Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr"

Transkript

1 Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

2 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på oppdrag frå Kultur- og idrettsavdelinga ved Fylkesbiblioteket. Datainnsamlinga vart gjort elektronisk. Det vart sendt ut spørjeskjema på e-post til følgjande grupper tilsette: Folkebibliotek i alle kommunar (unntatt Bergen) Fylkesbiblioteket Bibliotek i vidaregåande skular Høgskular i Hordaland I tillegg vart undersøkinga gjort tilgjengeleg via link på internett for tilsette ved Universitetet i Bergen og Bergen kommune. Totalt har 207 respondentar svara på spørjeskjema. 178 har svara pr e-post, og 109 har svara via link. Svarprosenten blant dei som har svara pr e-post er 55 %.

3 Bakgrunn: Type bibliotek Nesten halvparten av bibliotektilsette i denne undersøkinga, 47 %, er tilsett i folkebibliotek. 20 % arbeider i skulebibliotek i vidaregåande skule, mens til saman 25 % arbeider på universitets- eller høgskulebibliotek 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 3 % 47 % 20 % Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule 17 % 8 % 2 % 3 % Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek Anna

4 Bakgrunn: Type stilling Det er stor variasjon når det gjeld kva type stilling respondentane har. Den største gruppa er likevel bibliotekar med 27 %. 40 % 35 % 30 % 17 % er leiarar med personalansvar. 25 % 27 % 15 % har svara anna på dette spørsmålet. Ein god del av desse har kombinerte stillingar til dømes på skular. 20 % 15 % 10 % 15 % 17 % 16 % 15 % 5 % 6 % 5 % 0 % Bibliotekar Kontorfagleg tilsett Leiar, med personalansvar Leiar, uten personalansvar Fagreferent Spesialbibliotekar - rådgjevar Anna

5 Bakgrunn: Stillingsprosent Den største delen, 62 %, har full stilling, mens til saman 39 % har ei eller anna form for deltidsstilling. Det er ein større del av dei som er utdanna bibliotekar (85 %) som har 100 % stilling enn blant dei som ikkje har bibliotekarutdanning (46 %), og delvis bibliotekarutdanning (32 %). Det er fleire deltidstilsette i skulebiblioteka enn i dei andre biblioteka 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 62 % 20 % 16 % 3 % 0 % 1-19 % % % 100 % Ikkje sikker

6 Bakgrunn: Tilsettingsforhold Det er berre 9 % av respondentane som ikkje er tilsett i fast stilling. 100 % 90 % 80 % 70 % 91 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 4 % 3 % 2 % Fast stilling Vikariat Midlertidig tilsett/engasjem ent Anna/Ikkje sikker

7 Bakgrunn: Alder Den største delen av bibliotekarane, 37 %, er mellom år. 24 % er mellom 41 og 50 år. Berre 3 % er under 30 år. Det er ein noko høgare del av dei tilsette som er over 50 år i folkebiblioteka (55 %) og biblioteka i vidaregåande skule (53 %) enn i dei andre biblioteka. 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 37 % 24 % 21 % 14 % 3 % Under 30 år år år år Over 60 år

8 Bakgrunn: Andelen bibliotekarutdanna 48 % av respondentane er utdanna bibliotekar, mens 18 % er delvis bibliotekarutdanna. 34 % har ikkje bibliotekarutdanning. Det er ein lågare del av dei som er år ( 40 %) og dei som er over 60 år (36 %) som har bibliotekarutdanning enn i dei andre aldersgruppene. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 48 % 34 % 18 % Utdanna bibliotekar Delvis bibliotekarutdanning Nei

9 Bakgrunn: Fagområde - høgare utdanning Totalt 72 % av respondentane har anna høgare utdanning enn bibliotekarutdanning. Humanistiske og estetiske fag 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 65 % Det er ein høgare del av dei mellom 30 og 40 år (80 %) som har anna høgare utdanning enn av dei over 60 år (61 %). Samfunnsfag, juridiske fag og psykologi. Lærarutdanningar og utdanningar innan pedagogikk 21 % 25 % Det er ein lågare del av dei som er tilsette i folkebiblioteka (61 %) som har anna høgare utdanning enn i dei andre biblioteka. Anna Naturvitenskapelege og teknologiske fag 9 % 8 % Det er innan humanistiske og estetiske fag at flest har anna høgare utdanning (65 %). Medisin, odontologi og helsefag. 1 %

10 Bakgrunn: Utdanningsnivå på anna høgare utdanning Dei fleste som har tilleggsutdanning har denne på bachelor/cand.mag nivå (29 %). Bachelor/ cand.mag Mindre enn bachelor/ cand.mag Meir enn bachelor, mindre enn mastergrad/ hovudfag 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 20 % 20 % 29 % Det er 19 % som har høgare utdanning på master/hovudfagsnivå. Mastergrad/ hovudfag Meir enn mastergrad/ hovudfag, mindre enn doktorgrad 6 % 19 % Doktorgrad 3 % Anna 3 %

11 Kompetansevurdering: Generell Når det gjeld generell bibliotekskompetanse er det flest som oppgjev at dei har god kompetanse i service og kundebehandling (95 %), tett etterfølgt av informasjonssøk/gjenfinning (90 %) og rettleiing (86%). 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Service og kundebehandling 39 % 56 % Informasjonssøk og gjenfinning 21 % 69 % Rettleiing 19 % 67 % Litteraturkunnskap Biblioteketikk 13 % 13 % 66 % 57 % På botnen av lista finn vi spesialfelt som skule (40 %)- og barnebibliotekarbeid (34 %), men og meir generelle område som opphavsrett (41 %) og universell utforming (37%). Det er ein tendens til at dei som har biblioteksutdanning i større grad oppgjev at dei har god kompetanse på desse områda enn dei som ikkje har/delvis har denne utdanninga. Referansehandtering, sitering, kjeldebruk Kunnskapsorganisering Samlingsutvikling Prosjektarbeid/prosjektleiing Opphavsrett Skulebibliotekarbeid Universell utforming Barnebibliotekarbeid 18 % 11 % 11 % 7 % 9 % 8 % 6 % 7 % 40 % 32 % 32 % 31 % 27 % 48 % 57 % 51 % Svært god Ganske god Figuren viser delen som oppgjev svært eller ganske god kompetanse på feltet

12 Generell På kva område ønskjer ein kompetanseheving Det er klart flest som ønskjer seg kompetanseheving innan informasjonssøk og gjenfinning (53 %). 45 % kunne tenke seg kompetanseheving innan litteraturkunnskap, og 35 % innan referansehandtering, sitering og kjeldebruk. På botnen av lista ligg rettleiing (20 %) og barnebibliotekarbeid (14 %). Informasjonssøk og gjenfinning Litteraturkunnskap Referansehandtering, sitering, kjeldebruk Opphavsrett Samlingsutvikling Prosjektarbeid/prosjektleiing Kunnskapsorganisering (katalogisering og klassifisering) Skulebibliotekarbeid Biblioteketikk Service og kundebehandling Universell utforming Rettleiing 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 23 % 22 % 22 % 20 % 26 % 26 % 31 % 35 % 34 % 33 % 45 % 53 % Barnebibliotekarbeid 14 % Anna 10 % Ingen Ikkje sikker 3 % 3 %

13 Kompetansevurdering: Leiing/leiingsutvikling (for leiarar) Delen av leiarane som oppgjev at dei har god eller svært god kompetanse innan leiing/leiingsutvikling, varierar frå 48 % til 80 %. Det er 21 % som svarar at dei har svært god kompetanse på økonomistyring/prioritering. Det er flest leiarar som har god kompetanse i personalarbeid/leiing (80 %), og færrast som seier at dei har god kompetanse knytt til synleggjering av biblioteket i samfunnet/samfunnsdebatten (40 %). Personalarbeid/-leiing Økonomistyring/-prioritering Synleggjering/posisjonering av bibl.ovanfor leiing i institusjonen/ kommunen Initiere og styre prosessar og utnytte tilgjengelege ressursar Strategi og leiing Ekstern kommunikasjon Prosjektleiing /-utvikling Endringsleiing Synleggjering av biblioteket i samfunnet /samfunnsdebatten 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 11 % 8 % 6 % 11 % 11 % 11 % 8 % 11 % 21 % 37 % 56 % 53 % 56 % 55 % 53 % 68 % 69 % 58 % Svært god Ganske god

14 Leiing/leiingsutvikling På kva område ønskjer ein kompetanseheving På dette feltet er det ein klar samanheng mellom det området ein vurderer kompetansen til å vere låg, og kva ein ønskjer seg kompetanseheving innan. 53 % av leiarane seier at dei ønskjer seg kompetanseheving innan synleggjering av biblioteket samfunnet/samfunnsdebatten. Økonomistyring/prioritering er det området der færrast leiarar seier at dei ønskjer kompetanseheving. Synleggjering av biblioteket i samfunnet /samfunnsdebatten Endringsleiing Initiere og styre prosessar og utnytte tilgjengelege ressursar Strategi og leiing Personalarbeid/-leiing Synleggjering/posisjonering av biblioteket ovanfor leiing i institusjonen/ kommunen Prosjektleiing /-utvikling Ekstern kommunikasjon Økonomistyring/-prioritering Ingen Ikkje sikker Anna 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 3 % 5 % 8 % 21 % 29 % 37 % 37 % 40 % 40 % 42 % 45 % 53 %

15 Kompetansevurdering: Marknadsføring/kommunikasjon (alle) På dette punktet er det størst del som seier at dei har god kompetanse når det gjeld kjennskap til brukargruppene sine behov og motivasjon, til saman 83 %. Det er 47 % som har god kompetanse i aktiv marknadsføring av biblioteket sine tenester. Kjennskap til brukergruppene sine behov og motivasjon 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 11 % 72 % På den andre sida er det berre 24 % som oppgjev at dei har svært eller ganske god kompetanse i høve til å setje biblioteket på agendaen i media. Den største delen av dei som oppgjev god kompetanse i å setje biblioteket på agendaen finn vi i folkebiblioteka. Aktiv kommunisering og marknadsføring av biblioteket sine tenester Kunne setje biblioteket på agendaen i media 4 % 4 % 20 % 43 % Svært god Ganske god

16 Marknadsføring/kommunikasjon På kva område ønskjer ein kompetanseheving Når det gjeld marknadsføring/ kommunikasjon, er det slik at det området kompetansen er lågast, å kunne setje biblioteket på agendaen i media, og er det området som minst del ønskjer seg kompetanseheving på. Aktiv kommunisering og marknadsføring av biblioteket sine tenester Kjennskap til brukergruppene sine behov og motivasjon Kunne setje biblioteket på agendaen i media 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 35 % 44 % 65 % Ikkje sikker 11 % Det som flest kunne tenke seg auka kompetanse innan, er aktiv kommunisering og marknadsføring av biblioteket sine tenester. Ingen Anna 2 % 9 %

17 Kompetansevurdering: Formidling Nesten 8 av 10 seier at dei har god kompetanse på formidling av kunnskap og informasjon. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Til saman 58 % oppgjev at dei har svært eller ganske god kompetanse på kultur- og litteraturformidling. Formidling av kunnskap og informasjon 11 % 67 % Innan dette feltet er det minst del, til saman 41 % som seier at dei har god kompetanse innan formidlingsmetodar og metodikk. Kultur- og litteraturformidling 10 % 48 % Svært god Ganske god Når det gjeld kultur og litteraturformidling og formidling av kunnskap og informasjon, er det ein større del av dei som er biblioteksutdanna som oppgjev at dei har god kompetanse enn det er blant dei som ikkje har utdanninga/delvis har utdanninga. Formidlingsmetodar og metodikk 5 % 36 %

18 Formidling : På kva område ønskjer ein kompetanseheving Når det gjeld formidling er det ein klar samanheng mellom det området ein vurderer kompetansen til å vere låg, og kva ein ønskjer seg kompetanseheving innan. 62 % seier at dei ønskjer seg kompetanseheving innan formidlingsmetodar og metodikk. Formidlingsmetodar og metodikk Formidling av kunnskap og informasjon Kultur- og litteraturformidling Ikkje sikker 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 8 % 43 % 56 % 62 % Ingen 7 % Anna: 1 %

19 Kompetansevurdering: Digital kompetanse Delen som oppgjev at dei har god eller svært god kompetanse på desse felta, varierer frå til saman 6 % til 87% Nesten 9 av 10 meiner at dei har god grunnleggjande digital kompetanse. På botnen av lista ligg programmering. Det er ingen som oppgjev at dei har svært god kompetanse på dette feltet, mens 6 % har ganske god kompetanse. Den digitale kompetansen synker med alder. Det er ein klar tendens til at dei som har biblioteksutdanning har betre digital kompetanse enn dei andre, sjølv om dette ikkje gjeld alle felta. Det er og ein tendens til at dei som er tilsett i folkebiblioteka i mindre grad oppgjev god kompetanse på desse felta enn dei som er til sett i dei andre biblioteka. Grunnleggjande digital kompetanse Fagspesifikk kompetanse Digital kompetanse Rettleiing i bruk og forståing av digitale informasjonsressursar Strukturere og formidle informasjon på nett Bruke sosiale media og nettsamfunn Identifisere behov og utvikle idear til digitale ressursar 4 % 8 % 18 % 19 % 14 % 12 % Digital samlingsutvikling 2 % 8 % Formidlingskompetanse på 2 % 6 % dataspel Programmering 0 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 15 % 30 % 35 % 29 % 44 % 56 % 54 % 57 % Svært god Ganske god

20 Digital kompetanse På kva område ønskjer ein kompetanseheving Det største behovet for kompetanseheving på dette feltet finn vi når det gjelder å strukturere og formidle informasjon på nett. 52 % ønskjer kompetanseheving på dette området. Strukturere og formidle informasjon på nett Finne, bruke og formidle tilgjengelege digitale ressursar Bruke sosiale media og nettsamfunn, både lokalt og fagleg Rettleiing i bruk og forståing av digitale informasjonsressursar Digital samlingsutvikling Fagspesifikk kompetanse Identifisere behov og utvikle idear til digitale ressursar 43 % 41 % 40 % 39 % 36 % 33 % 52 % Formidlingskompetanse på dataspel 28 % På botnen av lista ligg dei to kompetanseområde som dei bibliotekstilsette har høgast (grunnleggjande digital kompetanse) og lågast kompetanse innan (programmering). Programmering 17 % Grunnleggjande digital kompetanse 16 % Ikkje sikker 8 % Anna 2 % Ingen 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

21 Kompetansevurdering: Biblioteket som læringsarena 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Til saman 77 % seier at dei har god informasjonskompetanse. Informasjonskompetanse 14 % 63 % 53 % oppgjev at dei har god kompetanse når det gjeld kunnskap om brukarkommunikasjon og rettleiingsmetodar, og 42 % har god kunnskap om pedagogikk og læringsmetodikk. Kunnskap om brukarkommunikasjon og rettleiingsmetodar 6 % 47 % Svært god Ganske god Kunnskap om pedagogikk og læringsmetodikk 11 % 31 %

22 Biblioteket som læringsarena På kva område ønskjer ein kompetanseheving I likskap med kompetansevurderinga, er kompetansebehova også ganske jamne på området biblioteket som læringsarena. Dei varierar frå 61 % (kunnskap om brukarkommunikasjon og retleiing) og 48 % (informasjonskompetanse og kunnskap om pedagogikk læringsmetodikk) Kunnskap om brukarkommunikasjon og rettleiingsmetodar Informasjonskompetanse Kunnskap om pedagogikk og læringsmetodikk Ikkje sikker Ingen 7 % 9 % 48 % 48 % 61 % Anna 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

23 Kompetansevurdering: Kulturelt mangfald På dette feltet er den eigenvurderte kompetansen størst når det gjeld å møte minoritetsspråklege brukarar på ein profesjonell måte (til saman 64 %). Møte minoritetsspråklege brukarar på ein profesjonell måte Biblioteket sin rolle for inkludering og integrering 7 % 5 % 38 % 57 % Svært god Kompetansen er lågast i høve til å tilrettelegge tenester for minoritetsspråklege (til saman 26 %) Biblioteket som ein fleirkulturell møtestad 7 % 35 % Ganske god Tilrettelegging av tenester for minoritetsspråklege 3 % 23 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

24 Kulturelt mangfald På kva område ønskjer ein kompetanseheving Innan kulturelt mangfald er det flest som ønskjer meir kompetanse på feltet: biblioteket sin rolle for inkludering og integrering (44 %). På den andre sida er det færrast (31 %) som ønskjer meir kompetanse når det gjeld å møte minoritetsspråklege brukarar på ein profesjonell måte. Variasjonen i ønskje om kompetanseheving er imidlertid relativt låg mellom dei ulike områda. Biblioteket sin rolle for inkludering og integrering Tilrettelegging av tenester for minoritetsspråklege Biblioteket som ein fleirkulturell møtestad Møte minoritetsspråklege brukarar på ein profesjonell måte Ingen Ikkje sikker Anna 1 % 12 % 14 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 31 % 39 % 42 % 44 %

25 Kor ofte deltek ein på kurs/konferansar i dag? Den største delen, 41 %, oppgjev at dei deltek på kurs/konfersanser noen gonger i året. 17 % deltek på kurs/koferansar sjeldnare enn ein gong i året. 45 % 40 % 35 % 30 % 41 % Dei som jobbar i folkebiblioteka er sjeldnare på kurs/konferanser og konferansar enn dei som jobbar andre i dei andre biblioteka (51 % deltek oftare enn årleg). 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 3 % 17 % 21 % 17 % Andelen som deltek på kurs/konferanser oftare en årleg, er høgast blant dei som er tilsette på Universitetsbiblioteket (80 % deltek oftare enn årleg). 0 % Om lag månadleg eller oftare 1 % Noen gonger i halvåret Noen gonger i året Omlag ein gong i året Sjeldnare Ikkje sikker

26 Kva form bør kompetansehevinga ha? Det er helit klart flest bibliotekstilsette som føretrekk kurs med kort varigheit når det gjeld form på kompetansehevinga. 80 % 70 % 60 % 50 % 47 % 76 % 47 % Om lag halvparten føretrekk også etter- og vidareutdanning og nettbaserte studiar. 40 % 30 % 20 % 34 % 21 % 35 % 40 % 10 % 9 % 0 % Grunnutdanning Etter- og vidareutdanning (som gjev studiepoeng) Kurs med kort varighet Nettbasert studie / fjernundervisning Hospitering i andre bibliotek Mentorprogram Kollegabasert veiledning Deltaking i utviklingarbeid (t.d. prosjekt)

27 Hindringar for deltaking i kompetansehevingstiltak Behovet for økonomisk større vert sett på som den største hindringa for kompetansehevingstiltak (44 %). Men også behov for studiepermisjon (34 %) og vanskar med å få vikar (33 %), vert framheva. 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 31 % 33 % 44 % 34 % 22 % 15 % 10 % 12 % 9 % 5 % 0 % Reiseavstand Vanskar med å få vikar Behov for økonomisk støtte Behov for studiepermisjon Private årsaker Anna Ikkje sikker

28 Spisskompetanse og andre kommentarar 57 % av dei bibliotekstilsette seier at dei har tilegna seg spisskompetanse på eit eller fleire felt gjennom utdanning eller arbeid. Innhaldet i denne kompetansen er svært variert. Respondentane vart til slutt i undersøkinga spurde om dei hadde andre kommentarar til temaet. Her vert ulike forhold trekt fram, men den viktigaste bodskapen er at ein treng tid/ressursar, både til å utvikle biblioteket og til kompetanseheving.

29 Oppsummering Undersøkinga viser at kompetansen til dei bibliotekstilsette varierer både mellom dei ulike kompetanseområda, og innan kvart område. Tabellen under oppsummerer delen som oppgjev god kompetanse; topp og bunn for dei ulike kompetanseområda i udersøkinga. Område: Høgast kompetanse Lågast kompetanse Generell bibliotekskompetanse Service og kundebehanding (95 %) Barnebiblioteksarbeid (34 %) Leiing/leiingsutvikling Marknadsføring/kommunikasjon Formidling Digital kompetanse Biblioteket som læringsarena Personalarbeid/leiing ( 80 %) Kjennskap til brukargruppene sine behov og motivasjon (83 %) Formidling av kunnskap og informasjon (78 %) Grunnleggjande digital kompetanse (87 %) Informasjonskompetanse (77 %) Synleggjering av biblioteketet i samfunnet /samfunnsdebatten (48 %) Setje biblioteket på agendaen i media (24 %) Formidlingsmetodar og metodikk (41 %) Programmering (6 %) Kunnskap om pedagogikk og læringsmetodikk (42 %) Kulturelt mangfald Møte minoritetsgrupper på ein profesjonell måte (64 %) Tilrettelegging av tenester for minoritetsspråklege (26 %)

30 Oppsummering Samanhengen mellom den kompetansen ein har i dag, og på kva område ein ønskjer kompetanseheving kan gå i ulike retningar: Låg kompetanse - ikkje ønskje om kompetanseheving Døme: Kunne setje biblioteket på agendaen i media (under marknadsføring og kommunikasjon) Programmering (under digital kompetanse) Høg kompetanse - men framleis ønskje om kompetanseheving Døme: Informasjonssøk og gjenfinning (under generell bibliotekskompetanse) Litteraturkunnskap (under generell bibliotekskompetanse) Låg kompetanse - ønskje om kompetanseheving: Døme: Synleggjering av biblioteket i samfunnet/samfunnsdebatten (under leiing/leiingsutvikling) Formidlingsmetodar og metodikk (under formidling)

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010 Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010 Bakgrunn: Type stilling Det er stor variasjon når det

Detaljer

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview Side 1 av 9 Kompetanseutvikling i bibliotek-13:44 1) Kva type bibliotek jobbar du i? Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek 2)

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING Folkebibliotekansatte i Nordland

KOMPETANSEKARTLEGGING Folkebibliotekansatte i Nordland KOMPETANSEKARTLEGGING Folkebibliotekansatte i Nordland Sammendrag Nordland fylkesbibliotek gjennomførte i slutten av en kompetansekartlegging blant ansatte i Nordland i folkebiblioteksektoren. Undersøkelsen

Detaljer

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er:

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er: Forord Oppland fylkesbibliotek gjennomførte våren 2009 en spørreundersøkelse om kompetansebehovet blant fylkets bibliotekansatte. Det ble skrevet en kompetanseutviklingsplan og satt i gang kompetansehevende

Detaljer

Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr.

Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 5 2016 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og

Detaljer

Saksframlegg. Kompetanseutvikling i biblioteka i Sogn og Fjordane

Saksframlegg. Kompetanseutvikling i biblioteka i Sogn og Fjordane Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Siri Ingvaldsen, Fylkesbiblioteket Sak nr.: 14/3790-1 Kompetanseutvikling i biblioteka i Sogn og Fjordane Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår Hovudutval for

Detaljer

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) 2011 1 2 Metode Undersøkinga er gjennomført av AUD på oppdrag frå, og i samarbeid med Opplæringsavdelinga. Gjennomføringsperiode:

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland 2010 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 9 2010 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Bibliotekene i Hedmark: kompetansekartlegging og -plan

Bibliotekene i Hedmark: kompetansekartlegging og -plan 2012 Bibliotekene i Hedmark: kompetansekartlegging og -plan Kultur, bibliotek og kompetanse, Fylkesbiblioteket 03.07.2012 1 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Undersøkelsen... 3 Formål... 3 Planens

Detaljer

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 1/2018 Tittel: Innbyggarhøyring

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Internasjonale aktivitetar i kommunane i Hordaland Spørjeundersøking Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Internasjonale aktivitetar i kommunane i Hordaland Spørjeundersøking Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr Internasjonale aktivitetar i kommunane i Hordaland Spørjeundersøking 11 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 B B I B L I O T E K M E D D U G L E I K F O R F R A M T I D A STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 Grafisk design og layout:a2g Grafisk, Hild F. Aase.

Detaljer

Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN

Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN Innbyggarhøyring i Bryggja Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 35/2017 Tittel: Innbyggarhøyring i Bryggja

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 11 2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Tiltaksplan - kompetanseutvikling

Tiltaksplan - kompetanseutvikling Figur 1 Sør-Odal bibliotek 2014 Kultur, bibliotek og kompetanse - fylkesbiblioteket Tiltaksplan - kompetanseutvikling Innledning Tiltaksplanen for kompetanseutvikling er en årlig oppfølging av at fylkesbiblioteket

Detaljer

Evaluering av Fylkesplan for Hordaland /09 September 2009

Evaluering av Fylkesplan for Hordaland /09 September 2009 Evaluering av Fylkesplan for Hordaland 2005-2008/09 September 2009 AUD-rapport nr. 10-09 1 2 1 Innleiing Ved innføringa av ny planlov tok regional planstrategi over etter fylkesplanen som lovpålagt obligatorisk

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Høyringsuttale Bibliotekreform 2014

Høyringsuttale Bibliotekreform 2014 Høyringsuttale Bibliotekreform 2014 Sogn og Fjordane fylkeskommune har følgjande uttale til Bibliotekreform 2014 : 1. Generelle kommentarar Sogn og Fjordane fylkeskommune støttar hovudtrekka i Bibliotekreform

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2006-2010 Versjon 30.05.06 Innleiing Den strategiske planen til Høgskulen i Volda (HVO) inneheld mål og strategiar knytte til hovudoppgåvene til høgskulen: utdanning forskings- og utviklingsarbeid

Detaljer

1. Fagleg støtte. 2. Medverknad. 0.1 Eg jobbar til dagleg i eit opplæringskontor 0.2 Eg jobbar til dagleg i ei bedrift/verksemd med lærling

1. Fagleg støtte. 2. Medverknad. 0.1 Eg jobbar til dagleg i eit opplæringskontor 0.2 Eg jobbar til dagleg i ei bedrift/verksemd med lærling Lærebedriftsundersøkinga Innhald 1. Fagleg støtte... 2 2. Medverknad... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagde samtalar... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Førebudd på læretida... 5 7. Kompetansemåla

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 200902337-5 Arkivnr. 661 Saksh. Ørnholt, Ruth Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 23.08.2011 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA

Detaljer

Bruk av IKT i skulen Spørjeundersøking AUD-rapport nr. 5-09. Mai 2009

Bruk av IKT i skulen Spørjeundersøking AUD-rapport nr. 5-09. Mai 2009 Bruk av IKT i skulen Spørjeundersøking AUD-rapport nr. 5-09 Mai 2009 INNHALD: Samandrag: s 3 Innleiing: s 5 Metode: s 5 Elevundersøkinga: s 8 Lærarundersøkinga: s 34 Rektorundersøkinga: s 55 2 Samandrag:

Detaljer

23. APR FLORA KOMMUNE. Kultur- Saksgang : Motedato : Saksnr.: Kultur- og oppvekstutvalet /07

23. APR FLORA KOMMUNE. Kultur- Saksgang : Motedato : Saksnr.: Kultur- og oppvekstutvalet /07 Kultur- FLORA KOMMUNE 23. APR. 2007 Saksgang : Motedato : Saksnr.: Kultur- og oppvekstutvalet 10.04.2007 013/07 Sakshandsamar : Arkiv: K2-C60 Arkivsaknr Edvin Helgheim Objekt : 06/776 BIBILOTEKREFORM 2014.-

Detaljer

Kartlegging av rammevilkår

Kartlegging av rammevilkår Kommunale råd for funksjonshemma i Møre og Romsdal Kartlegging av rammevilkår 2017 Kartlegging av rammevilkår for kommunale råd for funksjonshemma Forord Rådet for likestilling av funksjonshemma vedtok

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Festivalundersøking. Vår 2007. Analyse, utgreiing og dokumentasjon. www.hordaland.no

Festivalundersøking. Vår 2007. Analyse, utgreiing og dokumentasjon. www.hordaland.no Festivalundersøking Vår 007 Analyse, utgreiing og dokumentasjon Definisjon Ein festival kan definerast som eit knippe kulturarrangement som har vore gjennomført to gongar eller meir og der billettinntekter

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon 71 25 80 00 Telefaks: 71 25 87 21 e-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Av Heidi-Iren

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 6 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Spørjeskjema Nynorsk

Spørjeskjema Nynorsk Spørjeskjema 2015 Nynorsk Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil seie kva du meiner om studieprogrammet ditt. Dine svar kan forbetre studiekvaliteten.

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar.

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Av Ane Landøy og Angela Repanovici Hausten 2007 gjorde Universitetsbiblioteket i Bergen og the Central Library of Transylvania University,

Detaljer

«Tid til faglighet» Loen oktober Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad

«Tid til faglighet» Loen oktober Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad «Tid til faglighet» Loen oktober 2015 - Anita Holm Cirotzki og Marion Svarstad Formålet med spørreundersøkinga: Kartlegge og sette søkelys på korleis avtala fungerer når det gjeld å utføre eit profesjonelt

Detaljer

Årsmelding Fitjar Fagskule Helsefag- Eldreomsorg deltid over 2 år.

Årsmelding Fitjar Fagskule Helsefag- Eldreomsorg deltid over 2 år. Årsmelding Fitjar Fagskule - 01 Helsefag- Eldreomsorg deltid over år. Årsmeldinga frå Fitjar Fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart gjennomført

Detaljer

Medlems- og brukarundersøking for Vest-Norges

Medlems- og brukarundersøking for Vest-Norges Foto: Vest-Norges Brusselkontor DU r appo rt A Medlems- og brukarundersøking for Vest-Norges Brusselkontor Nr. 2-15 Innhald Rapport om medlems- og brukarundersøkingane for Vest-Norges Brusselkontor...

Detaljer

HiSF-studentars kompetanse i litteratursøking og kjeldebruk :01

HiSF-studentars kompetanse i litteratursøking og kjeldebruk :01 HiSF-studentars kompetanse i litteratursøking og kjeldebruk Spørreundersøkelsen "HiSF-studentars kompetanse i litteratursøking og kjeldebruk" ble sendt ut som epost til fagtilsette i Sogndal og i Førde

Detaljer

MED ecampus PÅ NETT I LÆRARUTDANNINGANE

MED ecampus PÅ NETT I LÆRARUTDANNINGANE Postboks 74 Sandviken 5812 Bergen www.nla.no Telefon: 55 54 07 00 Telefaks: 55 54 07 01 E-post: post@nla.no Org. nr. 995 189 186 TEKNISK NOTAT KNYTT TIL LÆRARUNDERSØKING VÅREN 2016 Til: Høgskulen Sogn

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR BIBLIOTEK I VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND

STRATEGISK PLAN FOR BIBLIOTEK I VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 201011298-1 Arkivnr. 663 Saksh. Sjursen, Siri, Ørnholt, Ruth Saksgang Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

EID KOMMUNE RÅDMANNEN

EID KOMMUNE RÅDMANNEN EID KOMMUNE RÅDMANNEN 25. Er Kultur-og kyrkj edepartementet Postboks 8030 0030 OSLO aoo (05 g, lia Vår ref. Dykkar ref. Dato: 07/404-3/K1-, K2-C60//HSK 18.04.2007 HØYRINGSBREV - BIBLIOTEKREFORM 2014- EID

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013 Foto: Mariann Steinsland Innhald Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014... 0 Sentral satsing... 3 Pedagogisk leiing barnehagen som

Detaljer

Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte.

Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte. Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte. AUD-rapport 09-17 Tittel: Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte AUD-rapport

Detaljer

Prosjekteigar: Flora kommune.

Prosjekteigar: Flora kommune. 2015-2020 Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar Sogn og Fjordane fylkeskommune, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kystmuseet,

Detaljer

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Kapittel 4: Nye krav til kunnskap Tiltak 4.1 Utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og nye utdanningar Fremje ordningar for å identifisere kompetansebehov

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolespørjeskjema Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo IEA, 2014 Skolespørjeskjema Skolen din deltek

Detaljer

Bachelorutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bachelorutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag Bachelorutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap Bibliotekutvikling BIB3000 Dato: Fredag 12.desember 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider (inkl. forside): 5 Antall

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Kapittel 4: Nye krav til kunnskap Tiltak 4.1 Utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og nye utdanningar Fremje ordningar for å identifisere kompetansebehov

Detaljer

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi?

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi? Kontrollutval rådmann - revisor Korleis samarbeider vi? Innleiing SEKOM-sekretariat yter tenester for 15 kommunale kontrollutval. Det er sjølvsagt ein del ulikskapar i korleis ein jobbar i alle desse kommunane.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( )

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( ) Tiltaksplan 2017 Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a (2015-2019) Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringa (2015-2019) Tett

Detaljer

Høyanger kommune ved rådmann Arve Varden. Status pr

Høyanger kommune ved rådmann Arve Varden. Status pr Høyanger kommune ved rådmann Arve Varden Status pr 03.09.2013 Bakgrunn Høyanger kommune Tema er Sjukefråver og heiltid/deltid Vårt prosjekt heiter «Reduksjon i sjukefråver i Høyanger kommune» 1. Sjukefråversprosjektet

Detaljer

Evaluering av leveransar og tenester til dei politiske utvala i Hordaland fylkeskommune

Evaluering av leveransar og tenester til dei politiske utvala i Hordaland fylkeskommune Evaluering av leveransar og tenester til dei politiske utvala i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 07-17 Tittel: Evaluering av leveransar og tenester til dei politiske utvala i Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år.

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år. Årsmelding FitjarFagskule - 01 Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over år. Årsmeldinga frå Fitjar fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 26 199 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 43% / OM UNDERSØKINGA 01 Studiebarometeret Studiebarometeret består av ei spørjeundersøking og ei nettside, studiebarometeret.no, der resultata

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KVALIFIKASJONSKRAV FOR PERSONALE I FOLKEBIBLIOTEK

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KVALIFIKASJONSKRAV FOR PERSONALE I FOLKEBIBLIOTEK HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 201006063-13 Arkivnr. 662 Saksh. Ørnholt, Ruth Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 22.10.2013 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 02.03.2017 Arkivsak: 2014/12154-17 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

ULVIK HERAD SAKSPAPIR

ULVIK HERAD SAKSPAPIR ULVIK HERAD SAKSPAPIR Bibliotekreform 2014 SAKSGANG: Utval Møtedato Utvalssak Formannskap 14.03.2007 048/07 Heradsstyret 28.03.2007 017/07 Sakshandsamar Ingeborg Fære Arkiv: K1-066 Arkivsaknr 07/141 Vedlegg:

Detaljer

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui KOMPETANSEPLAN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplan l i Hordaland d prosessar og konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplanar I Hordaland 1. 1994-1997 2. 1998-2001 3. 2002-2005 4. 2007-2010

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Totalrapport STUDIEBARDMETEREli Antal besvarelser: 28 740 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret si spørjeundersøking vert presentert på

Detaljer

Debattgledarar (Ref #b9f95e39)

Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Søknadssum: 247 500 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Nye samarbeidsformer og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Gjennomført april-mai 6 Overlevert. mai 6 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål:

Detaljer

REGIONALPLAN FOR BIBLIOTEK I ROGALAND : HØYRINGSUTTALE

REGIONALPLAN FOR BIBLIOTEK I ROGALAND : HØYRINGSUTTALE Arkiv: K2-C60, K3-&13 Vår ref: 12/1999-3 Journalpostid 13/26212 Saksbeh.: Kristensen Aud S. REGIONALPLAN FOR BIBLIOTEK I ROGALAND 2014-2017: HØYRINGSUTTALE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/862-15 Saksbehandlar: Trond-Harald Alvær Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2014 Opplærings- og helseutvalet 16.09.2014 Opplæring

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 12.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Kari Holvik Furevik SAKA GJELD: Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015 ARKIVSAK: 2014/2585 STYRESAK: 049/2016

Detaljer

Evaluering av kompetanseutviklingstiltaka

Evaluering av kompetanseutviklingstiltaka Evaluering av kompetanseutviklingstiltaka FAU og PDS Nr. 8-15 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av

Detaljer

EIGENKONTROLL OPPFØLGING

EIGENKONTROLL OPPFØLGING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201106894-9 SAKNR. Arkivnr. 09 DATO 22. mars 2012 Saksh. Bjørgo, Vigdis Delegasjonsmyndighet Fylkesrådmannen Delegasjonsreglement pkt. 2.9. EIGENKONTROLL

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer

Synspunkt på prioriteringar innan kultur og idrett i Hordaland. Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan AUD-rapport nr

Synspunkt på prioriteringar innan kultur og idrett i Hordaland. Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan AUD-rapport nr Synspunkt på prioriteringar innan kultur og idrett i Hordaland Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan AUD-rapport nr. 11-2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid

Detaljer

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte 0 Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte vidareutdanningstilbod... 3 3:Etterutdanning for lærar... 4 3.1Prioritering

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan

Detaljer