Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015"

Transkript

1 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland har hatt ein fylkesdelplan for bibliotek sidan 1994, med nye versjonar i 1998, 2002 og Kompetanse er eit prioritert målområde i Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland Strategi 2.1 er kalla Utarbeide kompetanseutviklingsprogram. Eit av tiltaka under Strategi 2.1 er Kartlegging av kompetansebehovet i Hordalandsbiblioteket. Våren 2010 gjennomførte Hordaland fylkesbibliotek ei kartlegging av kompetanse og kompetansebehov blant bibliotektilsette i fylket. Kartlegginga tok omsyn til kompetansekrava definert i ABM-skrift #56, samt at det er tatt med krav til bibliotekfagleg kjernekompetanse. Resultata frå denne undersøkinga, ligg til grunn for kompetanseutviklingsstrategien. St.mld.nr 23 ( ) Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid legg vekt på behovet for eit kompetanseutviklingsprogram for å styrkje og utvikle den samla kompetansen i biblioteksektoren. Eit kompetanseutviklingsprogram bør ta høgde for å utvikle den samla kompetansen i biblioteka. Viktige aspekt i eit slikt program vil vere biblioteka som læringsarena, opplæring i informasjonskompetanse gjennom heile grunnutdanninga og i høgare utdanning, biblioteka som arena og møtestad i eit fleirkulturelt samfunn og kunnskap om og kompetanse på dei digitale utfordringane. (s.s. 109) ABM-skrift #56. Kompetanseutvikling i bibliotek. Rammer og prioriteringer (ABM-utvikling 2009) skisserer fylkeskommunen som ein regional utviklingsaktør når det gjeld styrking av kompetansen i biblioteka. Fylkesbiblioteket har eit lovfesta ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål, og arrangerar kvart år mange ulike konferansar og kurs. I Hordaland er det 33 kommunar, som kvar har eigne folkebibliotek. I 2011 er 30 av kommunane i fylket involvert i interkommunalt biblioteksamarbeid, ei organisering som opnar for kunnskapsdeling og kompetanseutveksling. Biblioteksamarbeida kan også fungere som eit nav i omstillings- og utviklingsprosessar i folkebiblioteka. Det er 46 vidaregåande skular i fylket. Arbeidet med bibliotekutvikling i vgs er forankra i eit eige plandokument: Strategisk plan for bibliotek i vgs i Hordaland Den første planperioden for denne brukargruppa blei gjennomført i perioden Per skuleåret er det 22 skular som har fagutdanna bibliotekar i varierande stillingsressurs. Av desse er det 12 i 100% stilling. Dei øvrige skulane har lærar i mindre prosentresssurs. I Hordaland er det 321 offentlege grunnskular, 16 private og ein statleg. I forskrifta til opplæringslova står det at elevane skal ha tilgang til skulebibliotek som er ope i skuletida. Biblioteklova fastset at det skal vere eit samarbeid mellom folkebibliotek og dei kommunale skulebiblioteka. Dei fleste skulebibliotekarane i grunnskular i Hordaland er lærarar, mange av dei har lite eller inga bibliotekfagleg utdanning. Målsetting Strategi for kompetanseutvikling i biblioteka i Hordaland er ein heilskapleg, overordna og langsiktig plan for arbeid med og satsing på kompetanse i biblioteka i Hordaland. Visjon Innbyggjarane i Hordaland skal møte eit serviceinnstilt bibliotekpersonale med brei og oppdatert kompetanse. 1

2 Hovudmål Kompetansestrategien skal bidra til at biblioteka har den kompetansen som er naudsynt for å nå mål, møte nye utfordringar og levere gode tenester til innbyggjarane. Strategien skal bidra til auka motivasjon og læring, og gjere det mogleg for biblioteka å møte framtidige utfordringar. Delmål Kompetansestrategien for biblioteka i Hordaland skal gje mål og retningsliner for satsing på kompetanse i folkebibliotek og skulebibliotek vise til kva kompetanseområde som er prioriterte, på kort og lang sikt vise til kva tiltak som skal iverksetjast innan dei ulike områda Utfordringar og kompetansebehov ABM-skrift #56. definerar kompetanse som evne til å møte komplekse krav, situasjoner og utfordringer (s. 15). I same ABM-skriftet blir det slått fast at eit personale med brei og oppdatert kompetanse kanskje er den viktigaste faktoren for at biblioteka skal utføre sine samfunnsoppgåver og gje eit godt bibliotektilbod. Seks kompetanseområde blir definert som særskilt viktige for norske bibliotek: Leiingsutvikling Marknadsføring av bibliotekstilbodet Formidling Digital kompetanse Biblioteket som læringsarena Kulturelt mangfald Bibliotek blir konfronterte med eit samfunn i hurtig endring. Endringa er mellom anna basert på den teknologiske utviklinga, og at samfunnet blir meir differensiert, mangfaldig og individualisert. Kunnskapssamfunnet fører til meir spesialisering, og folk har større forventningar til kvalitet, effektivitet og service. Samfunnet er elles prega av ein open økonomi og internasjonalisering. Biblioteka har behov for å endre seg i takt med resten av samfunnet, og endre seg i raskt tempo. Biblioteka må ha kompetanse som gjer at dei på ein kvalifisert måte kan tene alle typar brukarbehov, frå førskulebarnet til forskaren. Kvart bibliotek må ha kompetanse tilpassa sine brukargrupper. Biblioteka er i ferd med å gjennomgå eit paradigmeskifte. Bibliotek- og informasjonstenester er i endring på fleire plan, ved at elektroniske informasjonsressursar og nettverk tilbyr ny tilgang og bruk av informasjon. Bibliotektilsette får auka krav til digital kompetanse og endra arbeidsmetodar. Biblioteka har på mange måtar endra rolle frå å vere rom for individuell fordjuping til å vere rom for aktivt og sosialt fellesskap. Biblioteket legg vekt på å vere ein møtestad, lærings- og kulturarena. Dette set krav til at dei bibliotektilsette må gå frå å vere passive formidlarar, til å bli aktive produsentar av innhald og opplevingar. Biblioteksektoren er inne i eit generasjonsskifte. Dagens bibliotekleiarar skal erstattast ved nyrekruttering. Ein må også sikre at eldre arbeidstakarar blir verande i jobb og meistrar utfordringar knytt til moderne, digitale bibliotektenester. Samstundes må eit syte for at kompetansen til eldre arbeidstakarar blir i organisasjonen gjennom kunnskapsdeling og erfaringsoverføring. Endra roller og nye krav gjev behov for å fordjupe og fornye kompetanse i biblioteka. Dette bør skje gjennom eit kompetanseløft, og gjennom målretta og kontinuerlig kompetanseutvikling og stimuli til slik utvikling. Kompetansekartlegging For å danne grunnlag for kompetansestrategien, gjennomførte fylkesbiblioteket våren 2010 ei kartlegging av kompetanse og kompetansebehov hjå tilsette i folke- og fylkesbibliotek, bibliotek i vgs, 2

3 og universitets- og høgskulebibliotek i fylket. Nokre hovudfunn frå undersøkinga kan enkelt oppsummerast slik: 1. Halvparten (51%) av dei bibliotektilsette i fylket er over 50 år, medan svært få (3%) er under 30 år. Samstundes er den digitale kompetansen og det generelle utdanningsnivået høgast hjå dei yngre bibliotektilsette. 2. Nesten 9 av 10 (87%) meiner dei har god grunnleggjande digital kompetanse. Svært få (16%) ønskjer derfor kompetanseheving på dette. Andre underområde innan digital kompetanse får større oppslutnad på ønskje om kompetanseheving, t.d. formidling på nett (52%). 3. Heile 95% meiner dei er gode på service og kundebehandling, og berre 22% ønskjer kompetanseheving. 4. Dei to områda formidling og marknadsføring/ kommunikasjon fekk størst oppslutnad når det gjeld ønskje om kompetanseheving, på tross av at dei bibliotektilsette allereie meiner dei har god kompetanse på desse områda. 5. Ei overvekt av dei bibliotektilsette (76%) ønskjer at kompetansehevinga skal skje som kurs med kort varigheit. Om lag halvparten (47%) ønskjer seg også etter- og vidareutdanning, og nettbasert studie/ fjernundervisning. 6. Det største hinder for å delta i kompetansehevande tiltak, er behovet for økonomisk støtte (44%), men også behovet for studiepermisjon (34%) og vanskar med å få vikar (33%) vert framheva. Prioriteringar i planperioden Hordaland fylkesbibliotek arrangerte i 2010 aleine og i samarbeid med andre 14 faglege møte, seminar og konferansar, med til saman 643 deltakarar. Innhaldet i desse kompetansehevande tiltaka har eit breitt spekter av tema, frå e-bøker, dataspel og sosiale media, til litteraturformidling, kassering, biblioteknettstad, skulebibliotek og bibliotekpolitikk. Fylkesbiblioteket vil i planperioden halde fram med å satse breitt på kompetanseutvikling, og gjennomføre kompetansehevande møte, kurs og konferansar på same måte som før. Ved sidan av dette vil vi satse på nokre særskilt prioriterte kompetanseområde. Desse er delvis eit svar på ønskja som kom fram i kartlegginga av kompetanse og kompetansebehov, og delvis sett i lys av dei utfordringane biblioteka møter i krav om endring og utvikling, og dei krava til kompetanse som dette fører med seg. Dei strategiske innsatsområda i planperioden er: Formidling Marknadsføring Digital kompetanse Endringsleiing/ endringskompetanse Prioriteringane vil bli følgd opp med i årlege handlingsplanar og budsjett. Formidling Formidling handlar om korleis bibliotek er aktive mellomledd mellom brukarar og fysiske og digitale samlingar. Å formidle er ei av dei lovpålagte oppgåvene til folkebiblioteka, og ei viktig oppgåve for skulebiblioteka. Formidlinga kan vere instrumentell; å finne svar på eit konkret praktisk spørsmål, eller ikkje-instrumentell; å skape lesaropplevingar og bidra til leselyst. Mål Å synleggjere kva ressursar biblioteka tilbyr, ved å vidareutvikle dei tilsette sin formidlingskompetanse i tale, skrift, digitalt og visuelt. Å få til samarbeid og nettverk som gir styrke og kontinuitet til formidlingsarbeidet i biblioteka. 1. Arrangere kurs med ulike tema: - munnlege presentasjonsteknikkar og bokprat - formidle til målgrupper ut frå alder 3

4 - formidle til målgrupper ut frå interesser - litteraturarrangement og forfattarbesøk - litteraturgruppe/ lesesirkel - formidling på nett - utstillingar og visuell presentasjon - Opening the book (eit britisk konsept for innreiing og formidling i bibliotek). 2. Setje spesielt fokus på kurs og metodar for å formidle e-bøker og andre digitale media. 3. Knyte formidlingstiltak til Bok til alle -bibliotek. Primo 2011 deltek 11 bibliotek i ordninga, med å formidle bøker som er lette å lese, og ha kontakt med leseombod som les høgt for andre. 4. Utfordre biblioteksamarbeida til å lage formidlingsstrategiar, som kvart bibliotek kan tilpasse og bruke lokalt. Resultatmål Kvart bibliotek har personale som meistrar å formidle i ulike media. Det finst formidlingsstrategiar som er i bruk. Marknadsføring/ kommunikasjon Ei av dei lovpålagde oppgåvene til biblioteka er at verksemda skal vera utadretta, og tilboda skal gjerast kjende. Ved å satse på heilskapleg kompetanse på korleis vi møter brukarane i det fysiske og digitale bibliotekrommet, kan vi synleggjere bibliotek som viktige og aktuelle lavterskelarena, styrke posisjonen og få fleire brukarar. Marknadsføring handlar om å forstå brukarane sine behov, for så å tilby produkt og tenester som møter behova på ein måte som skil seg frå konkurrerande tilbod. Mål Å styrke merkevaren bibliotek og omdømet til biblioteka i fylket gjennom å auke kompetansen og danne faglege nettverk for deling av kunnskap og tenester. 1. Seminar om verdigrunnlag 2. Kursrekkje med innleiingar og workshops i tema som: - marknadsføring (merkevare, omdøme, marknadsføringsplan) - innreiing/ utstilling/ kampanje/ visuell kommunikasjon/ skilting - skriving for nett/ bruk av sosiale media - bruk av media i profilering - politisk arbeid/mediehandtering 3. Utvikle felles marknadsføringsstrategi / verdihandbok for heile fylket, som kvart bibliotek kan tilpasse og bruke lokalt. Resultatmål: Utvikle eit forslag for felles verdihandbok for heile fylket. Verdihandboka kan produserast som brosjyre og webpresentasjon som alle biblioteka i Hordaland kan bruke i marknadsføring. Utvikle marknadsføringsplanar for kvart biblioteksamarbeid med grunnlag i felles verdiar. Digital kompetanse Digital kompetanse er summen av enkel IKT-dugleik, og meir avansert dugleik som sikrar ein kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og media. IKT-dugleik omfattar det å ta i bruk programvare, søkje, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon frå ulike digitale kjelder, medan den kritiske og kreative evna også fordrar evna til evaluering, kjeldekritikk, tolking og analyse av digitale sjangrar og medieformer. 4

5 Mål Gjere bibliotektilsette i stand til å meistre bruk og til dels også brukaropplæring av: - informasjons- og formidlingssystema på biblioteket - overordna nasjonale tenester - nye media som dataspel og e-bøker - andre nyttige digitale verktøy for samhandling og kommunikasjon Kurs/ verkstader i samarbeidsregionane i tema som: - administrasjon /publisering av programvare for nettstader - ny katalogteknologi - nasjonale tenester og korleis desse kan nyttast til fordel for bibliotekbrukarane - sosiale media, dataspel m.m. (t.d. etter modellen 23 ting ) Resultatmål Løfte flest mogleg bibliotektilsette i fylket over nivået med grunnleggjande digital kompetanse, og gjere dei i stand til å tolke kva digitale hjelpemidlar og system som er nyttig for biblioteket for å halde ved like og oppdatere eksisterande system, samt å velje ut og ta i bruk nye måtar å organisere og formidle informasjon på. Endringsleiing/ innovasjonskompetanse Endringsleiing består i å leie gjennomføringa av endringar, og er knytt til implementering og dei prosessar som skapar ein ny røyndom i organisasjonar. Med innovasjonskompetanse meines evne til å utvikle idear, finne måtar å setje ideane ut i livet på, og å fullføre prosjekt. Entreprenørskap er ein del av denne kompetansen. Mål Utvikle endringskompetansen hjå dei bibliotektilsette i fylket, og skape bibliotek med dugleik på innovasjonsprosessar. 1. Studie for bibliotekleiarar og bibliotektilsette som gjev formalkompetanse i endrings- og innovasjonsprosessar retta særskilt mot bibliotek. Studiet skal gjennomførast i samarbeid med ein utdanningsinstitusjon. 2. Kurs og temadagar for bibliotektilsette om endringsleiing og med fokus på behovet for omstilling i sektoren. Resultatmål Skape ein omstillingsdyktig folke- og skulebiblioteksektor i fylket. Studiet om endringsleiing og innovasjonsprosessar i bibliotek skal gjennomførast av flest mogleg av biblioteksjefane i fylket. Kurs og temadagar skal gjennomførast av flest mogleg bibliotektilsette. Organisering og ansvar Ein kompetanseutviklingsstrategi for biblioteka i Hordaland, vil vedkome ulike aktørar. Det følgjande er ei oppsummering av kva forventningar ein må ha til den einskilde aktør. Fylkesbiblioteket skal ha følgjande roller: - Vere leverandør av kurs og studietilbod sjølve, og i samarbeid med andre - Marknadsføre aktuelle kurs og studietilbod - Ha ein rettleiande og rådgjevande funksjon på kompetanseutvikling - Kvalitetssikre kompetanseutviklingstilbod - Stimulere til at dei interkommunale biblioteksamarbeida fungerer som klynger for kunnskapsdeling 5

6 Det einskile folkebibliotek skal ha følgjande roller: - Leggje til rette for gode læringsmiljø - Sikre at medarbeidarar kan nytte relevante kompetanseutviklingstiltak. - Bidra med tilgjengelige opplæringstiltak og dele kunnskap og erfaringar med andre bibliotek Den einskilde medarbeidar skal ha følgjande roller: - Ta ansvar for oppdatering og utvikling av eigen kompetanse - Tydeliggjere behov og følgje opp eventuell personleg utviklingsplan i samarbeid med leiar. - Bidra til kunnskapsdeling, rausskap og kultur for læring. Interkommunale biblioteksamarbeid skal ha følgjande roller - Arbeide for å fungere som klynger for kunnskapsdeling - Arbeide for felles kompetanseutvikling - Synleggjere kompetansebehov - Gjennomføre kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med fylkesbiblioteket Referansar ABM-utvikling (2009). Kompetanseutvikling i bibliotek. Rammer og prioriteringer. Oslo, ABM skrift 56/ 2009 Hordaland fylkesbibliotek (2007). Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland Bergen, Hordaland fylkeskommune. Hordaland fylkesbibliotek (2011). Strategisk plan for bibliotek i vgs i Hordaland Bergen, Hordaland fylkeskommune. St.meld.nr. 23 ( ) Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. Kultur- og kyrkjedepartementet. 6

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner Me vil òg vera med! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Samnanger kommune Adresse Kommunehuset Tysse 5650 Tysse Organisasjonsnummer 64968985 Hjemmeside www.samnanger Institusjonens

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer