Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole"

Transkript

1 Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

2 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse på kjøp av bærbare PC er og nettbrett. 1.2 Anskaffelsens formål og omfang Stangnes videregående skole har behov for 22 stk. bærbare PC er m/dockingstasjon og 15 stk. nettbrett med dockingstasjon til kontorarbeidsplasser og klasserom. Anskaffelsens omfang er vurdert til å være under kr ,- 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers kontaktperson Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan det skriftlig bes om tilleggsopplysninger hos: 2 KRAV TIL LEVERANDØREN 2.1 Obligatoriske og ufravikelige krav a) Skatteattest for betalt merverdiavgift b) Skatteattest for betalt skatt c) Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (bare ved tjenestekjøp) Attestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og de skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Alternativ: Attester for betalte skatter og avgifter bes vedlagt tilbudet seinest ved kontraktsinngåelse. 3 KRAV TIL TILBUD 3.1 Tilbudsfrist Siste frist for innlevering av tilbud er x.x 2014 kl Vedståelsesfrist Leverandøren er bundet av tilbudet til i 3 måneder etter tilbudsfrist. 3.3 Innleveringssted Tilbudet bes sendt eller innlevert i lukket forsendelse merket: Konkurranse: Pc og nettbrett til Stangnes vgs. Side 2 av 6

3 «Tilbud pc» til Stangnes vgs. postboks 3120, 9498 Harstad, eller Stangnesvn. 39, eller per epost til 3.4 Tilbudsåpning Tilbudsåpning finner sted den x.x 2014, kl KRAVSPESIFIKASJON 4.1 Funksjonelle krav Minimumskrav PC: Dockingstasjon 8 GB RAM WIFI-Kort Osv. Minimumskrav nettbrett: Cpu intel core Minne 4gb Skjerm størrelse 10,8 Trådløs tilkobling må støtte ac Osv. Alle kravene ovenfor må være oppfylt for at tilbudet skal bli vurdert. Pc/nettbrett må være tilpasset skolens infrastruktur. Se vedlagte beskrivelse av skolens infrastruktur. Eventuelle bør krav:?? Tilbudet må inneholde tekniske spesifikasjoner og brosjyremateriell som viser at minimumskravene er oppfylt. 4.2 Ikke-funksjonelle krav Garantitid Leveringstid Opplæring Konkurranse: Pc og nettbrett til Stangnes vgs. Side 3 av 6

4 5 TILDELINGSKRITERIER OG EVALUERING 5.1 Kriterier for utvelgelse Kontrakten tildeles den leverandøren med det totalt sett økonomisk mest fordelaktige tilbudet, ut fra følgende kriterier: - Totalpris Prisskjema Prisskjemaet skal fylles ut i den form det fremstår, endringer eller tillegg av leverandør er ikke tillatt. Prisene skal inkludere alle kostnader knyttet til varen inkludert opplæring, frakt og 1 års support. Det skal således ikke påløpe noen kostnad utover pristilbudet i dette skjema (gebyrer etc), og pristilbudet skal omfatte alle forhold som fremkommer i konkurransegrunnlaget. Pris skal oppgis i NOK ekskl. mva. PRISTILBUD PC OG NETTBRETT Under de forutsetninger som fremkommer av ovenstående inngis følgende: Pris PC + 1 års support (enhetspris x 22 stk) Pris Nettbrett + 1 års support (enhetspris x 15 stk) = Samlet pristilbud for hele oppdraget ekskl. mva.: NOK Dato Signatur Konkurranse: Pc og nettbrett til Stangnes vgs. Side 4 av 6

5 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR Der ikke annet er særskilt regulert i øvrig del av konkurransegrunnlaget gjelder følgende: 1 GENERELT a) Leverandør plikter å levere tjenester etter de vilkår som er fastsatt i avtalen. b) Ved forhold som ikke dekkes av denne avtale gjelder kjøpsloven av 13. mai FORSINKELSE a) Ved forsinkelser i levering ut over de avtalte leveringsdatoer som ikke skyldes force majeure eller andre forhold godkjent av oppdragsgiver, kan det kreves dagmulkt. b) Mulktens størrelse beregnes til 5 o/oo av den totale bestillingssum for hver arbeidsdag forsinkelsen varer, begrenset oppad til 10 % av totalverdien og nedad til NOK 300,- pr. dag. c) Kravet om mulkt er uavhengig av økonomisk tap eller lidt skade. Eventuelt vederlag for økonomisk tap eller lidt skade kommer i tillegg. d) Leverandør kan bare påberope seg force majeure når det viser seg at han ikke er i stand til å foreta rettidig levering. Leverandør skal da godtgjøre at forsinkelsen er forårsaket av forhold utenfor hans kontroll. e) Manglende levering fra underleverandør fritar ikke leverandør for det ovennevnte ansvar med mindre den manglende levering skyldes force majeure hos underleverandør. 3 PRISER I alle sammenhenger skal prisene oppgis i norske kroner eks. mva.. Prisene inkluderer alle skatter og avgifter. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller lignende tillegg til de avtalte priser. 4 PRISENDRINGER Prisene skal være fast i avtaleperioden. 5 FAKTURERING OG BETALINGSVILKÅR a) Oppdragsgiverens betalingsvilkår er 30 dager fra dato tjenesten er ferdigstilt, dersom ikke annet avtales. Forutsetningen for rettidig betaling er at faktura er mottatt hos kjøper senest 4 dager etter fakturadato og at tjenesten er å anse som levert. Faktura skal være spesifisert i samsvar med bestilling. Dersom forfalne beløp ikke betales rettidig, betales morarenter i henhold til "Lov om renter ved forsinket betaling m.m." av 17.desember b) Det skal ikke beregnes noen form for faktureringsgebyr eller andre tillegg til avtalt pris. c) Delfakturering grunnet dellevering vil ikke bli akseptert med mindre dette er avtalt med oppdragsgiver. d) Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til tilbakeholdelse av betaling for mottatte fakturaer på leveranser som oppdragsgiver anser ikke å være i samsvar med avtalen. I slike tilfeller har ikke leverandøren krav på morarenter ved forsinket betaling. e) Betaling innebærer ingen godkjenning av leveransen. 6 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER a) Oppdragsgiveren er forpliktet til uten ugrunnet opphold etter mottaket å kontrollere at leveransen er i samsvar med bestillingen. b) Leverandør er forpliktet til snarest mulig og for egen regning å rette feil. Konkurranse: Pc og nettbrett til Stangnes vgs. Side 5 av 6

6 c) Dersom leverandør ikke innen rimelig tid foretar det nødvendige for å avhjelpe mangelen i samsvar med avsnitt ovenfor, har oppdragsgiver rett til å heve kjøpet dersom mangelen er av vesentlig betydning, og kan dessuten kreve erstatning. Dersom kjøpet ikke heves, kan oppdragsgiver la mangelen avhjelpes for leverandørs regning og risiko og dessuten kreve prisavslag og eventuell erstatning. 7 REKLAME/OFFENTLIGGJØRING Leverandør må innhente skriftlig forhåndsgodkjenning fra oppdragsgiver dersom han i reklameøyemed eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om sin status som leverandør ut over det å oppgi avtalen som en generell referanse. 8 MISLIGHOLD AV AVTALEN Det anses som mislighold dersom en av partene ikke overholder sine forpliktelser etter avtalen. Ved vesentlig mislighold fra en av partene, kan den annen part heve avtalen ved skriftlig hevningserklæring. 9 FORCE MAJEURE Følgende omstendigheter skal betraktes som force majeure dersom de inntrer etter avtalens inngåelse og hindrer dens oppfyllelse: Krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlig myndighet, naturkatastrofe, avbrudd i offentlig kraftforsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydningsfull arbeidskonflikt, brann eller annen omstendighet av lignende karakter og inngripende betydning. 10 DOKUMENTRANG Dersom oppdragsgivers anbudsdokumentasjon/tilbudsdokumentasjon og leverandørens anbud/tilbud inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rangert rekkefølge: Tilbudsinnbydelsen med tilhørende konkurransegrunnlag, herunder administrativ informasjon til leverandør, avtalevilkår og prisutfyllingsskjema. Leverandørens tilbud. 11 TRANSPORT AV AVTALE Ingen av partene kan transportere denne avtale over til tredjepart uten begge partenes godkjennelse. 12 TVISTER Oppstår det tvist om tolking eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlingene ikke fram, avgjøres tvisten ved de ordinære domstoler. Nord- Troms herredsrett er verneting dersom partene ikke enes om et annet sted. 13 AVTALEEKSEMPLARER Denne avtale er underskrevet i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar. Konkurranse: Pc og nettbrett til Stangnes vgs. Side 6 av 6

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer