BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen"

Transkript

1 BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo

2 Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen Holdningsundersøkelse i Oslosregionen Noen konklusjoner Side 2

3 Bompenger i Trondheim : Trondheimspakken ble introdusert. 12 bomstasjoner. Takst kr 10. Betaling bare i rushtiden (06-17). 1998: 12 nye stasjoner. Betaling bare i rushtid (06 til 18) Sentrumsson med 5 nye bomstasjoner 2005 Bomringen avviklet 2010 Bomring innført som en miljøpakke. 8 bomstasjoner. Betaling hele døgnet, alle dager. Takst kr 10, med rushtidselement: Takst 20 kr mellom klokken og (ett unntak: Kroppanbrua E6 kr 5 hele døgnet) 2014 Trondheimspakken introdusert med 14 nye bomstasjoner, til sammen 22 stasjoner i «Trondheimspakken». I tillegg kom to nye bomstasjoner på veier ut til nabokommuner. De er ikke en del av miljøpakken og inntektene fra dem skal finansiere ny fylkesvei til Klæbu Side

4 Bomstasjoner i Trondheim I 2005 Side 4

5 Miljøpakken trinn II, mars 2014 Side 5

6 Vår undersøkelse Gjennomført i perioden 12 juni til 18 juli 2014 i kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus, Klæbu og Stjørdal. 978 respondenter, svarprosent 20% 50/50 prosent kvinner og menn 39 prosent bor innenfor bomringen, 61 prosent utenfor 62 prosent yrkesaktive og 15 prosent elever/studenter Side 6

7 Respondentenes alder. Prosent. n= Side

8 Omtrent hva var din bruttoinntekt siste år? Kroner i tusen. Prosent. n= Under Over 800 Side 8

9 Hvor mange bomstasjoner ligger mellom ditt hjem og arbeidssted/studiested? n=653 En eller flere bomstasjoner mellom hjem og arbeidssted/studiested 57 % Ingen bomstasjoner mellom hjem og arbeidssted/studiested 43 % Side 9

10 Må du vanligvis passere bomringen i Trondheim-området når du skal levere eller hente barn i barnehage? n=138 Vet ikke/ikke aktuelt; 11% Ja; 19% Nei; 70% Side 10

11 Har du endret bosted siden 2009? n=978 Ja, en gang 25 % Nei, har ikke flyttet siden % Ja, to ganger eller flere %19 Side 11

12 Hvorfor endret du bosted? Prosent. n=247 Endring av familiesituasjon Behov for større eller mindre bolig Endring i familieøkonomien Endring av mitt arbeids-/studiested Endring av andre familiemedlemmers arbeids-/studiested På grunn av bomringen Ønsket å bo i/nærmere Trondheim sentrum Ønsket å bo lengre unna Trondheim sentrum Andre grunner Side 12

13 Planlegger du å endre bosted? Prosent. n=978 Ja; 22% Nei; 78% Side 13

14 Hva er grunnen til at du planlegger å flytte? Prosent. n=220 Endring av familiesituasjon Behov for større eller mindre bolig Endring i familieøkonomien Endring av mitt arbeids-/studiested Endring av andre familiemedlemmers arbeids-/studiested På grunn av bomringen Ønsket å bo i/nærmere Trondheim sentrum Ønsket å bo lengre unna Trondheim sentrum Andre grunner Side 14

15 Har du endret arbeids-/studiested (adresse) siden 2009? n=978 Ja; 43% Nei; 57% Side 15

16 Hadde gjeninnføringen av bomringen betydning for at du byttet arbeids-/studiested? n=417 Ja 5% Nei 95% Side 16

17 Hvor ofte arbeider du hjemmefra? Prosent. n=404 Sjeldnere; 28 Flere dager per uke; ganger per måned; 30 En dag per uke; 13 Side 17

18 Hvor viktig er følgende forhold for at du jobber hjemmefra? Prosent. n=404 Får gjort mer arbeid (mer effektiv) Unngår utgifter til bompenger Unngår lang arbeidsreise Kan jobbe når andre oppgaver gjør det nødvendig å være hjemme Kan jobbe når andre oppgaver gjør det nødvendig å være hjemme Svært viktig Ganske viktig Nøytral Ganske Uviktig Ikke viktig Vet ikke Side 18

19 Har antallet biler i husholdet endret seg siden 2009? Prosent. n=978 Ja, det flere biler nå enn i % Ja, det er færre biler nå enn i % Nei, antallet er uendret 77 % Side 19

20 Holdninger til bomringen i 1992 og % av befolkningen var mot bompenger før det ble innført Side 20

21 Side 21

22 Var du for eller imot gjeninnføringen av bomringen i 2010? n=882* Jeg var for gjeninnføringen bomringen 13 % Nøytral/ingen bestemt oppfatning 31 % Jeg var imot gjeninnføringen av bomringen 56 % *Respondenter som bodde i regionen også i 2010 Side 22

23 Var du for eller imot utvidelsen av bomringen nå i mars 2014?. Prosent. n= Jeg var for utvidelsen av bomringen Jeg var imot utvidelsen bomringen Nøytral/ingen bestemt oppfatning Side 23

24 Holdning til bompengeringen i hhv mars og juni Prosent. n=978 Nøytral/ingen bestemt oppfatning i Mot gjeninnføring i For gjenninnføring i Vil beholde bomringen Vil avskaffe bomringen Vet ikke Side 24

25 Hvorfor var du for utvidelsen av bomringen i 2014? Prosent. n=121 Gir mer penger til veiutbygging (og tunneler) (Hvorfor var du for utvidelsen av bomringen i 2014? ) Er en rettferdig måte for bilister å betale for vei bruken (Hvorfor var du for utvidelsen av bomringen i 2014? ) Bedre gjennomgangstrafikk\trafikkflyt gjennom Trondheim (Hvorfor var du for utvidelsen av bomringen i 2014? ) Bedrer lokalmiljøet (Hvorfor var du for utvidelsen av bomringen i 2014? ) Mindre utslipp av klimagasser (Hvorfor var du for utvidelsen av bomringen i 2014? ) Bidrar til et bedre kollektivtilbud/flere kollektivreisende (Hvorfor var du for utvidelsen av bomringen i 2014? ) Bidrar til bedre gang- og sykkelveier/flere gang- og sykkelreiser (Hvorfor var du for utvidelsen av bomringen i 2014? ) Gir mer aktivitet i Trondheim sentrum (Hvorfor var du for utvidelsen av bomringen i 2014? ) Annet (Hvorfor var du for utvidelsen av bomringen i 2014? ) Side 25

26 Hvorfor var du mot utvidelsen av bomringen i 2014? Prosent. n=573 Hensikten med utvidelsen er ikke klar Urettferdig for dem som har dårlig råd Betaler nok skatt \ avgifter fra før Det offentlige burde betale for vei-, sykkel- og kollektivutbygging Økonomisk urettferdig for bilistene Bomstasjonenes geografiske beliggenhet Deler byen Gir mindre aktivitet i Trondheim sentrum Tåpelig \ upraktisk \ unødvendig \ irriterende Annet Side 26

27 Inntektene fra bompengeringen har blitt brukt til tiltak innen veibygging (Omkjøringsvegen), kollektivtrafikk (bussfelt), sikkerhet (gang-\sykkelveger) og miljø (beplantning og forbedring av gågater i Midtbyen). Med bakgrunn i hvordan inntektene har blitt brukt, er du negativ eller positiv til bomringen i Trondheim? Prosent. n=978 Vet ikke Meget positiv Nokså positiv Verken eller Nokså negativ Meget negativ Side 27

28 I dag er det tidsdifferensierte takster når man passerer bomstasjonene i Trondheim. Man kunne alternativt hatt en ordning hvor man hadde betalt det samme uavhengig av når man passerer. Hva synes du er mest rettferdig? Prosent. N= Tidsdifferensiert takst (som i dag) Flat takst Ingen mening Side 28

29 Du blir nå presentert for noen påstander. Oppgi i hvilken grad du er enig eller uenig i disse påstandene. Prosent. n=978 Om jeg kjører bil har det negative konsekvenser for miljøet Om jeg kjører bil bidrar til økte helseplager for andre Det er nødvendig å gjøre noe med forurensningen fra bilkjøring Ut fra mine verdier føler jeg en plikt til å kjøre minst mulig bil Svært enig Ganske Enig Nøytral Ganske Uenig Svært uenig Vet ikke Side 29

30 Hva du mener om lokale trafikkproblemer i Trondheim. Hvor problematisk opplever du følgende faktor mht. trafikken i Trondheim? prosent. n=977 Stor trafikkbelastning og kø For få parkeringsplasser For dyr parkering For dyr kollektivtransport For dårlig kollektivtransporttilbud mht. avgangshyppighet For dårlig kollektivtransporttilbud mht. rutedekning For dårlig sykkelveinettet og gangvei Forurensning og dårlig luftkvalitet Trafikkstøy Ikke noe problem Av og til et problem Alvorlig problem Svært alvorlig Vet ikke Side 30

31 Hvordan vurderer du de samlede effektene av bomringen i Trondheim? Prosent. n=978 Miljø i sentrum har blitt forbedret Kollektivtransporten har blitt forbedret Køproblemer har blitt mindre Sykkel- og gangveier har blitt bygd ut Forurensning har blitt mindre Helt enig Ganske enig Nøytral Ganske Uenig Svært uenig Vet ikke Side 31

32 Har forbedringene i kollektivtransporten gjort deg mer positivt innstilt til bomringen? n=337 Nei 42 % Ja 58 % Side 32

33 Her er noen mulige måter bompengeavgifter kan fungere på. Hva synes du om de følgende ordningene? Prosent. n=978 Inntektene fra bompengesystemet øremerkes kollektivtrafikkutbygging i Trondheimsområdet Inntektene fra bompengesystemet øremerkes veiutbygging i Trondheimsområdet Personer med lav inntekt får rabatt Bomsystemet tar bare betalt for trafikk i en retning, inn mot byen om morgenen og ut fra byen om ettermiddagen Helt enig Ganske enig Nøytral Ganske Uenig Svært uenig Vet ikke Side 33

34 Er du enig eller uenig i følgende påstander om el-biler? n=978 Det er riktig politikk at el-biler får benytte kollektivfelt Det er riktig politikk at el-biler ikke må betale for ferge Det er riktig politikk at el-biler ikke må betale bomavgift Det er riktig politikk at el-biler ikke må betale engangsavgift og årsavgift % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Helt enig Ganske enig Nøytral Uenig Svært uenig Vet ikke Side 34

35 Er du enig eller uenig i følgende påstander om dieselbiler? n=978 Det er riktig politikk rettferdig at dieselbiler betaler høyere fergetakster enn bensinbiler Det er riktig politikk at dieselbiler betaler høyere bomavgift enn bensinbiler Det er riktig politikk at dieselbiler har høyere engangsavgift og årsavgift enn bensinbiler % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Helt enig Ganske enig Nøytral Uenig Svært uenig Vet ikke Side 35

36 Bomstasjoner i Oslo Side 36

37 Bompenger i Oslo ble innført i februar, bomavgift 10 kr (Oslopakke 1). Opprinnelig 17 bomstasjoner, økte til 19 bomstasjoner. Inngående trafikk hele dagen, hver dag hele året Stortinget påla "Oslopakke 2": med en økning i bomavgiften for å finansiere investeringer i kollektivprosjekter, bomavgift 15 kr 2008 Oslopakke 3 for å finansiere for vei og offentlig transportinfrastruktur, samt driftstilskudd til kollektivtransport i perioden , bomavgift 25 kroner. Bomringen ble utvidet med en ny innsamlingspunkt på byen grensen mellom Oslo og Bærum i Vesten bomavgift 27 kr 2014 bomavgift 31 kr Side 37

38 Holdnings: Oslo Side 38

39 Some conclusions Publikum i Oslo og Trondheim støtter ikke bompenger En forslag til endring eller rett etter innføringen av en endring, publikum reagerer sterkt negativt om bompenger. Side 39

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Året etter bomringen

Året etter bomringen STF50 A07008 Åpen RAPPORT Året etter bomringen En spørreundersøkelse i Trondheim høsten 2006 Terje Tretvik SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Januar 2007 5 INNHOLD FORORD...3

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Studenter på bussen Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1000/2007 Studenter

Detaljer

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI Kopi til: Arkivnr.: 810 Melding - rapport om

Detaljer

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Forsker Solveig Meland SINTEF Veg- og transportplanlegging INNLEDNING Arbeidsplassens lokalisering er en viktig premiss for valg av reisemåte til og fra arbeid.

Detaljer

Det vil si at dersom bilen har en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg, regnes den som lett kjøretøy og vil inngå i tilskuddsordningen.

Det vil si at dersom bilen har en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg, regnes den som lett kjøretøy og vil inngå i tilskuddsordningen. Referat fra informasjonsmøte om sak Tilskudd for beboere i nærområdet av bomstasjonen i Hjemmeluft bruk av parkeringsfondet den 4. september 2013, avholdt på kantina ved Alta rådhus. Bakgrunn for møtet:

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008 Notat 07 / 2008 Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon INNHOLD 1. Bakgrunn... 4 2. Utvalg og metode... 5 3. Resultater

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo TØI notat 1095/1998 Forfatter: Guro Berge Oslo 1998, 49 sider + vedlegg En studie av bildeling I prinsippet har bildeling blitt praktisert blant venner og familiemedlemmer

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten SKATTE BETALEREN 5 2009 www.skattebetaleren.no Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Høyest markedsandel blant

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer