I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K."

Transkript

1 Norske Kvinners Sanitetsforening L.. MOTTATI e..^.. o 0 **9 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE STJØRDAL KOMMUNE I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende Norske Kvinners Sanitetsforening ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K.S) Stjørdal Kommune Rusbehandling Midt-Norge HF 0

2 SAMARBEIDSAVTALE OM ETABLERING OG DRIFT AV VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE 1. Innledning Denne samarbeidsavtalen er en avtale mellom Norske Kvinners Sanitetsforening ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke(her kalt N.K.S) Rusbehandling Midt-Norge HF (her kalt rusforetaket) og Stjørdal kommune (her kalt kommunen). Avtalen omhandler ansvar og forpliktelser i forhold til etablering og drift av Veiledningssenteret for pårørende. Det vises også til den inngåtte samhandlingsavtalen mellom kommunene i Midt-Norge og Rusbehandling Midt-Norge HF fra oktober Bakgrunn for Veiledningssenteret Partene inngikk intensjonsavtale om etablering av Veiledningssenter for pårørende til personer med rusmiddelproblemer, hvor formålet var å etablere et Veiledningssenter i Stjørdal kommune, med en felles samarbeidsavtale mellom N.K.S, Stjørdal kommune og Rusbehandling Midt-Norge HF. Formålet med avtalen er å regulere rettigheter og forpliktelser i forbindelse med etableringen og driften av Veiledningssenteret. 3. Beskrivelse av Veiledningssenteret Veiledningssenteret skal tilby faglig veiledning, støtte og oppfølging til pårørende til personer med rusmiddelproblemer i region Midt-Norge. Veiledningssenteret er et gratis tilbud med det mål å bidra til økt livskvalitet, bedret helse for pårørende som befinner seg i en uforutsigbar og vanskelig livssituasjon. Veiledningssenteret er et sted hvor pårørendes egen opplevelse av sin og familiens situasjon blir tatt på alvor, og der de kan få støtte i en vanskelig livssituasjon, treffe andre med tilsvarende problemer og få hjelp til å se andre mulige måter å møte problemene på. Gjennom Veiledningssenteret ønskes oppnådde effekter som: Økt livsmestring for pårørende og familier Bidra til en bedre og mer forutsigbar hverdag for pårørende Etablere gode relasjoner og metoder som fører til utvikling og vekst for pårørende slik at de bedre blir i stand til å håndtere ulike livsområder Gi den enkelte ferdigheter som bidrar til en bedre fungering på ulike livsområder. Bedre oppfølging av pårørende gjennom råd og veiledning, tett oppfølging både lokalt og regionalt. Videreutvikling av lokal og regional kompetanse innen pårørendearbeid. Gjennom synliggjøring og etablering av samarbeid/partnerskap bidra til at lokalsamfunnet utvikler ansvars- og omsorgsforhold for pårørende til personer med rusproblemer. Gjennom pårørendearbeid legge grunnlaget for god forebygging ved at problemene knyttet til rus identifiseres og løses gjennom selvhjelpsgrupper for pårørende lokalt og regionalt. 1

3 3.1 Veiledningssenteret skal blant annet tilby: Veiledning per telefon Individuelle timeavtaler ved senteret Kurs og veiledning for pårørende Fellessamtaler og gruppemøter med pårørende som ønsker å ha med behandlere, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere eller andre som er berørt av situasjonen. Familiesamtaler 4. Mål med avtalen Partene er enige om å ha et langsiktig perspektiv for Veiledningssenteret og vil bidra lojalt for at senteret til en hver tid skal kunne arbeide til det beste for brukerne. Samarbeidsavtalen skal sikre et godt og effektivt samarbeid mellom kommunen, NKS og rusforetaket slik at pårørende som benytter Veiledningssenteret får best mulig tilbud tilpasset sin situasjon. 5 Driftsmodell N.K.S. er som eier og driver av Veiledningssenteret arbeidsgiver for senterets ansatte. Dersom N.K.S. overfører driften til slikt selskap som omtalt i denne avtalens punkt 13, overtar dette selskapet arbeidsgiveransvaret og alle andre forpliktelser som påligger N.K.S. som driver av Veiledningssenteret. 6. Definisjoner Pårørende vil i denne avtalen omfatte de som selv definerer seg som pårørende til de som de selv definerer som rusmiddelavhengige. Veiledningssenteret er også ment som et forebyggende tiltak for å hindre utvikling av helseproblemer hos pårørende og familier. Antall ansatte vil tilpasses etterspørsel og økonomi. Senteret ledes av en daglig leder i 100 % stilling som også er faglig ansvarlig. 7. Samarbeid mellom N.K.S, kommunen og rusforetaket N.K.S. har det overordnede faglige ansvaret for Veiledningssenteret. Det er ønskelig at kommunen og rusforetaket bistår til eventuell videreutvikling av Veiledningssenteret. Veiledningssenteret har ansvaret for innkalling til samarbeidsmøte mellom partene 2 ganger pr. år. Veiledningssenteret skal ha et nært samarbeid med Rusbehandling Midt-Norges eget Lærings og Mestringssenter, og vil med sitt tilbud, være et supplement til dette. Lærings og mestringssenteret og Veiledningssenteret skal samarbeide med hverandre gjennom årlige møter og legge til rette for å dele kompetanse, erfaringer og utvikle samhandlingsarenaer for pårørende. Rusforetaket og kommunen skal kunne bistå med kompetansehevende tiltak. 2

4 8. Lokalisering. Kommunen skal skaffe tilfredsstillende lokaler for Veiledningssenteret i avtaleperioden. Flytting kan kun skje med N.K.S.' skriftlig samtykke. Slikt samtykke kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn. Kommunen skal oversende N.K.S. kopi av leiekontrakt og annen dokumentasjon som er nødvendig for Veiledningssenteret bruk av lokalene. Veiledningssenteret vil være en del av Kirkens hus og forplikter seg til å opptre på en slik måte at interessene til alle husets deltakere blir ivaretatt. For å sikre dette deltar Veiledningssenteret i samarbeidsmøter sammen med husets øvrige deltakere 9. Finansiering og økonomisk kompensasjon N.K.S. skal stå som eier og driver av Veiledningssenteret og er ansvarlig for å søke støtte fra ulike private og offentlige aktører for fullstendig finansiering av Veiledningssenteret. N.K.S. skal jobbe aktivt for å skaffe slik økonomisk støtte. Partene er imidlertid inneforstått med at N.K.S. ikke selv har midler til å finansiere virksomheten Rusforetaket yter årlig tilskudd til drift av Veiledningssenteret med kr ,- Tilskuddet utbetales forskuddsvis for 1.halvår og etterskuddsvis for 2.halvår. Utbetaling i 2009 vil skje for perioden til Totalt tilskudd for 2009 beregnes til kr ,-. Beløpet indeksreguleres fra I den grad personalet ved Veiledningssenteret benyttes til opplæring / veiledning etc. overfor nye tiltak i regionene, må dette arbeidet prissettes spesielt. Kommunen bidrar årlig med husleie, kontormøbler, kopimaskin, pc, telefon/internett samt driftsutgifter knyttet til lokalene(renhold, strøm og liknende). 9.1 Regnskap Veiledningssenteret plikter å følge de til en hver tid gjeldende regler for virksomheten, herunder krav til regnskap, bokføring og revisjon. 10. Aktivitetsrapportering Årlig aktivitetsrapportering for perioden med frist påfølgende år. Det rapporteres på antall besøkende og antall telefonkonsultasjoner. 11. Iverksetting, evaluering og revidering av avtalen Avtalen er 3- årig og er gjeldende fra Avtalen evalueres årlig i avtaleperioden. Det ønskes et langsiktig og forpliktende samarbeid i forhold til avtalen. Avtalen kan sies opp av hver av partene med 1 års varsel. N.K.S. har i hele avtaleperioden en ensidig rett til å si opp avtalen med 3 måneders skriftlig varsel dersom det skulle vise seg at det ikke er mulig å skaffe tilstrekkelig finansiering eller det på annet grunnlag ikke er mulig å videreføre driften av Veiledningssenteret. 3

5 12. Eventuell avvikling av Veiledningssenteret Ved en eventuell avvikling av Veiledningssenteret er Partene enige om at Veiledningssenterets eventuelle midler skal brukes til å dekke senterets forpliktelser på avviklingstidspunktet. Er det midler igjen etter at alle forpliktelser er dekket, skal disse gå til tilsvarende eller annen rusvirksomhet innenfor Norske Kvinners Sanitetsforening. 13 Overdragelse av rettigheter N.K.S. står fritt til å overføre sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til selskap der N.K.S. alene eller sammen med andre foreninger innenfor Norske Kvinners Sanitetsforening eier samtlige aksjer eller andeler i selskapet. 14 Rettigheter til konseptet N.K.S. har eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til konseptet, dog slik at partene kan utnytte generell kunnskap (knowhow) som ikke er taushetsbelagt som de har tilegnet seg i forbindelse med samarbeidet. 15. Mislighold og force major Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. Utover dette gjelder de alminnelige kontraktsrettslige misligholdsbeføyelser, herunder om forsinkelsesrenter, heving, erstatning mv. 16. Endringer En hver endring av denne avtalen skal være skriftlig og undertegnet av alle parter for å være gyldig. Endringer inntas som vedlegg til dette avtaledokument. 17 Tvisteløsninger Dersom det oppstår tvist mellom Partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene vedtar Stjør- og Verdal Tingsrett som verneting. 4

6 Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge i henhold til lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven). Denne avtalen foreligger i tre likelydende eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett eksemplar. Sted, dato y Norske Kvinners Sanitetsfo ening Nord-Trøndelags e (org nr ) c/o Wigdis Gjeving Kongshaugveien Stjørdal ^^ ^ \^ ^ AL KOMMUNE -, i)mannen Stjørdal kommune (org nr )' ) Postboks Stjørdal... Rusbehandling Midt-Norge HF (org nr ) Strandveien 1, 7500 Stjørdal 5

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Døgntilbud til øyeblikkelig hjelp Pasientkoordinator Rehabilitering Kompetanseheving 1.Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Godkjent dato: 20.05.08 1 Innhold I Innledning... 3 II Samarbeidsavtale... 3 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål... 3 3. Styring og ledelse av det

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale på Jæren Underavtale til lovpålagt samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom Jæren DPS og Klepp, Time, Hå og Gjesdal

Lokal samarbeidsavtale på Jæren Underavtale til lovpålagt samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom Jæren DPS og Klepp, Time, Hå og Gjesdal Lokal samarbeidsavtale på Jæren Underavtale til lovpålagt samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom Jæren DPS og Klepp, Time, Hå og Gjesdal kommune Etablert 01.10.2013 Oppdatert i Forum 15.05.2014

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer