Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for høsten 2007 med Questback

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for høsten 2007 med Questback"

Transkript

1 Undersøkelse om Skolefrukt Gjennomført for høsten 2007 med Questback

2 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten Dette er spesielt interessant da det for første gang er innført gratis frukt/grønt ordning i norske skoler. Vi vil også evaluere de ulike ordningene med gratis frukt og abonnementsordningen opp mot hverandre, og også vurdere dette opp mot foregående skoleår. Populasjonen er alle grunnskoler i Norge som er påmeldt administrasjonssystemet skolefruktsys.no. Da undersøkelsen ble gjennomført var populasjonen ca. 80 av alle 1-10 og 8-10 skoler (gratisordningen) og ca. 57 av de rene barneskolene (1-7 skoler). Målgrupper var skolefruktansvarlig ved skolene. Skolefruktansvarlige er de som har hovedansvaret for praktiske forhold knyttet til frukt/grønt på skolen. Det kan være rektor (spesielt på mindre skoler på under 100 elever), vanlig lærer, vaktmester eller kontorpersonell. Metode: Undersøkelsen ble gjennomført av Opplysningskontoret for frukt og grønt ved bruk av Questback, noe som også innebærer spørsmål/svar på Internet. Utvalg: Alle registrerte skolefruktansvarlige ved påmeldte skoler fikk e-post med tilsendt skjema, totalt 2197 skolefruktansvarlige. Det var totalt 1270 som svarte, dvs. en svarprosent på 58. I undersøkelse for skoleåret 2006/2007 var utvalget 732 skolefruktansvarlige. Gjennomføring: Undersøkelsen ble gjennomført i perioden til Respondentene ble bedt om å svare ut fra sine erfaringer så langt for høsten Hovedansvarlig for gjennomføring og analyse: Tore Angelsen

3 Oppsummering/konklusjoner (i) Innføring av gratis frukt/grønt på norske skoler som er påmeldt skolefrukt.sys har vist seg å bli svært vellykket. Det er 90 av de skolefruktansvarlige på skoler med gratis frukt/grønt som enten er svært eller ganske fornøyd med skolefruktordningen høsten 2007, og dette er en høyere andel enn både skoler med abonnementsordning og resultater fra foregående skoleår (2006/2007). Kvaliteten på frukten oppfattes som bedre enn den var foregående skoleår. Det er spesielt skoler med gratisordningen som oppfatter frukten som svært bra (50 når den ankommer skolen), og noe av årsaken er at handlingen, med større mengder frukt, har blitt mer rasjonell. Det blir flere hele kasser som deles ut til skolene, uten at det plukkes om, noe som medfører færre skader på frukten. Årsaken til at en er mer fornøyd på skoler med gratis/frukt grønt i forhold til skoler med gratisordning er også at gratis frukt/grønt påvirker det sosiale miljøet på skolen. Det er hele 70 på skoler med gratis frukt som mener ordningen påvirker det sosiale miljøet positivt, mens tilsvarende andelen er 50 på abonnementskoler. Vi ser en klar sammenheng mellom det at flest mulig deltar og hvordan dette påvirker oppfattelsen av frukt/grønt ordningen positivt. Dette gjelder forhold som elevenes konsentrasjonsevne i timene, at det totalt sett er et sunt inntak av mat/drikke på skolen, at elevene setter pris på frukt/grønt på skolen og at det bidrar med mindre usunn mat i løpet av skoledagen. Gratis frukt grønt er et felles prosjekt som involverer hele skolen. Det er også flere på gratisskolene enn abonnementsskolene som nå mener at det er skolens ansvar at elevene skal få utdelt frukt/grønt på skolen. På gratisskolene har en i større grad opplevd de positive effektene som at frukt/grønt bidrar til mer ro i klassene og bedrer elevenes konsentrasjonsevne.

4 Oppsummering/konklusjoner (ii) Skolefruktansvarlige på skoler med gratis frukt har også den oppfattelsen at lærerne har tatt imot skolefruktordningen bedre enn tilsvarende på abonnementskoler (94 mot 76 svært eller ganske godt). Antakelig på grunn av at fruktordningen på gratisskoler angår hele klassen/skolen. Som det blir sagt på én skole: Når alle elevene får frukt er det lettere å lage et helhetlig opplegg. Og på en annen skole: Lærerne synes det er bra at alle får utdelt frukt. Ikke bare de som har bestilt. Kvaliteten på frukten når den blir delt ut til elevene er viktigste årsak til at skolene er fornøyde. Praktiske forhold som leveransene av frukt fra leverandøren (pålitelighet, riktig mengde) og administrasjonssystemet er også viktige drivere for fornøydhet. I tillegg ser vi at hvordan fruktordningen virker på det sosiale miljøet på skolen (gratisskoler), variasjon i frukttyper og at det blir et sunt inntak av mat og drikke påvirker fornøydhet. Søppel/avfall fra emballasje påvirker også, dvs. på skoler med gratis frukt der dette er et mindre problem er det flere som er fornøyd med skolefrukt. Det er også noen praktiske forhold som har sammenheng med fornøydhet. På skoler med gratisordning hvor en skjærer opp frukten er det flere som er svært fornøyd enn på skoler hvor en serverer hel frukt. Det kan også være at dette avspeiler involvering i fruktordningen. Når er skjærer opp frukt gir dette en høyere involvering blant ansatte, lærere og elever, som kan være med å øke fornøydhet. På rene barneskoler (1-7) er det flere svært fornøyd blant de som alltid spiser frukt/grønt inne, sammenliknet med skoler hvor en også spiser ute. Det er også slik at skoler hvor en alltid spiser inne har færre som opplever søppel/avfall fra selve frukten som et problem. Skoler som har en total spisetid (frukt/grønt og matpakke) på 20 minutter og mer har flere fornøyde enn skoler med kun 15 minutter eller mindre. Vi har ikke funnet noen sammenheng med hvor elevene spiser (kantine/klasserom) eller når på skoledagen en spiser frukt/grønt og fornøydhet.

5 Hvor fornøyd og hva er bra

6 Skolefruktansvarlige på skoler med gratis frukt/grønt har en høyere andel svært/ganske fornøyd med skolefruktordningen enn de på skoler med abonnentsordning. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvor fornøyd er du totalt sett? Det er signifikant forskjell på andel svært/ganske fornøyd på skoler med gratis mot de med abonnement: 91 mot 77 (signifikant forskjell 99- nivå). Det er økning i fornøydhet både totalt og blant skoler med abonnement (fra 70 til 77, signifikant økning 99-nivå)

7 Det er flere svært fornøyd på skoler på 1-7 gratis sammenliknet med andre skoler med gratis. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvor fornøyd er du totalt sett? Det er signifikant forskjell på andel svært fornøyd på skoler med gratis ordning Prosjekt og de andre skolene med gratis (63 mot 44 er signifikant forskjell på 99-nivå)

8 Kvaliteten på frukten når den har ankommet skolen oppfattes bedre høsten 2007 enn skoleåret 2006/2007. Det er spesielt på skoler med gratisordning at flere oppfatter frukten som svært bra (5). Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Kvaliteten på frukten når den har ankommet skolen Det er signifikant forskjell (99-nivå) på andel svært bra på skoler med gratis sammenliknet med skoler med abonnementsordning.

9 Kvaliteten på frukten når den er blitt delt ut til elevene oppfattes bedre høsten 2007 enn skoleåret 2006/2007. Det er spesielt på skoler med gratisordning at flere oppfatter frukten som svært bra (5). Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Kvaliteten på frukten når den er blitt delt ut til elevene Det er signifikant forskjell (99-nivå) på andel svært bra på skoler med gratis sammenliknet med skoler med abonnementsordning.

10 På direkte spørsmål om kvalitet i forhold til foregående år svarer 30 at kvaliteten er blitt bedre Spørsmål skolefruktansvarlige hvor skolen hadde skolefrukt også i 2006/2007: Skolen din har nå gratis frukt. Hvis du sammenlikner den frukten dere har fått nå i høst, med frukt som dere fikk forrige skoleår (2006/2007), hvordan oppfatter du kvaliteten på frukten?

11 Det er noen flere som oppfatter utstyr knyttet til ordningen som bra høsten 2007 sammenliknet med skoleåret 2006/2007 (83 mot 79). Det er noen flere svært bra på skoler med abonnement enn skoler med gratis. Årsaken kan være noe ventetid på svalskap for gratisskolene. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Utstyr knyttet til ordningen som svalskap, fruktkasser og kiwiskjeer Det er signifikant forskjell (95-nivå) på andel bra (5 og 4) skoleåret og høsten 2007.

12 Administrasjonssystemet blir oppfattet positivt av de fleste både på abonnement og gratisskoler. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Administrasjonssystemet (skolefrukt.no) knyttet til bestillinger og leveranser* = Spørsmålsteksten for skoleåret 2006/2007 var: Administrasjonssystemet (skolefrukt.no) knyttet til abonnementsordningen.

13 Det er flere som oppfatter leveringene av frukt fra leverandøren som bra høsten 2007 sammenliknet med skoleåret 2006/2007 (91 mot 82). Det er flere svært bra på skoler med gratisordning sammenliknet med abonnement. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Leveringene av frukt fra leverandøren (pålitelighet, riktig mengde etc) Det er signifikant forskjell (95-nivå) på andel svært bra (5) på gratis og abonnementsskoler.

14 Det er flere skoler med gratisordning enn med abonnentsordningen som oppfatter variasjon i fruktleveringene som svært bra. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Variasjon i type frukter som blir levert Det er signifikant forskjell (99-nivå) på andel svært bra (5) på skoler med gratis og abonnement.

15 Det er flere skoler med abonnentsordning enn med gratisordning som oppfatter informasjonsmateriell til foresatte som bra. Dette henger sammen med at abonnementskoler får tilsendt ranselpost. * Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Informasjonsmateriell til foresatte * Blant abonnementskoler der elevene fikk med seg ranselpost (86 ) svarte 32 svært bra, mot 24 på abonnementskoler hvor elevene ikke fikk med seg ranselpost. Det er signifikant forskjell (99-nivå) på andel bra (5 eller 4) på skoler med abonnement og gratis: 81 mot 60)

16 Det er også flere skoler med abonnentsordning enn med gratisordning som oppfatter informasjonsmateriell til skolen som bra. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Informasjonsmateriell til skolen Det er signifikant forskjell (99-nivå) på andel bra (5 eller 4) på skoler med abonnement og gratis: 91 mot 69)

17 Det er spesielt høy andel svært fornøyd på skoler på 1-7 gratis prosjekt når det gjelder informasjon. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Informasjonsmateriell til skolen Det er signifikant forskjell på andel svært fornøyd på skoler med gratis ordning Prosjekt og andre skoler (signifikant forskjell 99 -nivå)

18 Utfordringer med søppel og avfall

19 Andel elever med på fruktordningen Søppel og avfall er blant de største utfordringene med høy oppslutning på frukt/grønt i skolen. Der over halvparten av elevene deltar er det omtrent 40 som er ganske eller helt enig i at det blir mye søppel/avfall på skoleområdet. Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skala der 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Med frukt/grønt på skolen blir det mye søppel/avfall på skoleområdet.

20 Det er spesielt på rene ungdomskoler søppel og avfall oppleves som størst problem, med 58 som er ganske eller helt enig i utsagnet om at det medfører mye søppel/avfall på skoleområdet. Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skala der 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Med frukt/grønt på skolen blir det mye søppel/avfall på skoleområdet.

21 På ungdomskolene er det flere enn på andre type skoler som oppfatter søppel/avfall fra selve frukten som et problem (60 fra noe til svært stort problem). Årsaken er nok at elevene i denne aldregruppen er mer utfordrende, og kan være mindre opptatt med å rydde/kaste avfall på riktige steder. Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvordan oppleves følgende forhold på skolen.: Søppel avfall fra selve frukten/grøntproduktene?

22 Andel elever med på fruktordningen Søppel avfall fra emballasje oppleves som et problem (fra noe til svært stort) for nesten 40 av skolene, men ingen forskjell her på type skole. Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvordan oppleves følgende forhold på skolen: Søppel avfall fra emballasje, eksempel esker som frukten blir levert i.

23 30 mener søppel/avfall fra selve frukten/grøntproduktene medfører minst noe problemer, samtidig som de er ganske eller helt enig i at det blir mye søppel/avfall med frukt/grønt. Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skala der 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. vordan oppleve: Søppel/avfall fra selve frukten/grøntproduktene * Her kommer noen: Med frukt/grønt på skolen blir det mye søppel/avfall p skoleområdet. Crosstabulation Hvordan oppleve: Søppel/avf all f ra selve f rukten/grøntproduktene Total Sv ært lite problem Ganske lite problem Noe problem Ganske stort problem Sv ært stort problem Count of Total Count of Total Count of Total Count of Total Count of Total Count of Total Her kommer noen: Med f rukt/grønt på skolen blir det my e søppel/ av fall på skoleområdet. Ganske Hv erken Ganske Helt uenig (1) uenig (2) eller (3) enig (4) Helt enig (5) Total ,6 8,4 2,0,8,2 23, ,6 14,6 10,7 6,2 1,1 37, ,6 2,5 7,1 13,1 4,2 27, ,0,2,1 4,1 5,5 9, ,0,0,0,2 2,2 2, ,8 25,7 19,9 24,4 13,2 100,0

24 Effekt og holdninger

25 På 93 av skolene med gratis frukt får omtrent alle elevene dette, mens på abonnementsordningen er det flest skoler med under 50 oppslutning Spørsmål skolefruktansvarlige: Omtrent hvor mange av elevene på skolen får skolefrukt? Hva slags fruktordning er det på din skole?

26 Andel elever med på fruktordningen På skoler der mer enn halvparten av elevene deltar i skolefruktordningen er det mer enn 70 som mener den bidrar positivt til det sosiale miljøet på skolen Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvilken effekt oppfatter du frukt/grønt ordningen har på ulike forhold knyttet til miljø og læring. Svar på en skala der 5 er svært positiv effekt, 4 er ganske positiv effekt, 3 er hverken positiv eller negativ effekt, 2 er ganske negativ effekt og 1 er svært negativ effekt. Det sosiale miljøet på skolen Skoler med gratis frukt (765) har samme prosentandeler som 100 oppslutning. På abonnementsskoler (486) er det 10 svært positiv effekt, 41 ganske positiv effekt og 49 verken eller. (signifikant forskjell på svært positiv effekt)

27 Andel elever med på fruktordningen 73 mener frukt/grønt på skolen har en positiv effekt på elevenes konsentrasjonsevne i timene. En oppfatter dette mer, desto flere som deltar på ordningen Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvilken effekt oppfatter du frukt/grønt ordningen har på ulike forhold knyttet til miljø og læring. Svar på en skala der 5 er svært positiv effekt, 4 er ganske positiv effekt, 3 er hverken positiv eller negativ effekt, 2 er ganske negativ effekt og 1 er svært negativ effekt. Elevenes konsentrasjonsevne i timene Skoler med gratis frukt (762) har omtrent samme prosentandeler som 100 oppslutning, med 19 svært positiv effekt og 57 ganske positiv. På abonnementsskoler (462) er det 10 svært positiv effekt, 59 ganske positiv effekt og 31 verken eller (signifikant forskjell på svært positiv effekt)

28 Andel elever med på fruktordningen På skoler der mer enn 70 av elevene deltar i skolefruktordningen er det omtrent halvparten som mener den gir svært positiv effekt til et sunt inntak av mat/drikke på skolen. Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvilken effekt oppfatter du frukt/grønt ordningen har på ulike forhold knyttet til miljø og læring. Svar på en skala der 5 er svært positiv effekt, 4 er ganske positiv effekt, 3 er hverken positiv eller negativ effekt, 2 er ganske negativ effekt og 1 er svært negativ effekt. At det totalt sett er et sunt inntak av mat/drikke på skolen Skoler med gratis frukt (769) har omtrent samme prosentandeler som 100 oppslutning, med 47 svært positiv effekt og 46 ganske positiv. På abonnementsskoler (479) er det 37 svært positiv effekt, 54 ganske positiv effekt og 31 verken eller (signifikant forskjell på svært positiv effekt)

29 Andel elever med på fruktordningen På skoler der mer enn 70 av elevene deltar i skolefruktordningen er det 75 som er helt enig i at elevene setter pris på frukt/grønt på skolen. Det at mange deltar forsterker nok følelsen av at frukten blir satt pris på. Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skala der 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Elevene setter pris på frukt/grønt på skolen Skoler med gratis frukt har 73 helt enig og 24 ganske enig (omtrent som skoler med 100 oppslutning). På abonnementsskoler er det 51 helt enig, 43 ganske enig og 6 verken eller (omtrent som skoler fra oppslutning). (signifikant forskjell på helt enig)

30 Andel elever med på fruktordningen På skoler der mer enn 70 av elevene deltar i skolefruktordningen er omtrent halvparten som er enig i at elevene spiser mindre usunn mat i løpet av skoledagen etter at skolen startet med frukt/grønt. Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skala der 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Etter at skolen startet med frukt/grønt spiser elevene mindre usunn mat i løpet av skoledagen Skoler med gratis frukt (773) har 11 helt enig og 37 ganske enig (som skoler med 100 oppslutning). På abonnementsskoler (473) er det 6 helt enig, 25 ganske enig (signifikant forskjell på enig, helt eller ganske).

31 Andel elever med på fruktordningen På skoler der mer enn 70 av elevene deltar i skolefruktordningen er det noe mer enn 40 som mener skolen bør ha ansvar for utdeling av frukt/grønt Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skala der 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Det burde ikke være skolens ansvar at elevene skal få utdelt frukt/grønt på skolen Skoler med gratis frukt (775) har omtrent samme prosentandeler som 100 oppslutning: Men med 14 ganske enig og 19 helt uenig. På abonnementsskoler (477) er det 9 helt uenig og 21 ganske uenig (signifikant forskjell på helt uenig og uenig samlet).

32 Andel elever med på fruktordningen På skoler der mer enn 70 av elevene deltar i skolefruktordningen er det noe mer enn 25 som er enig i at frukt og grønt bidrar med mer ro og orden i klassene. Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skala der 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Frukt/grønt på skolen har bidratt med mer ro og orden i klassene Skoler med gratis frukt (771) har samme prosentandeler som 100 oppslutning. På abonnementsskoler (471) er det 2 helt enig og 15 ganske enig (signifikant forskjell på enig, helt eller ganske).

33 Andel elever med på fruktordningen 85 er enige i flere elever lærer seg å spise frukt/grønt med fruktordning på skolen Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skala der 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Med frukt/grønt på skolen lærer flere elever seg å spise frukt/grønt Skoler med gratis frukt (776) har omtrent samme prosentandeler som 100 oppslutning med 42 helt enig, og 46 ganske enig. På abonnementsskoler (478) er det 29 helt enig og 50 ganske enig (signifikant forskjell på helt enig).

34 Inntrykk av lærernes oppfatninger

35 94 av de skolefruktansvarlige som er med på gratisordningen mener lærerne har tatt imot fruktordningen enten svært eller ganske godt. Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvor godt eller dårlig synes du skolefruktordningen har blitt mottatt av lærerne på din skole? Kryss av for alternativet du synes passer best. Det er signifikant forskjell (99-nivå) på andel svært godt/godt (5 eller 4) på skoler med gratis og abonnement.

36 Skolefruktansvarlige mener lærerne tenker på elevene når de svarer hva som er bra med skolefruktordningen Spørsmål skolefruktansvarlige: HVIS SVART SVÆRT ELLER GANSKE GODT I SPM 9 (utvalg: 1095): Hva tror du lærerne synes er bra med skolefruktordningen? Åpent: Hva er bra? Svarprosent Elevene (at de får frukt) 54 Sunt 28 Konsentrasjon 7 Gratis 4 De få som mener lærene synes skolefruktordningen er dårlig, trekker mest frem dette med administrasjon (mye jobb) og søppel/avfall. Hva tror du lærerne synes er bra med skolefruktordningen? Noen svar: I Drammen kommune er det gratis frukt til alle elever, det er årsaken til at lærerne er så positive. Når alle elever får frukt er det lettere å lage et helhetlig (opplegg) Konsentrasjon i timen rett før spisefri. Da har elevene allerede fått frukten sin i første friminutt Lærerne oppfatter frukt som bra i sammenheng med elevens generelle kostvaner, for å bedre konsentrasjon og fremme læring Mange elever spiser ikke frokost, noen lærere deler frukten ut tidlig på dagen. Noen lærere synes det kan være litt vanskelig med frukt på grunn av uro ved henting og utdeling. (Jobber med denne saken) Noen elever har ikke spist frokost, og har kanskje heller ikke matpakke med. For disse elevene er det en kjempeløsning. Men også for de andre elevene som også har med matpakke blir frukten et fint innslag i hverdagen. Vi er allerede avhengige i tilbudet. Sosialt og sunt innslag i friminuttet kl At alle elever får frukt hver dag. At alle elever lærer seg å spise frukt. At alle får et lite måltid som er felles.at elevene er takknemlig for frukten. At alle får utdelt frukt, og ikkje berre dei som har bestilt det.

37 Hva påvirker fornøydhet

38 Det viktigste for fornøydhet er kvaliteten på frukten når den blir delt ut til elevene. Praktiske forhold som leveringene fra leverandøren og administrasjonsystemet er de neste faktorene. I tillegg er fruktordningens innvirkning på det sosiale miljøet, at det gir en sunnere skole, variasjon i frukttyper og søppel/avfall fra emballasje forhold som påvirker fornøydhet. Kvaliteten på frukten når delt ut (0,27) Leveringene av frukt fra leverandøren (0,20) Administrasjonssystemet (skolefrukt.no) (0,19) Det sosiale miljøet på skolen (0,13) Hvor fornøyd er du totalt sett Variasjon i type frukter som blir levert (0,12) Totalt sett sunt inntak mat/drikke på skolen (0,1) Søppel/avfall fra emballasje (0,06) Lineær regresjon, metode Stepwise. R Square = 0,41. De uavhengige variabler forklarer 41 av variasjonen i den avhengige variabel. Utvalg: 1270 skoler

39 På skoler med gratis frukt er en rekke faktorer viktig for fornøydhet. Blant annet kvalitet på frukt, søppel fra både frukt og emballasje og miljø på skolen. Kvaliteten på frukten når delt ut (0,29) Administrasjonssystemet (skolefrukt.no) (0,16) Leveringene av frukt fra leverandøren (0,13) Det sosiale miljøet på skolen (0,13) Søppel/avfall fra selve frukten/grøntprod. (0,13) Hvor fornøyd er du totalt sett Utstyr som sval-skap, fruktkasser etc (0,11) Søppel/avfall fra emballasje (0,09) Totalt sett sunt inntak mat/drikke på skolen (0,08) Lineær regresjon, metode Stepwise. R Square = 0,43. De uavhengige variabler forklarer 43 av variasjonen i den avhengige variabel. Kvalitet på frukt når ankommet skolen kom også med i den første modellen, men fikk sterk kovariasjon med kvalitet på frukt når delt ut. Derfor utelatt i vår modell. Utvalg: 783 skoler med gratis frukt/grønt

40 På skoler med abonnementsordning er det administrasjonssystemet og leveringene fra leverandøren som er aller viktigst for fornøydhet. Kvalitet på frukten, variasjon i frukten som blir levert og at frukt/grønt ordningen bidrar til et sunt inntak av mat/drikke på skolen påvirker også fornøydhet. Administrasjonssystemet (skolefrukt.no) (0,27) Leveringene av frukt fra leverandøren (0,26) Variasjon i type frukter som blir levert (0,19) Hvor fornøyd er du totalt sett Kvaliteten på frukten når delt ut (0,17) Totalt sett sunt inntak mat/drikke på skolen (0,09) R Square = 0,39. De uavhengige variabler forklarer 39 av variasjonen i den avhengige variabel. Lineær regresjon, metode Stepwise. Utvalg: 484 skoler med abonnementsordning

41 Hvordan blir skolefruktordningen organisert

42 Det er mest vanlig at skolene får levert frukt 1 eller 2 ganger i uka Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvor mange ganger i uka får skolen levert frukt/grønt?

43 De fleste skolene oppbevarer frukten i svalskap. Spørsmål skolefruktansvarlige: På hvilken måte oppbevares frukt/grønt? Annet er mest eget kjølerom, men også svalskap og melkeskap. Noen har ikke skap, eksempel daglig leveringer

44 Det er enten rektor eller en fra kontorpersonalet som har hovedansvaret for frukt/grønt Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvem på skolen har hovedansvaret for frukt/grønt på skolen?

45 Rektor har oftest hovedansvar for frukt/grønt på de små skolene under 100 elever Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvem på skolen har hovedansvaret for frukt/grønt på skolen?

46 Kontorpersonalet, vanlige lærere og assistenter organiserer ofte selve frukt/grønt tilbudet (bestiller, tar imot varer, sørger for oppbevaring og å sette frem/dele ut). Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvem på skolen organiserer tilbudet praktisk til elevene? Rektorer bidrar i det praktiske først og fremst på mindre skoler (1-100 elever) med 39, mens kun 9 av rektorene gjør dette på skoler over 100 elever

47 De fleste spiser frukt/grønt i forbindelse med storefri (64). Men også relativt mange, omtrent 40, spiser frukt/grønt i et friminutt eller klassetime før storefri. Spørsmål skolefruktansvarlige: Når på dagen spiser elevene frukt/grønt på skolen? Flere svar mulig. Det er også 10 andre svar. Noen av disse er variasjon på skolen eller at det blir det ut tidlig og elevene velger selv når de vil spise frukt/grønt

48 På rene barneskoler er det enda mer utbredt enn skoler med ungdomstrinn å spise frukt/grønt i forbindelse med storefri. Skoler med ungdomstrinn spiser mer frukt/grønt før storefri Spørsmål skolefruktansvarlige: Når på dagen spiser elevene frukt/grønt på skolen? Flere svar mulig.

49 På 42 av skolene spiser elevene all frukt/grønt inne. Blant de resterende er det flest skoler der de spiser mest frukt/grønt inne, men også noe ute. Spørsmål skolefruktansvarlige: Spiser elevene frukt/grønt inne eller ute? Kryss av for det svaralternativet som passer best.

50 På rene ungdomskoler spiser 28 av elevene frukt/grønt i kantine. På alle skoletyper er klasserom mest utbredt. Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvor spiser elevene frukt/grønt når de er inne? Flere svar mulig. Annet er mest fellesareal, vestibyle, gang og korridorer

51 Rene barneskoler (1-7) har flest skoler (72 ) med 15 eller 20 minutter med spisetid inne. Omtrent halvparten av ungdomskolene (8-10) har 25 minutter eller mer tid til å spise inne. Spørsmål skolefruktansvarlige: Vi skal nå stille et par spørsmål om spisetid totalt sett, altså både matpakke og frukt/grønt. Omtrent hvor lang spisetid inne (klasserom/kantine) har elevene samlet i løpet av en vanlig skoledag?

52 Det er flest rene barneskoler (1-7) som ikke har spisetid ute i tillegg til inne. Spørsmål skolefruktansvarlige: Omtrent hvor lang spisetid, om noe, har elevene disponibelt ute i tillegg til tiden inne?

53 De fleste grunnskolene i Norge, omtrent 90, har 20 minutter eller mer spisetid total sett (både inne og ute). Spørsmål skolefruktansvarlige: Vi skal nå stille et par spørsmål om spisetid totalt sett, altså både matpakke og frukt/grønt. Omtrent hvor lang spisetid inne (klasserom/kantine) har elevene samlet i løpet av en vanlig skoledag? + Omtrent hvor lang spisetid, om noe, har elevene disponibelt ute i tillegg til tiden inne? Merk: Skoler som ikke har svart på begge spørsmålene er ikke med i utvalget.

54 På 37* av skoler med ungdomstrinn kan elevene forsyne seg selv. Spørsmål skolefruktansvarlige: Får elevene utdelt en frukt hver eller kan de forsyne seg selv? Kryss av for det svaralternativet som passer best. * Samme prosent som skoler med gratis frukt/grønt

55 I halvparten av skolene blir frukten alltid servert hel, og blant abonnementsskoler i 2 av 3 skoler Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvordan blir frukten servert til elevene på skolen? Kryss av for det svaralternativet som passer best.

56 Blant skoler med gratis frukt/grønt, er det barneskoler hvor kommunen betaler at det blir klart mest skåret opp. Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvordan blir frukten servert til elevene på skolen? Kryss av for det svaralternativet som passer best. Rene ungdomskoler (8-10) har minst skåret opp: 7 oftest og 2 alltid

57 Blant skoler med gratis frukt/grønt har omtrent samtlige frukt/grønt hver dag. Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvor mange dager i uken får elevene vanligvis frukt/grønt på skolen? Ett svar. I skoleåret 2006/2007 fikk 82 frukt/grønt hver dag

58 Organisering i relasjon til fornøydhet

59 På skoler hvor en skjærer opp frukten til elevene er det flere svært fornøyde enn på skoler der hvor frukten blir servert hel. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvor fornøyd er du totalt sett? Mot Hvordan blir frukten servert til elevene på skolen? Det er signifikant forskjell på andel svært fornøyd på skoler som alltid serverer hel frukt, sammenliknet med de som oftest skjærer opp i biter/alltid skjærer opp i biter (signifikant forskjell 99-nivå).

60 Vi finner samme forhold når vi kun ser på skoler med gratis frukt. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvor fornøyd er du totalt sett? Mot Hvordan blir frukten servert til elevene på skolen? Det er signifikant forskjell på andel svært fornøyd på skoler som alltid serverer hel frukt, sammenliknet med de som alltid skjærer opp i biter (signifikant forskjell 99-nivå). Vi ser samme tendens når vi analyserer servering og fornøydhet med bakgrunn i ulike typer skoler (signifikant på 1-10 skoler) Finner ikke samme signifikante forskjell når vi ser på abonnementskoler. Årsaken kan være at fornøydhet har sammenheng med involveringen i fruktordningen på skolen. Gratis frukt involverer hele skolen, og når en skjærer opp frukt blir det en enda høyere involvering blant ansatte og elever. Dette kan være med på å øke fornøydhet.

61 På barneskoler hvor en alltid spiser frukt/grønt inne, er det flere svært fornøyd sammenliknet med de som noen ganger spiser frukt ute Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvor fornøyd er du totalt sett? Mot Blir frukten spist inne eller ute? Det er signifikant forskjell på andel svært fornøyd på skoler som alltid spiser inne sammenliknet med de som noen ganger spiser ute. Finner samme forhold også på barneskoler med abonnement (nesten signifikant forskjell 95-nivå) og 1-7 skoler med gratis (signifikant forskjell 95-nivå)

62 På skoler hvor en alltid spiser frukt/grønt inne, er det også mindre problem med søppel/avfall Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvordan oppleves søppel/avfall fra selve frukten/grøntproduktene? Mot Blir frukten spist inne eller ute? Det er signifikant forskjell på andel som svarer enten svært lite eller ganske lite problem på skoler som spiser ute og inne Vi finner samme forhold også på rene ungdomskoler: På skoler som spiser alltid inne er det 47,1 som ikke synes det er problem med søppel/avfall, mot 34 på skoler som noen ganger spiser ute.

63 Ranselposten

64 Det er hele 85 av abonnementsskolene som bruker ranselposten. Spørsmål skolefruktansvarlige: I august i år fikk skolen din tilsendt ranselpost fra Skolefrukt. Det var informasjon til foreldre/foresatte om Skolefrukt og hvordan de kunne melde elevene på fruktordningen. Hva ble gjort på din skole? Flere valg mulig. På annet er det flere som svarer informasjon på skolens hjemmeside eller på foreldremøte

65 Fordeling på leverandører skoler med abonnementsordning

66 Fornøydhet abonnentsordning. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvor fornøyd er du totalt sett? Utvalg: Skoler med abonnementsordning

67 Hvordan oppleves kvaliteten på frukten når den har ankommet skolen. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Kvaliteten på frukten når den har ankommet skolen. Utvalg: Skoler med abonnementsordning

68 Fordeling på leverandører skoler med gratisordning

69 Fornøydhet gratisordning Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvor fornøyd er du totalt sett? Utvalg: Skoler med gratis frukt/grønt

70 Hvordan oppleves kvaliteten på frukten når den har ankommet skolen. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Kvaliteten på frukten når den har ankommet skolen. Utvalg: Skoler med gratis frukt/grønt

71 Fordeling på leverandører samlet for alle skoler

72 Hvordan oppleves leveringene av frukt fra leverandøren Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for høsten Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Leveringene av frukt fra leverandøren (pålitelighet, riktig mengde etc) Utvalg: Alle type skoler

73 Vedlegg diverse analyser

74 Det er indikasjoner på at skoler med spisetid inne på totalt 25 minutter og mer har flere svært fornøyde skolefruktansvarlige, enn skoler med mindre tid Spisetid inne * Tenk på di ne erfaringer med skol efrutkordningen så langt for høsten Hvor fornøyd er du total t sett? Crosstabulation Spisetid inne Total 20 minutter og mindre 25 minutter og mer Count within Spisetid inne Count within Spisetid inne Count within Spisetid inne Tenk på dine erfaringer med skolef rutkordningen så langt for høsten Hvor f ornøyd er du totalt sett? Sv ært Ganske Passe Ganske misfornøy d misfornøy d f ornøyd f ornøyd Sv ært f ornøyd Total ,2 1,0 8,0 47,2 43,5 100, ,0 2,1 4,5 44,6 48,8 100, ,1 1,4 6,7 46,3 45,5 100,0 Utvalg: 776 skoler med gratis frukt/grønt Ikke signifikant forskjell Spisetid inne * Tenk på di ne erfaringer med skol efrutkordningen så langt for høsten Hvor fornøyd er du total t sett? Crosstabulation Spisetid inne Total 20 minutter og mindre 25 minutter og mer Count within Spisetid inne Count within Spisetid inne Count within Spisetid inne Tenk på dine erfaringer med skolef rutkordningen så langt for høsten Hvor f ornøyd er du totalt sett? Sv ært Ganske Passe Ganske misfornøy d misfornøy d f ornøyd f ornøyd Sv ært f ornøyd Total ,3 2,2 21,3 55,0 21,3 100, ,0 1,9 19,4 49,1 29,6 100, ,2 2,1 20,9 53,7 23,2 100,0 Utvalg: 479 skoler med abonnementsordning Ikke signifikant forskjell

75 Det er også indikasjoner på at skoler med gratis frukt/grønt har flere skoler med 25 minutter og mer spisetid totalt sett, enn abonnementsskoler. Hva slags frukt-/grøntordning er det på din skole? * Spisetid inne Crosstabulation Hva slags f rukt-/grøntordning er det på din skole? Total 0 Gratis frukt/grønt Elevene betaler f or frukt/grønt Count within Hva slags f rukt-/grøntordning er det på din skole? Count within Hva slags f rukt-/grøntordning er det på din skole? Count within Hva slags f rukt-/grøntordning er det på din skole? Count within Hva slags f rukt-/grøntordning er det på din skole? Spisetid inne 20 minutter 25 minutter og mindre og mer Total 0 1 1,0 100,0 100, ,0 37,0 100, ,6 22,4 100, ,5 31,5 100,0 Signifikant forskjell, MEN: Forskjellen skyldes at det er flere 8-10 skoler (som er gratis) som har mer enn 25 minutter spisetid inne. Hva slags frukt-/grøntordning er det på din skole? * Spisetid inne Crosstabulation Hva slags f rukt-/grøntordning er det på din skole? Total 0 Gratis frukt/grønt Elevene betaler f or frukt/grønt Count within Hva slags f rukt-/grøntordning er det på din skole? Count within Hva slags f rukt-/grøntordning er det på din skole? Count within Hva slags f rukt-/grøntordning er det på din skole? Count within Hva slags f rukt-/grøntordning er det på din skole? Spisetid inne 20 minutter 25 minutter og mindre og mer Total 0 1 1,0 100,0 100, ,9 28,1 100, ,9 22,1 100, Utvalg: 641 rene barneskoler (1-7 skoler) 76,3 23,7 100,0 Ikke signifikant forskjell

76 Skoler med total spisetid 20 minutter eller mer har flere svært fornøyde (totalt) eller høyere andel ganske/svært fornøyde (gratis) enn skoler med spisetid under 20 minutter. Tid * Tenk på dine erfaringer med skolefrutkordningen så langt for høsten Hvor fornøyd er du totalt sett? Crosstabulation Tid Total Under 20 minutter Omtrent minutter Over 30 minutter Count within Tid Count within Tid Count within Tid Count within Tid Tenk på dine erfaringer med skolef rutkordningen så langt for høsten Hvor f ornøyd er du totalt sett? Sv ært Ganske Passe Ganske misfornøy d misfornøy d f ornøyd f ornøyd Sv ært f ornøyd Total ,7 3,0 17,2 49,3 29,9 100, ,0 1,7 13,8 47,4 37,1 100, ,2 1,5 10,3 49,7 38,4 100, ,2 1,7 12,4 48,8 36,9 100,0 Signifikant forskjell Tid * Tenk på dine erfaringer med skolefrutkordningen så langt for høsten Hvor fornøyd er du totalt sett? Crosstabulation Tid Total Under 20 minutter Omtrent minutter Over 30 minutter Count within Tid Count within Tid Count within Tid Count within Tid Tenk på dine erfaringer med skolef rutkordningen så langt for høsten Hvor f ornøyd er du totalt sett? Sv ært Ganske Passe Ganske misfornøy d misfornøy d f ornøyd f ornøyd Sv ært f ornøyd Total ,4 4,2 11,3 40,8 42,3 100, ,0 1,4 7,9 44,6 46,0 100, ,0 1,0 5,6 47,5 45,9 100, ,1 1,5 7,0 45,8 45,6 100,0 Utvalg: 743 skoler med gratis frukt/grønt

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for våren 2008 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for våren 2008 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt Gjennomført for våren 2008 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2008. Vi kan nå sammenlikne resultater med

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 2010 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2010. På sentrale spørsmål kan

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høstsemesteret 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for høstsemesteret 12. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 10 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 10. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 16 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 16. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 2014 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 2014. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 13 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 13. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 11. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere Skolefrukt for våren 12. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 2008 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2008. Vi kan nå sammenlikne resultater

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Skolefruktansvarlige Gjennomført for vårsemesteret 2017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret

Detaljer

Presentasjon skolefrukt oktober 2014

Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Hva har skjedd etter at gratisordningen opphørte i august Hva er utfordringene med abonnementsordningen Skolefrukt Hva gjøres for å møte utfordringene og for å øke

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009 Undersøkelse om Skolefrukt i norske kommuner Rapport Gjennomført juni 2009 Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen var å få forståelse for hvordan ansatte i norske kommuner og politikere i kommunene

Detaljer

Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt

Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte som hadde elever

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever. Gjennomført mai 2017 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever. Gjennomført mai 2017 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever Gjennomført mai med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 01 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2013 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Rapport Gjennomført oktober 2013 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra elever og foresatte på økologiske epler.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 0 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2016 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2012 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler i prosjekt Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2015 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt - På nettet for 1-10 og 8-10 skoler Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt

Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2015 med Questback Om undersøkelsen (i) Formål: Kartlegge om størrelsen på epler (konvensjonell) har noen betydning for oppfattet

Detaljer

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011 Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse TNS Gallup, Mars 2011 Bakgrunn Det er per i dag to hovedordninger for frukt/grønt i grunnskolen: A) Gratis frukt/grønt - til elever i ungdomskolen (8.-10.

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER

SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER Rapport fra en kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført høsten 2011 på Borg, Kalnes, Malakoff og Mysen videregående

Detaljer

Rapport fra fruktstipend høsten 2011

Rapport fra fruktstipend høsten 2011 Rapport fra fruktstipend høsten 2011 1. Organisering: Noe av de viktigste med fruktordningen på stipendskolene er at det har engasjert hele skolen. Alle elever har fått mulighet til å spise frukt/grønt

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør mellom NAVN OG ADRESSE TIL LEVERANDØR ( Leverandøren ) og Opplysningskontoret for frukt og grønt ( OFG ) 1. Bakgrunn OFG administrerer på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører

Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører Generell administrasjon... side 2 Plukklister, etiketter og levering av frukt. side 11 Fakturering.. side 32 Informasjon..

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Versjon 19. januar 2005 Side 1 av 19 - Versjon 7. februar 2005 filnavn: skolefrukt_paa_nettet_for-skolen Kapittel Innhold Side

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke forsøksordning med skolemåltid i grunnskolen i Vefsn.

Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke forsøksordning med skolemåltid i grunnskolen i Vefsn. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trine Fåkvam Tlf: 75 10 12 03 Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/1120-1 FORSØK MED GRATIS SKOLEMÅLTID Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke forsøksordning med skolemåltid

Detaljer

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut.

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Grunnlaget for gode helsevaner legges i oppveksten, derfor er det viktig

Detaljer

Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område]

Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område] Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område] inngått mellom Opplysningskontoret for frukt og grønt (heretter kalt «OFG») Økern torg 1 Postboks 187 Økern 0510 Oslo og [AAA] (heretter kalt

Detaljer

Rapport Helsefremmende skoler

Rapport Helsefremmende skoler Rapport Helsefremmende skoler Helhetlig og systematisk folkehelsearbeid på videregående skoler i Østfold. Borg, Kalnes, Malakoff og Mysen (010 013) Kantiner Om resultatmål 3; Skolene har kantiner som oppfyller

Detaljer

Skolematprosjektet. Verdalsøra ungdomsskole. January 10, 2013. 11.12. 2012 Skolematprosjektet, Verdalsøra ungdomsskole..notebook.

Skolematprosjektet. Verdalsøra ungdomsskole. January 10, 2013. 11.12. 2012 Skolematprosjektet, Verdalsøra ungdomsskole..notebook. Skolematprosjektet Verdalsøra ungdomsskole Erfaringsseminar 11. desember 2012 Mari Udnes Foto: www.verdalingen.no 1 Verdalsøra ungdomsskole I Verdal sentrum Nytt bygg januar 2012 Deler bygg med barneskolen.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss av

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Oppsummering/konklusjon

Oppsummering/konklusjon Sunne matvarer Oppsummering/konklusjon De fleste i Norge er opptatt av å spise sunne matvarer i hverdagen. Både kjønn og utdannelse har betydning for hvor opptatt en er av dette, og spesielt kvinner med

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/679-3 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 1 ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er: Opplysningskontoret for frukt og grønt Skolefrukt, Økern torg 1, Postboks 187 Økern 0510 Oslo Kontaktperson hos

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Frukt og grønt i sjette

Frukt og grønt i sjette Frukt og grønt i sjette Nanna Lien for Elling Bere og Knut-Inge Klepp Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap Involverte i prosjektet Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no

Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no En orientering til foreldre/foresatte Utgitt juni 2010 Slik setter du i gang! Gå inn på www.skolefruktsys.no.

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Innst. 24 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 24 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 24 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:100 S (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune Brukerundersøkelse SFO Rapport april 2017 Nord-Aurdal barneskole h Nord-Aurdal kommune I Innhold Rapport brukerundersøkelse SFO 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 1.1 Hvorfor Nord-Aurdal kommune

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Kostvaner hos skolebarn

Kostvaner hos skolebarn september/oktober 2003 Kostvaner hos skolebarn Elevskjema Skole: Klasse: ID: 1 Kjære skoleelev Vi ber deg om å hjelpe oss med et prosjekt om skolebarns matvaner. Denne undersøkelsen blir gjennomført i

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Møtereferat Saksvik skole FAU 2012/2013

Møtereferat Saksvik skole FAU 2012/2013 Møtereferat Saksvik skole FAU 2012/2013 Møte: Referent: 29.10.2012 - kl 20.00, Saksvik Skoles personalrom Jorun Dybvad Navn Verv Trinn E-post Telefon Til stede Sivert Vist Leder svist@statoil.com 995 79

Detaljer

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Ellen Haug, stipendiat HEMIL-senteret Universitetet i Bergen Skolemiljøets betydning

Detaljer

Retningslinjer for skolemåltidet

Retningslinjer for skolemåltidet Retningslinjer for skolemåltidet Lisa Garnweidner-Holme, rådgiver, Helsedirektoratet Nettverkssamling for kantineansatte, Godalen videregående skole, 15. oktober 2013 Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Skolemåltidsprosjektet

Skolemåltidsprosjektet Skolemåltidsprosjektet i NT Hva har vi lært av prosjektskolene? Anne Sigrid Haugset og Gunnar Nossum, TFoU Hva har vi gjort: Dokumentert ordningene med skolemåltid på fire skoler gjennom besøk, intervjuer

Detaljer

Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015

Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015 Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015 Tilstede: Randi Kalskin Ramstad (6. trinn), Marita Fjeldseth (1.trinn), Pål Raw Aspeslån (4. trinn, referent), Knut Fygle (7. trinn), Tine Jørgensen (5. trinn), Kristin

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING 2015-2016 OVERORDNEDE FELLES MÅL FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I BERGEN KOMMUNE SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen SFO skal gi barna muligheter for

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

HK/RÅD/SJF Svein Johny Forren. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 17/954-4 A20 HK/SODIN/RVU

HK/RÅD/SJF Svein Johny Forren. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 17/954-4 A20 HK/SODIN/RVU NOTAT Til: HK/RÅD/SJF Svein Johny Forren Kopi til: Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 17/954-4 A20 HK/SODIN/RVU 10.05.2017 OPPSUMMERING - EVALUERING AV KVALITETEN PÅ SKOLEDAGEN. SODIN SKOLE

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015

Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015 Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015 -DAGSRYTME- 0715 - Åpner SFO 0815 - Friminutt (det er ikke lov å oppholde seg i gangene på dette tidspunktet) 0830 - Ringer det inn Når skolen er slutt starter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Undersøkelse om Fruktcupen

Undersøkelse om Fruktcupen Undersøkelse om Fruktcupen Rapport Fruktcupen Fruktcupen våren 2013 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å evaluere aktiviteten Fruktcupen for vårsemesteret 2013. Undersøkelsen ble sendt til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT STAVSETMYRA BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Hva myndighetene kan gjøre for å bevare det sunne, norske frokostmåltidet

Hva myndighetene kan gjøre for å bevare det sunne, norske frokostmåltidet Hva myndighetene kan gjøre for å bevare det sunne, norske frokostmåltidet 78% av nordmenn over 18 år spiser frokost hver dag, 84 % nesten hver dag Sign. høyere andel kvinner enn menn spiser frokost hver

Detaljer

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne.

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne. 1 Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Med riktig hverdagskost kan vi forebygge sykdom. Barn og unge er

Detaljer

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Elevundersøkelse og samtykkeerklæring Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO Dato: Januar 2012 Telefon: 22 85 50 70 Til elever med foresatte Telefaks: 22 85 44 09 Elevundersøkelse og samtykkeerklæring

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Ungdom og skolematvaner $ % Holbergprisen i skolen 1

Ungdom og skolematvaner $ % Holbergprisen i skolen 1 !""# $ % Holbergprisen i skolen 1 FORORD Denne forskningsrapporten er utarbeidet av fire elever fra VK1 ved Bergen Handelsgymnasium i Bergen. Elevene som har deltatt i prosjektet er Tale Bjerknes, Christina

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Elevskjema. Kartleggingsundersøkelse. Bakgrunnsopplysninger. Hva jeg synes om å gå på skolen. Kryss av for om du er gutt eller jente: Gutt Jente

Elevskjema. Kartleggingsundersøkelse. Bakgrunnsopplysninger. Hva jeg synes om å gå på skolen. Kryss av for om du er gutt eller jente: Gutt Jente Bakgrunnsopplysninger Kryss av for om du er gutt eller jente: Gutt Jente Kryss av for hvilken klasse du går i: Kartleggingsundersøkelse Elevskjema Klassetrinn A B C D E F G H 5. klasse 6. klasse 8. klasse

Detaljer