Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for våren 2008 med Questback

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for våren 2008 med Questback"

Transkript

1 Undersøkelse om Skolefrukt Gjennomført for våren 2008 med Questback

2 Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren Vi kan nå sammenlikne resultater med tidligere semestre for å følge utviklingen. Populasjonener alle grunnskoler i Norge som er påmeldt administrasjonssystemet skolefruktsys.no. Da undersøkelsen ble gjennomført var populasjonen ca. 70 av alle 1-10 og 8-10 skoler (gratisordningen) og ca. 50 av de rene barneskolene (1-7 skoler). Målgruppen var skolefruktansvarligeved skolene. Skolefruktansvarlige er de som har hovedansvaret for praktiske forhold knyttet til frukt/grønt på skolen. Det kan være rektor (spesielt på mindre skoler på under 100 elever), vanlig lærer, vaktmester eller kontorpersonell. Metode: Undersøkelsen ble gjennomført av Opplysningskontoret for frukt og grønt ved bruk av Questback, noe som også innebærer spørsmål/svar på Internet. Utvalg: Alle registrerte skolefruktansvarlige ved påmeldte skoler fikk e-post med tilsendt skjema, totalt 1917 skolefruktansvarlige. Det var totalt 1137 som svarte, dvs. en svarprosent på 59. Dette er samme svarprosent som for høsten Gjennomføring: Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 3.6. til Respondentene ble bedt om å svare ut fra sine erfaringer for våren Hovedansvarlig for gjennomføring og analyse: Tore Angelsen

3 Oppsummering/konklusjoner Skolene som har skolefrukt gjennom skolefruktsys.no er fortsatt stort sett fornøyd med skolefruktordningen. Det er 86 av skoler med gratis frukt og 74 av skoler med abonnementsordning som enten er svært eller ganske fornøyd med ordningen våren Vi ser en tendens til at skolene ikke er like begeistret som de var høsten 2007 da gratisordningen ble innført. Skoler med gratisordning har en litt lavere andel svært/ganske fornøyd våren 2008 sammenliknet med semesteret før. Faktorer som påvirker fornøydhet er blant annet kvaliteten på frukten, leveringene av frukt fra leverandøren og variasjon i type frukter som blir levert. Selv om skolene stort sett synes disse faktorene er svært eller ganske bra, så ser vi en liten nedgang i denne andelen fra høsten 2007 til våren Dette forklarer også hvorfor den totale fornøydhet går noe tilbake. Vi ser en klar sammenheng med faktisk variasjon i utvalget og hvor bra eller dårlig en opplever variasjonen er. Skoler som får levert 5 ulike frukter/grønnsaker pr. uke synes variasjonen i mye større grad er bra enn de som får 4 ganger. De som får levert kun 3 ulike frukter/grønnsaker i løpet av en uke har en relativ høy andel som synes at variasjon er dårlig. Vi ser også en direkte sammenheng mellom faktisk variasjon og fornøydhet, hvor skoler med levering av 5 ulike frukter/grønnsaker er klart mer fornøyd enn de som får færre leveringer. Dette blir understreket av kommentarer helt til slutt i undersøkelsen med åpne tilbakemeldinger: Deisiste vekene har det vorelite variasjon i frukta. Denne veka(24) er det 3 sortarepler og 2 gulrot. Nødvendig med variasjon! Vi får stort sett levert bananer, pærer, epler og appelsiner. Vi har aldri fått banan. Er det spesielle grunner til det. Vi ser også en nedgang i andre faktorer som påviker fornøydhet (som at frukt og grønt er bra for trivsel på skolen og elevenes konsentrasjonsevne i timene), og forklaringen på det kan være at skolene alt i alt er litt mindre positive enn de var forrige semester.

4 Våre innspill Vi mener resultatene denne gangen viser at vi hele tiden må jobbe for å forbedre skolefruktordningen. Vi bør ha som mål å komme tilbake til den fornøydheten vi hadde høsten 2007 og på sikt forbedre den ytterligere. Undersøkelsen viser klart at ved å ha 5 ulike frukter/grøntprodukteri løpet av én skoleuke vil vi forbedre fornøydheten betraktelig. Dette vil derfor være det enkleste og mest konkrete enkelttiltaket for å øke fornøydhet. Dette vil også være i overensstemmelse med leverandøravtalene. Det skal også leveres ulike typer fruktog grøntprodukteri løpet av én uke.

5 Hvor fornøyd og hva er bra

6 86 av skolefruktansvarlige på skoler med gratis frukt/grønt er enten svært eller ganske fornøyd med Skolefrukt våren Det er litt færre svært fornøyd våren 2008 sammenliknet med høsten Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for våren Hvor fornøyd er du totalt sett? Våren 2008, (649 skoler, gratis) Høsten 2007 (776 skoler gratis) Våren 2008 (503 sk, 1-10 og 8-10) Høsten 2007 (621 sk, 1-10 og 8-10) Våren 2008 (101 skoler, 1-7 kom) Høsten 2007 (112 skoler, 1-7 kom) Våren 2008 (45 skoler, 1-7 Prosjekt) Høsten 2007 (48 skoler, 1-7 Prosjekt) Svært fornøyd Ganske fornøyd Passe fornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Utvalg: 649 skoler med gratis frukt/grønt ordning for våren I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Det er signifikant forskjell (95 -nivå) på andel svært fornøyd på gratis skoler totalt og for 1-10, 8-10 skolene.

7 74 av skolefruktansvarlige på rene barneskoler (1-7 skoler) med abonnementsordning er enten svært eller ganske fornøyd med Skolefrukt våren De er fortsatt like fornøyd med skolefruktordningen som tidligere. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for våren Hvor fornøyd er du totalt sett? Våren 2008 (473, 1-7 skoler abon) Høsten 2007 (477, 1-7 skoler abon) Skoleårt Svært fornøyd Ganske fornøyd Passe fornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Utvalg: skoler med abonnement for våren I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Resultatet for 2006/2007 er alle skoletyper i grunnskolen med abonnementsordning. Det er ikke signifikant forskjell på andel svært fornøyd på skoler med abonnement våren 2008 sammenliknet med høsten 2007.

8 Selv om nivået på kvaliteten på frukten fortsatt er høy våren 2008, blir frukten når den har ankommet skolen, oppfattetlitt dårligere sammenliknet med høsten Nivået våren 2008 for abonnementskoler er det samme som for skoleåret 2006/2007. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for våren Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Kvaliteten på frukten når den har ankommet skolen Våren 2008 (1132) Høsten 2007 (1256) Våren 2008 (650 skoler, gratis) Høsten 2007 (772 skoler, gratis) Våren 2008 (482 skoler, abonnement) Høsten 2007 (478 skoler, abonnement) Skoleårt Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: 1132 skolefruktansvarlige som har svart på dette spørsmålet våren 2008 og 1256 skolefruktansvarlige høsten I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Resultatet for 2006/2007 er alle skoletyper i grunnskolen med abonnementsordning. Det er signifikant forskjell (99-nivå) på andel svært eller ganske fra høsten 2007 til våren 2008 både for gratis og abonnementsskoler

9 Leveringene av frukt fra leverandøren oppfattes fortsatt som god, men nivået er litt lavere våren 2008 enn høsten 2007 Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for våren Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Leveringene av frukt fra leverandøren (pålitelighet, riktig mengde etc) Vårne 2008 (1116) Høsten 2007 (1256) Våren 2008 (642 skoler, gratis) Høsten 2007 (772 skoler, gratis) Våren 2008 (474 skoler, abonnement) Høsten 2007 (478 skoler, abonnement) Skoleårt Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: 1116 skolefruktansvarlige som har svart på dette spørsmålet våren 2008 og 1256 skolefruktansvarlige høsten I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Resultatet for 2006/2007 er alle skoletyper i grunnskolen med abonnementsordning. Det er signifikant forskjell (95-nivå) på andel svært eller ganske bra fra høsten 2007 til våren 2008 både for gratis og abonnementsskoler

10 Variasjon i utvalget

11 Det er en klar nedgang i andelen som oppfatter at det er svært eller ganske bra variasjon i utvalget, fra 78 høsten 2007 til 62 våren Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for våren Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Variasjon i type frukter som blir levert Våren 2008 (1115) Høsten 2007 (1257) Våren 2008 (641 skoler, gratis) Høsten 2007 (772 skoler, gratis) Våren 2008 (474 skoler, abonnement) Høsten 2007 (479 skoler, abonnement) Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: 1115 skolefruktansvarlige som har svart på dette spørsmålet våren 2008 og 1257 skolefruktansvarlige høsten I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Resultatet for 2006/2007 er alle skoletyper i grunnskolen med abonnementsordning. Det er signifikant forskjell (99-nivå) på andel svært eller ganske bra variasjon fra høsten 2007 til våren 2008 både for gratis og abonnementsskoler

12 Det er kun 32 av skolefruktansvarlige som oppgir at de får 5 ulike frukttyper/grønnsaker i løpet av én uke. Det er alt for mange skoler som kun får 3 eller færre frukttyper, grønnsaker i løpet av en vanlig skoleuke på 5 dager.* Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk deg en vanlig skoleuke på 5 dager. Hvordan har normalt variasjonen på frukttyper (eple, pære, banan, appelsin, kiwi) etc og grønnsaker (gulrot) vært våren 2008? Våren 2008 (1095) Elevene har fått dette antall frukttyper/grønnsaker i løpet av én uke eller 1 Utvalg: 1095 skolefruktansvarlige som har svart på dette spørsmålet våren * = Ingen forskjell på gratis og abonnementskoler

13 Det er en klar sammenheng med den faktiske variasjon og hvor bra eller dårlig en opplever at variasjonen er. Andel som opplever variasjon som svært bra synker mye fra 5 ganger til færre ganger. Vi kan anta at de som får levert 5 ulike frukter/grønnsaker i løpet av en uke og som allikevel ikke synes variasjonen er bra (16 ), antakelig savner mer spennende frukter. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Mot: Hvordan har normalt variasjonen på frukttyper (eple, pære, banan, appelsin, kiwi) etc og grønnsaker (gulrot) vært våren 2008? Variasjon i type frukter som blir levert 5 ganger (347) ganger (454) eller færre ganger (276) Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: 1077 skolefruktansvarlige som har svart på begge spørsmålene i diagrammet våren I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Det er signifikant forskjell (99-nivå) på andel svært eller ganske bra variasjon fra høsten 2007 til våren 2008 både for gratis og abonnementsskoler

14 Vi ser også en en klar sammenheng med den faktiske variasjon og hvor fornøyd en er med skolefrukt totalt sett. Andel som er svært fornøyd synker signifikant fra 5 ganger til 4 ganger og igjen signifikant fra 4 til 3 og færre ganger. Dette viser igjen hvor viktig variasjonen er. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvor fornøyder du totalt sett? Mot: Hvordan har normalt variasjonen på frukttyper (eple, pære, banan, appelsin, kiwi) etc og grønnsaker (gulrot) vært våren 2008? Hvor fornøyd er du totalt sett? 5 ganger (354) ganger (459) eller færre ganger (280) Svært fornøyd (5) Ganske fornøyd (4) Passe fornøyd (3) Ganske misfornøyd (2) Svært misfornøyd (1) Utvalg: 1093 skolefruktansvarlige som har svart på begge spørsmålene i diagrammet våren I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Det er signifikant forskjell (99-nivå) på andel svært eller ganske bra variasjon fra høsten 2007 til våren 2008 både for gratis og abonnementsskoler

15 Vi ser også av kommentarer til slutt i undersøkelsen at det ønskes variasjon: Til slutt, har du noen andre tilbakemeldinger når det gjelder frukt/grønt på skolen? Svar på varaiasjon: Alt for lite variasjon i frukten. Det blir for mye av det samme. Spesielt dårlig er det når det gjelder grønt, vi får jo bare gulrot. Ønsker små beger med forskjellig slik vi finner i butikken. Feks små beger med druer! Alt for lite varisjon Dei siste vekene har det vore for lite variasjon i frukta. Denne veka (24) er det 3 sortar epler og 2 gulrot. Det er for dårleg. Vi vil helst ha gulrota i små pakkar. Ønsker mer variasjon i frukten. For mye pærer. For lite variasjon For lite variasjon og av og til meget dårlig kvalitet (pærer). Grønnsaker har vi aldri fått? Vi får litt for mye epler, alltid 2x pr. uke. Hva med noe annet enn bananer,appelsiner og pærer å variere med? Hva med druer, kiwi, plommer,nektariner, gulrøtter etc. Hadde ønsker om å få mer variert frukt, hovedsaklig fikk vi det meste med røde og grønne epler, pærer, bananer og gulrot uke etter uke etter uke... Kunne nok vært litt mer variasjon i frukta.kunne tenkt at vi selv bestemte hvilken frukt vi ville ha.en del av frukta spiser ikke ungene. Det er for mye epler Kunne vore fint å få blant anna banan iblant. Kunne ønske mer variasjon. Mer variasjon ifrukten, ikke drukne oss i epler, en tid var det kiwi. i det hele tatt mer porsjorsfrukt. i fjor 16. mai fikk vi f.eks. jordbær i små kurver til hver elev. Nødvendig med variasjon!!!! Vi får stort sett levert bananer, pærer, epler og appelsiner. Større variasjon av frukt er ønskelig. Større variasjon i tilbudet. Barn liker ikke pærer. Større variasjon, få sesongvarer, f.eks plommer om hausten, og at ein får norsk frukt i størst mogeleg grad. Opplever å få utenlandske eple sjølv om det er norske å få kjøpt. Større variasjon i typer Ungene vil gjerne ha mer variert utvalg av frukt/grønt Vi har aldri fått banan. Er det spesielle grunnar til det? Ønsker flere variasjoner i med frukt og grønt Ønsker mer variasjon i frukt. Har ikke fått nok svalskap til frukt - noe som var lovet.

16 Utfordringer med søppel og avfall

17 Det er spesielt på rene ungdomskoler søppel og avfall oppleves som størst problem, med 68 som er ganske eller helt enig i utsagnet om at det medfører mye søppel/avfall på skoleområdet. Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skalader 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Med frukt/grønt på skolen blir det mye søppel/avfall på skoleområdet. Total (1114) skoler abonnemnet (467) skoler (189) skoler (308) Helt enig (5) Ganske enig (4) Verken eller (3) Ganske uenig (2) Helt uenig (1) Utvalg: 1114 skolefruktansvarlige som har svart på dette spørsmålet våren I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. HØSTEN 2007: Totalt 13 helt enig og 24 ganske enig dvs. en økning fra høsten 2007 til våren 2008.

18 De skolefruktansvarlige tror at det å spise inne, gjerne med en lærer tilstede vil hjelpe på problemet rundt søppel/avfall Spørsmål skolefruktansvarlige: Noen skoler sier de har problemer med søppel/avfall på skoleområdet. Generelt, hvilke av følgende tiltak tror du kan redusere søppel/avfall på skoleområdet? Kryss av for alle tiltaklene du mener kan hjelpe. Elevene spiser frukt/grønt inne (klasserom/kantine) 66 Elevene spiser frukt/grønt i en klassetime, mens en lærer er til stede Arbeidshefter til elevene med fokus på miljø og søppel/avfall på skolen Andre svar Flere søplebøtter, oppskjært frukt, mindre emballasje fra leverandør og opplæring av elevene er andre svar. 88,4 har svart en av disse eller begge Tror ikke noen spesielle tiltak vil hjelpe Prosent Utvalg: 1114 skolefruktansvarlige som har svart på dette spørsmålet våren Ikke noen forskjell på type skole. De skolefruktansvarlige som er vanlige lærere, har samme mening.

19 Effekt og holdninger

20 På 93 av skolene med gratis frukt får omtrent alle elevene dette, mens på abonnementsordningen er det flest skoler med under 50 oppslutning Spørsmål skolefruktansvarlige: Omtrent hvor mange av elevene på skolen får skolefrukt? Hva slags fruktordning er det på din skole? Under 30 Foresatte betaler (483) Gratis (651) Utvalg: 1134 skolefruktansvarlige som har svart på dette spørsmålet våren I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. På gratisordningen var det akkurat samme prosenter høsten På abonnementsordningen omtrent de samme prosentene

21 Det er fortsatt slik at skoler med gratisordning opplever en større grad av positiv effekt på det sosiale miljøet enn abonnementskoler Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvilken effekt oppfatter du frukt/grønt ordningen har på ulike forhold knyttet til miljø og læring. Svar på en skala der 5 er svært positiv effekt, 4 er ganske positiv effekt, 3 er hverken positiv eller negativ effekt, 2 er ganske negativ effekt og1 er svært negativ effekt. Det sosiale miljøet på skolen Skoler med gratis frukt/grønt (642) Skoler med abonnementsordni ng (473) Vanlige lærere (som også er skolefruktansvarlige) oppfatter det omtrent på samme måte som andre skolefruktansvarlige: 53 lærere på gratisskoler har 17 svært positiv og 49 ganske positiv effekt Svært positiv effekt (5) Ganske positiv effekt (4) Verken positiv eller negativ effekt (3) Ganske negativ effekt (2) Svært negativ effekt (1) Utvalg: 1115 skolefruktansvarlige som har svart på dette spørsmålet våren I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. HØSTEN 2007: Skoler med gratis frukt (765) var det 24 svært positiv effekt, 51 ganske positiv effekt og 24 verken eller. På abonnementsskoler (486) var det 10 svært positiv effekt, 41 ganske positiv effekt og 49 verken eller.

22 Over halvparten av de skolefruktansvarlige mener frukt/ grøntordningenhar en positiv effekt på elevenes konsentrasjonsevne i timene. Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvilken effekt oppfatter du frukt/grønt ordningen har på ulike forhold knyttet til miljø og læring. Svar på en skala der 5 er svært positiv effekt, 4 er ganske positiv effekt, 3 er hverken positiv eller negativ effekt, 2 er ganske negativ effekt og1 er svært negativ effekt. Elevenes konsentrasjonsevne i timene Skoler med gratis frukt/grønt (642) Skoler med abonnementsordnin g (473) Vanlige lærere (som også er skolefruktansvarlige) oppfatter det omtrent på samme måte som andre skolefruktansvarlige: 50 lærere på gratisskoler har 10 svært positiv og 44 ganske positiv effekt Svært positiv effekt (5) Ganske positiv effekt (4) Verken positiv eller negativ effekt (3) Ganske negativ effekt (2) Svært negativ effekt (1) Utvalg: 1115 skolefruktansvarlige som har svart på dette spørsmålet våren I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. HØSTEN 2007: Skoler med gratis frukt (762) har 19 svært positiv effekt og 57 ganske positiv og 24 på verken eller. På abonnementsskoler (462) er det 10 svært positiv effekt, 59 ganske positiv effekt og 31 på verken eller.

23 Skolefrukt bidrar også til at det totalt sett er et sunt inntak av mat/drikke på skolen. Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvilken effekt oppfatter du frukt/grønt ordningen har på ulike forhold knyttet til miljø og læring. Svar på en skala der 5 er svært positiv effekt, 4 er ganske positiv effekt, 3 er hverken positiv eller negativ effekt, 2 er ganske negativ effekt og1 er svært negativ effekt. At det totalt sett er et sunt inntak av mat/drikke på skolen Skoler med gratis frukt/grønt (634) Skoler med abonnementsordnin g (471) Vanlige lærere (som også er skolefruktansvarlige) oppfatter det omtrent på samme måte som andre skolefruktansvarlige: 50 lærere på gratisskoler har 22 svært positiv og 60 ganske positiv effekt Svært positiv effekt (5) Ganske positiv effekt (4) Verken positiv eller negativ effekt (3) Ganske negativ effekt (2) Svært negativ effekt (1) Utvalg: 1105 skolefruktansvarlige som har svart på dette spørsmålet våren I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. HØSTEN 2007: Skoler med gratis frukt (769) har 47 svært positiv effekt og 46 ganske positiv. På abonnementsskoler (479) er det 37 svært positiv effekt, 54 ganske positiv effekt og 31 verken eller.

24 På skoler med gratisordning er det flere som er helt enig i at elevene setter pris på frukt/grønt enn på abonnementsskoler Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skalader 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Elevene setter pris på frukt/grønt på skolen Skoler med gratis frukt/grønt (634) Skoler med abonnementsordnin g (471) Vanlige lærere (som også er skolefruktansvarlige) oppfatter det omtrent på samme måte som andre skolefruktansvarlige: 54 lærere på gratisskoler har 54 helt enig og 33 ganske enig Helt enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Helt uenig Utvalg: 1105 skolefruktansvarlige som har svart på dette spørsmålet våren I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. HØSTEN 2007: Skoler med gratis frukt har 73 helt enig og 24 ganske enig På abonnementsskoler er det 51 helt enig, 43 ganske enig og 6 verken eller

25 Hva påvirker fornøydhet

26 Det viktigste for fornøydhet er kvaliteten på frukten. I tillegg er leveringene fra leverandøren, fruktordningens innvirkning på det sosiale miljøet og variasjon i frukttyper forhold som påvirker fornøydhet. Kvaliteten på frukten når den ankommer skolen (0,27) Leveringene av frukt fra leverandøren (0,22) Det sosiale miljøet på skolen (0,17) Elevene setter pris på frukt/grønt (0,16) Variasjon i type frukter som blir levert (0,11) Frukt og grønt har bidratt til mer ro og orden i klassene (0,07) Søppel/avfall fra emballasje (-0,06) Lineær regresjon, metode Stepwise. Utvalg: 1064 skoler R Square = 0,4. De uavhengige variabler forklarer 40 av variasjonen i den avhengige variabel. Hvor fornøyd er du totalt sett Av variabler som ikke var med nå, men høsten 2007 og som den gangen påvirket fornøydhet var: Adm systemet skolefrutksys Kvaliteten på frukten når den ble delt ut (kovariasjonmed kvaliteten når den ankommer skolen)

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 10 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 10. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høstsemesteret 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for høstsemesteret 12. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 2010 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2010. På sentrale spørsmål kan

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 16 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 16. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 13 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 13. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 11. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for høsten 2007 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for høsten 2007 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt Gjennomført for høsten 2007 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2007. Dette er spesielt interessant da

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Skolefruktansvarlige Gjennomført for vårsemesteret 2017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere Skolefrukt for våren 12. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 2014 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 2014. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 2008 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2008. Vi kan nå sammenlikne resultater

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009 Undersøkelse om Skolefrukt i norske kommuner Rapport Gjennomført juni 2009 Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen var å få forståelse for hvordan ansatte i norske kommuner og politikere i kommunene

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 01 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 0 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2012 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever. Gjennomført mai 2017 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever. Gjennomført mai 2017 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever Gjennomført mai med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter

Detaljer

Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt

Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte som hadde elever

Detaljer

Presentasjon skolefrukt oktober 2014

Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Hva har skjedd etter at gratisordningen opphørte i august Hva er utfordringene med abonnementsordningen Skolefrukt Hva gjøres for å møte utfordringene og for å øke

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2013 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Rapport Gjennomført oktober 2013 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra elever og foresatte på økologiske epler.

Detaljer

Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt

Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2015 med Questback Om undersøkelsen (i) Formål: Kartlegge om størrelsen på epler (konvensjonell) har noen betydning for oppfattet

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2016 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2015 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler i prosjekt Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt - På nettet for 1-10 og 8-10 skoler Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Versjon I, 11. august 2014. Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016

Versjon I, 11. august 2014. Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016 Versjon I, 11. august 2014 Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016 1 Innholdsfortegnelse Om Skolefrukt. side 3 Oversikt over tilgjengelige leverandører.. side 5 A2G Logistikk. side 7 Avigo

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 13. april 2016

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 13. april 2016 KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 13. april 2016 1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN 1.1 Konkurransedokumenter Konkurransedokumentene består av: Bilagsnummer Dokumentnavn Konkurransegrunnlag Skolefrukt 31.5.2016 Bilag

Detaljer

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør mellom NAVN OG ADRESSE TIL LEVERANDØR ( Leverandøren ) og Opplysningskontoret for frukt og grønt ( OFG ) 1. Bakgrunn OFG administrerer på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011 Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse TNS Gallup, Mars 2011 Bakgrunn Det er per i dag to hovedordninger for frukt/grønt i grunnskolen: A) Gratis frukt/grønt - til elever i ungdomskolen (8.-10.

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Versjon 19. januar 2005 Side 1 av 19 - Versjon 7. februar 2005 filnavn: skolefrukt_paa_nettet_for-skolen Kapittel Innhold Side

Detaljer

Kostvaner hos skolebarn

Kostvaner hos skolebarn september/oktober 2003 Kostvaner hos skolebarn Elevskjema Skole: Klasse: ID: 1 Kjære skoleelev Vi ber deg om å hjelpe oss med et prosjekt om skolebarns matvaner. Denne undersøkelsen blir gjennomført i

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 19.3.2014 1 ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er: Opplysningskontoret for frukt og grønt Skolefrukt, Økern torg 1, Postboks 187 Økern 0510 Oslo Kontaktperson hos

Detaljer

Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører

Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører Generell administrasjon... side 2 Plukklister, etiketter og levering av frukt. side 11 Fakturering.. side 32 Informasjon..

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 1 ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er: Opplysningskontoret for frukt og grønt Skolefrukt, Økern torg 1, Postboks 187 Økern 0510 Oslo Kontaktperson hos

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER

SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER Rapport fra en kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført høsten 2011 på Borg, Kalnes, Malakoff og Mysen videregående

Detaljer

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Innhold Forord... 3 1. Introduksjon... 4 2. Mat og drikke til lunsj... 5 3. Skolemat i forhold til kjønn... 9 4.

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Rapport 2: PPU3120D våren 2011 (V10-V11)

Rapport 2: PPU3120D våren 2011 (V10-V11) Rapport 2: PPU3120D våren 2011 (V-V11) Innledning: Følgende rapport viser en gjennomgang av svarene på studentundersøkelsen på PPU 3120D våren 2011 (etter uke 0 i 20). Det er kun studenter på PPU deltidsstudium

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 15 Svarprosent: 39% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 32% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 205 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 205. På sentrale

Detaljer

Versjon II, 13. januar Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016

Versjon II, 13. januar Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016 Versjon II, 13. januar 2015 Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016 1 Innholdsfortegnelse Om Skolefrukt. side 3 Oversikt over tilgjengelige leverandører.. side 5 A2G Logistikk. side 7 Avigo

Detaljer

Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område]

Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område] Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område] inngått mellom Opplysningskontoret for frukt og grønt (heretter kalt «OFG») Økern torg 1 Postboks 187 Økern 0510 Oslo og [AAA] (heretter kalt

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført mars 2012 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

PPU deltid, kull V11-V12 Rapport 1: PPU3110D våren FULL RAPPORT

PPU deltid, kull V11-V12 Rapport 1: PPU3110D våren FULL RAPPORT PPU deltid, kull V11-V12 Rapport 1: PPU3110D våren 2011. FULL RAPPORT Innledning: Følgende rapport viser en gjennomgang av svarene på studentundersøkelsen på PPU 3110D våren 2011. Det er kun studenter

Detaljer

Frukt og grønt i sjette

Frukt og grønt i sjette Frukt og grønt i sjette Nanna Lien for Elling Bere og Knut-Inge Klepp Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap Involverte i prosjektet Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 56% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Rapport 1: PPU3110D våren 2010

Rapport 1: PPU3110D våren 2010 Rapport 1: PPU311D våren 21 Innledning: Følgende rapport viser en gjennomgang av svarene på studentundersøkelsen på PPU 311D våren 21 (fra studiestart og t.o.m. uke 8). Det er kun studenter på PPU deltidsstudium

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Betalingsløsning for Skolefrukt.no

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Betalingsløsning for Skolefrukt.no KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Betalingsløsning for Skolefrukt.no 1 OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) er en felles organisasjon for grøntbransjen

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Forbruk av frukt og grønnsaker i noen Europeiske land

Forbruk av frukt og grønnsaker i noen Europeiske land Forbruk av frukt og grønnsaker i noen Europeiske land Undersøkelse i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Frankrike og Spania Gjennomført av Kantar TNS på vegne av Stiftelsen Opplysningskontoret

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas Kanvas-barnehagene Totalt

Brukerundersøkelse Kanvas Kanvas-barnehagene Totalt Brukerundersøkelse Kanvas 12 Kanvas-barnehagene Hvordan tolke grafikkene? (%) 09 (%) Utsagn 1 37 34 Utsagn 2 40 41 0% % 40% 60% 80% 0% Alle grafikkene i rapporten er bygget opp som eksempelet ovenfor.

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 49% BRUKERUNDERSØKELSEN 7 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 7 OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 16 Svarprosent: % Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 16, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 17 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

Oppsummering/konklusjon

Oppsummering/konklusjon Sunne matvarer Oppsummering/konklusjon De fleste i Norge er opptatt av å spise sunne matvarer i hverdagen. Både kjønn og utdannelse har betydning for hvor opptatt en er av dette, og spesielt kvinner med

Detaljer

Versjon I, 25. mai 2010. Skolefruktleverandør i perioden august 2010 juni 2012

Versjon I, 25. mai 2010. Skolefruktleverandør i perioden august 2010 juni 2012 Versjon I, 25. mai 2010 Skolefruktleverandør i perioden august 2010 juni 2012 1 Innholdsfortegnelse Om Skolefrukt... 3 1. Per Knudsmoen A/S... 6 2. Euro Frukt... 8 3. Engrosfrukt AS... 10 4. Østfoldfrukt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

UngdomsBirken sykkel 2015. Markedsundersøkelse

UngdomsBirken sykkel 2015. Markedsundersøkelse UngdomsBirken sykkel 2015 Markedsundersøkelse Innledning Dette er en rapport utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse som ble sendt ut til alle påmeldte deltakere

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

UngdomsBirken ski 2014

UngdomsBirken ski 2014 2014 Innledning Dette er en rapport utarbeidet av Markedsføringshuset AS på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse som ble sendt ut til et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere i 2014. Vi sendte

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 6% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

Elevrådsskolering Høsten 2013

Elevrådsskolering Høsten 2013 Elevrådsskolering Høsten 2013 Skal ivareta elever og lærlingers rettigheter Hjelper enkeltelever i konkrete spørsmål "Jeg har det skikkelig kjipt på skolen, men det virker som om ingen bryr seg" "Læreren

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 69%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 69% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 69% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 06 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 6% BRUKERUNDERSØKELSEN 07 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 07 OM UNDERSØKELSEN 0 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 199 Svarprosent: 7% BRUKERUNDERSØKELSEN 017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Undersøkelse om Fruktcupen

Undersøkelse om Fruktcupen Undersøkelse om Fruktcupen Rapport Fruktcupen Fruktcupen våren 2013 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å evaluere aktiviteten Fruktcupen for vårsemesteret 2013. Undersøkelsen ble sendt til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Evaluering av UngdomsBirken sykkel - September 2013

Evaluering av UngdomsBirken sykkel - September 2013 Evaluering av UngdomsBirken sykkel - September 2013 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere

Detaljer