Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen Synovate

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0"

Transkript

1 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate

2 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011 og utvalgene er tilfeldig trukket fra Utdanningsforbundets medlemsregister. Målgrupper/ svargrunnlag: 1644 personer. Respondentene oppgir følgende stilling: Respondentene underviser: Undervisningsstilling: 8 Ledere med undervisningsstilling: 9% Lederstilling uten undervisning: Andre: Ungdomstrinnet: Videregående: 732 respondenter 777 respondenter Synovate

3 Resultater

4 2 av 3 lærere i videregående mener digitale læremidler har en sentral plass i undervisningen på sin skole. Halvparten sier det samme på ungdomstrinnet. Hvor godt passer følgende utsagn: På vår skole har digitale læremidler en sentral plass i undervisningen. Passer meget godt 18% 2 Passer godt 46% 48% Verken eller 2 26% Passer dårlig 7% 6% Passer ikke 1% 1% Passer meget godt 10% Passer godt 41% Verken eller 3 Passer dårlig 16% Passer ikke Synovate

5 I videregående kan vi spore en liten økning i bruk av digitale læremidler fra På ungdomstrinnet oppgir 3 av 4 at de bruker digitale læremidler flere ganger i måneden eller oftere Daglig Flere ganger i uken Flere ganger i måneden Noen ganger i året Aldri Hvor ofte benytter du digitale læremidler i din undervisning? 1% 11% 14% 24% 2 24% 21% 38% 34% åringene er den aldersgruppen som i størst grad benytter digitale læremidler daglig Daglig 9% Flere ganger i uken 29% Flere ganger i måneden 38% Noen ganger i året 20% Aldri Synovate

6 I videregående kjenner de fleste lærere til Forlagenes sider, NDLA og Skolenettet som kilder for digitale læremidler. På ungdomstrinnet dominerer Skolenettet og forlagenes sider som kilder Kjenner du til noen av følgende som kilder til digitale læremidler? Forlagene/forlagssider/LOKUS 81% NDLA 74% Skolenettet 6 Del og bruk 30% Nasjonale faglige sentre Andre 1 28% I 2010 ble spørsmålet stilt direkte for noen av kildene. 8 kjente da LOKUS, 7 NDLA Kjenner ingen Vgs 2011 Skolenettet 86% Forlagene/forlagssider/LOKUS 69% Nasjonale faglige sentre 41% Del og bruk 18% NDLA Andre 11% Kjenner ingen Synovate

7 Forlagssidene, NDLA og Skolenettet benyttes mest som digitale kilder i videregående. På ungdomstrinnet dominerer Forlagenes sider og Skolenettet. Hvor henter du digitale læremidler fra? Forlagene/forlagssider/LOKUS NDLA Skolenettet Nasjonale faglige sentre Del og bruk Andre Bruker ingen 8% 18% 24% 1 20% 21% % 3 50% 69% 7 De av lærerne som er daglige brukere benytter også nesten alle de oppgitte kildene Skolenettet Forlagene/forlagssider/LOKUS 64% 67% Nasjonale faglige sentre 29% Del og bruk 1 NDLA Andre 16% Bruker ingen 11% Synovate

8 I den videregående skolen er bruken av digitale læremidler fra forlagene omtrent på fjorårets nivå. På ungdomstrinnet er frekvensen noe lavere enn for videregående. Hvor ofte benytter du digitale læremidler fra forlagene? Svært ofte/daglig 10% 9% Ganske ofte/ukentlig 31% 3 Flere ganger i måneden Noen ganger i året Aldri Ikke aktuelt 8% 6% 20% 29% 2 26% De som benytter digitale læremidler mest er også de som benytter seg mest av de digitale læremidlene fra forlagene Svært ofte/daglig Ganske ofte/ukentlig 2 Flere ganger i måneden 37% Noen ganger i året 3 Aldri Ikke aktuelt 1% Synovate

9 I den videregående skolen har lærernes bruk av læremidler fra NDLA hatt en økning sammenlignet med bruksfrekvensen i Hvor ofte benytter du digitale læremidler fra NDLA (for videregående)? Svært ofte/daglig Ganske ofte/ukentlig 10% 8% Flere ganger i måneden Noen ganger i året Aldri 14% 21% 2 30% 30% 40% Vi ser en svak tendens til noe høyere bruk blant kvinner og noe høyere bruk i Midt-Norge Ikke aktuelt 6% 11% Svært ofte/daglig Ganske ofte/ukentlig 1% Flere ganger i måneden 1% Noen ganger i året Aldri 27% Ikke aktuelt 67% Synovate

10 Interessen for å bruke digitale læremidler i videregående er på samme høye nivå som i 2010, - og interessen er like stor på ungdomstrinnet. Hvor interessert er du i å ta i bruk digitale læremidler i din undervisning? Svært interessert 3 3 Interessert Verken eller 9% 10% 51% 5 Interessen er aller størst hos kvinnelige lærere, lærere under 30 år og de mellom Mindre interessert 4% 6% Ikke interessert 1% 1% Svært interessert 36% Interessert 5 Verken eller 8% Mindre interessert Ikke interessert 0% Synovate

11 Dårlig kvalitet, liten tilgang på relevant stoff, manglende teknisk utstyr og manglende egenkompetanse synes å være hovedårsakene for hvorfor noen sjelden eller aldri benytter digitale læremidler. Dersom du sjelden eller aldri benytter digitale læremidler i din undervisning, hva er de hovedsaklige årsakene til dette? Liten tilgang på digitale læremidler i mine fag Manglende kvalitet på digitale læremidler Manglende ITkompetanse hos meg selv. Reduserer min mulighet for god klasseledelse For få valgmuligheter Hemmer lærernes metodefrihet Manglende nødvendig teknisk utstyr Andre årsaker 21% 1 14% 20% 14% 19% 1 11% 27% 29% 2 37% 36% 44% Spesielt på ungdomstrinnet oppgis manglende teknisk utstyr som viktigste årsak for ikke å bruke digitale læremidler. Mange over 50 år mangler IT-kompetanse Manglende nødvendig teknisk utstyr 58% Manglende ITkompetanse hos meg selv. Manglende kvalitet på digitale læremidler Liten tilgang på digitale læremidler i mine fag 26% 24% 29% Reduserer min mulighet for god klasseledelse For få valgmuligheter 8% 10% Hemmer lærernes metodefrihet Andre årsaker 24% Synovate

12 9 av 10 benytter digitale læremidler oftest som et supplement til en lærebok Når du benytter digitale læremidler i din undervisning, benytter du da som oftest digitale læremidler som et supplement eller som erstatning for en lærebok? 9 Som supplement 91% 8% Som erstatning for en lærebok 9% Som supplement 9 Som erstatning for en lærebok Synovate

13 I videregående er andelen som er skeptisk til læringsutbytte av digitale læremidler svakt økende fra På ungdomstrinnet er de mindre skeptiske. Hvor enig eller uenig er du i følgende: Jeg mener læringsutbyttet ved bruk av digitale læremidler er like godt som for trykte læremidler 7% 1 26% 26% 3 30% 1 9% 21% 19% Lederne og lærere under 40 år er generelt mindre skeptiske. De som er minst interessert i å bruk digitale læremidler er de mest skeptiske 1% 0% 11% 34% 34% 16% Synovate

14 Som i 2010 mener 3 av 4 lærere i videregående at digitale læremidler aldri kan erstatte trykte læremidler. Også på ungdomstrinnet mener 2 av 3 dette. Hvor enig eller uenig: Jeg mener digitale læremidler aldri kan erstatte trykte læremidler fullstendig 1% 1% 9% 9% 6% % 38% 34% 3 Påstanden får mindre tilslutning blant unge lærer under 30 år 3 39% 1 9% 4% 1% Synovate

15 Mange lærere er usikre på om elevene foretrekker trykte eller digitale læremidler. På ungdomstrinnet er lærerne delt på midten. I videregående øker andelen som tror elevene foretrekker trykte læremidler. Hvor enig eller uenig: Jeg tror elevene foretrekker trykte læremidler fremfor digitale 1 10% 30% 28% 3 39% 1 14% At elevene foretrekker trykte læremidler får størst tilslutning av lærerne på Vestlandet % Synovate

16 Andelen som tror at digitale læremidler vil ta helt over for trykte er noe synkende i den videregående skolen. De fleste lærere på ungdomstrinnet tror heller ikke på en slik utvikling Hvor enig eller uenig er du: Digitale læremidler vil etter hvert ta helt over for trykte læremidler 4% 18% 21% 20% 21% 20% 30% 27% 2 De med minst interesse for å bruke digitale læremidler tror også minst på at de trykte læremidlene skal forsvinne 6% 1 26% 34% 21% Synovate

17 Både i videregående og i ungdomsskolen mener nå halvparten av lærerne at kvaliteten på digitale læremidler er ganske god. Alt i alt, hvordan vurderer du kvaliteten på dagens digitale læremidler sammenlignet med tilsvarende trykte læremidler? Svært god Ganske god 4 41% Verken god eller dårlig Ganske dårlig Svært dårlig 14% 14% 36% 40% De som har størst interesse for og som bruker digitale læremidler daglig eller ukentlig, er også de som vurderer kvaliteten høyest. Svært god Ganske god 5 Verken god eller dårlig 3 Ganske dårlig 9% Svært dårlig 0% Synovate

18 Forbedringsområder som angis i begge utvalgene er: å forbedre faglig innhold, gi gratis tilgang, bedre brukervennligheten og gi opplæring i bruk av digitale læremidler Hva tror du må til for å gjøre digitale læremidler enda bedre? Bedre kvalitet/faglig innhold/oppdatering 59% Gratis tilgang Bedre brukervennlighet og oversiktlighet 44% 47% Bedre opplæring i bruk av digitale læremidler 36% Bredere utvalg av digitale læremidler Gjøre digitale læremidler mer interaktive Større tilgang/tilgjengelighet 19% 29% 3 Lederne tror mest på bedre opplæring og gratis tilgang. De hyppigste brukerne tror mest på kvalitetsforbedringer. Bedre grafikk/bilder/eksempler 11% Vgs 2011 Gratis tilgang 5 Bedre opplæring i bruk av digitale læremidler Bedre kvalitet/faglig innhold/oppdatering 48% 46% Større tilgang/tilgjengelighet Bredere utvalg av digitale læremidler Bedre brukervennlighet og oversiktlighet 36% 34% 40% Gjøre digitale læremidler mer interaktive 2 Bedre grafikk/bilder/eksempler 4% Synovate

19 Lærerne i videregående skole synes å ha reelle valgmuligheter mellom digitale og trykte læremidler. På ungdomstrinnet er valgmulighetene noe mer begrenset I hvor stor grad vil du si at du som lærer har reelle valgmuligheter til å velge mellom digitale og trykte læremidler på den skolen du arbeider? I stor grad 39% 39% I noen grad 39% 44% I mindre grad Ingen grad 14% 18% De som benytter digitale læremidler hyppigst er også de som synes valgmulighetene er størst I stor grad 18% I noen grad 4 I mindre grad 3 Ingen grad 6% Synovate

20 Lærerne på ungdomstrinnet tror mest på at digitale læremidler er mer motiverende enn trykte læremidler. Men nesten halvparten i begge utvalgene er usikre på hva de skal mene Hvor enig eller uenig er du i: Digitale læremidler er mer motiverende for eleven enn trykte læremidler 2 24% 8% 9% 17% 18% 44% 44% De yngste lærerne tror mest på at digitale læremidler er mest motiverende. Østlandet tror mest og Vestlandet minst på dette 41% 4 9% 1% Synovate

21 3 av 4 lærere i begge utvalg ser det ikke som en fordel med bare digitale læremidler i sine fag. I videregående er bildet det samme som i Hvor enig eller uenig er du: I mine fag ville det være en fordel med bare digitale læremidler 6% 7% 1% 16% 14% 26% 24% 49% 49% 16% 37% 39% 0% Synovate

22 Både i den videregående skolen og på ungdomstrinnet synes det å råde usikkerhet blant lærerne omkring rektors frihet til å velge læremidler Hvor enig eller uenig er du: På den skolen jeg arbeider har rektor full frihet til å velge læremidler 9% 8% % 14% 1 16% 2 2 Her mener lederne i langt sterkere grad enn lærene at rektor har full frihet til å velge læremidler 2 27% 8% % 16% 20% Synovate

23 I videregående mener 4 av 5 lærere at de bør kunne få velge mellom alternative læreverk i hvert enkelt fag. Også på ungdomstrinnet er dette en utbredt oppfatning Hvor enig eller uenig er du i: Lærere bør kunne velge mellom alternative læreverk i hvert fag 1% 11% 9% 41% 4 39% 37% 2 40% 19% 10% 4% Synovate

24 I videregående oppgir 7 av 10 at både lærere og elever kan benytte digitale læremidler i alle fag. Bare 4 av 10 ungdomsskolelærere anser at det er slik. Hvor enig eller uenig er du i: På den skolen jeg arbeider er utstyr og datastøtte organisert slik at både lærere og elever kan benytte digitale læremidler i alle fag 4% % 1 9% 31% 29% 38% 34% Også her er det naturlig nok de som hyppigst benytter digitale læremidler som er mest fornøyd 1 24% 14% 2 21% Synovate

25 Både blant lærerne i videregående og på ungdomstrinnet er det svært ulike oppfatninger om økonomi er det viktigste kriteriet for valg av læremidler. Hvor enig eller uenig er du: Økonomi er det aller viktigste kriteriet ved valg av læremidler 9% 9% 6% 7% 21% 18% % 19% 21% 24% 1 30% 2 18% 11% Synovate

26 I begge utvalgene er det en utbredt oppfatning at det er Nasjonale sentre for fag, Forlagene og Utdanningsdirektorartet som bør ha et hovedansvar for utviklingen av digitale læremidler Hvilke institusjoner bør etter din mening ha et hovedansvar for utviklingen av digitale læremidler? Forlagene Nasjonale sentre for fag Utdanningsdirektoratet Lærerne f.eks. gjennom Del og bruk NDLA 24% 27% 3 36% 49% 47% 49% 4 57% Nasjonalt senter for IKT i utdanningen Andre 1 17% 26% Nasjonale sentre for fag 59% Utdanningsdirektoratet Forlagene 51% 50% Nasjonalt senter for IKT i utdanningen Lærerne f.eks. gjennom Del og bruk 37% 40% NDLA Andre Synovate

27 I begge utvalgene er lærerne også samstemte i at digitale læremidler har en rekke fordeler knyttet til; visualisering, avveksling og variasjon, interaktivitet, motivasjon og fleksibilitet. Visualisering/animasjoner/illustrasjoner/filmer etc. Hvilke fordeler har digitale læremidler i forhold til trykte lærebøker? Avveksling/variasjon Interaktivitet/raske tilbakemeldinger Fleksibilitet/lettere oppdatering Moderne/motiverende/inspirerende Er aktiviserende og dynamisk Bygger digital kompetanse Større tilgjengelighet Gratis/mindre kostnader Slites ikke/blir ikke fillete og stygge Ser ingen fordeler 1% 9% 11% 20% 19% 28% 36% 4 51% 64% Yngre lærere fremhever spesielt at digitale læremidler er moderne/ motiverende//inspirerende Vgs 2011 Visualisering/animasjoner/illustrasjoner/filmer etc. Avveksling/variasjon Interaktivitet/raske tilbakemeldinger Moderne/motiverende/inspirerende Fleksibilitet/lettere oppdatering Er aktiviserende og dynamisk Bygger digital kompetanse Gratis/mindre kostnader Slites ikke/blir ikke fillete og stygge Større tilgjengelighet Ser ingen fordeler 7% 6% 1% 0% 2 27% 27% 38% 48% 51% 64% Synovate

28 I videregående oppgir 6 av 10 at det er faglærerne som bestemmer hva som skal kjøpes inn av digitale læremidler. På ungdomstrinnet er rektor mer med i prosessen. Hvilke prosedyrer følger din skole ved valg og innkjøp av digitale læremidler? Faglærerne bestemmer, skolen kjøper inn fra forlagene 58% 56% Kommunen/Fylkeskommunen bestemmer hva skolene skal bestille Rektor bestemmer, skolen kjøper inn fra forlagene Annet 20% 1 11% 10% 6% 10% 24% 2 Faglærerne bestemmer, skolen kjøper inn fra forlagene 4 Rektor bestemmer, skolen kjøper inn fra forlagene 21% Kommunen/Fylkeskommunen bestemmer hva skolene skal bestille 14% Annet 6% 3 Synovate

29 Blant lærerne med yrkesfag vurderes kvaliteten på de digitale læremidlene som verken god eller dårlig. Spørsmålet ble stilt på en annen måte i 2010, men bildet var da mye det samme Hvordan vurderer du alt i alt kvaliteten på digitale læremidler i yrkesfagene? Svært god 0% Ganske god 30% Verken god eller dårlig Ganske dårlig 19% 39% Blant de ca 350 respondentene som underviser i yrkesfag, vurderes kvaliteten på de digitale læremidlene best blant de kvinnelige lærerne. Svært dårlig 7% Benytter ikke digitale læremidler Vgs 2011 Synovate

30 Takk for oppmerksomheten Our curiosity is all yours Synovate

31 Respondentenes alder Under 30 år 6% år år år 21% 2 29% 27% 31% 31% Over 60 år 1 14% Under 30 år 11% år år 19% år 2 Over 60 år 1 Synovate

32 Respondentenes kjønn 4 Mann 44% 5 Kvinne 56% Mann 38% Kvinne 6 Synovate

33 Landsdel Østlandet 44% 50% Vestlandet 2 26% Midt-Norge Nord-Norge 18% 16% 1 11% Østlandet 50% Vestlandet 28% Midt-Norge 14% Nord-Norge 8% Synovate

34 Utarbeidet for: Seminaret om digitale læremidler 2011 Utarbeidet av: Tom Hansen Dato: 11. mars 2011 Synovate

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Spørreundersøkelse til skoler og barnehager

Spørreundersøkelse til skoler og barnehager Spørreundersøkelse til skoler og barnehager Dokumentasjon og fordelinger Følgeevaluering tidlig innsats i oppvekst Asker kommune Publisert: Februar 2015 Av: Trond Bliksvær, Bent-Cato Hustad, Clara Luckner

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Kristine Nergaard og Jørgen Svalund Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Kristine Nergaard og Jørgen Svalund Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Fafo-rapport 2009:22

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Gard Brekke, Reidar Mosvold og Åse Streitlien MATEMATIKK PÅ NETT En evaluering av det nasjonale nettstedet www.matematikk.org

Gard Brekke, Reidar Mosvold og Åse Streitlien MATEMATIKK PÅ NETT En evaluering av det nasjonale nettstedet www.matematikk.org Gard Brekke, Reidar Mosvold og Åse Streitlien MATEMATIKK PÅ NETT En evaluering av det nasjonale nettstedet www.matematikk.org Rapport 01/2005 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Matematikk på nett

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer