Undersøkelse om Skolefrukt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om Skolefrukt"

Transkript

1 Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 2014 med Questback

2 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne resultater med tidligere semestre for å følge utviklingen. Populasjonen er alle grunnskoler i Norge som er påmeldt administrasjonssystemet skolefruktsys.no. Målgruppen var skolefruktansvarlige ved skolene. Skolefruktansvarlige er de som har hovedansvaret for praktiske forhold knyttet til frukt/grønt på skolen. Det kan være rektor (spesielt på mindre skoler på under 100 elever), lærer, vaktmester eller kontorpersonell. Metode: Undersøkelsen ble gjennomført av Opplysningskontoret for frukt og grønt ved bruk av Questback, noe som også innebærer spørsmål/svar på internett. Utvalg: Registrerte skolefruktansvarlige ved påmeldte skoler, totalt 1685 skolefruktansvarlige. Det var totalt 747 som svarte, dvs. en svarprosent på 44. Noen respondenter har valgt å ikke svare på noen spørsmål. Her vil utvalget da være de som har svart på spørsmålet. Gjennomføring: Undersøkelsen ble gjennomført i perioden til Respondentene ble bedt om å svare ut fra sine erfaringer for vårsemesteret Hovedansvarlig for gjennomføring og analyse: Tore Angelsen

3 Oppsummering/konklusjoner (i) På skoler med gratis frukt er det vårsemesteret 2014 færre «svært fornøyd» med skolefruktordningen sammenliknet med tidligere år. Det kan være at det ble færre entusiaster som følge av at dette var siste semester med gratis frukt på ungdomstrinnskoler. Men det er også færre på «svært bra kvalitet» sammenliknet med tidligere, og dette kan også ha medført at andelen «svært fornøyde» er noe redusert. Totalt sett oppfattes allikevel kvaliteten som bra av de fleste med 83 som oppfatter kvaliteten enten som svært eller ganske bra. Dette er på nivå som tidligere år. Når det gjelder holdninger til Skolefrukt er de fleste positive på vegne av elevene; elevene setter pris på Skolefrukt, det er populært blant elevene og elevene lærer seg å spise mer frukt og grønt. De fleste mener at skolens ansvar for Skolefrukt bør være begrenset, for eksempel er det kun 30 som mener skolen bør ha ansvar for utdeling av frukt/grønt. På skoler med gratisordning har denne andelen blitt redusert fra 40 høsten 2007 til 30 våren 2014, mens den har vært uendret på foreldrebetalte skoler. På den annen side mener et stort flertall at både skoleledelse og de ansatte på skolene er positive til Skolefrukt. En kan tolke dette som at de fleste skolene er positive til Skolefrukt, men at belastingen knyttet til meroppgaver bør begrenses. På ungdomstrinnskoler har det vært en økning i frukt og grønt på andre tidspunkter enn storefri i perioden høst 2007 til vår Det er en tendens til mer fruktspising både før og etter storefri (spisefriminuttet). Vår 2014 var det halvparten av ungdomstrinnskolene som spiste frukt og grønt i storefri, mens den andre halvparten spiste det på andre tidspunkter av skoledagen. Nesten 7 av 10 rene barneskoler spiser frukt/grønt i storefri, og det har vært uendret siden 2007.

4 Oppsummering/konklusjoner (ii) Elevenes spisetid på skolen har ikke endret seg vesentlig de siste syv årene. Fortsatt er det 30 av barneskolene som har mindre enn 20 minutter tid til å spise inne og 10 har mindre enn 20 minutter total spisetid. Når det gjelder oppslutningen på de foreldrebetalte skolene er det en økning i andel som har mer enn 50 oppslutning fra 18 i 2012 til 24 i 2014.

5 Grad av fornøydhet med skolefruktordningen

6 77 av skoler med gratis fruktordning er enten svært eller ganske fornøyd med ordningen. Det er færre «svært fornøyd» i 2014 enn i de foregående semestre*. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for (eksempel våren 2014). Hvor fornøyd er du totalt sett? Våren 2014 (383 skoler, gratis) Våren 2013 (467 skoler, gratis) Våren 2012 (471 skoler, gratis) Våren 2011 (565 skoler, gratis) Våren 2010 (624 skoler, gratis) Våren 2009 (596 skoler, gratis) Våren 2008, (649 skoler, gratis) Svært fornøyd Ganske fornøyd Passe fornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Utvalg: Skoler med gratis frukt/grønt ordning. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. * Signifikant nedgang, 5 nivå

7 Det er 7 av 10 skoler hvor foresatte betaler som er svært/ganske fornøyde. Det er samme nivå som året før. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for (eksempel våren 2013 ). Hvor fornøyd er du totalt sett? Våren 2014 (358, 1-7 skoler abon) Våren 2013 (337, 1-7 skoler abon) Våren 2012 (392, 1-7 skoler abon) Våren 2011 (431, 1-7 skoler abon) Våren 2010 (450, 1-7 skoler abon) Våren 2009 (463, 1-7 skoler abon) Våren 2008 (473, 1-7 skoler abon) Skoleårt Svært fornøyd Ganske fornøyd Passe fornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Utvalg: Skoler med foreldrebetalt ordning. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. Resultatet for 2006/2007 er alle skoletyper i grunnskolen med abonnementsordning.

8 Oppfattelse av frukten og leverandørene

9 Kvaliteten på frukten oppfattes fortsatt høy når den ankommer skolen. Men det er færre på «svært bra kvalitet» i forhold til tidligere år.* Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for (eksempel våren 2014 ). Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Kvaliteten på frukten når den har ankommet skolen Våren 2014 (744) Våren 2013 (845) Våren 2012 (864) Våren 2011 (991) Våren 2010 (1069) Våren 2009 (1056) Våren 2008 (1132) Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret. * Signifikant nedgang, 5 nivå

10 Når det gjelder oppfattelse av variasjon er den fortsatt ganske svak totalt sett. Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for (eksempel våren 2013).Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Variasjon i type frukter som blir levert Våren 2014 (730) Våren 2013 (829) Våren 2012 (844) Våren 2011 (979) Våren 2010 (1058) Våren 2009 (1037) Våren 2008 (1115) Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret. * = Signifikant forskjell/økning, 1 nivå

11 9 av 10 skoler er enten ganske eller svært fornøyd med leverandøren sin, og dette har vært stabilt de siste årene Spørsmål skolefruktansvarlige: Tenk fortsatt på dine erfaringer med skolefruktordningen så langt for (eksempel våren 2013). Hvordan oppfatter du følgende egenskaper ved ordningen? Svar på en skala der 1 er svært dårlig og 5 er svært bra? Leveringene av frukt fra leverandøren (pålitelighet, riktig mengde etc) Våren 2014 (730) Våren 2013 (831) Våren 2012 (849) Våren 2011 (979) Våren 2010 (1062) Våren 2009 (1040) Våren 2008 (1116) Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

12 Ulike holdninger til Skolefrukt

13 De skolefruktansvarlige oppfatter at elevene setter pris på frukt/grønt på skolen. Men det var klart flere «helt enig» i utsagnet «elevene setter pris på frukt/grønt på skolen» da gratis skolefrukt ble innført (høsten 2007). Det kan være at entusiasmen var enda større da det ble innført og at det nå er mer alminneliggjort. Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i utsagnene. Svar på en skala der 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Elevene setter pris på frukt/grønt på skolen Våren 2014, (741) Høsten 2007 (1256) Helt enig (5) Ganske enig (4) Verken eller (3) Ganske uenig (2) Helt uenig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret. På abonnementskoler er det 89 enig mot 94 høst På gratisskoler er det 94 enig mot 97 høst 2007.

14 3 av 10 skolefruktansvarlige mener at elevene spiser mindre usunn mat i løpet av skoledagen etter at skolen startet med frukt/grønt. Årsaken til at det var flere enige om dette i 2007 kan være at gratisordningen da var helt ny og at endringene med usunn mat ble tydeligere. Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skalader 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Etter at skolen startet med frukt/grønt spiser elevene mindre usunn mat i løpet av skoledagen Våren 2014 (739) Høsten 2007 (1241) Helt enig (5) Ganske enig (4) Verken eller (3) Ganske uenig (2) Helt uenig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret. På abonnementskoler er det 22 enig mot 31 høst På gratisskoler er det 39 enig mot 48 høst 2007.

15 3 av 4 skolefruktansvarlige mener Skolefrukt bidrar til et flere elever lærer seg å spise frukt/grønt. Det har vært uforandret siste to år, men også her ser vi entusiastene var flere helt i starten av gratisordningen (høst 2007) Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skala der 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Med frukt/grønt på skolen lærer flere elever seg å spise frukt/grønt Våren 2014 (736) Høsten 2012 (613) Høsten 2007 (1249) Helt enig (5) Ganske enig (4) Verken eller (3) Ganske uenig (2) Helt uenig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret. På abonnementskoler er det 22 enig mot 31 høst På gratisskoler er det 39 enig mot 48 høst 2007.

16 Det er kun 30 av skolene som mener skolen bør ha ansvar for utdeling av frukt/grønt (uenige i negativt utsagn). På skoler med gratisordning har denne andelen blitt redusert fra 40 høsten 2007 til 30 våren 2014, mens den har vært uendret på foreldrebetalte skoler. Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i utsagnene. Svar på en skala der 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Det burde ikke være skolens ansvar at elevene skal få utdelt frukt/grønt på skolen Vår 2014 (740) Høsten 2007, (1247) Helt enig (5) Ganske enig (4) Verken eller (3) Ganske uenig (2) Helt uenig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret. På abonnementskoler er det 29 uenig mot 30 høst På gratisskoler er det 30 uenig mot 40 høst 2007.

17 Opplevelsen av at frukt og grønt bidrar til mer ro i klassene avhenger i stor grad av deltakelsen. Der hvor omtrent alle deltar, eksempel gratisordning, er det 27 enig i utsagnet (helt eller ganske) om at frukt og grønt bidrar til mer ro og orden i klassene. Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skala der 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig. Frukt/grønt på skolen har bidratt med mer ro og orden i klassene Våren 2014 (736) Høsten 2007 (1238) På gratisskoler er det 27 enig våren 2014, det samme som høsten På foreldrebetalte skoler er det 10 enig våren 2014 mot 17 høsten 2007*. Helt enig (5) Ganske enig (4) Verken eller (3) Ganske uenig (2) Helt uenig (1) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret. * = Årsaken er at det høsten 2007 var flere foreldrebetalte skoler med større oppslutning enn våren Ser vi på skoler med samme oppslutning er andelene som er enig i utsagnet relativt like.

18 Inntrykket er at elevene synes Skolefrukt er populært, spesielt på skoler der det er gratis og alle får frukt. Fra 2010 til 2014 har det på begge typer skoler blitt færre som er «helt enig» i at Skolefrukt er populært*. Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn knyttet til skolefruktordningen. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene? Elevene synes skolefrukt er populært Skoler med foreldrebetaling (358) Skoler med foreldrebetaling (410) Skoler med gratis frukt (383) Skoler med gratis frukt (455) Helt enig Ganske enig Hverken eller (3) Ganske uenig Helt uenig Vet ikke/ubesvart Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter type skole. * Signifikant nedgang, 5 nivå på skoler med gratis og 1 nivå på skoler med foreldrebetalt ordning

19 De skolefruktansvarlige oppfatter at både ledelse og ansatte stort sett er positive til Skolefrukt. Men 23 mener at skolen bruker for mye tid på ordningen. Spørsmål skolefruktansvarlige: Her kommer noen utsagn, og vi vil vite hvor enig eller uenig du er i ustagene. Svar på en skala der 5 er helt enig, 4 er ganske enig, 3 er hverken eller, 2 er ganske uenig og 1 er helt uenig (i diagrammet er utsagnene forkortet). På skolen vår synes ledelsen at Skolefrukt er et viktig tiltak Vi på skolen bruker alt for mye tid på skolefruktordningen De ansatte på skolen vår er ikke særlig begeistret for skolefruktordningen Skolen skal ikke måtte engasjere seg i detaljer rundt Skolefrukt Ledelsen synes Skolefrukt er viktig (733) Skolen bruker for mye tid på ordningen (734) De ansatte er ikke begeistret for ordningen (732) Skolen skal ikke engasjere seg i detaljer (737) Helt enig (5) Ganske enig (4) Verken eller (3) Ganske uenig (2) Helt uenig (1) 6 Resultatene er relativt like på skoler med gratis frukt og foreldrebetalt ordning. Det eneste signifikante er at på gratisskoler er det hele 45 «helt enig» på utsagnet «ledelsen synes Skolefrukt er viktig», mot 34 på foreldrebetalte skoler. På enig totalt sett (helt og ganske) er resultatet omtrent det samme. Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

20 Organisering Når på dagen spises frukt/grønt på skolen Hvor mye tid har elevene på å spise Hvor spiser eleven frukt/grønt på skolen

21 De fleste spiser frukt/grønt i forbindelse med storefri (58), men det har i perioden høsten 2007 til våren 2014 vært en tendens til at frukt og grønt på skolen i større grad spises på andre tidspunkter*. Spørsmål skolefruktansvarlige: Når på dagen spiser elevene frukt/grønt på skolen? Flere svar mulig. Det er også 10 andre svar (8 i 2010) og 10 i 2007) svar. Noen av disse er variasjon på skolen eller at det blir delt ut tidlig og elevene velger selv når de vil spise frukt/grønt Vår 2014 (743) Høst 2010 (865) Høst 2007 (1271) Før første time I et friminutt før spisefri/storefri I en klassetime før spisefri/storefri I spisefriminuttet/storefri I et friminutt etter spisefri/storefri I en klassetime etter spisefri/storefri Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret. Signifikant forskjell på 1 nivå på storefri fra høst 2007 til vår 2014

22 På rene barneskoler er det mest utbredt å spise frukt/grønt i forbindelse med storefri. Ingen endring i perioden. Spørsmål skolefruktansvarlige: Når på dagen spiser elevene frukt/grønt på skolen? Flere svar mulig. Vår skoler (373) Høst skoler (448) Høst skoler (644) Før første time I et friminutt før spisefri/storefri I en klassetime før spisefri/storefri I spisefriminuttet/storefri I et friminutt etter spisefri/storefri I en klassetime etter spisefri/storefri Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret.

23 På ungdomstrinnskoler har det vært en økning i frukt og grønt på andre tidspunkter enn storefri i perioden høst 2007 til vår Det er en tendens til mer fruktspising både før storefri og etter, mens det er mindre i spisefriminuttet/storefri * Spørsmål skolefruktansvarlige: Når på dagen spiser elevene frukt/grønt på skolen? Flere svar mulig. Vår og 8-10 skoler (348) Høst og 8-10 skoler (417) Høst og 8-10 skoler (626) Før første time I et friminutt før spisefri/storefri I en klassetime før spisefri/storefri I spisefriminuttet/storefri I et friminutt etter spisefri/storefri I en klassetime etter spisefri/storefri Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret. Signifikant forskjell på 1 nivå på storefri fra høst 2007 til vår 2014

24 På halvparten av skolene spiser elevene all frukt/grønt inne, noe som er en økning fra høst Spørsmål skolefruktansvarlige: Spiser elevene frukt/grønt inne eller ute? Kryss av for det svaralternativet som passer best. Vår 2014 (743) Høst 2007 (1270) Elevene spiser frukt/grønt alltid inne Elevene spiser frukt/grønt mest inne, men også noe ute Omtrent like mye frukt/grønt ute som inne Elevene spiser mest frukt/grønt ute, men også noe inne Elevene spiser alltid frukt/grønt ute Vet ikke Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

25 Klasserommene er fortsatt der elevene spiser oftest frukt/grønt, men på rene ungdomskoler er det indikasjon* på at litt færre som spiser frukt/grønt i klasserom fra 2007 til 2014 Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvor spiser elevene frukt/grønt når de er inne? Flere svar mulig. Svart klasserom 8-10 skoler (232/144) skoler (338/201) 1-7 skoler (634/376) Vår 2014 Høst 2007 Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret. * Ikke signifikant endring

26 Kantine er mest vanlig på rene ungdomskoler, men ingen endring av betydning fra 2007 til Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvor spiser elevene frukt/grønt når de er inne? Flere svar mulig. Svart kantine 8-10 skoler (232/144) skoler (338/201) skoler (634/376) 2 2 Vår 2014 Høst 2007 Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

27 Spisetiden inne har ikke endret seg vesentlig fra 2007 til av barneskolene har 15 minutter eller mindre tid til å spise inne. Spørsmål skolefruktansvarlige: Vi skal nå stille et par spørsmål om spisetid totalt sett, altså både matpakke og frukt/grønt. Omtrent hvor lang spisetid inne (klasserom/kantine) har elevene samlet i løpet av en vanlig skoledag? 8-10 skoler -vår 2014 (141) skoler -høst 2007 (234) skoler - vår 2014 (387) skoler - høst 2007 (640) Under 10 minutter Omtrent 10 minutter Omtrent 15 minutter Omtrent 20 minutter Omtrent 25 minutter Omtrent 30 minutter Mer enn 30 minutter Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

28 Spisetiden ute har heller ikke endret seg vesentlig fra 2007 til Nesten halvparten av barneskolene har ikke spisetid ute. På ungdomsskolene er det en økning i andel som har 25 minutter eller mer tid til å spise ute* Spørsmål skolefruktansvarlige: Omtrent hvor lang spisetid, om noe, har elevene disponibelt ute i tillegg til tiden inne? 8-10 skoler -vår 2014 (134) skoler -høst 2007 (215) skoler - vår 2014 (378) skoler - høst 2007 (618) Ingen tid ute Omtrent 5 minutter Omtrent 10 minutter Omtrent 15 minutter Omtrent 20 minutter Omtrent 25 minutter Omtrent 30 minutter Mer enn 30 minutter Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret. * Signifikant økning, 5 nivå

29 Det er fortsatt 1 av 10 barneskoler (1-7) som har mindre enn 20 minutter total spisetid. På ungdomskolene er det en økning i andel som har mer enn 30 minutter total tid til å spise.* Årsaken er at de har fått mer tid til å spise ute. Spørsmål skolefruktansvarlige: Total spisetid = Spisetid inne + spisetid ut (Omtrent hvor lang spisetid inne (klasserom/kantine) har elevene samlet i løpet av en vanlig skoledag? + Omtrent hvor lang spisetid, om noe, har elevene disponibelt ute i tillegg til tiden inne?) 8-10 skoler -vår 2014 (134) skoler -høst 2007 (215) skoler - vår 2014 (377) skoler - høst 2007 (618) Under 20 minutter Omtrent minutter Mer enn 30 minutter Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret. * Signifikant økning, 5 nivå

30 I løpet av perioden med gratis frukt ble det mer vanlig at elevene forsyner seg selv. Det er en indikasjon på at flere våren 2014 som oftest eller alltid kan forsyne seg selv sammenliknet med høst Spørsmål skolefruktansvarlige: Får elevene utdelt en frukt hver eller kan de forsyne seg selv? Kryss av for det svaralternativet som passer best og 1-10 skole - vår 2014 (341) og 1-10 skole - høst 2007 (624) Elevene får alltid utdelt en frukt hver. Elevene får oftest utdelt en frukt hver, noen ganger forsyne seg selv Elvene kan oftest forsyne seg selv, noen ganger utdelt Elevene kan alltid forsyne seg selv. Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret.

31 I løpet av årene med gratis frukt ble det stadig færre skoler med tilbudet 5 dager i uka. Spørsmål skolefruktansvarlige på skoler med gratis frukt/grønt: Hvor mange dager i uken får elevene vanligvis frukt/grønt påskolen? Ett svar. Vår 2014 (379) Vår 2012 (471) Høst 2010 (420) Høst 2007 (782) Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret.

32 På foreldrebetalte skoler er det blitt færre skoler med frukt 5 dager pr. uke fra 2010 til Spørsmål skolefruktansvarlige på skoler med foreldrebetalt ordning: Hvor mange dager i uken får elevene vanligvis frukt/grønt på skolen? Ett svar. Vår 2014 (352) Høst 2010 (445) Høst 2007 (480) Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret.

33 På skoler med gratis frukt er det omtrent 1 av 4 skoler som oftest eller alltid skjærer opp frukten. Ingen endring fra 2007 til Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvordan blir frukten servert til elevene på skolen? Kryss av for det svaralternativet som passerbest. Gratis frukt/grønt - vår 2014 (381) Gratis frukt/grønt - høst 2007 (780) Elevene betaler for frukt/grønt - vår 2014 (356) Elevene betaler for frukt/grønt - høst 2007 (479) Alltid servert hel Oftest skåret opp i biter, noen ganger servert hel Oftest servert hel, noen ganger skåret opp i biter Alltid skåret opp i biter Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret.

34 Én av fire skoler får levert frukten inn i svalskapet. Gruppen med skoler som får levert frukten inn i svalskap har flere «svært fornøyd» med leveringene enn de som får det levert utenfor skolebygningen*. Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvordan blir Skolefrukt levert til skolen deres? Kryss av for ett svar. Andel som er svært fornøyd med leveringene av frukt Vår 2014 (739) Inn i svalskapet I gangen eller annet sted på skolen Ute, utenfor skolebygningen Annet Vet ikke Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret. * Signifikant forskjell, 5 nivå Utvalg henholdsvis 175 og 55 respondenter

35 4 av 10 skoler som ikke får levert frukt inn i svalskap kunne ønske deg dette. De har også færre «svært fornøyde» med leveringene av frukt enn de som ikke ønsker levering av frukt i svalskap * Spørsmål skolefruktansvarlige: Har du hatt et ønske om at leverandøren skal sette frukten inn i svalskapet? Andel som er svært fornøyd med leveringene av frukt På spørsmål om hva en tror er grunnen til at leverandør ikke setter inn frukten i svalskapet er svarene (større skrift er lik flere svar): Leverandør har ikke tid /tidspress Skapet er låst eller sjåfør har ikke nøkkel til rom der skapet står Frukten kommer tidlig, før skolen åpner TINE frakter frukt og setter heller ikke inn melk i svalkskapet Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret. Vår får ikke levert frukt i svalskap (540) Ja Nei Vet ikke Signifikant forskjell, 1 nivå Utvalg henholdsvis 208 og 266 respondenter

36 Søppel/avfall

37 På skoler med gratis frukt er det en økning i andel skoler som synes søppel/avfall fra selve frukten er et problem Spørsmål skolefruktansvarlige på skoler med gratis frukt/grønt: Hvordan oppleves følgende forhold på skolen.: Søppel avfall fra selve frukten/grøntproduktene? Våren 2014 (379) Høsten 2007 (782) Svært stort problem Ganske stort problem Noe problem Ganske lite problem Svært lite problem Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret. * Signifikant økning, 5 nivå

38 På foreldrebetalte skoler blir dette med søppel/avfall fra frukten oppfattet som et mindre problem enn på skoler med gratis.* Det er også færre på de foreldrebetalte skolene som oppfatter det som et problem nå våren 2014 enn i 2007 **. Spørsmål skolefruktansvarlige på skoler med foreldrebetalt frukt/grønt: Hvordan oppleves følgende forhold på skolen.: Søppel avfall fra selve frukten/grøntproduktene? Våren 2014 (350) Høsten 2007 (480) Svært stort problem Ganske stort problem Noe problem Ganske lite problem Svært lite problem * Det kan være at skoler med gratis har mer frukt totalt på skolen slik at det blir mer rester, men også at elever som har betalt for frukten i større grad spiser den opp. Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret. ** Signifikant nedgang, 1 nivå

39 Det er stadig færre som oppfatter søppel/avfall fra emballasje som noe problem. Noe av årsaken er nok at grossistene i større grad har tatt i bruk IFCO kasser istedenfor pappesker. Spørsmål skolefruktansvarlige: Hvordan oppleves følgende forhold på skolen: Søppel avfall fra emballasje, eksempel esker som frukten blir levert i. Våren 2014 (722) Høsten 2008 (1045) Høsten 2007 (1232) Svært stort problem Ganske stort problem Noe problem Ganske lite problem Svært lite problem * Signifikant nedgang, 1 nivå Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret. Det er mindre forskjell på foreldrebetalte skoler og skoler med gratis frukt på emballasje enn på selve frukten.

40 Eplebåter i pose

41 Eplebåter i pose blir oppfattet bedre på kvalitet enn året før. Men 25 synes kvaliteten er dårlig. Spørsmål skolefruktansvarlige: Hva er det som ikke er så bra med kvaliteten på.. /produkt/frukt)? Svar fra de som opplevde dårlig kvalitet: Eplebåter i pose (vår 2014) (200) Eplebåter i pose (vår 2013) Eple (helt) (vår 2013) Svært bra (5) Ganske bra (4) Hverken eller (3) Ganske dårlig (2) Svært dårlig (1) Utvalg: Alle som har fått produktet.

42 11. Hva med kvaliteten på eplebåtene synes du er dårlig? De hadde et litt ullent belegg på fruktkjøttet Dei er rett og slett rotne ved ankomst Kvaliteten er dårlig og elevene opplever at de får mindre frukt i forhold til et eple Det er ikke god eplesmak på bitene. Elevene spiser ikke dette opp. De mener det smaker plast. Har fått tilbakemelding om at det smaker "plastikksmak" av eplene. Elevene liker ikke eplebåtene. Svar fra de som synes kvaliteten er dårlig: Hva med kvaliteten på eplebåtene synes du er dårlig? Barna liker ikke disse epleposene. De smaker helt forskjellig enn vanlige epler.vi trodde det skulle bli så populært, men de lar vær å ta disse hvis det er noe annet å velge i.de voksne er enige... Litt "slapsete" Luktet litt ekkelt, og smakte plastikk. Er ofte gjæra, når du får levert frukt ein dag i veka, og om du då får fleire frukter med kort haldbarheit,vert den form for frukt fort dårlig. De vert fort noko klebrig og 'slimete'. Gamle og gjæra De er brune og blaut når de kommer. Elevene vil ikke ha dem. mjølne de er ofte råtten... posene er oppblåst... dårlig smak... Det er ein spesiell lukt og konsistens på epla. Elevene klager på at eplebåtene er brune, myke og smaker vann. De var begynt å bli brune, det frister ikke barna. NB! DeMe gjaldt noen få poser.i Nllegg er det sært kort holdbarhet, så dersom en elev er borte et par dager er frukten lite Nltrekkende når de er Nlbake og skal få frukten da. De har ofte fått en brunfarge når de ankommer skolen for levering Såpesmak, kunstig smak... rett å slett ekkelt. mye fuktighet i posen. luktet ikke godt. Eplebåtene har gjærsmak Båtene er sleipe og slimete. De virker gamle! De er brune og melne, samtidig synes vi det er bortkastet bruk av masse ekstra embalasje! Eplet blir naturlig nok misfarget når det ligger oppdelt i en pose. Dette gjør at elevene ikke synes det ser så appetittlig ut. De gikk i oppløsning inni posene. du surner i posen Ved eitt tilfelle var innhaldet "gjæra" Tåler dårlig å ligge. Har opplevd at det lukter mugg etter noen dager. Båtene blir fort bløte. Det hender at innholdet er gjæret. Noen ganger brune båter. Dårlig Flere av eplebåtene var brune da elevene åpnet posen.virket ikke som om at det var særlig god holdbarhetsdato på posene. (selv om vi l de kjapt på kjøla) Ligger de en dag, blir de "sleipe". dei var litt brune og elevane syntest det var ein rar smak luktet gjæret vin da vi åpnet posene. Selv om datoen ikke hadde gått ut var det altfor dårlig kvalitet. Faktisk så dårlig at det ikke går ann å dele det ut til elevene Det var noe av frukten som var ødelagt. Smaker som om de har ligget lenge i posen, myggelsmak Vi har levering av frukt 1 gang pr. uke. De gangene vi har fått eplebåter har holdbarhetsdatoen gått ut dagen etter levering, fredag. Dette kommer i konflikt med f.eks. utlevering av bananer, pga. brune prikker/sprekker i bananene dersom de lagres over helgen. Da må eplebitene vente til over helgen, og utløpsdatoen er overskredet. Da har ofte eplebitene en litt gjæret smak, som elevene ikke liker, med at holdbarhetsdatoen er så knapp på dette produktet, og vil helst ikke ha det dersom det fortsetter som nå. Da er det bedre med hele epler om står seg godt i svaleskapet. de er heller ikke så sprøe, men mer mjølne. Vi er ikke tilfreds Eplebåtene var missfarget. eplene virker sleipe/slimete, går i oppløsning. lite smak. Hverken barn eller voksne er fornøyd med kvaliteten. Men ungene synes det er gøy når frukten kommer i annen format/versjon. Bare kvaliteten blir bedre! Virker som de har blitt liggende litt for lenge. Bløte, nesten råtne. Nesten gjær lukt.. Smaker vassent og får raskt dårlig farge. De er råtten når elevene skal få dem. Eplebåtene er sleipe og smaker alkohol. De råtner fort / ser litt brunlige ut om de ikke blir tatt samme dag. Smak og lukt

43 Eplebåter i pose blir bedre likt enn vanlige skolefrukter, men er ikke på nivå med melon/ananas eller druer i beger Spørsmål Skolefruktansvarlig 2014: Hva er ditt inntrykk når det gjelder hva elevene synes. Hvor godt eller dårlig liker elevene eplebåtene sammenliknet med andre skolefrukter? Spørsmål til foresatt og elev: 2012/2013: Hvor godt eller dårlig liker eleven dette produktet sammenliknet med andre skolefrukter? 2014 (175) Eleven svarer 2012 (1220) (252) (80) Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter semesteret. Vet ikke svar er tatt ut av beregningen (70) Liker eplebåter/det oppskjærte produktet/druer mye bedre Liker eplerbåter/det oppskjærte produktet/druer litt bedre Verken eller Liker eplebåter/det oppskjærte produktet/druer litt dårligere Liker eplebåter/det oppskjærte produktet/druer mye dårligere 20 7

44 Annet

45 På de foreldrebetalte skolene er det en økning i andel som har mer enn 50 oppslutning fra 18 i 2012 til 24 i 2014 * Spørsmål skolefruktansvarlige på skoler med foreldrebetalt ordning (alle årene er for vårsemesteret): Fra 2008 til 2012: Omtrent hvor mange av elevene på skolen får skolefrukt I 2014: Omtrent hvor mange av elevene på skolen abonnerer på Skolefrukt? Under (483) 2009 (463) 2010 (447) 2011 (425) 2012 (392) 2014 (389) Utvalg: Antall som har svart står i parentes etter semesteret. Signifikant økning, 5 nivå OBS: Litt ulik spørsmålstilling (i 2014 ble spørsmålet stilt kun til skoler med foreldrebetaling), men vi antar dette ikke har noen betydning for resultatet

46 Kun 3 av 10 skoler med gratis frukt kjente til den subsidierte abonnementsordningen Spørsmål skolefruktansvarlige på skoler med gratis frukt: Fra august 2014 vil det mest sannsynlig bli slutt på den statlige finansierte gratis frukt-og grønt ordningen til skoler med ungdomstrinn. Er du klar over at skoler med ungdomstrinn da kan bli med på en abonnementsordning der staten subsidierer hver frukt med kroner 1,- Skoler med gratis frukt (380) Ja Nei Vet ikke 59 Utvalg: Andel som har svart står i parentes etter utvalgsbeskrivelsen

47 Andre tilbakemeldinger På spørsmålet «for å bli enda mer fornøyd, hva kunne du tenke deg fra din lokale leverandør», er det bedre variasjon og kvalitet som blir nevnt oftest. Variasjon blir nevnt av 78 og kvalitet av 37 respondenter.

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 2010 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2010. På sentrale spørsmål kan

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 16 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 16. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 10 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 10. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 13 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 13. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for våren 2008 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for våren 2008 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt Gjennomført for våren 2008 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2008. Vi kan nå sammenlikne resultater med

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for høsten 2007 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for høsten 2007 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt Gjennomført for høsten 2007 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2007. Dette er spesielt interessant da

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høstsemesteret 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for høstsemesteret 12. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Skolefruktansvarlige Gjennomført for vårsemesteret 2017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 11. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere Skolefrukt for våren 12. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 2008 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2008. Vi kan nå sammenlikne resultater

Detaljer

Presentasjon skolefrukt oktober 2014

Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Hva har skjedd etter at gratisordningen opphørte i august Hva er utfordringene med abonnementsordningen Skolefrukt Hva gjøres for å møte utfordringene og for å øke

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever. Gjennomført mai 2017 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever. Gjennomført mai 2017 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever Gjennomført mai med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009 Undersøkelse om Skolefrukt i norske kommuner Rapport Gjennomført juni 2009 Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen var å få forståelse for hvordan ansatte i norske kommuner og politikere i kommunene

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 01 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt

Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt Undersøkelse blant foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte som hadde elever

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 0 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2013 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Rapport Gjennomført oktober 2013 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra elever og foresatte på økologiske epler.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2012 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt

Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2015 med Questback Om undersøkelsen (i) Formål: Kartlegge om størrelsen på epler (konvensjonell) har noen betydning for oppfattet

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2016 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler i prosjekt Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt - På nettet for 1-10 og 8-10 skoler Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2015 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Versjon 19. januar 2005 Side 1 av 19 - Versjon 7. februar 2005 filnavn: skolefrukt_paa_nettet_for-skolen Kapittel Innhold Side

Detaljer

Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører

Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører Generell administrasjon... side 2 Plukklister, etiketter og levering av frukt. side 11 Fakturering.. side 32 Informasjon..

Detaljer

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Rapport fra fruktstipend høsten 2011

Rapport fra fruktstipend høsten 2011 Rapport fra fruktstipend høsten 2011 1. Organisering: Noe av de viktigste med fruktordningen på stipendskolene er at det har engasjert hele skolen. Alle elever har fått mulighet til å spise frukt/grønt

Detaljer

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør mellom NAVN OG ADRESSE TIL LEVERANDØR ( Leverandøren ) og Opplysningskontoret for frukt og grønt ( OFG ) 1. Bakgrunn OFG administrerer på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011

Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse. TNS Gallup, Mars 2011 Skolefrukt i Norge - Blant barn i 1. 7. klasse TNS Gallup, Mars 2011 Bakgrunn Det er per i dag to hovedordninger for frukt/grønt i grunnskolen: A) Gratis frukt/grønt - til elever i ungdomskolen (8.-10.

Detaljer

Versjon I, 11. august 2014. Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016

Versjon I, 11. august 2014. Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016 Versjon I, 11. august 2014 Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016 1 Innholdsfortegnelse Om Skolefrukt. side 3 Oversikt over tilgjengelige leverandører.. side 5 A2G Logistikk. side 7 Avigo

Detaljer

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester 28.11.2007 13:54:50 QuestBack eksport - Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Nedenfor følger resultatene fra evalueringen av PBL - veilederne på 8. semester

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Kostvaner hos skolebarn

Kostvaner hos skolebarn september/oktober 2003 Kostvaner hos skolebarn Elevskjema Skole: Klasse: ID: 1 Kjære skoleelev Vi ber deg om å hjelpe oss med et prosjekt om skolebarns matvaner. Denne undersøkelsen blir gjennomført i

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no

Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no En orientering til foreldre/foresatte Utgitt juni 2010 Slik setter du i gang! Gå inn på www.skolefruktsys.no.

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 1 ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er: Opplysningskontoret for frukt og grønt Skolefrukt, Økern torg 1, Postboks 187 Økern 0510 Oslo Kontaktperson hos

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2018

Nysgjerrigper-konkurransen 2018 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2018 Kva rotnar fortast? Forskere: 6.klasse ved Fjellgardane skule (Bykle, Aust-Agder) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord Her

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Krypende post for februar

Krypende post for februar Krypende post for februar Lekegrupper: Vi har gjort noen endringer i forhold til lekegruppene da det har blitt forandringer i barnegruppen. Vi har nå 3 lekegrupper istedenfor 4. Det er blå, rød og gul

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2018

Nysgjerrigper-konkurransen 2018 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2018 Kva rotnar fortast? Forskere: 6.klasse ved Fjellgardane skule (Bykle, Aust-Agder) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord Nokre

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område]

Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område] Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område] inngått mellom Opplysningskontoret for frukt og grønt (heretter kalt «OFG») Økern torg 1 Postboks 187 Økern 0510 Oslo og [AAA] (heretter kalt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 13. april 2016

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 13. april 2016 KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 13. april 2016 1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN 1.1 Konkurransedokumenter Konkurransedokumentene består av: Bilagsnummer Dokumentnavn Konkurransegrunnlag Skolefrukt 31.5.2016 Bilag

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 19.3.2014 1 ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er: Opplysningskontoret for frukt og grønt Skolefrukt, Økern torg 1, Postboks 187 Økern 0510 Oslo Kontaktperson hos

Detaljer

Ruskartlegging i Horten

Ruskartlegging i Horten Ruskartlegging i Horten 2007 Tabeller og sammendrag Robert Bye 2007 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger ved Borre, Holtan og Orerønningen,

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

Skolemåltidsprosjektet

Skolemåltidsprosjektet Skolemåltidsprosjektet i NT Hva har vi lært av prosjektskolene? Anne Sigrid Haugset og Gunnar Nossum, TFoU Hva har vi gjort: Dokumentert ordningene med skolemåltid på fire skoler gjennom besøk, intervjuer

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Er det forskjell på økologiske og ikkeøkologiske

Nysgjerrigper-konkurransen Er det forskjell på økologiske og ikkeøkologiske Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Er det forskjell på økologiske og ikkeøkologiske frukt og grønnsaker? Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forskere: Klasse 4B

Detaljer

Ungdom og skolematvaner $ % Holbergprisen i skolen 1

Ungdom og skolematvaner $ % Holbergprisen i skolen 1 !""# $ % Holbergprisen i skolen 1 FORORD Denne forskningsrapporten er utarbeidet av fire elever fra VK1 ved Bergen Handelsgymnasium i Bergen. Elevene som har deltatt i prosjektet er Tale Bjerknes, Christina

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

Rapport Helsefremmende skoler

Rapport Helsefremmende skoler Rapport Helsefremmende skoler Helhetlig og systematisk folkehelsearbeid på videregående skoler i Østfold. Borg, Kalnes, Malakoff og Mysen (010 013) Kantiner Om resultatmål 3; Skolene har kantiner som oppfyller

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/679-3 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i Sør-Varanger kommune

Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i Sør-Varanger kommune kommune Kultur- og oppvekstetaten Seksjon opplæring Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i kommune i kommune har deltatt i en omfattende undersøkelse av opplevd kvalitet i grunnskolen, våren 2005. Parallelt

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn

TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn Rapport skrevet av: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn, Våren

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER

SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER Rapport fra en kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført høsten 2011 på Borg, Kalnes, Malakoff og Mysen videregående

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Rapport 1: PPU3110D våren 2010

Rapport 1: PPU3110D våren 2010 Rapport 1: PPU311D våren 21 Innledning: Følgende rapport viser en gjennomgang av svarene på studentundersøkelsen på PPU 311D våren 21 (fra studiestart og t.o.m. uke 8). Det er kun studenter på PPU deltidsstudium

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer