfeller kan dette løses ved samarbeid på tvers av skolene. 1.7 Kompetansen i skolebibliotekene skal kartlegges, og behovet for kompetanseheving og faglig utveksling vurderes på tvers av skolene. Bibliotekkunnskap, litteraturformidling, veiledningspedagogikk og digital kompetanse er fagområder som skal dekkes ved alle skolebibliotekene 1.8 Skolens ledelse skal legge til rette for å styrke og utvikle lærernes rolle i skolebibliotekenes pedagogiske virksomhet 1.9 Skolens ledelse skal legge til rette for å styrke og utvikle bibliotekarenes rolle i den pedagogiske virksomheten Ansatte i skolebiblioteket skal delta i relevante møter og e-postlister for ledere og pedagogisk personale Plan for opplæring i bruk av skolebiblioteket skal finnes ved hver skole. Den vektlegger samarbeidet mellom lærere og bibliotekarer Skolebibliotekansatte skal bruke aktuelle læringsportaler for å synliggjøre bibliotekets tilbud. 6 Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen 7

5 fokusområde 2 Biblioteket skal inkluderes i pedagogisk og faglig utvikling i skolen. 2.1 Skolebiblioteket skal gi god tilgang til faglitteratur og digitale ressurser for ansatte. 2.2 Skolens ledelse skal inkludere skolebiblioteket i samarbeid om faglige utviklingsprosjekt og arrangementer 2.3 Skolebiblioteket skal bidra til synliggjøring av skolens utviklingsarbeid og andre aktuelle utfordringer. 2.4 Lærerbiblioteket skal registreres og gjøres tilgjengelig i bibliotekets base. 2.5 Skolebiblioteket skal være oppdatert på skolens behov for informasjon og kunnskapsressurser. 2.6 Bibliotekpersonalet inkluderes i skolens utviklingsarbeid. 2.7 Avdeling for videregående opplæring skal bidra til oppretting av kompetansenettverk for skolebibliotek og utviklingsarbeid på tvers av skolene. I dette inngår oppfølging av prosjektet Biblioteket som læringsarena ved Steinkjer videregående skole og fylkesbiblioteket. 8 Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen 9

6 fokusområde 3 Biblioteket skal bidra til at elevene utvikler gode læringsstrategier og hever sin informasjonskompetanse. 3.1 Bibliotekpersonalet skal sammen med lærerne hjelpe elevene til å bli bevisst på ulike læringsstrategier. 3.2 Det skal satses på større bevissthet på sammenhengen mellom valg av læringsstrategi og bruk av skolebibliotekets tjenester. 3.3 Skolebiblioteket og lærerne skal hjelpe elevene til en forståelse for forholdet mellom digitale læringsressurser og faglitteratur i bøker og tidsskrift, med bevisstgjøring om hva som passer best i de ulike typer og faser av læring. 3.4 Skolebiblioteket skal gi mulighet for bruk av ulike sjangere, teksttyper og medier. 3.5 Elevene skal få veiledning i å søke etter kilder og informasjon på hensiktsmessig måte. 3.6 Lærerne og skolebiblioteket skal legges til rette for at elevene utvikler kritisk holdning til kilder og informasjonsressurser og lærer metoder for kildekritikk. 3.7 Elevene skal gis mulighet for fordypning og refleksjon. 3.8 Skolens ledelse legger til rette for opplæring i informasjonskompetanse og digitale læringsressurser for lærere og skolebibliotekarer i fellesskap. 3.9 Skolebiblioteket og lærerne skal samarbeide om opplæring i informasjonskompetanse for elevene, med nær kobling til relevante fag og oppgaver Kompetanseheving innen veiledningspedagogikk for skolebibliotekansatte skal prioriteres. 10 Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen 11

7 fokusområde 4 Biblioteket skal gi tilgang til ulike typer informasjonsressurser og kilder til læring, både digitale og fysiske. 4.1 Tilgangen til læremidler skal preges av bredde, variasjon og mangfold. De ulike typer læringsressurser sidestilles. 4.2 Alle elever skal sikres god tilgang til skolebibliotekets tjenester. 4.3 Skolebiblioteket skal bidra til bedre tilpasset opplæring for den enkelte. Det skal stimuleres til en reflektert holdning til kvaliteten på læremidlenes innhold og utforming. Målet er å støtte elevene i å ta i bruk de læremidlene som passer best i forhold til deres egne forutsetninger og behov. 4.4 Skolebiblioteket skal legge til rette for metodefrihet og en mindre lærebokstyrt opplæring. Samtidig tilrettelegges det for bruk av nye former for læremidler som stimulerer til fordypning på de områder der det kreves. 4.5 Samlingsutviklingen (innkjøp av medier og lisenser) skal tilpasses den enkelte skoles særegenhet. 4.6 Skolebiblioteket skal legge bedre til rette for: Tilgjengeliggjøring av bibliotekbasen; utlån på tvers av skolebibliotekene; utstillinger i og utenfor bibliotekene. 4.7 Skolebiblioteket skal synliggjøre litteratur tilrettelagt for brukergrupper med spesielle behov. 4.8 Litteratur for fremmedspråklige skal formidles aktivt, både på norsk og på morsmålet. 4.9 Skolebibliotekene skal delta i trøndelagsbibliotekenes satsing på samsøk og fraktordning. Med det sikres elever og ansatte best mulig tilgang til de samlede bibliotekressursene i Trøndelag Bibliotekansatte, lærere og IKT-ansatte skal samarbeide om å finne best mulig teknologisk tilrettelegging via skoleportal/ intranett, og gi tilgang til digitalt utstyr i tilknytning til biblioteket. 12 Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen 13

8 fokusområde 5 Biblioteket skal stimulere til leseglede. 5.1 Biblioteket skal være et sted for lesing, samtaler og inspirasjon. 5.2 Bibliotekpersonalet skal gi råd og veiledning til videre lesing, både som støtte til læring og som fritidsaktivitet for rekreasjon og personlig utvikling. 5.3 Biblioteket skal sikre alle elevene nærhet til litteratur i hverdagen. 5.4 Skolebiblioteket skal gi elevene inspirasjon til fritidslesing gjennom aktiv formidling og økt satsing på skjønnlitteratur ved innkjøp til biblioteket. 5.5 Lærerne og skolebiblioteket skal legge til rette for bruk av skjønnlitteratur knyttet til utvalgte fagemner i undervisningen, samtidig som det stimuleres til lesing av faglitteratur/artikler. 5.6 Det skal satses på kompetanseheving for bibliotekpersonale og lærere innen lesestimulering og litteraturformidling. 5.7 Det skal arrangeres leseverksted og opprettes lesegrupper. 5.8 Formidlingen skal tilpasses i forhold til elevenes forutsetninger og brukernivå. 5.9 Alle vgs-bibliotek i NT skal formidle litteratur som er tilrettelagt med tanke på ulike former for lesehemming. 14 Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen 15

9 fokusområde 6 Biblioteket skal utvikles som en felles faglig, demokratisk og sosial arena. 6.1 Skolebiblioteket skal utvikes til å bli en arena for integrering og samtaler på tvers av alder, fag, profesjon, interesser og kulturbakgrunn. 6.2 Skolebiblioteket skal kunne fungere som en oase i skolehverdagen, som gir mulighet for refleksjon, konsentrasjon og ro. 6.3 Skolebiblioteket skal omfatte studieplasser, sittegrupper, utstillingsareal, storskjerm for presentasjoner og filmer, veiledningsareal og verksted for utforming av digitale presentasjoner. 6.4 Skolebiblioteket skal være sentralt plassert i skolen med lett adgang til og fra opplæringsrom, kantine, kontorer og personalrom. 6.5 For å gi trivsel og god tilgang for alle, skal det fysiske rommet utformes både med tanke på estetikk og universell utforming. Rommets utforming skal stimulere til både samtaler og individuell fordypning. 6.6 Rutiner for elevmedvirkning skal utvikles, for eksempel ved at bibliotekansatte stiller opp i elevråd og ved klassebesøk. Møtene med elevene bør i løpet av året omfatte evaluerings- og utviklingssamtaler. 6.7 Skolebiblioteket skal gi rom for arrangement, møter og utstillinger i regi av elevene selv eller skolens ansatte. 6.8 Elevene skal gis anledning til å lage tematiske nettressurser knyttet til bibliotekets nettsted, som ligger synlig på skolens portal. 6.9 Biblioteket skal være delaktig i relevante sosiale medier. 16 Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen 17

10 grunnlagsdokumenter Skolenes utviklingsplaner og skolenes mål for biblioteket Kvalitetsmelding Utdanningssektoren i Nord-Trøndelag (Nord-Trøndelag fylkeskommune, 2010) Oppvekstkommisjonens sluttdokument, Fylkestingssak 10/80 Styringsgrunnlag for utdanningssektoren Kunnskapsløftet: Stortingsmelding nr 30 ( ) Kultur for læring. Gi rom for lesing, strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet , Utdannings- og forskningsdepartementet Program for digital kompetanse , Utdannings- og forskningsdepartementet Strategisk plan for digital kompetanse vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag 8. desember 2005 IFLA/UNESCOS skolebibliotekmanifest Bibliotekreform ABM-skrift #30 St.meld. nr. 23 ( ) Bibliotek Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring i den videregående skolen 19

11 Bildene er fra Steinkjer (1, 4, 8, 12, 14, 16 og 18 ) og Verdal (2, 6, 10, 14, 16 og 18 ) videregående skole Foto og utforming: Nord-Trøndelag fylkeskommune 2011

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 2 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

Bibliotekplan for Troms 2011-2014 ble vedtatt i Troms fylkesting 15. mars 2011. Forsidebilde: Knut Forberg (Kvaløya vgs.)

Bibliotekplan for Troms 2011-2014 ble vedtatt i Troms fylkesting 15. mars 2011. Forsidebilde: Knut Forberg (Kvaløya vgs.) Inkluderende Skapende Berikende Inspirerende Bibliotekplan for Troms 2011-2014 Bibliotekplan for Troms 2011-2014 ble vedtatt i Troms fylkesting 15. mars 2011 Forsidebilde: Knut Forberg (Kvaløya vgs.) Grafisk

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011 Skole Grunnskolen i Stavanger Virksomhetsidé Skolen skal gi barn og unge et skoletilbud i tråd med lovverk og læreplan. SFO skal gi et fritidstilbud før og

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Strategi for nye Deichman. Kulturetaten - Deichmanske bibliotek

Strategi for nye Deichman. Kulturetaten - Deichmanske bibliotek Strategi for nye Deichman Kulturetaten - Deichmanske bibliotek Januar 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning: bakgrunn, utviklingstrekk og definisjoner... 3 1.1 Institusjonen Deichmanske bibliotek... 3

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016

Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016 Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forskningsbasert kunnskap om læremidler og læremiddelpraksis... 6 1.3 Status for tilskuddsmidler

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal

Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal Strategiplan for grunnskolen 2011-2014 Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren

Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren Av Åsne Hestnes Eksamensbesvarelse fra studiet «Skolebibliotekarenes rolle i elevenes læringsarbeid» våren 2015 Oppgave

Detaljer

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 SpenstIKT mangfold IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Hovedmål... 2 2.1 Delmål... 2 3. Ledelse og styring... 3 4. IKT-funksjoner... 3 5. Infrastruktur... 4 5.1

Detaljer

Elæring ved Høgskolen i Telemark

Elæring ved Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Elæring ved Høgskolen i Telemark - Forslag fra en arbeidsgruppe - levert juni 2009 Digital kompetanse er [ ] i ferd med å bli en forutsetning for å delta i arbeidsliv og samfunnsdebatt

Detaljer

ENKELT, NÆRT OG GRATIS Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2013-2016

ENKELT, NÆRT OG GRATIS Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2013-2016 ENKELT, NÆRT OG GRATIS Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2013-2016 Vedtatt av Fylkestinget 23. oktober 2012 Aust-Agder fylkeskommune 2012 1 Bibliotekscenario 2020 Det var en tidlig morgen,

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena

Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena 1 Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena Dataopplæring i biblioteket en veiledning i hvordan man kan bruke biblioteket som læringsarena Eddie Pedersen

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer