Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009"

Transkript

1 Undersøkelse om Skolefrukt i norske kommuner Rapport Gjennomført juni 2009

2 Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen var å få forståelse for hvordan ansatte i norske kommuner og politikere i kommunene vurderer skolefrukt. Vi ønsket også tilbakemelding på hvordan de vurderte ulike måter å administrere skolefruktordningen på. Målgruppenfor undersøkelsen var én folkevalgt og én administrativt ansatt i norske kommuner. Vi sendte e-post til alle 430 kommunene i Norge og ba dem videresende e-post med link til undersøkelsen. Vi informerte om at det var en fordel om personene var involvert i skole, utdanning, innkjøp eller skolefrukt. Det var totalt 260som svarte, 178 registrerte seg som administrativt ansatte og 76 som folkevalgte. Blant de administrative ansatte var det 3 rådmenn, 47 administrative ledere, 61 ledere for utdanningsetaten, 30 saksbehandlere, 3 innkjøpere og ellers noen rektorer og rådgivere. Metode: Undersøkelsen ble gjennomført av Opplysningskontoret for frukt og grønt ved bruk av Questback, noe som også innebærer spørsmål/svar på Internet. Gjennomføring: Undersøkelsen ble gjennomført i perioden til Hovedansvarlig for gjennomføring og analyse: Tore Angelsen

3 Oppsummering/konklusjoner Ansatte i kommunene og politisk valgte i kommunene svarer bekreftende på at det er positivt med skolefrukt. Det at skolefrukt er bra for elevenes helse er noe som nesten alle oppfatter som positivt, men også mange peker på at elevene lærer bedre og at det blir mer ro i timene. Når det gjelder hva som er den største fordelen med gratis frukt svarer 4 av 5 at det gjør at flere elever spiser frukt i løpet av skoledagen. 94 av de administrativt ansatte i kommunene svarer at skoler med ungdomstrinn har gratis skolefrukt, og 2 svarer at det er delvis innført. 85 av de administrativt ansatte oppfatter at skolefruktordningen fungerer svært godt eller godt. Tilsvarende for de folkevalgte er av 3 i kommunene liker tanken på skolefrukt som en nasjonal ordning uten at kommunene blir involvert. Det som likes mest med en nasjonal ordning er at den vil være effektiv, gir lite byråkrati og en får færre ledd. Noen nevner også det at alle elevene vil få tilbud om gratis frukt. Det som likes ved en ordning hvor pengene blir overført til kommunene som så har ansvaret for å kjøpe inn frukt og grønt er den lokale forankringen. Men det er flere som misliker en slik ordning (21) sammenliknet med en nasjonal ordning (12). Det som mislikes med at pengene blir overført til kommunene er først og fremst at enkelte kommuner bruker penger til skolefrukt på andre formål. På spørsmål om hva som foretrekkes av en nasjonal ordning eller et kommunalt ansvar svarer 53 at de foretekker nasjonal ordning og 42 at det skal være kommunalt ansvar. Det er altså sterke indikasjoner på at nasjonal ordning foretrekkes fremfor dagens ordning hvor pengene overføres til kommunene. Det er også en klar tilbakemelding på at skolefrukt generelt er et statlig ansvar. På spørsmål om hvem som bør ha ansvar for at elevene skal få frukt/grønt til skolene svarer 64 staten, 11 kommunene og 22 foreldrene.

4 Oppfatning av skolefrukt i kommunene

5 Omtrent alle synes det har en positiv betydning at elevene spiser frukt/grønt i løpet av skoledagen. Spørsmål : Synes du det har noen positiv betydning at elevene spiser frukt/grønt i løpet av skoledagen? Alle (260) Ja Nei Vet ikke Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback, juni Antall som har svart på spørsmålet står i parentes etter målgruppebeskrivelsen. Alle består av administrativt ansatte i kommunen (178) og folkevalgte (76)

6 Omtrent samtlige oppfatter at frukt/grønt er positivt ut fra et helseperspektiv. Spørsmål : Hva er positivt med at elevene spiser frukt/grønt i løpet av skoledagen? (flere kryss mulig) 97 Svart at skolefrukt er positivt (250) Det er bra for elevenes helse Elevene lærer bedre Det blir mer ro i timene Annet Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback, juni Antall som har svart på spørsmålet står i parentes etter målgruppebeskrivelsen.

7 Det at elevene spiser frukt i løpet av skoledagen oppfattes som den største fordelen med gratis skolefrukt Spørsmål : Hva mener du er den største fordelen med gratis frukt til elevene? Sett kun ett kryss eller skriv inn på annet noter. Alle (260) Tilbudet gjør at flere elever spiser frukt i løpet av skoledagen Tilbudet reduserer sosiale forskjeller mellom elevene Det er enklere for skolen/kommunen enn den gamle foreldrebetalte ordningen Annet Ser ingen fordeler Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback, juni Antall som har svart på spørsmålet står i parentes etter målgruppebeskrivelsen. Alle består av administrativt ansatte i kommunen (178) og folkevalgte (76)

8 77 synes skolefrukt fungerer svært godt eller godt i sin kommune. De ansatte i kommunen synes det fungerer bedre enn de folkevalgte Spørsmål: Hvor godt synes du skolefrukt fungerer i din kommune? Alle (260) Folkevalgte (76) Ansatte 178) Svært godt Godt Passe Dårlig Svært dårlig Vet ikke Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback, juni Antall som har svart på spørsmålet står i parentes etter målgruppebeskrivelsen. Alle består av administrativt ansatte i kommunen og folkevalgte.

9 Det er ingen spesielle faktorer som skiller seg ut med hensyn til forbedringer, men det bør være fokus på flere forhold ved skolefrukt Spørsmål : Hvilke av følgende faktorer mener du kan forbedres ved skolefrukt? (flere kryss mulig) Alle (260) Kvaliteten på frukten Oppbevaring og lagring på skolene Distribusjonen Ingen faktorer kan forbedres Variasjonen i utvalget Kostnaden/prisen Annet Vet ikke

10 Oppfatning av ulike måter å organisere skolefrukt på i kommunene

11 67 liker tanken på en nasjonal ordning for skolefrukt uten av kommunene blir involvert. Det er indikasjon på flere på meget bra på nasjonal ordning sammenliknet med kommunenes ansvar. Spørsmål: Vi ber deg nå vurdere ulike måter å organisere skolefrukt på uavhengig av dagens ordning (Merk: Utvalget ble delt, slik at omtrent halve utvalget vurderte nasjonal ordning først og den andre halvdelen kommunens ansvar). Skolefrukt blir organisert som en nasjonal ordning der frukten blir levert direkte til skolene basert på skolenes bestillinger, uten at kommunene blir involvert. Hvor godt eller dårlig liker du denne måten å organisere en gratis fruktordning på? Skolefrukt finansieres av staten. Pengene overføres til kommunene som har ansvaret for å kjøpe inn frukt/grønt til skolene. Hvor godt eller dårlig liker du denne måten å organisere en gratis fruktordning på? Alle (253) -Nasjonal ordning Alle (253) -Kommunenes ansvar Det er flere som mener kommunens ansvar er en dårlig organisering (21) enn nasjonal ordning (12). Signifikant forskjell på 95 - nivå) Meget bra Ganske bra Verken eller Ganske dårlig Meget dårlig Vet ikke Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback, juni Antall som har svart på spørsmålet står i parentes etter målgruppebeskrivelsen. Alle består av administrativt ansatte i kommunen og folkevalgte.

12 Det som er spesielt bra med en nasjonal ordning er at det oppfattes mer effektivt og mindre byråkratisk. Det som er bra ved å overføre penger til kommunene er lokale tilpasninger. Nasjonal ordning Spørsmål: HVIS SVART MEGET ELLER GANSKE BRA PÅ SPØRSMÅLET UNDER: Hva er bra med denne måten å organisere det på (169 respondenter)? Kommunenes ansvar Spørsmål: HVIS SVART MEGET ELLER GANSKE BRA PÅ SPØRSMÅLET UNDER: Hva er bra med denne måten å organisere det på? (158 respondenter) Skolefrukt blir organisert som en nasjonal ordning der frukten blir levert direkte til skolene basert på skolenes bestillinger, uten at kommunene blir involvert. Hvor godt eller dårlig liker du denne måten å organisere en gratis fruktordning på? Skolefrukt finansieres av staten. Pengene overføres til kommunene som har ansvaret for å kjøpe inn frukt/grønt til skolene. Hvor godt eller dårlig liker du denne måten å organisere en gratis fruktordning på? Effektivt/enkelt/lite byråkrati/færre ledd 37,3 Bedre kontroll/skolen kjenner behovet 17,2 Alle elevene får/likt tilbud/ikke bruke pengene på andre ting 10,1 Kommune/skole slipper å inngå avtaler 0,6 Eksempler på hva som er bra med nasjonal ordning: Det er skolene som kjenner behovet og skal praktisere ordningen, unødvendig å gå om et ekstra ledd Enklare for kommuneadm., færre ledd Mindre administrasjon, det er skulensom har oversikt over eiga drift og kan tinge rett mengde etter det. Mindre byråkrati. Spesielt siden de fleste kommuner en Nivå 2 kommuner og ikke har egne skolekontor De få (32 respondenter) som mener det er en dårlig løsning er imot sentralisering, og ønsker at skoler skal kunne kjøpe fra lokal butikk Lokalte styrt/lokale tilpasninger/kommunen løser oppgaven 12,0 Fungerer greit nå/enkelt administrativt 7,6 Kommunen får dekket kostandene/ikke avhengig av økonomien i kommunen 5,1 Eksempler på hva som er bra med kommunal ordning: Det er lokalt og nært forankret, og en kan snakke direkte med den lokale dagligvarebutikken dersom ting ikke fungerer Kommunen har kontroll på hvor mye som skal brukes på ordningen At ordningen ikke er avhengig av økonomien i den enkelte kommune Mange av de 54 respondenter som mener det er en dårlig løsning peker på at kommunene bruker pengene på andre ting enn skolefrukt Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback, juni Antall som har svart på spørsmålet står i parentes etter spørsmålet.

13 Det er indikasjon* på at flere foretrekker nasjonal ordning sammenliknet med kommunalt ansvar Spørsmål: Hvordan ville du ideelt sett ønsket at skolefrukt ble organisert? - Som i dag, dvssom et kommunalt ansvar finansiert av staten - Som en nasjonal ordning der frukten blir levert direkte til skolene basert på skolenes bestillinger, uten at kommunene blir involvert Andel foretrekker Nasjonal ordning Kommunalt ansvar Vet ikke Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback, juni har svart på spørsmålet, 175 administrativt ansatte og 72 folkevalgte * Ikke signifikant på 95 -nivå.

14 Ansatte og folkevalgte i kommunene mener at staten bør ha ansvar for at elevene skal få frukt/grønt på skolen Spørsmål: Hvem du bør ha ansvaret for at elevene skal få frukt/grønt i skolen? Sett ett kryss. Andel foretrekker Staten Kommunen Foreldrene Vet ikke Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback, juni har svart på spørsmålet, 178 administrativt ansatte og 76 folkevalgte * Ikke signifikant på 95 -nivå.

15 Hvor mange kommuner har gratis frukt/har ikke gratis frukt

16 Kun 3 av kommunene i Norge oppgir at de ikke har gratis skolefrukt Spørsmål: Er det en ordning med gratis frukt og grønt til elever på skoler med ungdomstrinn (8-10 og 1-10 skoler) i din kommune? Andel Ja, alle skoler med ungdomstrinn har gratis Delvis, noen skoler med ungdomstrinn har gratis Nei Vet ikke 94 Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback, juni administrativt ansatte som har svart på spørsmålet * Ikke signifikant på 95 -nivå.

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2012 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011 Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse TNS Gallup, Mars 2011 Bakgrunn Det er per i dag to hovedordninger for frukt/grønt i grunnskolen: A) Gratis frukt/grønt - til elever i ungdomskolen (8.-10.

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Spørsmål til Skole-Norge

Spørsmål til Skole-Norge RAPPORT 33/2009 Spørsmål til Skole-Norge Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009 Nils Vibe, Miriam Evensen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP

Detaljer

Kommunestyrt personlig assistanse? En rapport om variasjoner i kommunenes håndtering av ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse BPA

Kommunestyrt personlig assistanse? En rapport om variasjoner i kommunenes håndtering av ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse BPA Kommunestyrt personlig assistanse? En rapport om variasjoner i kommunenes håndtering av ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse BPA Innhold Det verste du kan gjøre mot et menneske, er å frata det

Detaljer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for kulturskolen Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud R Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud Rapport 2012-12 Proba-rapport nr. 2012-12, Prosjekt nr. 12001 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, HB, 04.02.13 Offentlig

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Spørreundersøkelse i kommunestyret Kommunestyret vedtok 26.9.2013 sak 78/13 opplegg for evaluering av den politiske organiseringen. Som et ledd i denne evalueringen

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Rapport. Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder. Dokumentasjonsrapport. Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 54/2015

Rapport. Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder. Dokumentasjonsrapport. Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 54/2015 Rapport 54/2015 Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder Dokumentasjonsrapport Forord Denne rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Målrettede

Detaljer

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER MÅL FOR FORSTUDIEN: Gjøre nødvendige avklaringer slik at kommunene kan ta stilling til om de ønsker å gå videre i prosessen med forprosjekt/hovedprosjekt

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Mat og måltider i grunnskolen. En kvantitativ landsdekkende undersøkelse blant kontaktlærere, skoleledere og ansvarlige for kantine/matbod

Mat og måltider i grunnskolen. En kvantitativ landsdekkende undersøkelse blant kontaktlærere, skoleledere og ansvarlige for kantine/matbod Rapport IS-2135 Mat og måltider i grunnskolen En kvantitativ landsdekkende undersøkelse blant kontaktlærere, skoleledere og ansvarlige for kantine/matbod Publikasjonens tittel: Mat og måltider i grunnskolen

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer