Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område]"

Transkript

1 Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område] inngått mellom Opplysningskontoret for frukt og grønt (heretter kalt «OFG») Økern torg 1 Postboks 187 Økern 0510 Oslo og [AAA] (heretter kalt «Leverandøren») [adresse] 1 OM AVTALEN 1.1 Avtalens formål og gjenstand Opplysningskontoret for frukt og grønt (heretter kalt «OFG») er en privat stiftelse som arbeider for å øke forbruket av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. På oppdrag fra Helsedirektoratet administrerer OFG den offentlige ordningen for frukt og grønnsaker i grunnskolen, som gjelder for alle grunnskoler i Norge (heretter omtalt som Skolefrukt eller Skolefruktordningen). Skolefruktordningen er omtalt i Statsbudsjettet, og forankret i forskrift av 1. april 2004 nr. 623 om tilskudd til prisnedskriving av frukt og grønnsaker i grunnskolen. Formålet med ordningen er å stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant elevene i grunnskolen. Skolefruktordningen er også et verktøy for å oppfylle deler av myndighetenes Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen, og skal bidra til gode matvaner, trivsel i skolehverdagen og bedre helse blant barn og unge. Denne rammeavtalen (heretter kalt «Avtalen») gir alle skoler innenfor trinn (rene barneskoler, kombinerte skoler og rene ungdomsskoler) samt alle kommuner i [navn på område] (heretter kalt «Området»), rett til å bestille (avrope) frukt og grønnsaker fra Leverandøren i henhold til Avtalens bestemmelser. OFG har inngått rammeavtale med [antall] leverandører i Området. Avtalen innebærer ingen eksklusivitet i Området og gir heller ikke Leverandøren krav på noe minimumsvolum. 1

2 Avtalen gjelder levering av frukt og grønnsaker (heretter også omtalt som «Skolefrukt») innenfor kategorien/kategoriene [Kun konvensjonell frukt/grønt, Fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt og/eller Kun økologisk frukt/grønt]. Avtalen fastsetter Leverandørens forpliktelser som leverandør i Skolefruktordningen overfor OFG. Forholdet mellom Leverandøren og den enkelte bestiller (den enkelte skole og/eller kommune) vil reguleres gjennom bestillingene i skolefruktsys.no, jf. punkt 3.3 nedenfor. 1.2 Tilskudd I henhold til forskrift av 1. april 2004 nr. 623 om tilskudd til prisnedskriving av frukt og grønnsaker i grunnskolen gis det et offentlig pristilskudd per enhet frukt/grønt til leverandører av Skolefrukt. Tilskuddssatsen fastsettes for hvert kalenderår av Helsedirektoratet etter endelig budsjettvedtak av Stortinget. Satsen kan således endres i løpet av avtaleperioden. Fra august 2016 er pristilskuddet på NOK 1,50 per enhet frukt/grønt. Leverandøren vil få utbetalt pristilskuddet per stykk frukt/grønnsak som er bestilt og levert til skoler og kommuner under denne Avtalen, i tillegg til stykkprisen per frukt/grønt. I tillegg til pristilskuddet gis det et frakttilskudd på NOK 1,00 per kilo vare til skolene i Nordland og NOK 1,50 per kilo vare til skolene i Troms og Finnmark. Omregningsfaktor per stk. Skolefrukt = 140 gram per enhet. 1.3 Avtaledokumentene Avtaledokumentene består av: Bilagsnummer Dokumentnavn Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område] 1 Leverandørens leveranseplan for Området 2 Leverandørens plan for oppfølging av skolene/kommunene i Området 3 Retningslinjer fra Helsedirektoratet for abonnementsordningen Skolefrukt (retningslinjer for kvalitet, utvalg og leverandørkriterier) pr. 9. mars Norsk Standard for de aktuelle typer frukt og grønnsaker, krav til kvalitetsklasse 1 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2.1 Geografisk avtaleområde Avtalen gjelder for det geografiske området (fylket) [navn på fylke]. Leverandøren er én av [antall] leverandører som OFG har tildelt rammeavtale i Området. Leveransen er begrenset til Området. Leverandøren har leveringsplikt innenfor Området i samsvar med bestemmelsene i denne Avtalen. 2

3 2.2 Varighet og opphør Rammeavtalen gjelder for perioden 1. juli juni 2018 (heretter omtalt som «Avtaleperioden»), og opphører deretter uten varsel. OFG har rett til å avslutte avtaleforholdet med umiddelbar virkning dersom sentrale forutsetninger for avtaleforholdet svikter, herunder at Skolefruktordningen oppheves eller at rammevilkårene for skolefruktordningen endres, det skjer endringer i andre offentlige reguleringer eller det oppstår andre uforutsette omstendigheter av vesentlig betydning for gjennomføring av skolefruktordningen eller OFGs evne til å bidra til dette. 2.3 Bestilling av Skolefrukt under Avtalen (avrop) Bestillere Følgende aktører har rett til å bestille Skolefrukt under Avtalen (foreta avrop): 1) den enkelte grunnskole i Området (skoler innenfor trinnene 1 10), og 2) den enkelte kommune i Området. Leverandøren har plikt til å akseptere og gjennomføre bestillinger fra disse aktørene innenfor Området, på de vilkår som følger av denne Avtalen Tidspunkt for bestilling og bestillingens varighet Den enkelte skole eller kommune som bestiller kan velge om bestillingen av Skolefrukt skal gjelde for ett semester eller et helt skoleår av gangen (heretter kalt «Bestillingsperioden»). Bestillingsperiodens start vil være ved henholdsvis begynnelsen av hvert semester eller skoleårets oppstart.. Skolene velger dager elevene skal ha frukt på skolen, for eksempel 3 eller 5 dager per uke. Skolen/kommunen vil ha rett til å bytte til en annen leverandør i Området i løpet av Bestillingsperioden dersom Leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor skolen/kommunen. Før leverandørbytte kan skje, skal Leverandøren varsles og gis en frist for å rette opp forholdet. Hvis retting ikke finner sted, vil skolen/kommunen gjennomføre en minikonkurranse mellom de øvrige leverandørene med rammeavtale i Området, etter prinsippene i punkt og nedenfor, for den gjenværende del av Bestillingsperioden Vilkår når den enkelte skole er bestiller Den enkelte skoles bestilling av Skolefrukt vil skje i henhold til abonnementsordningen for frukt og grønnsaker i grunnskolen, jf. forskrift av 1. april 2004 nr. 623 om tilskudd til prisnedskriving av frukt og grønnsaker i grunnskolen. Abonnementsordningen dekker for det første ordninger der foresatte betaler for Skolefrukt i henhold til abonnement for den enkelte elev. For det andre dekkes ordninger der skolen bekoster Skolefrukt til sine elever over skolebudsjettet (multiabonnement for skolen). I begge tilfeller kan abonnementet/-ene på Skolefrukt gjelde for et semester eller et helt skoleår. Det kan også være andre muligheter som for eksempel at en klasse betaler frukt til sine elever over en klassekasse eller at penger blir samlet inn til formålet 3

4 Leverandøren er ikke forpliktet til å levere Skolefrukt til skoler som har færre enn 10 abonnenter. Under abonnementsordningen betaler den enkelte foresatte/skole/andre en fast pris per enhet frukt/grønnsak. Fastprisene er fastsatt av OFG og følger av punkt 5.1 nedenfor Vilkår når den enkelte kommune er bestiller Den enkelte kommune i Området kan beslutte å finansiere gratis frukt/grønt til grunnskoleelever i kommunen, over kommunebudsjettet. Kommunens finansiering kan gjelde for samtlige grunnskoleelever (trinn 1 10), eller for elevene på enkelte trinn (for eksempel ungdomstrinnet). Hvis gratis Skolefrukt gjelder bare for utvalgte trinn, kan skolene i kommunen benytte abonnementsordningen for de øvrige trinn. Når den enkelte kommune er bestiller, gjelder de fastpriser per stykk frukt/grønt som OFG har fastsatt under abonnementsordningen, som makspriser. Leverandøren kan således ikke kreve fra kommunen en pris per stykk frukt/grønt som overstiger prisene i punkt 5.1 nedenfor. 2.4 Fordeling av bestillinger mellom leverandører i Området Den enkelte skole er bestiller En skole som skal bestille Skolefrukt under abonnementsordningen, vil gjennomføre en minikonkurranse for å avgjøre hvilken av leverandørene i Området som skal tildeles oppdraget med å levere Skolefrukt til skolen. Minikonkurransen vil utelukkende baseres på leverandørenes tilbud til OFG på rammeavtalen. Den enkelte skole skal således ikke innhente ytterligere tilbud eller opplysninger fra Leverandøren. Minikonkurransen vil avgjøres ut fra følgende kriterier, der kriterienes innbyrdes vekt fastsettes av den enkelte skole: Kriterium Kvalitet 1) Kvalitet på standardsortiment ut over minimumskrav 2) Kvalitet på spesialprodukter ut over minimumskrav Beskrivelse Under dette kriteriet vil skolen evaluere kvaliteten på det standardsortiment og de spesialprodukter leverandøren tilbyr, ut over minimumskravene som følger av relevant Norsk Standard (kvalitetsklasse 1), jf Helsedirektoratets retningslinjer (Avtalens Bilag 3 og 4). Evalueringen vil baseres på opplysningene i de aktuelle leverandørenes leveranseplan, slik denne er fremlagt i tilbudet til OFG på rammeavtalen. Variasjon i utvalget av frukt og grønnsaker Under dette kriteriet vil skolen evaluere variasjonen i leverandørens utvalg av 4

5 spesialprodukter. Evalueringen vil baseres på opplysningene i de aktuelle leverandørenes leveranseplan, slik denne er fremlagt i tilbudet til OFG på rammeavtalen Den enkelte kommune er bestiller En kommune som skal bestille Skolefrukt, vil gjennomføre en minikonkurranse for å avgjøre hvilken av leverandørene i Området som skal få oppdraget med å levere Skolefrukt til elevene på samtlige eller enkelte grunntrinn i kommunen. Kommunen skal henvende seg til leverandørene i Området og be om tilbud på en pris per stykk frukt/grønt innenfor en eller flere av kategoriene i tabellen i punkt 5.1. Leverandøren kan ikke tilby en pris som overstiger prisen i tabellen for den/de aktuelle kategori(er) (maksprisen). Tilbudte priser skal være eksklusive tilskudd. De tilbudte prisene vil ligge til grunn for kommunens evaluering under kriteriet Pris under OFGs makspriser i minikonkurransen. Evalueringen av de øvrige kriteriene (Kvalitet og Variasjon) vil baseres på leverandørenes tilbud til OFG på rammeavtalen. Kommunen kan således ikke be om en ny/endret leveringsplan fra Leverandøren, og kan heller ikke ta hensyn til eventuelle endringer i leveringsplanen som Leverandøren måtte tilby i forbindelse med pristilbudet. Minikonkurransen avgjøres ut fra følgende kriterier, der kriterienes innbyrdes vekt fastsettes av den enkelte kommune: Kriterium Pris under OFGs makspriser Kvalitet 1) Kvalitet på standardsortiment ut over minimumskrav 2) Kvalitet på spesialprodukter ut over minimumskrav Beskrivelse Evalueringen vil baseres på det pristilbud leverandøren har gitt kommunen. Kun priser under OFGs makspriser vil gi uttelling i evalueringen. Under dette kriteriet vil kommunen evaluere kvaliteten på det standardsortiment og de spesialprodukter leverandøren tilbyr, ut over minimumskravene som følger av relevant Norsk Standard (kvalitetsklasse 1), jf. Helsedirektoratets retningslinjer (Avtalens Bilag 3 og 4). Evalueringen vil baseres på opplysningene i de aktuelle leverandørenes leveranseplan, slik denne er fremlagt i tilbudet til OFG på rammeavtalen. Variasjon i utvalget av frukt og grønnsaker Under dette kriteriet vil skolen evaluere variasjonen i leverandørens utvalg av 5

6 spesialprodukter. Evalueringen vil baseres på opplysningene i de aktuelle leverandørenes leveranseplan, slik denne er fremlagt i tilbudet til OFG på rammeavtalen. 3 KRAV TIL LEVERANDØREN OG LEVERANSEN 3.1 Generelt Leverandøren skal levere spiseklare, førsteklasses frukt og grønnsaker til grunnskoler og/eller kommuner i Området som gjør avrop på Avtalen, i henhold til Avtalens krav. Leverandøren er forpliktet til å kjenne de krav som gjelder i medhold av Avtalen og tilhørende relevant regelverk, herunder krav til utvalg, kvalitet og distribusjon. 3.2 Vareutvalg Leverandørens utvalg av frukt og grønnsaker skal bestå av: 1) Standardsortimentet som følger av Helsedirektoratets retningslinjer for kvalitet, utvalg og leverandørkriterier (Bilag 3), og 2) de Spesialprodukter som Leverandøren har tilbudt i Leveringsplanen for Området. 3.3 Kvalitet Både Standardsortiment og Spesialprodukter skal til enhver tid, og uavhengig av sesong, ha kvalitetsklasse 1 i henhold til Norsk Standard for de aktuelle typer frukt/grønnsaker, jf. Helsedirektoratets retningslinjer for kvalitet, utvalg og leverandørkriterier (Bilag 3), så langt frukten/grønnsakene/produktene er omfattet av en slik standard. Hvis Leverandøren i Leveringsplanen har tilbudt en høyere kvalitet på frukt/grønnsaker i Standardsortimentet og/eller Spesialproduktene enn minimumskravet til kvalitetsklasse 1, skal frukten/grønnsakene holde denne merkvaliteten. Leverandøren skal sikre og er ansvarlig for at rutiner av typen IK-mat/ HACCP eller tilsvarende er etablert, og at disse rutinene og kvalitetssikringsprosedyrene følges i henhold til gjeldende regelverk. 3.2 Distribusjon og levering Levering av Skolefrukt på den enkelte skole Leverandøren skal levere det antall frukt og grønnsaker på den enkelte skole i Området som er bestilt av skolen eller den aktuelle kommune. Hver leveranse av Skolefrukt skal inneholde et antall ekstra enheter av hver frukt/grønnsak som er tilstrekkelig til å veie opp for eventuell kassasjon eller svinn under transport Krav til distribusjonen til og med levering 6

7 Leverandøren skal sikre at det under distribusjon og frem til og med levering opprettholdes ubrutt kjølekjede. Ved levering på den enkelte skole skal produktene settes inn i svalskap/kjøleskap eller oppbevares på angitt sted etter avtale med skolen. Leverandørens ansvar for ubrutt kjølekjede gjelder også i tilfeller der Leverandøren har inngått avtale med en tredjepart om distribusjon/samdistribusjon. Varene skal fortrinnsvis leveres i IFCO-kasser. Leverandøren skal ta tomme IFCO-kasser med i retur. Kostnader forbundet med IFCO-kasser (herunder tap/pant) skal ikke belastes Skolefruktordningen, men leverandørene selv må belastes dette. Leverandøren er forpliktet til å rettlede skolene om behandling og oppbevaring av levert frukt/grønt, jf. 3 i forskrift om tilskudd til prisnedskriving av frukt og grønnsaker i grunnskolen. Etikettene som skal registreres/leveres i skolefruktsys.no, jf. punkt 3.3 nedenfor, skal inneholde anbefalinger om når de ulike produktene skal spises. Leverandøren skal også rådgi skolene mht organisering på skolene og distribuere materiell for Skolefrukt til skolene.. Leverandøren er forpliktet til å levere til skoler i området hvor det er avtale med Skolefrukt. Leverandøren vil ikke være forpliktet til å levere frukt/grønt til skoler som har færre enn 10 abonnenter på Skolefrukt Svalskap/øvrig materiell OFG dekker kostnader for kjøl- eller svalskap og annet materiell til Skolefruktordningen. Leverandørene skal vederlagsfritt distribuere svalskap/kjøleskap fra sentralt sted på Østlandet og ut til den enkelte skole. Dette gjelder både til nye skoler (skoler som ikke tidligere har deltatt i Skolefruktordningen) og til skoler som må ha flere skap/skifte ut gamle skap. Leverandøren skal opplyse skolefruktansvarlig på den enkelte skole om når svalskapene/kjøleskapene og skolefrukt-bakker (interne på skolene) må rengjøres, for å sikre en tilfredsstillende hygienisk standard. 3.3 Administrasjonssystem skolefruktsys.no OFG har utviklet et eget administrasjonssystem skolefruktsys.no til driften av Skolefruktordningen. Formålet med systemet er å sikre kvaliteten i alle ledd. Systemet har blant annet følgende funksjoner: Kontaktinformasjon, kalender med hvilke dager skolene skal ha frukt, bestillinger av antall, ruteplanlegger og plukklister, samt egne ark (etiketter) med anbefalinger om når levert frukt skal spises på skolen. Leverandørene skal benytte skolefruktsys.no i sin drift og kommunikasjon med skolene og OFG, og ha en egen/egne skolefruktansvarlig(e) som kan bruke systemet. Leverandørene skal også sørge for opplæring i systemet av eventuelle nye personer som skal jobbe med Skolefrukt. Leverandørens plikt til å benytte skolefruktsys.no gjelder både der den enkelte skole gjør bestillinger (avrop) under abonnementsordningen, og der en kommune bestiller frukt/grønt til 7

8 elevene på samtlige eller enkelte grunntrinn. Alle skoler som skal ha leveranser av Skolefrukt plikter å registrere seg i skolefruktsys.no, uavhengig av hvem som står for finansieringen. 3.4 Oppfølging av skoler/kommuner som bestiller Skolefrukt Leverandøren skal underveis i semesteret/skoleåret følge opp skoler og/eller kommuner som bestiller Skolefrukt fra Leverandøren under Avtalen, med det formål at skolen(e)/kommunen(e) fortsetter å benytte Skolefruktordningen. Oppfølgingen skal skje i samsvar med Leverandørens tilbudte plan for dette, jf. Bilag 2 til Avtalen. OFG skal forhåndsgodkjenne all informasjon og salgsmateriell mv. som Leverandøren har til hensikt å gi skolene og/eller kommunene innenfor Området. Dette gjelder også all korrespondanse til skolene/kommunene fra Leverandøren, som masseutsendelser per e-post eller brev. Leverandørens forslag skal sendes OFG per e-post. 4 EIENDOMSRETT OG IMMATERIELLE RETTIGHETER Logoen «Skolefrukt» og andre varemerker/immaterielle rettigheter knyttet til Skolefruktordningen er OFGs eiendom og skal ikke benyttes sammen med Leverandørens logoer på materiell eller på annen måte uten forutgående skriftlig samtykke. Dette gjelder også bruk i reklame- og/eller publiseringsøyemed mv. 5 PRIS OG BETALING 5.1 Abonnementsordningen Når den enkelte skole i Området bestiller Skolefrukt i henhold til abonnementsordningen, vil de foresatte/skolen betale en fast pris per enhet frukt/grønt, fastsatt av OFG. Fastprisene er inkludert mva og frakt/distribusjon til skolene. For kategoriene Kun konvensjonell frukt/grønt, Fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt og Kun økologisk frukt/grønt er prisene som følger i hele Avtaleperioden: Kategori Fast pris per enhet frukt/grønt, inkl. mva og frakt Kun konvensjonell frukt/grønt NOK 3,- Fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt NOK 3,- Kun økologisk frukt/grønt NOK 4,- Der foresatte betaler for Skolefrukten i henhold til abonnement for den enkelte elev, vil OFG motta betalingen på vegne av Leverandøren. I tilfeller der skolen bekoster Skolefrukt til sine elever og skolen således har en fast bestilling (multiabonnement), vil betaling skje til Leverandøren direkte. Der OFG krever inn betaling på vegne av Leverandøren vil det, ved manglende betaling fra foresatte/skolen, bli sendt to betalingspåminnelser. Ved fortsatt manglende betaling vil OFG 8

9 melde av abonnementet for den aktuelle elev/skolen. OFG vil ikke kunne utbetale til Leverandøren et høyere beløp enn det som er innbetalt fra de foresatte/skolene. Leverandøren bærer således selv risikoen for at de foresatte/skolene oppfyller sin betalingsforpliktelse. 5.2 Kommunale ordninger Når den enkelte kommune i Området bestiller Skolefrukt i medhold av en kommunal ordning for gratis frukt/grønt til elever på grunntrinnet, vil kommunen være forpliktet til å betale den prisen per stykk frukt/grønt som Leverandøren har tilbudt kommunen for den/de aktuelle kategori(er), jf. punkt over. Kommunen skal imidlertid aldri betale en høyere pris per enhet enn det som fremgår av tabellen i punkt 5.1 nedenfor. Leverandøren skal fakturere kommunen direkte for levert frukt/grønt i henhold til tilbudt og avtalt stykkpris. 5.3 Prismessig kompensasjon ved reduksjon i tilskuddssatser i Avtaleperioden Dersom tilskuddssatsen på NOK 1,50 per enhet frukt/grønnsak reduseres etter budsjettåret 2016, vil Leverandøren bli kompensert denne inntektsreduksjonen ved at prisen per stykk frukt/grønt som Leverandøren kan kreve fra henholdsvis skoler og kommuner, økes tilsvarende reduksjonen i tilskuddet for den resterende del av Avtaleperioden. 5.4 Fakturering av tilskudd Leverandøren skal fakturere OFG direkte for tilskuddet per frukt/grønt som er bestilt og levert under Avtalen. Faktureringen skal skje samlet for ett skolehalvår av gangen. Faktura skal sendes OFG senest innen 7. januar for leveranser i det foregående høstsemesteret, og 7. juli for det foregående vårsemesteret. Samlet tilskudd vil utbetales fra OFG innen henholdsvis 24. januar og 24. august for høst- og vårsemesteret. 6 MISLIGHOLD 6.1 Hva som anses som mislighold Det vil foreligge mislighold fra Leverandørens side dersom leveransen av Skolefrukt ikke er i samsvar med det som er avtalt med OFG, jf. denne Avtalen med bilag, eller den enkelte skole eller kommune som bestiller. Mislighold vil blant annet kunne bestå i, men ikke være begrenset til, at avtalte krav til vareutvalg, kvalitet, levering og distribusjon ikke overholdes, eller at Leverandøren ikke benytter skolefruktsys.no som forutsatt. Mislighold vil likevel ikke foreligge hvis situasjonen skyldes forhold OFG eller den enkelte skole eller kommune svarer for eller force majeure, forutsatt at Leverandøren gjør dette gjeldende uten ugrunnet opphold fra Leverandøren ble eller burde blitt kjent med det. 6.2 Trekk i tilskudd 9

10 Ved mislighold vil OFG kunne gjøre trekk i det samlede tilskuddet som Leverandøren gjør krav på i medhold av punkt 5.4 over. OFG vil løpende kontrollere om Leverandøren oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen og bestillingen fra den enkelte skole/kommune. Hvis mislighold avdekkes, kan OFG gi Leverandøren skriftlig varsel om trekk i tilskudd dersom forholdet ikke rettes. Dersom påfølgende kontroll viser at Leverandøren fortsatt er i mislighold, vil det bli gjort et tilskuddstrekk på NOK 0,25 (25 øre) per stykk frukt/grønt som er bestilt av den/de skoler og/eller kommuner misligholdet gjelder i det skolehalvåret det kreves tilskudd for. Trekket i tilskudd vil følgelig gjøres gjeldende for samtlige leveranser av Skolefrukt til den/de aktuelle skolen(e)/kommunen(e) i det aktuelle semesteret, uavhengig av når i dette tidsrommet misligholdet oppsto eller ble oppdaget. OFG kan gjøre tilskuddstrekk uten skriftlig forhåndsvarsel dersom det etter semesterslutt avdekkes at Leverandøren har misligholdt sine forpliktelser. Trekket i tilskudd vil også i slike tilfeller være på NOK 0,25 (25 øre) per stykk frukt/grønt som er bestilt av den/de skoler og/eller kommuner misligholdet knytter seg til, i hele det aktuelle semesteret. 6.3 Heving OFG kan heve Avtalen med umiddelbar virkning dersom Leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser. Heving skal skje skriftlig og begrunnes. 7 ØVRIGE BESTEMMELSER 7.1 Force majeure Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor en avtaleparts kontroll, som gjør det umulig for parten å oppfylle sine plikter etter Avtalen, og som etter norsk rett må anses som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede partens forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for motparten. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 7.2 Overdragelse av rettigheter og plikter Leverandøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen med skriftlig samtykke fra OFG. Dette gjelder også dersom Leverandøren vil overlate deler av leveransene av Skolefrukt til en tredjepart. OFG vil bare kunne samtykke til overdragelsen dersom dette er i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. 8 TVISTER 8.1 Rettsvalg 10

11 Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 8.2 Forhandlinger Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, skal tvisten først søkes løst i minnelighet ved forhandlinger mellom bemyndigede representanter for partene. Hver part dekker egne kostnader til slik forhandling. 8.3 Domstolsbehandling Dersom en tvist ikke blir løst gjennom forhandlinger, skal tvisten avgjøres med endelig virkning ved norske domstoler. Oslo tingrett er verneting for domstolsbehandling. *** Avtalen er signert i 2 to eksemplarer, ett til hver av partene. Sted/dato: Sted/dato: Guttorm Rebnes Direktør Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker Leverandøren 11

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør mellom NAVN OG ADRESSE TIL LEVERANDØR ( Leverandøren ) og Opplysningskontoret for frukt og grønt ( OFG ) 1. Bakgrunn OFG administrerer på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 1 ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er: Opplysningskontoret for frukt og grønt Skolefrukt, Økern torg 1, Postboks 187 Økern 0510 Oslo Kontaktperson hos

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 13. april 2016

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 13. april 2016 KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 13. april 2016 1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN 1.1 Konkurransedokumenter Konkurransedokumentene består av: Bilagsnummer Dokumentnavn Konkurransegrunnlag Skolefrukt 31.5.2016 Bilag

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 19.3.2014 1 ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er: Opplysningskontoret for frukt og grønt Skolefrukt, Økern torg 1, Postboks 187 Økern 0510 Oslo Kontaktperson hos

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Barnehageplasser Avtalenummer: Avtalens tidsrom: 27.01.2016-01.07.2018 ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom: Org.nr.

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Kjøpsavtale for Varekjøp

Kjøpsavtale for Varekjøp Kjøpsavtale for Varekjøp Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Kjøp av lett lastebil inkl. serviceavtale Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal kommune (heretter

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2.

Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Oppdragsgiver) og xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Leverandør) Kjøp av Vikartjenester

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K.

I? le^ll I  I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K. Norske Kvinners Sanitetsforening L.. MOTTATI 1 2 2010.e..^.. o 0 **9 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE STJØRDAL KOMMUNE I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende

Detaljer

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1+1 år 1 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Presentasjon skolefrukt oktober 2014

Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Hva har skjedd etter at gratisordningen opphørte i august Hva er utfordringene med abonnementsordningen Skolefrukt Hva gjøres for å møte utfordringene og for å øke

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

mellom Firmanavn: AS Org.nr: for perioden f.o.m t.o.m

mellom Firmanavn: AS Org.nr: for perioden f.o.m t.o.m KONTRAKT Rammeavtale serviceavtale transportbånd Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) mellom og Firmanavn: AS Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004)

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004) Alminnelige vilkår ved anskaffelser Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Bl 5002 (revidert des 2004) 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Helse Stavanger HFs alminnelige

Detaljer

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater mellom og Buypass AS Dokumentversjon 1.3 1 Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom , heretter kalt

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Bistand e-læring Avtalenummer: Avtalens tidsrom: ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom:

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE 1 PARTENE Denne samarbeidsavtalen (Avtalen) er inngått mellom følgende parter: 1. Ålesund kommune, organisasjonsnummer: 942 953 119 2. xxx kommune,

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

KONTRAKT. Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) Som en

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler i prosjekt Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: X Annet: Saksnummer: 2016/109135 Tittel: Redaksjonelle tjenester Leverandør: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren)

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren) KONTRAKT NR.: Side 1 av 8 VEDLEGG 5 RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr. 974 760 746 (Kunden) og org.nr. (Leverandøren) Sted og dato: [Kundens navn her] [Leverandørens

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Statens standardavtale SSA-R SSA-R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Avtale om Ventilasjon og anlegg med varme/kjølemedie.

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler Kontrakt mellom Salangen kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Denne avtalen gjelder kjøp av Papir, plast og rengjøringsartikler for perioden 1.5.2016 1.5.2019

Detaljer

Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører

Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører Generell administrasjon... side 2 Plukklister, etiketter og levering av frukt. side 11 Fakturering.. side 32 Informasjon..

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt - På nettet for 1-10 og 8-10 skoler Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Rammeavtale om juridisk bistand

Rammeavtale om juridisk bistand RAMMEAVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom (heretter kalt Advokaten) Org. nr. og Lenvik kommune Org. nr. 939 807 314 (heretter kalt Oppdragsgiver) Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

KUNDEAVTALE 1. OM HELSENETTET 2. OM AVTALEN 3. AVTALENS VARIGHET 4. PARTENES RETTIGHETER OG PLIKTER

KUNDEAVTALE 1. OM HELSENETTET 2. OM AVTALEN 3. AVTALENS VARIGHET 4. PARTENES RETTIGHETER OG PLIKTER KUNDEAVTALE 1. OM HELSENETTET Helsenettet er en kommunikasjonsarena som består av alle tilknyttede virksomheter, de tjenestene de benytter, samt de kommunikasjonselementene og -systemene som binder dem

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter)

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter) Unntatt offentlighet, jf offentlighetsloven 23 Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom Vestre Viken HF Org.nr.: 894 166 762 (senere kalt Oppdragsgiver) og. Org.nr: (senere kalt Tjenesteyter)

Detaljer

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Kvalifikasjonsgrunnlagets vedlegg 5 RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren)

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver)

Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver) BILAG 1 KONTRAKT Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) og Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver) For Oppdragsgiver: (Sted/Dato) (Navn) (Tittel)

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE Det er i dag inngått følgende SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE mellom org.nr. heretter kalt Institusjonen og org.nr. heretter kalt Fotterapeuten 1 1 FORMÅL Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet mellom

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom:

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom: Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester Avtalenummer: Avtalens tidsrom: RAMMEAVTALE OM KJØP AV IT- KONSULENTTJENESTER Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom:

Denne avtale er inngått mellom: Vedlegg 7 i konkurransegrunnlaget Denne avtale er inngått mellom: SUNNAAS SYKEHUS HF (heretter kalt KUNDEN) OG XX (heretter kalt LEVERANDØREN) AVTALEN GJELDER: AVTALEN GJELDER I PERIODEN: 21.05 2013 18.09.2015.

Detaljer

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift AVTALE om overføring av rett til justering av MVA og om disponering av justert merverdiavgift 1. Avtalepartene [*] AS) Adr.: [*] Org. nr.: [*] heretter benevnt som Utbygger og Hordaland fylkeskommune Adr.:

Detaljer

Sporveien Oslo AS' standardvilkår for tjenestekjøp

Sporveien Oslo AS' standardvilkår for tjenestekjøp Sporveien Oslo AS' standardvilkår for tjenestekjøp 1. Generelt Sporveien Oslo AS' standardvilkår for tjenestekjøp ("Standardvilkårene") gjelder for all levering av tjenester ("Leveransen") fra eksterne

Detaljer