Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag"

Transkript

1 Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010

2 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen ved Buskerud fylkeskommune. Det overordnede målet med undersøkelsen var å få kunnskap om elevenes bruk av IKT i skolearbeidet, samt avdekke kompetansebehov og utfordringer. De metodiske og faglige valgene, bl.a. valg av respondenter og utforming av undersøkelsesdesign, er gjort med utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilke erfaringer har elevene ved videregående skoler i Buskerud vedrørende egen og lærernes bruk av bærbar PC (f.eks, læringsutbytte, nytteverdi og utfordringer) og bruk av tilgjengelig IKT ressurser (f.eks. It s Learning og web-tjenester), samt skolens IKT-infrastruktur (f.eks. helpdesk, drift og trådløst nettverk)?. Vi vil rette en særskilt takk til Kirsti Slettevoll og Aril Svinterud. Begge to har stilte sin tid til disposisjon i forbindelse med forberedelser til og gjennomføring av undersøkelsen. Uten disse engasjerte ressurspersonene fra fylkeskommunen og den videregående skolen i Buskerud hadde det blitt vanskelig å gjennomføre undersøkelsen og analysene i løpet av vinteren/våren Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Øystein Sørebø evt ). Hønefoss, 21. mai 2010 Øystein Sørebø Førsteamanuensis 2

3 Hovedresultater 1. Lærerens bruk av PC i fag; Det er et visst skille mellom fagene/faggruppene programfag, engelsk, og norsk på den ene siden når det gjelder elevenes vurdering av hvorvidt lærere kombinerer fag med bruk av PC på en god måte (mellom 50 og 60 er enig) og naturfag, mattematikk og kroppsøving på den andre siden (mellom 10 og 40 er enig). 2. Nytten av IKT i fag; Elevenes vurdering av nytteverdien av IKT bruk i de enkelte fag sammenfaller med vurderingen under punkt 1. Programfag, engelsk, samfunnsfag og naturfag skiller seg ut gjennom at mellom 30 til 50 av elevene vurderer IKT som nyttig i faget/faggruppen. Elevene er unisone i sin vurdering av IKT som unyttig i kroppsøvingsfaget og nyttig programfag, engelsk, samfunnsfag og norsk. 3. Nytteverdien av å bruke bærbar PC; Elevene rapporterer at de er enig i at PC har ført til: (a) at undervisningen blir mer oppdatert, (b) mer spennende måter å jobbe med fagene på, (c) mer interessant undervisning, (d) at man ser flere sider ved faget (mellom 60 og 75 er enig i dette). Når det gjelder de negative sidene ved PC-bruk som f.eks. stjeler tid fra fag, lærer mer IKT enn fag, skaper datatekniske problemer, m.m. så er svarene mer sprikende. Mellom 20 og 45 er uenig i disse påstandene, mens mellom 15 og 35 er enig i at bruk av PC oppleves som problematisk. At 15 til 35 av elevene opplever PC bruk som problematisk kan f.eks. indikere at denne gruppen elever ikke har tilegnet seg gode læringsstrategier for bruk av IKT i fag. 4. Bruk av deltakerdrevne og interaktive webtjenester; Elevene rapporterer at de bruker Facebook, YouTube og MSN mest (mellom 40 og 50 rapporterer bruk hver dag), mens de bruker Blogger og Flickr minst (Mellom 50 og 80 bruker ikke disse tjenestene). Analysene viser også en samvariasjon mellom elevenes bruk av Facebook, YouTube og MSN, noe som tyder på at en aktiv bruker av én av disse tjenestene typisk er aktiv i sin bruk av de andre tjenestene. Ser vi på elevenes resultater opp lærernes resultater så ser vi at elever og lærere har et relativt likt bruksmønster, selv om elevene skiller seg ut som mer aktive brukere enn lærerne. Det største skille går mellom bruk av Facebook 75 av lærerne bruker Facebook aldri, mens 51 av elevene bruker Facebook hver dag. Elevene mener også at det er mulig for læreren å gjøre undervisningen mer spennende gjennom bruk av andre nettjenester enn i dag (58 er enig i dette og kun 4 er uenig). Dette indikerer at elevene ser 3

4 uutnyttede læringsressurser på nettet i form av tjenester som for eksempel Blogger og Flickr. 5. Generelt om IKT-opplæring i skolen; Elevene mener at det meste de kan om PC-er og IT har de lært seg på fritiden og at de ikke trenger opplæring i bruk av datamaskiner i seg selv (ca. 60 er enig i dette). Det er imidlertid viktig å skille grunnleggende denne formen for grunnleggende brukeropplæring fra opplæring i brukerprogrammer (for eksempel tekstbehandling og regneark) og det å lære å bruke PC i læringsøyemed. Tidligere undersøkelser i skolen har vist at elevene f.eks. bruker et brukerprogram som regneark lite og at skolen er en viktig arena for å lære seg å bruke et slikt verktøy. På samme måte er også skolen en viktig arena for å lære seg å bruke PC i læringsøyemed. Mange elever mener de har høyere IKT kunnskaper enn sine lærere (40 er enig). I kontrast til dette er det relativt mange som mener de er blitt kjent med nye spennende IKT muligheter gjennom PC-bruk i skolesammenheng (38 er enig i dette). 71 er uenig i at de ikke er interessert i IKT og at de bruker PC lite på fritiden. Med andre ord virker det som om elevene har et positivt forhold til bruk av PC både i skolesammenheng og på fritiden. 4

5 Rapportering av resultater Totalt 1914 respondenter. Tabell 1: Fordeling på skoler Skole Antall Prosent Svarprosent (både yrkesfag og studeiforbredende) Drammen vgs. 69 3,6 70 Eiker vgs. 31 1,6 56 Gol vgs. 53 2,8 71 Hønefoss vgs ,3 78 Kongsberg vgs ,7 57 Lier vgs ,3 47 Numedal vgs. 42 2,2 64 Ringerike vgs. 48 2,5 61 Rosthaug vgs ,0 52 Røyken vgs ,8 71 St. Hallvard vgs. 49 2,6 75 Ål vgs. 84 4,4 51 Åssiden vgs ,3 53 Tabell 2: Fordeling på kjønn Antall Prosent Gutt Jente Tabell 3: Fordeling på studieretninger Studieretning Antall Prosent Bygg- og anleggsteknikk ,4 Design og håndverk 128 6,7 Elektrofag ,9 Helse- og sosialfag ,3 Medier og kommunikasjon 169 8,8 Naturbruk 36 1,9 Restaurant- og matfag 92 4,8 Service og samferdsel 137 7,2 Teknikk og industriell produksjon 130 6,8 Annet ,2 5

6 Tabell 4: Fordeling på årstrinn Årstrinn Antall Prosent vg ,5 vg ,5 vg ,0 Tabell 5: Mine lærere kombinerer faget sitt med bruk av PC på en god måte Antall Totalt Uenig (1 og 2) Enig (5 og 6) Programfag , Engelsk , Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , Matematikk , Kroppsøving , = Veldig uenig, 2=Uenig, 3=Litt uenig, 4=Litt enig, 5=Enig, 6=Veldig enig Vi ser at elevene på programfag, engelsk og norsk er mest enig i dette utsagnet, de sier seg litt enig til enig i gjennomsnitt. Fra 52 til 62 av elevene er enige i at lærerne i disse fagene kombinere faget sitt med bruk av PC på en god måte. Kroppsøving er det faget som skiller seg negativt ut, her svarer 58 av elevene at de er uenige i at lærerne kombinerer fag og bruk av PC på en god måte. Et forholdsvis høyt standardavvik indikerer at det er spredning i svarene, dvs. at en god del elever har avvikende svar fra gjennomsnittsverdien. Dette skyldes nok at det er store forskjeller på hvordan den enkelte lærer innen et fagfelt tilrettelegger sin IKT bruk. 6

7 Tabell 6: Nytten av IKT bruk på de enkelte fag Antall Totalt Unyttig Veldig nyttig Programfag , Engelsk , Samfunnsfag , Naturfag , Norsk , Matematikk , Kroppsøving , = Unyttig, 2=Litt nyttig, 3=Nyttig, 4=Veldig nyttig Det er i programfag, engelsk, samfunnsfag og naturfag elevene ser den største nytten av IKT bruk, gjennomsnittsvurderingen ligger på nyttig. Desidert lavest nytteverdi av IKT bruk mener elevene det er i kroppsøvingsfaget, her er det kun 7 som mener det er veldig nyttig mens hele 51 mener det er unyttig. Vi finner et lavere standardavvik på disse utsagnene sammenlignet med utsagnene om lærernes bruk av PC i undervisningen. Dette betyr at elevene er mer enstemmige i sin vurdering av nytteverdien av IKT i de enkelte fag, enn i vurderingen av lærernes bruk av IKT. Elevene er altså forholdsvis unisone i sin vurdering av at bruk av IKT er unyttig i kroppsøvingsfaget, og nyttig i programfag, engelsk, samfunnsfag og norsk. At elevene opplever IKT som unyttig i kroppsøving betyr ikke nødvendigvis at IKT er utnyttig i kroppsøving, det kan også bety at elevene har lite erfaring med IKT i kroppsøving. Med andre ord, kan det være slik at det er et stort uutnyttet potensial når det gjelder bruk av IKT i fag som kroppsøving og mattematikk. 7

8 Tabell 7: Bruk av deltagerdrevne og interaktive webtjenester Totalt Hver Aldri Gutt Jente Sig. dag Facebook 2, ,29 2,07 Ja YouTube 2, ,18 2,30 Nei MSN 2, ,38 2,44 Nei Wikipedia 2, ,39 2,48 Ja Samskrivingsverktøy 2, ,63 2,46 Ja (f.eks Google Documents eller Wiki) Andre 2, ,57 2,66 Nei Faglige nettressurser 3, ,28 3,21 Nei (f.eks matte.no, naturfag.no og NDLA) Blogger (leser blog/skriver 3, ,31 3,37 Ja blog) Flickr 4, ,64 4,71 Nei 1=Hver dag, 2= Hver uke, 3=Flere ganger i semesteret, 4=Sjelden, 5=Aldri Vi ser at bruken av deltagerdrevne og interaktive webtjenester varierer fra hver uke til sjelden. Facebook og YouTube brukes hver uke i gjennomsnitt, mens MSN og Wikipedia brukes flere ganger i semesteret til hver uke. Blogger og Flickr leses/brukes i gjennomsnitt sjelden til aldri. Alle elevene bruker Wikipedia, selv om bare 14 bruker det hver dag. Det er hele 81 som aldri bruker Flickr, et lavt standardavvik viser at elevene er samstemte om dette. Vi ser også at faglige nettressurser (matte.no, naturfag.no, m.m.) brukes relativt lite sammenlignet med bruken av for eksempel Wikipedia. Årsaken til dette kan være at elevene opplever den faglige kvaliteten på Wikipedia som tilfredsstillende, men det kan også indikere at elevene er lite kjent med tilgjengelige faglige nettressurser. Sistnevnte er en utfordring for lærerne, nemlig å gjøre elevene kjent med faglige nettressurser innen sine respektive fagområder. Vi finner små, men signifikante, forskjeller mellom jenter og gutters bruk på fire av de ni tjenestene. Jentene bruker Facebook, Blogger og samskrivingsverktøy oftere enn guttene, mens guttene bruker Wikipedia noe mer enn jentene som gruppe. 8

9 Tabell 8: Nytteverdien av å bruke bærbar PC Totalt Uenig (1 og 2) Enig (5 og 6) Bidrar til at undervisningen blir mer 4, oppdatert Har ført til mer spennende måter å 4, jobbe med fagene på Gjør undervisningen mer interessant 4, Viser meg flere sider av faget 4, Bidrar til et positivt læringsmiljø i 4, klassen Fører til at jeg får et mer reflektert/kritisk forhold til faglige problemstillinger 4, Gjør at jeg lærer mer om bruk av IKT 3, enn selve faget Skaper mye datatekniske problemer 3, Stjeler tid fra det rent faglige 3, Gjør det vanskelig å forholde seg til selve faget (det blir for mye å holde styr på) 2, =Veldig uenig, 2= Uenig, 3=Litt uenig, 4=Litt enig, 5=Enig, 6=Veldig enig Vi ser at elevene er enige i at bruk av bærbar PC fører til at undervisningen blir mer oppdatert, at det fører til mer spennende måter å jobbe med fagene på, gjør undervisningen mer interessant og viser elevene flere sider av faget. På den andre siden finner vi at elevene er litt uenige i at bruk av bærbar PC skaper mye datatekniske problemer, stjeler tid fra det rent faglige og gjør det vanskelig å forholde seg til det faglige. Når det gjelder de negative sidene med bruk av bærbar PC finner vi et stort sprik i svarene. Mellom 25 og 45 prosent av elevene er uenige i disse utsagnene, men det er også mellom 16 og 33 prosent av elevene som er enige i at bruk av bærbar PC kan være problematisk. At 33 av elevene opplever at de lærer mer om IKT enn selve faget kan skyldes en rekke forhold, bl.a. forhold som denne undersøkelsen ikke omhandler. For eksempel kan det at noen opplever at de lærer mer IKT enn fag skyldes at noen elever ikke har tilegnet seg gode læringsstrategier for bruk av IKT i fag. 9

10 Tabell 9: Bruk av bærbar PC i undervisningen Det er mulig å gjøre undervisningen mer spennende ved å bruke andre tjenester på nett enn det som faktisk brukes Lærerne mine er gjennomgående veldig kreative og flinke til å la oss bruke PC på ulike måter i fagene Lærerne underviser på samme måte nå som det første året jeg gikk på videregående Totalt Uenig (1 og 2) Enig (5 og 6) 4, , , =Veldig uenig, 2= Uenig, 3=Litt uenig, 4=Litt enig, 5=Enig, 6=Veldig enig Her ser vi at elevene er litt enige til enige i at det er mulig å gjøre undervisningen mer spennende ved å bruke andre tjenester på nett enn det som brukes pr i dag (58 er enig i dette utsagnet, kun 4 er uenig). Dette resultatet bør sees i sammenheng med f.eks. tabell 7 som viser hvilke nettjenester som er relativt lite brukt av elevene og derfor kan indikere uutnyttede fag ressurser. Elevene er videre litt enige i at lærerne er kreative og flinke til å bruke PC på ulike måter i fagene. Til slutt sier de at de er litt enige i at lærerne underviser på samme måte nå som det første året de gikk på vgs (dette spørsmålet er kun besvart av elever på tredje årstrinn). Poenget med dette spørsmålet var å undersøke om elevene har opplevd en endring i lærernes undervisningspraksis (f.eks. mer IKT bruk). Påstanden er noe for generell til at vi skal trekke en klar konklusjon, men den indikerer at elevene kan ha opplevd en viss endring. I elevenes vurdering av lærenes bruk av PC i undervisningen er svarene ganske varierte, men det er flere elever som er enige enn uenige i at lærerne er kreative og flinke i sin bruk av PC i undervisningen. Standardavviket er forholdsvis høyt på de to siste spørsmålene, noe som viser at det er store individuelle forskjeller i elevenes oppfatning av lærernes kreativitet når det gjelder PC bruk, og i deres oppfatning av om lærerne underviser på samme måte i tredje klasse som de gjorde i første klasse. 10

11 Tabell 10: IKT-opplæring på skolen Det meste av det jeg kan om PC-er og Informasjonsteknologi har jeg lært meg på fritiden Jeg trenger ingen opplæring i hvordan jeg skal bruke en datamaskin (dvs. brukerprogrammer, Internett etc.) Jeg føler at jeg har høyere IKT kunnskaper enn mine lærere Jeg blir kjent med mange nye spennende IKT muligheter (f.eks It s learning, Wikipedia, m.m) gjennom bruk av PC på skolen Min kunnskap om datamaskin og PC hadde vært dårlig om jeg ikke hadde vært dårlig hvis jeg hadde hatt bærbar PC på skolen Uten den bærbare PC-en ville jeg ikke følt meg trygg på mine IKT-kunnskaper Jeg hadde ikke kunnet noe om bruk av tekstbehandling eller presentasjonsprogram uten at vi hadde lært om det på skolen Jeg er ikke så interessert i IKT og bruker PC lite på fritiden Totalt Uenig (1 og 2) Enig (5 og 6) Gutt Jente Sign 4, ,77 4,48 Gutter mest enige 4, ,50 4,28 Gutter mest enige 4, ,18 4,07 nei 3, ,81 4,01 Jenter mest enige 2, ,70 2,97 Jenter mest enige 2, ,72 2,91 Jenter mest enige 2, ,75 2,67 nei 2, ,18 2,11 nei 1=Veldig uenig, 2= Uenig, 3=Litt uenig, 4=Litt enig, 5=Enig, 6=Veldig enig Elevene sier seg enige i at det meste de kan om informasjonsteknologi er lært på fritiden, de er litt enige i at de ikke trenger opplæring i hvordan de skal bruke en datamaskin og de er litt enige i at de har bedre IKT kunnskaper enn sine lærere. Det er allikevel 14 av elevene som er uenige i at de ikke trenger opplæring i IKT bruk og 15 som sier at de ikke har høyere IKT kunnskaper enn sine lærere. Variasjonen i svarene på disse spørsmålene er altså ganske stor. Guttene som gruppe er noe mer enige i at de har lært om IKT på fritiden og i at de ikke trenger opplæring i hvordan de skal bruke datamaskin enn jentene. Det er ingen signifikant forskjell mellom kjønn på spørsmålet om de føler seg flinkere på IKT enn sine lærere. 11

12 Elevene er uenige i at de har liten interesse for IKT, det er kun 7 som sier at de har lav interesse og bruker PC lite på fritiden. Det er allikevel 18 som sier at kunnskapen om datamaskin ville vært dårligere uten tilbudet om bærbar PC, 16 som er enige i at de ikke ville følt seg trygg på egne IKT kunnskaper uten den bærbare skole PC-en og 15 som sier at de ikke ville kunnet noe om tekstbehandling eller presentasjonsprogram dersom de ikke hadde lært om dette på skolen. Jenter som gruppe er statistisk signifikant mer enige i at de blir introdusert for spennende IKT muligheter på skolen, at IKT kunnskapene hadde vært dårligere og at de hadde følt seg mindre trygg på egne IKT kunnskaper uten tilbudet om den bærbare PC-en på skolen enn gutter. Tabell 11: Skolens hjemmeside Totalt Uenig (1 og 2) Enig (5 og 6) Skolens hjemmeside er oversiktlig 3, Hjemmesiden oppdateres jevnlig 3, Jeg bruker skolens hjemmeside til f.eks å finne informasjon 3, =Veldig uenig, 2= Uenig, 3=Litt uenig, 4=Litt enig, 5=Enig, 6=Veldig enig Elevene er litt enige til litt uenige i utsagnene om skolens hjemmeside. Det er forholdsvis stor spredning i svarene, f.eks er 38 uenige i at de bruker skolens hjemmeside mens 30 er enige i at de bruker siden. Elevene er mest enige i at skolens hjemmeside er oversiktlig (36 er enig i dette). 12

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Studieforberedende 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Lærerundersøkelsen

Bruk av IKT i skolen. Lærerundersøkelsen Bruk av IKT i skolen Lærerundersøkelsen 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Lederundersøkelsen

Bruk av IKT i skolen. Lederundersøkelsen Bruk av IKT i skolen Lederundersøkelsen 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Resultater fra undersøkelse Buskerud Fylkeskommune

Resultater fra undersøkelse Buskerud Fylkeskommune Bærbar PC i opplæringen Resultater fra undersøkelse Buskerud Fylkeskommune RESULTATER FRA UNDERSØKELSE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 1 SAMLEDE RESULTATER 2 LÆRERUNDERSØKELSE SAMLEDE RESULTATER 2 ELEVUNDERSØKELSE

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

En evaluering av IKT og bærbare datamaskiner som læringsverktøy ved videregående skoler i Buskerud

En evaluering av IKT og bærbare datamaskiner som læringsverktøy ved videregående skoler i Buskerud En evaluering av IKT og bærbare datamaskiner som læringsverktøy ved videregående skoler i Buskerud 1 Forord Undersøkelsen er utført av FOKUS Ringerike, Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2012 Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater 1 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIEBASERT VURDERING... 7 3 EN MODELL FOR ELEVENES LÆRINGSMILJØ... 13 4 RESULTATER

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Foreldrekonferanser november 2016

Foreldrekonferanser november 2016 Foreldrekonferanser november 2016 Hvordan kan vi sammen støtte ungdommens læring og utvikling? Vi er kjempestolte av elevene våre! Ny rekord Nairobi-prosjektet! Innspill fra foreldremøtet vg1 og vg2 i

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Evaluering av DIM-prosjektet

Evaluering av DIM-prosjektet Evaluering av DIM-prosjektet Sett ett kryss som viser hvor enige eller uenig du er i disse utsagnene: Jeg bruker bærbar digital enheter (ipad/chromebook, bærbar PC) i de fleste matematikktimene. Jeg er

Detaljer

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen ITU monitor 2005 Om ITU-Monitor En longitudinell undersøkelse Gjennomføres hvert annet år (første gang 2003) Mål: kartlegge pedagogisk bruk av IKT i skolen Målgruppe: elever, foresatte, lærere, rektorer

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Rapport fra kartleggingen av digitale læringsressurser

Rapport fra kartleggingen av digitale læringsressurser Rapport fra kartleggingen av digitale læringsressurser Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble etablert i 2010 og er organisert som et forvaltningsorgan direkte under Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Notat 4 Vår dato Vår referanse 30.01.2012 2008/454-254 Utdanningsavdelingen 064 Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Kartlegging bruk av NDLA i Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune skoleåret 2010/11 Samlerapporter fra PULS per skole (til sammen13) 1. Hvordan lese rapportene 2. Buskerud/nasjonalt 3.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012

Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012 Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012 Design og håndverk, kommunikasjon, samferdsel, Studiespesialiserende med formgivingsfag Drammen 03.10.2012 Erik Kathrud Innledning Etter at Kunnskapsløftet

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Hvordan kan gode læremidler og IKT bidra til at flere elever mestrer matematikk? Gyldendals realfagsdager. 25. april 2017

Hvordan kan gode læremidler og IKT bidra til at flere elever mestrer matematikk? Gyldendals realfagsdager. 25. april 2017 Hvordan kan gode læremidler og IKT bidra til at flere elever mestrer matematikk? Gyldendals realfagsdager 25. april 2017 Øystein Gilje Universitetet i Oslo #ark_app // @ogilje En kort oversikt over de

Detaljer

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 Innhold Innledning..... 3 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune. 4 Kommentarer til endringer

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bjørnholt vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Nye nettfenomener. Magnus Hontvedt Vibeke Kløvstad. www.itu.no. www.itu.no

Nye nettfenomener. Magnus Hontvedt Vibeke Kløvstad. www.itu.no. www.itu.no Nye nettfenomener Magnus Hontvedt Vibeke Kløvstad NYE NETTFENOMENER Nye nettfenomener - En undersøkelse av 16 19-åringers bruk av nettsamfunn. - Bygger på spørreundersøkelse og fokusgruppeintervjuer -

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Buskerud fylkeskommune har gjennomført Udirs lærlingundersøkelse dette året, og hovedresultatene oppsummeres i denne rapporten. Svarprosenten

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Resultater fra elevundersøkelsen i Buskerud 2010

Resultater fra elevundersøkelsen i Buskerud 2010 Rapport 10/2010 Resultater fra elevundersøkelsen i Buskerud 2010 Fylkesrapport 1 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 3 UTVALG ELEVER... 4 FORHOLDET MELLOM MOTIVASJON OG MILJØ - ELEVENES FORDELING... 7 KRITERIEBASERT

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Rådgiversamling på Nes vgs, torsdag 23. april 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1. Kompetansebarometeret 2. Hovedfunn

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Førsteårsstudenten 2014

Førsteårsstudenten 2014 Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Juni, 2014 Førsteårsstudenten 2014 bachelorprogrammer, inkludert 4-årige lærerutdanninger BACHELORPROGRAMMENE OG 4-ÅRIGE LÆRERUTDANNINGER INNHOLD: Indikatorer

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hovedprinsippene inntak Vg1 Opplæringslova 3-1

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad Fagdag minoritetsspråklege Molde 27.4.17 Dag Fjæstad 1 Hva er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Ett av ti nasjonale sentre Fagleg styring og oppfølging av de nasjonale sentrene er delegert

Detaljer

Bruk av Smart Board tavle i undervisning. Rapport

Bruk av Smart Board tavle i undervisning. Rapport Bruk av Smart Board tavle i undervisning Rapport Halvor Spetalen, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, HiOA Juni 2017 1 Innledning SMART Board er en digital-/interaktiv tavle som er utstyrt med en berøringsfølsom

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Spørreskjema til elever på VK1

Spørreskjema til elever på VK1 Spørreskjema til elever på VK1 F1. Kjønn: Jente Gutt F2. Har noen av dine foreldre/foresatte utdanning i realfag (ingeniør, fysikk, kjemi, biologi, biokjemi, matematikk, geofag, astronomi e.l.) fra universitet

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Ny musikk-, dansog dramalinje i Telemark

Ny musikk-, dansog dramalinje i Telemark Ny musikk-, dansog dramalinje i Telemark Resultater fra en spørreundersøkelse blant 9.klassinger i øvre del av fylket Av Heidi Stavrum og Mari Torvik Heian Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 3/2006 24.mars

Detaljer

Plab rom for læring. Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011. geir maribu

Plab rom for læring. Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011. geir maribu Plab rom for læring Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011 geir maribu Avdeling for informatikk og e-læring, HiST Hva er det vi har laget et rom for læring? et rom

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer