Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende"

Transkript

1 Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Studieforberedende 21. mai 2010

2 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen ved Buskerud fylkeskommune. Det overordnede målet med undersøkelsen var å få kunnskap om elevenes bruk av IKT i skolearbeidet, samt avdekke kompetansebehov og utfordringer. De metodiske og faglige valgene, bl.a. valg av respondenter og utforming av undersøkelsesdesign, er gjort med utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilke erfaringer har elevene ved videregående skoler i Buskerud vedrørende egen og lærernes bruk av bærbar PC (f.eks, læringsutbytte, nytteverdi og utfordringer) og bruk av tilgjengelig IKT ressurser (f.eks. It s Learning og web-tjenester), samt skolens IKT-infrastruktur (f.eks. helpdesk, drift og trådløst nettverk)?. Vi vil rette en særskilt takk til Kirsti Slettevoll og Aril Svinterud. Begge to har stilte sin tid til disposisjon i forbindelse med forberedelser til og gjennomføring av undersøkelsen. Uten disse engasjerte ressurspersonene fra fylkeskommunen og den videregående skolen i Buskerud hadde det blitt vanskelig å gjennomføre undersøkelsen og analysene i løpet av vinteren/våren Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Øystein Sørebø evt ). Hønefoss, 21. mai 2010 Øystein Sørebø Førsteamanuensis 2

3 Hovedresultater 1. Lærerens bruk av PC i fag; Elevene på programfag samfunnsfag og språk skiller seg fra de andre programfagene når det gjelder evalueringen av hvorvidt lærerne kombinerer faget sitt med bruk av PC på en god måte. Mellom 45 og 50 av elevene på samfunnsfag og språk er enig i dette, mens mellom 30 og 40 av elevene i de andre programfagene er enig i dette. Når vi ser på fag så er det et visst skille mellom fagene engelsk, samfunnsfag, norsk og naturfag på den ene siden (mellom 50 og 60 er enig) og geografi, historie, fremmedspråk m.m. (mellom 10 og 45 er enig) på den andre siden. 2. Nytten av IKT i fag; Elevenes vurdering av nytteverdien av IKT bruk i de enkelte fag sammenfaller med vurderingen under punkt 1. Programfag samfunnsfag og språk skiller seg ut gjennom at mellom 40 til 50 av elevene vurderer IKT som nyttig i programfaget. I de øvrige programfag vurderer mellom 10 og 25 av elevene IKT som nyttig. Samme mønster gjelder også for fag engelsk og samfunnsfag skiller seg fra øvrige fag, men her er ikke skillet vesentlig. 3. Nytteverdien av å bruke bærbar PC; Elevene rapporterer at de er enig i at PC har ført til: (a) at undervisningen blir mer oppdatert, (b) mer spennende måter å jobbe med fagene på, (c) mer interessant undervisning, (d) at man ser flere sider ved faget (mellom 50 og 60 er enig i dette). Når det gjelder de negative sidene ved PC-bruk som f.eks. stjeler tid fra fag, lærer mer IKT enn fag, skaper datatekniske problemer, m.m. så er svarene mer sprikende. Mellom 20 og 40 er uenig i disse påstandene, mens mellom 15 og 35 er enig i at bruk av PC er problematisk. At 15 til 35 av elevene opplever PC bruk som problematisk kan f.eks. indikere at denne gruppen elever ikke har tilegnet seg gode læringsstrategier for bruk av IKT i fag. 4. Bruk av deltakerdrevne og interaktive webtjenester; Elevene rapporterer at de bruker Wikipedia, Facebook og YouTube (mellom 20 og 50 rapporterer bruk hver dag), mens de bruker Flickr og Blogger minst (Mellom 40 og 70 bruker ikke disse tjenestene). Analysene viser også en samvariasjon mellom elevenes bruk av Wikipedia, Facebook og YouTube, noe som tyder på at en aktiv bruker av én av disse tjenestene typisk er aktiv i sin bruk av de andre tjenestene. Ser vi elevenes resultater opp mot lærernes resultater så ser vi at elever og lærere har et relativt likt bruksmønster, selv om elevene skiller seg ut som mer aktive brukere enn lærerne. Det største skille går mellom bruk av Facebook 75 av lærerne bruker Facebook aldri, 3

4 mens 51 av elevene bruker Facebook hver dag. Elevene mener også at det er mulig for læreren å gjøre undervisningen mer spennende gjennom bruk av andre nettjenester enn i dag (60 er enig i dette og kun 4 er uenig). Dette indikerer at elevene ser uutnyttede læringsressurser på nettet i form av tjenester som for eksempel Blogger og Flickr. 5. Generelt om IKT-opplæring i skolen; Elevene mener at det e de kan om PC-er og IT har de lært seg på fritiden, samt at de mener de ikke trenger opplæring i bruk av datamaskiner (ca. 60 er enig i dette). Mange mener også de har høyere IKT kunnskaper enn sine lærere (50 er enig). I kontrast til dette er det relativt mange som mener de er blitt kjent med nye spennende IKT muligheter gjennom PC-bruk i skolesammenheng (38 er enig i dette). 72 er uenig i at de ikke er interessert i IKT og at de bruker PC lite på fritiden. Med andre ord virker det som om elevene har et positivt forhold til bruk av PC både i skolesammenheng og på fritiden. 4

5 Rapportering av resultater Tabell 1: Fordeling på skoler Skole Antall Prosent av totalt antall Svarprosent (både yrkesfag og studeiforbredende) Drammen Eiker Gol Hønefoss Kongsberg Lier Numedal Ringerike Rosthaug Røyken St. Hallvard Ål Åssiden Tabell 2: Fordeling på kjønn Antall Prosent Gutt Jente Totalt 3257 respondenter. Tabell 3: Fordeling på studieretninger Studieretning Antall Prosent av totalt antall Idrett Musikk Formgivning Studiespesialisering Påbyggning til generell studiekompetanse Annen

6 Tabell 4: Fordeling på årstrinn Årstrinn Antall Prosent vg vg vg Tabell 5: Mine lærere kombinerer faget sitt med bruk av PC på en god måte Antall Gj.snitt Uenig (1 og 2) Enig (5 og 6) Programfag Samfunnsfag 843 4, Programfag Språkfag , Programfag Realfag 928 3, Programfag Formgivning 363 3, Programfag Idrettsfag 687 3, Programfag Musikk, dans og drama 422 2, = Veldig uenig, 2=Uenig, 3=Litt uenig, 4=Litt enig, 5=Enig, 6=Veldig enig Vi ser at elevene på Programfag Samfunnsfag og språk er i at lærerne kombinerer faget sitt med bruk av PC på en god måte (henholdsvis 45 og 48 er enig). Det er elever på Programfag Musikk, dans og drama som er minst enig i dette (44 er uenig). De er litt u i motsetning til elevene på samfunnsfag som er litt enig til enig i dette utsagnet. Tabell 6: Mine lærere kombinerer faget sitt med bruk av PC på en god måte Fellesfag: Antall Gj.snitt Uenig (1 og 2) Enig (5 og 6) Engelsk , Samfunnsfag , Norsk , Naturfag , Geografi , Historie , Fremmedspråk , Religion og etikk , Matte , Kroppsøving , = Veldig uenig, 2=Uenig, 3=Litt uenig, 4=Litt enig, 5=Enig, 6=Veldig enig 1 Det korrekte navnet er Språk, samfunnsfag og økonomi og det er derfor sannsynlig at har tenkt engelsk når de har besvar denne påstanden. 6

7 Når vi ser på de enkelte fag er det engelsk som kommer best ut (60 er enig). Elevene er litt enig til i at engelsklærerne er flinke til å kombinere bruk av PC i undervisningen. Over halvparten av elevene er i at lærerne i engelsk, samfunnsfag og naturfag kombinerer faget sitt med bruk av PC på en god måte. Det er i kroppsøving og matte elevene er u til litt u i at lærerne kombinerer faget sitt med bruk av PC på en god måte (henholdsvis 56 og 42 er uenig). Tabell 7: Nytten av IKT bruk på de enkelte programfag Antall Gj.snitt Unyttig Veldig nyttig Programfag Samfunnsfag 719 3, Programfag Språk , Programfag Realfag 847 2, Programfag Formgivning 383 2, Programfag Musikk, dans og drama 424 2, Programfag Idrettsfag 602 2, = Unyttig, 2=Litt nyttig, 3=Nyttig, 4=Veldig nyttig Vurderingen av nytteverdien av IKT bruk i de enkelte fag, sammenfaller med vurderingen av hvor godt lærerne kombinerte PC bruk i undervisningen. Det er på programfag samfunnsfag, språk og realfag elevene ser den største nytten av IKT bruk. Lavest nytteverdi av IKT bruk mener elevene det er på programfag idrettsfag og programfag musikk, dans og drama. Vi finner et noe lavere standardavvik på disse utsagnene sammenlignet med utsagnene om lærernes kombinasjon av fag og PC bruk i undervisningen. Dette betyr at elevene er mer enstemmige i sin vurdering av nytteverdien av IKT i de enkelte fag, enn i vurderingen av lærernes bruk av IKT i fag. Man kan jo selvsagt spekulere i om elevene har vanskelig for å se en potensiell nytteverdi før lærerne introduserer dem for nytteverdien, dvs. tar i bruk IKT i undervisningen. Imidlertid skiller elevenes vurdering av nytteverdien av IKT i de mer praktiske linjene (mellom 10 og 20 er enig) seg vesentlig fra deres vurdering av nytten på de mer teoretiske linjene (mellom 20 og 50 er enig). Det er for eksempel flere elever som synes IKT er unyttig enn nyttig på linjene musikk, dans og drama samt idrettsfag. At elevene 2 Det korrekte navnet er Språk, samfunnsfag og økonomi og det er derfor sannsynlig at har tenkt engelsk når de har besvar denne påstanden. 7

8 opplever IKT som unyttig i idrettsfag betyr ikke nødvendigvis at IKT er utnyttig i idrettsfag, det kan også bety at de har lite erfaring med IKT i idrettsfag. Med andre ord, kan det være at det er et stort uutnyttet potensial når det gjelder bruk av IKT i idrettsfag, musikk, dans og drama. Tabell 8: Nytten av IKT bruk i de enkelte fag Antall Gj.snitt Unyttig Veldig nyttig Engelsk , Samfunnsfag , Norsk , Naturfag , Fremmedspråk , Historie , Geografi , Religion og etikk , Matematikk , Kroppsøving , = Unyttig, 2=Litt nyttig, 3=Nyttig, 4=Veldig nyttig Alt i alt ser elevene på bruk av IKT som nyttig i alle de andre fagene (alle fag unntatt matematikk og kroppsøving). Det er det samme mønsteret som gjentar seg igjen, elevene mener det er størst nytteverdi av IKT i engelsk og samfunnsfag. Standardavviket er lavt, noe som betyr at elevene er ganske samstemte i sin vurdering. De mener at IKT bruk er unyttig til litt nyttig i kroppsøvingsfaget, og de ser litt nytte av IKT bruk i matematikkfaget. 8

9 Tabell 9: Bruk av deltagerdrevne og interaktive webtjenester Gj. snitt Hver dag Aldri Gutt Jente Sign. Wikipedia Ja Facebook Ja YouTube Ja Faglige nettressurser (f.eks matte.no, naturfag.no og NDLA) Samskrivingsverktøy (f.eks Google Documents eller Wiki) Nei Ja MSN Nei Andre Nei Flickr Nei Blogger (leser blog/skriver blog) Ja 1=Hver dag, 2= Hver uke, 3=Flere ganger i seeret, 4=Sjelden, 5=Aldri Vi ser at bruken av deltagerdrevne og interaktive webtjenester varierer fra hver uke til aldri. Wikipedia, Facebook og YouTube brukes hver uke i gjennomsnitt. Flickr og blogger leses/brukes i gjennomsnitt aldri. Alle elevene bruker Wikipedia, mens hele 79 aldri bruker Flickr, et lavt standardavviket viser at elevene er samstemte. Når det gjelder bruken av de andre webtjenestene ser vi et større standardavvik, dvs større individuelle forskjeller. For eksempel bruker 34 av elevene MSN hver dag men det er også 17 som aldri bruker det. Den samme spredningen ser vi på bruk av samskrivningsverktøy, faglige nettressurser og kategorien andre tjenester. Sammenlignet med yrkesfag, så rapporterer elevene på studieforberedende mer bruk av faglige nettressurser (matte.no, naturfag.no, m.m.). Dette kan indikere at elevene på studieforberedende finner mer faglige nettressurser av relevans for de fagene de studerer eller at lærerne på studieforberedende er flinkere til å introdusere denne typen nettjenester for sine elever. Til slutt vil vi kommentere at det er små, men signifikante, forskjeller mellom jenter og gutters bruk på flere av tjenestene. Guttene bruker Wikipedia og YouTube noe oftere enn jentene, mens jentene bruker Facebook, blogger og samskrivingsverktøy oftere enn guttene. 9

10 Tabell 10: Nytteverdien av å bruke bærbar PC Gj.snitt Uenig (1 og 2) Enig (5 og 6) Bidrar til at undervisningen blir 4, mer oppdatert Har ført til mer spennende måter å 4, jobbe med fagene på Gjør undervisningen mer 4, interessant Viser meg flere sider av faget 4, Fører til at jeg får et mer reflektert/kritisk forhold til faglige problemstillinger 4, Bidrar til et positivt læringsmiljø i 4, klassen Stjeler tid fra det faglige 3, Gjør at jeg lærer mer om bruk av 3, IKT enn selve faget Skaper mye datatekniske 3, problemer Gjør det vanskelig å forholde seg til selve faget (det blir for mye å holde styr på) 3, =Veldig uenig, 2= Uenig, 3=Litt uenig, 4=Litt enig, 5=Enig, 6=Veldig enig Vi ser at elevene er i at bruk av bærbar PC fører til at undervisningen blir mer oppdatert og at det fører til mer spennende måter å jobbe med fagene på. De er litt til i at undervisningen blir mer interessant med bruk av bærbar PC og at bruk av bærbar PC viser elevene flere sider av faget. På den andre siden finner vi at elevene er litt u i at bruk av bærbar PC stjeler tid fra det faglige, at de lærer mer om IKT enn selve faget, skaper mye datatekniske problemer og gjør det vanskelig å forholde seg til det faglige. Når det gjelder de negative sidene med bruk av bærbar PC finner vi et stort sprik i svarene. Mellom 20 og 39 prosent av elevene er u i disse utsagnene, men det er også mellom 17 og 36 prosent av elevene som er i at bruk av bærbar PC er problematisk. Dette funnet kan tyde på at elever som behersker teknologien opplever bruk av bærbar PC som utelukkende positivt, mens elever som sliter med teknologien, i tillegg til å oppleve den positivt, erfarer datatekniske problemer, føler at det er 10

11 vanskelig å konsentrere seg om flere ting enn fag samt erfarer at PC-en stjeler tid fra det faglige. Tabell 11: Bruk av bærbar PC i undervisningen Det er mulig å gjøre undervisningen mer spennende ved å bruke andre tjenester på nett enn det som faktisk brukes Lærerne underviser på samme måte nå som det første året jeg gikk på videregående Lærerne mine er gjennomgående veldig kreative og flinke til å la oss bruke PC på ulike måter i fagene Gj.snitt Uenig (1 og 2) Enig (5 og 6) 4, , , =Veldig uenig, 2= Uenig, 3=Litt uenig, 4=Litt enig, 5=Enig, 6=Veldig enig Her ser vi at elevene er litt til i at det er mulig å gjøre undervisningen mer spennende ved å bruke andre tjenester på nett enn det som brukes pr i dag (60 er enig i dette utsagnet, kun 4 er uenig). Dette resultatet bør sees i sammenheng med f.eks. tabell 9 som viser hvilke nettjenester som er relativt lite brukt av elevene og derfor kan indikere uutnyttede fag ressurser. Elevene er videre litt u i at lærerne er kreative og flinke til å bruke PC på ulike måter i fagene. Til slutt sier de at de er litt u til litt i at lærerne underviser på samme måte nå som det første året de gikk på vgs (dette spørsmålet er kun besvart av elever på tredje årstrinn). Poenget med dette spørsmålet var å undersøke om elevene har opplevd en endring i lærernes undervisningspraksis (f.eks. mer IKT bruk). Påstanden er noe for generell til at vi skal trekke en klar konklusjon, men den indikerer at elevene er usikre på om de har opplevd en endring. I sin vurdering av lærenes bruk av PC i undervisningen er svarene ganske varierte, det er omtrent like mange elever som er u og i at lærerne er kreative og flinke i sin bruk av PC i undervisningen, og i at lærerne underviser på samme måte i 3.klasse som i 1.klasse. 11

12 Tabell 12: IKT-opplæring på skolen Det e av det jeg kan om PC-er og informasjonsteknologi har jeg lært meg på fritiden Jeg trenger ingen opplæring i hvordan jeg skal bruke en datamaskin (dvs. brukerprogrammer, Internett etc.) Jeg føler at jeg har høyere IKT kunnskaper enn mine lærere Jeg blir kjent med menge nye spennende IKT muligheter (f.eks It s learning, Wikipedia, m.m) gjennom bruk av PC på skolen Min kunnskap om datamaskin og PC hadde vært dårlig om jeg ikke hadde hatt bærbar PC på skolen Uten den bærbare PC-en ville jeg ikke følt meg trygg på mine IKT-kunnskaper Jeg hadde ikke kunnet noe om bruk av tekstbehandling eller presentasjonsprogram uten at vi hadde lært om det på skolen Jeg er ikke så interessert i IKT og bruker PC lite på fritiden Gj. snitt Uenig (1 og 2) Enig (5 og 6) Gutt Jente Sign 4, ,78 4,52 Gutter 4, ,55 4,35 Gutter 4, ,63 4,27 Gutter 3, ,74 4,03 Jenter 2, ,66 2,98 Jenter 2, ,56 2,76 Jenter 2, ,56 2,56 nei 2, ,06 2,16 Jenter 1=Veldig uenig, 2= Uenig, 3=Litt uenig, 4=Litt enig, 5=Enig, 6=Veldig enig Elevene sier seg i at det e de kan om informasjonsteknologi er lært på fritiden, de er litt i at de ikke trenger opplæring i hvordan de skal bruke en datamaskin og de er litt i at de har bedre IKT kunnskaper enn sine lærere. Guttene som gruppe er noe mer i dette enn jentene som gruppe. 12

13 De er u i at de har liten interesse for IKT, det er kun 6 som sier at de har lav interesse og bruker PC lite på fritiden. Det er allikevel 16 av elevene som sier at deres kunnskap om datamaskin ville vært dårlig dersom de ikke hadde hatt tilbud om PC på skolen. Her ser vi at jenter er statistisk signifikant mer i at de blir introdusert for spennende IKT muligheter på skolen, at IKT kunnskapene hadde vært dårligere og at de hadde følt seg mindre trygg på egne IKT kunnskaper uten tilbudet om den bærbare PC-en på skolen. Jenter som gruppe er dessuten litt mindre interessert i IKT og bruker PC litt mindre enn gutter på fritiden. Vi vil presisere at gruppeforskjellene mellom gutter og jenter er små. Tabell 13: Skolens hjemmeside Gj.snitt Uenig (1 og 2) Enig (5 og 6) Skolens hjemmeside er oversiktlig 3, Hjemmesiden oppdateres jevnlig 3, Jeg bruker skolens hjemmeside til f.eks å finne informasjon 3, =Veldig uenig, 2= Uenig, 3=Litt uenig, 4=Litt enig, 5=Enig, 6=Veldig enig Elevene er litt i utsagnene om skolens hjemmeside. Det er forholdsvis stor spredning i svarene, f.eks er 33 u i at de bruker skolens hjemmeside mens 36 er i at de bruker siden. Elevene er i at skolens hjemmeside er oversiktlig (41 er enig). 13

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Lærerundersøkelsen

Bruk av IKT i skolen. Lærerundersøkelsen Bruk av IKT i skolen Lærerundersøkelsen 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Resultater fra undersøkelse Buskerud Fylkeskommune

Resultater fra undersøkelse Buskerud Fylkeskommune Bærbar PC i opplæringen Resultater fra undersøkelse Buskerud Fylkeskommune RESULTATER FRA UNDERSØKELSE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 1 SAMLEDE RESULTATER 2 LÆRERUNDERSØKELSE SAMLEDE RESULTATER 2 ELEVUNDERSØKELSE

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Lederundersøkelsen

Bruk av IKT i skolen. Lederundersøkelsen Bruk av IKT i skolen Lederundersøkelsen 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

En evaluering av IKT og bærbare datamaskiner som læringsverktøy ved videregående skoler i Buskerud

En evaluering av IKT og bærbare datamaskiner som læringsverktøy ved videregående skoler i Buskerud En evaluering av IKT og bærbare datamaskiner som læringsverktøy ved videregående skoler i Buskerud 1 Forord Undersøkelsen er utført av FOKUS Ringerike, Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS

VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS Skolens visjon: Vi er en skole der undervisningen er preget av faglig høy kvalitet og stort engasjement der alle trives! Alle blir sett, hørt og respektert for den de er!

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg kreativ avdeling Elvebakken Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart ) Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg studiespesialisering Elvebakken videregående skole Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse og dekker nesten alle studier.

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG1 15. november 2016 Hva skal velges? Hvor mange timer? Hvilke fag kan og skal velges? FAGSTRUKTUREN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Fellesfag: Obligatoriske fag alle har Felles programfag:

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Evaluering av DIM-prosjektet

Evaluering av DIM-prosjektet Evaluering av DIM-prosjektet Sett ett kryss som viser hvor enige eller uenig du er i disse utsagnene: Jeg bruker bærbar digital enheter (ipad/chromebook, bærbar PC) i de fleste matematikktimene. Jeg er

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2012 Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater 1 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIEBASERT VURDERING... 7 3 EN MODELL FOR ELEVENES LÆRINGSMILJØ... 13 4 RESULTATER

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 380 elever og følgende utdanningstilbud - Idrettsfag - Idrettsfag med langrenn/skiskyting

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Foreldrekonferanser november 2016

Foreldrekonferanser november 2016 Foreldrekonferanser november 2016 Hvordan kan vi sammen støtte ungdommens læring og utvikling? Vi er kjempestolte av elevene våre! Ny rekord Nairobi-prosjektet! Innspill fra foreldremøtet vg1 og vg2 i

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Programfagsorientering. Skoleåret

Programfagsorientering. Skoleåret Programfagsorientering Skoleåret 2017-2018 Vg2 Vg3 Valgbare programfag Viktige datoer: 1. mars søkning til fylket/vigo.no på kurs/ programområde 14. februar valg av programfag HVS Fagvalg på nett! Kunnskapsløftet

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Velkommen til Foss videregående skole

Velkommen til Foss videregående skole Velkommen til Foss videregående skole Oss på Foss! Utdanningsprogram for studiespesialisering: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Utdanningsprogram for musikk, dans og drama 674 elever og 108 ansatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi gir deg: Studiekompetanse Faglig kunnskap Gode opplevelse gjennom skolearbeid og aktiviteter Vi tilbyr: Lærere med høy kompetanse Godt læringsmiljø

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Utdanning for fremtiden læring for livet. Nøtterøy videregående skole

Utdanning for fremtiden læring for livet. Nøtterøy videregående skole Utdanning for fremtiden læring for livet Nøtterøy videregående skole Nøtterøy videregående skole: Noen raske fakta Studieforberedende: Studiespesialisering (fem klasser på hvert trinn) Nøtterøy International

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Rapport fra kartleggingen av digitale læringsressurser

Rapport fra kartleggingen av digitale læringsressurser Rapport fra kartleggingen av digitale læringsressurser Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble etablert i 2010 og er organisert som et forvaltningsorgan direkte under Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 1,5 time Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen ITU monitor 2005 Om ITU-Monitor En longitudinell undersøkelse Gjennomføres hvert annet år (første gang 2003) Mål: kartlegge pedagogisk bruk av IKT i skolen Målgruppe: elever, foresatte, lærere, rektorer

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi tilbyr opplæring som gir studiekompetanse til alle: 4 klasser på studiespesialisering 1 klasse på musikk 1 klasse på dans/drama 1 klasse på idrett Tilbud til minoritetsspråklige

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer