Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011"

Transkript

1 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

2 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på oppdrag frå Regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune og i samarbeid med Nordhordland handverk- og industrilag. Datainnsamlinga vart gjort elektronisk. Det vart sendt ut spørjeskjema på e-post til alle elevane i 2. trinn ved dei to vidaregåande skolane i regionen (Knarvik vgs. og Austrheim vgs.) Totalt fekk 418 elevar tilsendt spørjeskjema og 215 av desse har svara på undersøkinga. Det tilsvarar ein svarprosent på 51 %. Der det er aktuelt vert resultata frå undersøkinga samanlikna med resultata frå ei liknande undersøking: Ung i Buskerud (2010). Utvalet i denne undersøkinga er ungdommar i alderen 15-22, altså større aldersspenn enn i vår undersøking. Spørsmåla i dei to undersøkingane er ikkje stilt identisk, men det kan likevel vere interessant å samanlikne resultata

3 3 Bakgrunnsopplysingar Heimkommune: Utdanningsprogram: Austrheim Bergen Fedje Gulen Lindås Masfjorden 5 % 15 % 0 % 0 % 34 % 7 % Studiespesialiserande Studiespes. med formgjevingsfag Bygg og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse-og sosialfag Service og samferdsel 32 % 6% 8 % 8 % 8% 11 % 9 % Meland 21 % Teknikk og industriell produksjon 18 % Modalen Radøy Solund 0 % 13 % 0 % Kjønn: Gut 50% Anna 5 % Jente 50 %

4 4 Val av utdanning Kor viktig er følgjande når du vel utdanning? 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 At eg har interesse for fagområdet/yrket 5,5 At eg får brukt evnene mine/det som eg er god til 5,3 Anna 4,8 At eg kan få ein godt betalt jobb 4,7 At eg kan få jobb i det private næringsliv 3,1 At eg kan bu heime under utdanninga 3,1 At eg kan få jobb i Nordhordland 2,7 At utdanninga er kort 2,5 Svarskala:1= Ikkje viktig 6= Svært viktig

5 5 Val av utdanning Den viktigaste faktoren ved val av utdanning er at ein har interesse for fagområdet/yrket (5,5 i gjennomsnitt). Deretter følgjer at eg får brukt evnene mine/det som eg er god til (5,3). I undersøkinga Ung i Buskerud oppgjev ungdommane at spennende arbeidsoppgåver som den viktigaste faktoren ved val av yrke. Det å kunne få jobb i det private næringsliv er viktigare for gutane (3,5) enn for jentene (2,9) i vår undersøking. At utdanninga er kort, er det forholdet ved val av utdanning som er minst viktig ( (2,5). Kort utdanning er heller ikkje spesielt viktig for ungdommane i Buskerud.

6 Høgare utdanning 6 Kva type høgare utdanning har du i så fall mest lyst til å ta: 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Helse- og sosialfag 13 % Historie, samfunnsfag, jus, økonomi, administrasjon, etc. 10 % Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk 8 % Ingeniørfag, naturvitskap, primærnæringsfag, samferdsel, sikkerheitsfag, etc. 35 % Anna 8 % Har ikkje bestemt meg enno 26 %

7 7 Høgare utdanning 47 % meiner at det er svært sannsynleg at dei kjem til å ta høgare utdanning. 74 % av elevane meiner at det er mer sannsynleg enn usannsynleg at dei kjem til å ta høgare utdanning etter fullført vidaregåande skule. Det gjeld i større grad jenter (81%) enn gutar (67%). Heile 35 % av ungdommane svarar at dei ønskjer å ta høgare utdanning innan ingeniørfag, naturvitenskap, primærnæringsfag, samferdsel, sikkerheitsfag. Tal frå samordna opptak (2011) syner at delen av alle søkjarar som har realfag og ingeniørfag som førsteval er om lag 13%. Blant gutane i vår undersøking er delen som har mest lyst å ta denne type utdanning heile 54 %. Tilsvarande del blant jenter er 18 %. I undersøking frå Buskerud er kommunikasjon, idrett og økonomi dei faga flest interesserer seg for. Blant jentene er det flest som ønskjer seg ei utdanning innan helse og sosialfag (20 %). Også i undersøkinga frå Buskerud er helse det faget flest jenter interesserer seg for. Ein stor del av elevane (26%) har ikkje bestemt seg enno. Denne delen er om lag like stor blant gutar og jenter.

8 Arbeidsmarknaden i Nordhordland 8 Trur du at du kan få jobb i Nordhordland med den utdanninga du har tenkt å ta? 35 % 30 % 25 % 23 % 20 % 18 % 17 % 17 % 15 % 10 % 9 % 9 % 6 % 5 % 0 % 1 - Svært usannsynleg Svært sannsynleg Ikkje sikker

9 9 Arbeidsmarknaden i Nordhordland 58 % av elevane trur at dei kan få jobb i Nordhordland med den utdanninga dei har tenkt å ta. Det er ein relativt stor del, 17 %, som svarar at dei er usikker på dette spørsmålet. Gutane (4,4 i gjennomsnitt) trur i større grad enn jentene (3,8) at dei vil få jobb i regionen med den utdanninga dei planlegg å ta. Det er også ein tendens til at dei som går på yrkesfag i større grad trur dei vil få jobb i regionen (4,4) enn dei som går på studiespesialiserande (3,7).

10 Arbeidsmarknaden i Nordhordland 10 Ta stilling til følgjande påstandar: 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Eg har fått lite informasjon om kva type utdanning bedriftene i Nordhordland treng i framtida 4,0 Det er for få ulike type jobbar å velje mellom i næringslivet i Nordhordland 3,6 Det er lett å etablere eiga verksemd i Nordhordland 3,0 Eg veit godt kva type utdanning bedriftene i Nordhordland er ute etter 3,0

11 Arbeidsmarknaden i Nordhordland 11 Ungdommane vart i undersøkinga presentert for ei rekkje påstandar om arbeidsmarknaden i Nordhordland. Her kjem det fram at dei har behov for meir informasjon og kunnskap om kva type utdanning bedriftene i regionen er ute etter. Dei er mest einige i påstanden Eg har fått for lite informasjon om kva type utdanning i bedriftene i Nordhordland treng i framtida (4,0 i gjennomsnitt), og minst einige i påstanden Eg veit godt kva type utdanning bedriftene i Nordhordland er ute etter (3,0). Dei som går på yrkesfag veit i større grad kva for utdanning bedriftene er ute etter (3,2) enn dei som går på studiespesialiserande (2,4) Figuren viser også at ungdommane meiner det er relativt vanskeleg å etablere eiga verksemd i Nordhordland. Påstanden Det er lett å etablere eiga verksemd i Nordhordland får 3,0 i gjennomsnitt.

12 Bustad 12 Det er eit godt tilbod av boliger tilpassa ungdom i Nordhordland 2,6 Eg trur eg kjem til å flytte frå Nordhordland etter eg er ferdig med vidaregåande skule* 3,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 *Spørsmålet er berre stilt til elevar frå Nordhordland

13 13 Bustad Elevane vart bedne om ta stilling til to påstandar knytt til bustad. Eit viktig funn her er at dei ikkje er nøgd med tilbodet av boliger tilpassa ungdom. Påstanden Det er eit godt tilbod av boliger tilpassa ungdom i Nordhordland får berre 2,6 i snitt, noko som er godt under midten av skalaen. Når det gjeld påstanden Eg trur eg kjem til å flytte frå Nordhordland etter eg er ferdig med vidaregåande er det om lag like mange som seier at dei heilt sikker vil flytte (12%) som det er som seier at dei heilt sikkert ikkje vil flytte (13%). Påstanden får 3,5 i gjennomsnitt, noko som er akkurat midt på skalaen. Det er ein større del av jentene (3,8) som trur dei kjem til å flytte etter vidaregåande, enn av gutane (3,1). Det er og ein større del av dei som går på studiespesialiserande som trur dei kjem til å flytte (4,1) enn blant dei som går på yrkesfag (3,1).

14 Attraktivitet - Nordhordland 14 Ein god bolig 4,3 5,1 Gode oppveksttilhøve for barn 4,5 4,9 Relevant jobb 3,8 4,8 At det finst fleire relevante jobbar innan mitt felt 3,6 4,5 Godt servicetilbod (butikkar etc.) 4,1 4,5 Relevant jobb til partnar 3,9 4,4 Gode moglegheiter for friluftsliv 4,3 4,5 Godt utbygd kollektivtilbod 3,5 4,1 At vennene mine bur der 3,9 4,2 Godt kulturtilbod At det bur folk som er like som meg der 3,9 3,8 3,8 4,0 Viktigheit Moglegheit 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

15 15 Attraktivitet - Nordhordland Elevane har vurdert kor viktig ulike forhold er ved val av bustad, når ein skal etablere seg. Dei har også vurdert kor gode moglegheitene er for dei same forholda i Nordhordland. Ein god bolig er det forholdet som vert vurdert som viktigast (5,1 i snitt), etterfølgt at gode oppveksttilhøve for barn (4,9) og relevant jobb (4,8). At det bur folk som er like som meg der, er den minst viktige faktoren (3,8). Gode oppveksttilhøve for barn og gode moglegheiter for friluftsliv er dei to forholda som Nordhordland skårar høgast på. Dårlegast skår får regionen på godt utbygd kollektivtilbod (3,5). I Ung i Buskerud er det også moglegheiter for friluftsliv som kjem best ut når ungdommane vurderer heimkommunen sin. Både når det gjeld bolig og arbeidsmarknaden er det eit relativt stor sprik mellom kor viktig elevane synest forholdet er, og korleis dei vurderer moglegheitene i Nordhordland: - God bolig (viktigheit: 5,1 moglegheit: 4,3) - Relevant jobb (viktigheit: 4,8 moglegheit: 3,8) - Fleire relevante jobbar (viktigheit: 4,5 moglegheit: 3,6)

16 16 Attraktivitet - Nordhordland Når det gjeld moglegheitene på arbeidsmarknaden har vi sett tidlegare at elevane har behov for meir informasjon. Dette kan påverke korleis dei vurderer moglegheitene i dag. Det er ein generell tendens til at dei som sjølve er frå Nordhordland vurderer moglegheitene i Nordhordland som betre enn dei som er frå Bergen og andre kommunar. Skilnaden er størst når det gjeld At vennene mine bur her (Nordhordland: 4,5, Bergen og andre kommunar 3,3) I undersøkinga Ung i Buskerud er det jobbmoglegheiter som oppfattast som det viktigaste kriteriet for val av bustad i framtida. Deretter følgjer sosialt miljø og oppvekstmiljøet for barn/ungdom. Bolig var ikkje inkludert i denne undersøkinga. Både jobb og oppveksttilhøve er på topp tre i vår undersøking, så resultata er langt på veg samanfallande.

17 Attraktivitet - Nordhordland 17 Kor sannsynleg trur du det er at du kjem til busette deg i Nordhordland når du er ferdig med utdanning/skal etablere deg? 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 27 % 25 % 20 % 17 % 18 % 15 % 13 % 10 % 5 % 0 % Svært sannsynleg Ganske sannsynleg Ganske usannsynleg Svært usannsynleg Ikkje sikker

18 18 Attraktivitet - Nordhordland Til saman 44 % seier at det er svært eller ganske sannsynleg at dei vil busette seg i Nordhordland når dei skal etablere seg. Til saman 31 % seier at dei sannsynlegvis ikkje vil busette seg i regionen. Ein relativt stor del 25 %, har ikke bestemt seg enno. Det er ein større del av dei som kjem frå Nordhordland som trur at dei vil busette seg her (52 %) enn blant dei som kjem frå Bergen og andre kommunar (13 %). Ei undersøking AUD gjennomførte i i 2008 viste at av dei som gjekk ut av ungdomsskolane i Hardanger i 1993, budde 44 % i regionen då dei var 31 år gamle.

19 19 Attraktivitet - Nordhordland Kvifor bu i Nordhordland: Har vakse opp i regionen (ønskjer at eigne barn skal få same oppvekst) Trivst i Nordhordland Familie og venar bur her Gode jobbmoglegheiter Avstand til Bergen Jeg er født og oppvokst her, og det er her jeg har røttene mine og alle vennene mine. jeg liker å bo i Nordhordland fordi det ikke er for lite, og ikke for stort Kvifor ikkje bu i Nordhordland: Trivst ikkje i Nordhordland Liker ikkje staden Dårlege jobbmoglegheiter Dårleg kollektivtilbod Eg synes det er dårlige skoler, dårlige butikker, dårlig miljø blant ungdom og mest av alt; null busser

20 Reiseveg til Bergen 20 Dersom du kjem til å busetje deg i Nordhordland når du er ferdig med utdanning/skal etablere deg, vil reiseveg til Bergen sentrum ha noko å seie for kor i Nordhordland du ønskjer å bu? 70 % 60 % 57 % 50 % 40 % 30 % 20 % 22 % 22 % 10 % 0 % Ja Nei Ikkje sikker

21 Reiseveg til Bergen 21 Kor lang kan då reisevegen til Bergen sentrum vere? 50 % 45 % 45 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 7 % 5 % 0 % 2 % 1 % Inntil 30 minutt er ok Inntil 1 time er ok Inntil 1,5 time er ok Meir enn 1,5 time er ok Ikkje sikker

22 22 Reiseveg til Bergen Nesten 60 % seier at reiseveg til Bergen vil spele inn på kor i Nordhordland dei eventuelt vil busette seg. Det er ein like stor del som ikkje meiner at reiseveg til Bergen spelar inn, som det er som er usikker (22 %). Lengda på reisevegen til Bergen er også viktig for ungdommane frå Nordhordland. Det er like mange (45 %) som meiner at inntil 30 minutter er akseptabel reiseveg, som det er som meiner at inntil ein time er akseptabel reiseveg. Meir enn ein time er det svært få som meiner er akseptabel reiseveg til Bergen.

23 Tilhøring 23 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Eg er stolt over å kome frå Nordhordland 4,4 Eg er stolt over kommunen eg kjem frå 4,2 Eg kjenner at eg høyrer til i Nordhordland 4,3 Eg kjenner at eg høyrer til i kommunen eg kjem frå 4,1 Eg er stolt over strilekulturen i Nordhordland 4,2 Figuren viser berre elevar frå Nordhordlandskommunane

24 24 Tilhøring Ungdommane føler ei relativ sterkt geografisk tilhøring. Det er små skilnader på i kva grad dei er stolt over/kjenner at dei høyrer til i kommunen dei kjem frå vs. regionen Nordhordland. Ungdommane er litt meir stolte over å kome frå Nordhordland (4,4) enn over kommunen dei kjem frå (4,2). Dei seier og at dei kjenner at dei høyrer til i Nordhordland i litt større grad (4,3) enn i kommunen dei kjem frå (4,1) Påstanden Eg er stolt over strilekulturen i Nordhordland får 4,2 i snitt av ungdommane.

25 Tilhøring 25 Vil du definere deg sjølv som stril? 60 % 50 % 50 % 40 % 30 % 31 % 20 % 17 % 10 % 0 % Ja Nei Ikkje sikker Figuren viser berre elevar frå Nordhordlandskommunane

26 Tilhøring 26 Ta stilling til følgjande påstand: Eg er stolt av å vere stril 70 % 60 % 61 % 50 % 40 % 30 % 20 % 21 % 10 % 0 % 11 % 4 % 3 % 1 % 1- Heilt ueinig Heilt einig Figuren viser berre elevar frå Nordhordlandskommunane

27 27 Tilhøring 50 % av elevane som er frå Nordhordland definerer seg som stril. 31% definerer seg ikkje som stril, medan 17% er usikker. Dei som definerer seg som stril vart spurde om i kva grad dei er stolte av å vere det. Heile 61% seier seg heilt einig i påstanden Eg er stolt av å vere stril. I snitt får påstanden 5,3. Gutane er meir stolte av å vere stril (5,7) enn jentene (4,8).

28 Kommunestruktur 28 Meiner du at talet kommunar i Nordhordland er for høgt, passe eller for lågt? 80 % 70 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 20 % 10 % 8 % 2 % 0 % For høgt Passe For lågt Ikkje sikker

29 29 Kommunestruktur Det er berre 8 % av ungdommane som meiner at talet på kommunar i regionen er for høgt. Den største delen, 70%, meiner at talet på kommunar er passe slik som det er i dag. Ein relativt stor del, 20 %, har ikkje gjort seg opp noko meining i denne saka.

30 Kommunestruktur 30 Dersom det vert foreslått å slå din heimkommune saman med ein eller fleire nabokommunar, vil du støtte ei slik samanslåing? 60 % 51 % 50 % 40 % 34 % 30 % 20 % 15 % 10 % 0 % Ja Nei Ikkje sikker

31 31 Kommunestruktur Det er berre 15 % av ungdommane som i utgangspunktet støttar ei kommunesamanslåing som involverer deira eigen heimkommune. 51 % er mot, medan 34 % er usikker. Motstanden mot kommunesamanslåing er større enn støtta i alle kommunane. Det er ein noko større del av gutane som er positiv til kommunesamanslåing (18%) enn av jentene (12%).

32 32 Tilbod Tilbod innan trening/idrett 3,7 4,2 Kafé/restaurant 2,9 3,3 Kulturtilbod 3,3 3,3 Utval av anna servicetilbod 3,2 3,6 Utval av butikkar 3,2 3,7 Knarvik Nordhordland 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

33 33 Tilbod Tilboda innan trening og idrett er det elevane er mest nøgde med, både i Knarvik (4,2) og i Nordhordland elles (3,7). I Knarvik er dei mest misnøgde med kafé/restaurant - og kulturtilbodet (3,3 for begge). I Nordhordland elles er dei mest misnøgde med kafé/restauranttilbodet (2,9). Når det gjeld senterfunksjonane i Nordhordland utanom Knarvik, vert dei vurderte som under middels på alle område med unntak av trening og idrett (3,7).

34 34 Knarvik som regionssenter Kommentarar oppsummert: Ungdommane ønskjer seg fleire butikkar som rettar seg mot ungdom, særskilt klesbutikkar Dei er negative til parkeringsavgift i senteret Ungdommane er kritisk til senteret sin utsjånad Det er et bra senter, men ser ikke så fint ut utenfra. De skulle tenkt mer på utvendigheten nå for tiden. Er ikke akkurat noe man kan være stolt over, men når du kommer deg inn i senteret ser det finere ut! I forhold til butikker, så er det ikke så mange som er tilpasset ungdom En kjedebutikk som HM, bikbok,only,vero moda, hadde vert bra

35 35 Kva er best med Nordhordland? Kommentarar oppsummert: Fin natur Nært Bergen, men likevel landleg Luftig Godt miljø God arbeidsmarknad Stille og rolig, en plass man kan slappe av og allikevel komme seg til byen om en trenger det i blant Det hyggelige folket, freden og roen, gode turmuligheter, en god skole i Knarvik Vgs, et godt bibliotek og den gode følelsen man får når man kommer over Nordhordlandsbroen etter å ha vært en tur til byen

36 36 Hovudfunn Den viktigaste faktoren ved val av utdanning er at ein har interesse for fagområdet/yrket. Over 70 % av elevane trur at det er sannsynleg at dei kjem til å ta høgare utdanning etter vidaregåande. Dette gjeld i noko større grad jenter enn gutar. 35 % ønskjer å ta utdanning innan ingeniørfag, naturvitenskap, primærnæringsfag, samferdsel, sikkerheitsfag. Dette er høgare enn for landet elles. Særleg gutane ønskjer denne type utdanning. Over halvparten trur dei kan få jobb i Nordhordland med den utdanninga dei har tenkt å ta. Dette gjeld i større grad gutar enn jenter. Ungdommane meiner sjølve at dei har fått for lite informasjon om kva type utdanning bedriftene i regionen treng i framtida. Dei er ikkje nøgd med tilbodet av boliger tilpassa ungdom i regionen. Det er fleire jenter enn gutar som trur dei kjem til å flytte etter vidaregåande.

37 37 Hovudfunn Dei viktigaste faktorane ved val av bustad, er ein god bolig, gode oppveksttilhøve for barn og relevant jobb. Av desse skårar Nordhordland best på oppveksttilhøve. 44 % av elevane trur dei kjem til å etablere seg i Nordhordland. Dei er stolte av, og kjenner tilhøring til både kommunen og regionen. Om lag halvparten av elevane frå Nordhordland definerer seg som stril. Delen er større blant gutar enn jenter. Ungdommane er i liten grad positive til kommunesamanslåing i regionen. Når det gjeld Knarvik som regionsenter er elevane mest nøgde med tilbodet innan trening/idrett, og minst nøgde med kafé/restaurant og kulturtilbodet. Også når det gjeld Nordhordland utanom Knarvik, er det tilbodet innan trening/idrett det ungdommane er mest nøgde med.

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 6 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule

Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Rekruttering til naturbruk i vidaregåande skule Spørjeundersøking Juni 2010 AUD- rapport nr. 5-2010 Innhald: Samandrag... 3 Bakgrunn... 5 Metode... 5 Val av skule... 7 Informasjon om skulen... 15 Val av

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11

Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Evaluering av NSSU AUD- rapport nr. 2-11 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) 2011 1 2 Metode Undersøkinga er gjennomført av AUD på oppdrag frå, og i samarbeid med Opplæringsavdelinga. Gjennomføringsperiode:

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr.

Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. Kartlegging av ufrivillig deltid i Hordaland fylkeskommune Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 5 2016 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og

Detaljer

Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr Intranett Spørjeundersøking i DOT Hordaland 2010 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 9 2010 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Samandrag av prosjektrapport FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste fem åra Spørjeskjema er utforma av Bykle og Hovden

Detaljer

Læringsarena 14. juni 2013

Læringsarena 14. juni 2013 Kva særpregar ungdommar og unge vaksne som har lyst til å bu og arbeide i Sogn og Fjordane? Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun Læringsarena 14. juni 2013 Tema 1. Utval: Kven har vi spurt? 2. Ønskjer

Detaljer

av pilotprosjektet Psykologteamet «Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av Regionalt utviklingsprosjekt

av pilotprosjektet Psykologteamet «Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av Regionalt utviklingsprosjekt Evaluering av pilotprosjektet Psykologteamet Regionalt utviklingsprosjekt 2016-2018 «Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av AUD-rapport 11-18 arbeidsmarkeder» - delprosjekt 2 kompetanse nr. i regionale

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland)

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland) Sysselsette i Nordhordland Det er henta ut statistikk frå SSB som viser sysselsette i Nordhordland i perioden 2008 2015 og kor dei som bur i Nordhordland er sysselsatt med omsyn til næring. Har delt det

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q Eg er : Besvart: Hoppet over: 0 Gut Jente valg Gut Jente,8% 8,8% 0 Totalt / Q Kor gamal er du? Besvart: Hoppet over: 0 år år år år år 7 år 8 år 9 år valg år år år år år 7 år 8 år 9 år 0,00% 0 9,09% 9,09%

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkinga Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgjevar Kartleggje

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga

Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga Skei 1.juni 2017 Ung i Sogn og Fjordane 2017 Erik Iversen og Randi Vartdal Knoff Deltaking Ungdomsskular 2097 elevar, svarprosent 86 Vidaregåande skular

Detaljer

Kantineundersøking i vidaregåande skuler

Kantineundersøking i vidaregåande skuler Kantineundersøking i vidaregåande skuler Den offentlege tannhelsetenesta v. folkehelsekoordinator Inger Holmeset. Samarbeidsprosjekt med utdanningsavdelinga og God Helse v. kulturavdelinga 2012 Elektronisk

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Synspunkt på prioriteringar innan kultur og idrett i Hordaland. Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan AUD-rapport nr

Synspunkt på prioriteringar innan kultur og idrett i Hordaland. Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan AUD-rapport nr Synspunkt på prioriteringar innan kultur og idrett i Hordaland Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan AUD-rapport nr. 11-2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkinga Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgjevar Kartleggje

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, vår 2019

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, vår 2019 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, vår 2019 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Internasjonale aktivitetar i kommunane i Hordaland Spørjeundersøking Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Internasjonale aktivitetar i kommunane i Hordaland Spørjeundersøking Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr Internasjonale aktivitetar i kommunane i Hordaland Spørjeundersøking 11 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Bruk av IKT i skulen Spørjeundersøking AUD-rapport nr. 5-09. Mai 2009

Bruk av IKT i skulen Spørjeundersøking AUD-rapport nr. 5-09. Mai 2009 Bruk av IKT i skulen Spørjeundersøking AUD-rapport nr. 5-09 Mai 2009 INNHALD: Samandrag: s 3 Innleiing: s 5 Metode: s 5 Elevundersøkinga: s 8 Lærarundersøkinga: s 34 Rektorundersøkinga: s 55 2 Samandrag:

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Sogn og Fjordane. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Sogn og Fjordane. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkinga Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema som omfattar

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Førde kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Førde kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Førde kommune Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkelsen Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkelsen Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Resultat trivselsundersøkinga våren 2019

Resultat trivselsundersøkinga våren 2019 Resultat trivselsundersøkinga våren 2019 I år prøvde me ut kort svarfrist, ei veke rett før vinterferien. Då var det nokre som tenkte at dei kunne nytta ferien i fred og ro til å svara, så for at alle

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar.

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Av Ane Landøy og Angela Repanovici Hausten 2007 gjorde Universitetsbiblioteket i Bergen og the Central Library of Transylvania University,

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE SPØRJEGRANSKING Om leselyst og lesevanar blant unge SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE Irene, Terese, Sigurd, Lars i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 INNHALD Innleiing... 3 Diagram og Kommentarar...

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer