Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet"

Transkript

1 Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

2 Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse

3 Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet (www.regjeringen.no) Større fleksibilitet Fem grunnleggande ferdigheter i alle fag, som i grunnskolen Rundskriv Udir Vedlegg 1 skildrar fag- og timefordeling Vedlegg 2 viser tilbodsstrukturen (kryssløp i fotnotar), (informasjon om tilbudsstrukturen finnes òg på

4 Nye omgrep Vg1 = GK Vg2 = VkI Vg3 = VkII Utdanningsprogram = Studieretning Programområde (Vg2) = kurs (VkI) Fellesfag (FF) = Felles allmenne fag Programfag = Studieretningsfag Felles programfag Obligatoriske programfag Prosjekt til fordjuping (PF) - i yrkesforb. utd.pr.

5 12 utdanningsprogram 3 studieførebuande Studiespesialisering Formgivingsfag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Idrettsfag Musikk, dans og drama Musikk Dans Drama

6 12 utdanningsprogram 9 yrkesfaglege Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Media og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsle Teknikk og industriell produksjon

7 Fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram Norsk og kroppsøving vg1, vg2, vg3 Matematikk (praktisk eller teoretisk) vg1 og vg2 Historie vg2 og vg3 Naturfag og engelsk vg1 Religion og etikk vg3 Samfunnsfag og geografi vg1 (realfag og språk, samfunnsfag og økonomi), valgfritt vg1 eller vg2 på formgivingsfag og vg2 (idrettsfag og musikk, dans og drama) Framandspråk vg1 og vg2 ev. også vg3 sjå eige punkt!

8 Fellesfag i yrkesfaglege utdanningsprogram Norsk, engelsk og kroppsøving vg1 og vg2 Matematikk og naturfag vg1 Samfunnsfag vg2 I utgangspunktet er desse faga like for alle uavhengig av utdanningsprogram Nytt av året; Opplæringa i fellesfaga skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma. blir lagt til i 1-3 i forskrift til Opplæringslova og i læreplanane til desse faga

9 Generell studiekompetanse Studiespesialisering, Idrettsfag og Musikk, dans og drama Studieførebuande vg3 Naturbruk Studieførebuande vg3 Media og kommunikasjon Påbygging til generell studiekompetanse etter vg2 yrkesfag, vg3 yrkesfag eller fagbrev

10 Studiespesialisering 3 programområde Formgivingsfag (2 943 timar totalt) Realfag (2 523 timar totalt) Språk samfunnsfag og økonomi (2 523 timar totalt) Må velje eitt programområde, men fleksibilitet i høve til byte undervegs og moglegheit til å ta fag frå dei andre programområda

11 Studiespesialisering Formgivingsfag Same krav til fellesfag som dei to andre programområda (1683 timer) 420 timar ekstra (tilsvarer eitt fag à 140 timar i 3 år) Design og arkitektur, visuelle kunstfag felles programfag (840 timer) I tillegg eitt studieførebuande programfag à 140 timar kvart år (eget eller øvrige studieforb.)

12 Studiespesialisering Realfag Vg1 identisk med Språk, samfunnsfag og økonomi Biologi, fysikk, kjemi, geofag, informasjonsteknologi, matematikk (Realfag /Samfunnsfag), teknologi og forskingslære Til saman minst 560 timar med programfag for realfag Fordjuping over to år i minst to ulike programfag 280 timar i tillegg til dette kan brukast til fag frå andre eller eige programområde

13 Studiespesialisering Språk, samfunnsfag og økonomi Vg1 identisk med programområde for realfag Same struktur som realfag Mange fag å velje mellom: Antikkens språk og kultur; engelsk; entreprenørskap og bedriftsutvikling; framandspråk; historie og filosofi; kommunikasjon og kultur; marknadsføring og leiing; medie- og informasjonskunnskap; næringslivsøkonomi; politikk, individ og samfunn; psykologi; reiseliv og språk; rettslære; samfunnsøkonomi; samisk historie og samfunn Fordjuping over to år i minst to ulike programfag Kan bruke framandspråk som eine fordjupingsfaget 280 timar i tillegg til dette kan brukast til fag frå andre eller eige programområde

14 Andre framandspråk Studieførebuande utdanningsprogram Minimum eitt framandspråk i tillegg til engelsk Fellesfag i framandspråk delt inn i Nivå I og II Nivå I tilsvarer opplæring frå grunnskolen Dei som ikkje har framandspråk frå ungdomsskolen: Må ta Nivå I og II som fellesfag over alle tre åra Får då 140 timar mindre til val på vg3! Gjeld også Idrettsfag og Musikk, dans og drama Dei som har framandspråk frå ungdomsskolen: Kan halde fram med same språket, då på Nivå II på vg1 og vg2, og ev. ta Nivå III som programfag på vg3 Kan starte med nytt språk på Nivå I og avslutte etter vg2 Kan ta andre framandspråk som privatist Kan ta fleire framandspråk som programfag

15

16 Idrettsfag Til saman timar Same fellesfag som studiespesialisering, men aktivitetslære i staden for kroppsøving I tillegg: treningslære, treningsleiing og idrett og samfunn (felles programfag) Valfrie programfag: breiddeidrett, friluftsliv, leiarutvikling og toppidrett Kan også velje programfag frå andre studieførebuande programområde Ulik praksis frå skole til skole

17 Musikk, dans og drama Til saman timar Same fellesfag som studiespesialisering, men musikk, dans og drama i staden for kroppsøving Et felles Vg1 og så inndelt i tre programområder på Vg2 og Vg3; - musikk, dans eller drama Ikkje rett til å gå vidare på førsteprioritet på Vg2 Kan velje programfag frå studieførebuande programområde, - eget elle andre, på Vg1 Val på Vg1 skal ikkje ha innverknad på kva programområde du kan velje på vg2

18 Tilleggspoeng Alle realfag gir 0,5 tilleggspoeng kvar Matematikk R2 og fysikk 2 gir 1 tilleggspoeng kvar Studieførebuande vg3 Naturbruk gir 0,5 tilleggspoeng F.o.m. skoleåret 2011/2012 gir også framandspråk III (fordjuping) tilleggspoeng Poenggrenser til høgare utdanning finst på

19 Spesiell studiekompetanse Nokre studiar, til dømes medisin, krev ein viss kombinasjon av realfag Svært mange krev matematikk (r1/r2) For å ha spesiell studiekompetanse som dekkjer alle studiar må ein velje minimum matematikk (r1 og r2), kjemi 1 og 2 og fysikk 1 Nokre studiar har opptakskrav og liknande Fullstendig liste over krav til spesiell studiekompetanse finst på

20 Yrkeskompetanse Yrkeskompetanse utan fagbrev eller sveinebrev får du i yrkesfag som ikkje høyrer inn under lærefaga Yrkeskompetanse med fagbrev eller sveinebrev får du i lærefag frå dei 9 yrkesfaglege utdanningsprogramma

21 Færre yrkesfaglege programområde 9 yrkesfaglege utdanningsprogram på vg1 Ca 50 programområde på vg2 Ca 150 lærefag Elevane skal bli kjent med fleire yrke på færre skoletimar 20% av opplæringa i skole skal være kompetansemål frå vg3 bedrift. (Prosjekt til fordjuping)

22 Opplæringsmodell for hovudmodellen for yrkesfaglege programområde i Kunnskapsløftet

23 Prosjekt til fordjuping På vg1 og vg2 i alle yrkesfaglege utdanningsprogram Elevar skal arbeide med fagplanar for lærefag 1. og 2. år i skole Lokale, individuelle læreplanar eleven kan påverke kva kompetansemål som skal brukast Skolen sitt ansvar verksemder/bransjar kan lage opplæringsplaner i samarbeid med skolen Kan også velje programfag frå studieførebuande program i staden for praksis

24 Prosjekt til fordjuping Overordna formål Tilpassa opplæring ut frå elevane sine føresetnadar, evner og interesser Moglegheit for praksis i arbeidslivet allereie frå første år på vidaregåande skole Hindre feilval betre gjennomstrømminga Samarbeid skole arbeidsliv Gi moglegheit for små og verneverdige fag

25 Eksempel på tilbodsstruktur for utdanningsprogram Elektrofag Gult = skole, grønt = opplæring i bedrift, blått = yrkeskompetanse med eller utan fag-/sveinebrev

26 Påbygging til studiekompetanse

27 Påbygging til generell studiekompetanse Norsk: 281 timar Matematikk: 140 timar Naturfag: 84 timar Historie: 140 timar Kroppsøving: 56 timar Programfag frå studiespesialisering: 140 timar Mykje teori, viktig å vere klar over om nokon vel yrkesfag med påbygging som alternativ veg til studiekompetanse Vanskeleg å oppnå spesiell studiekompetanse

28 Val og fleksibilitet Kryssløp mellom utdanningsprogram Valfrie programfag studieførebuande Prosjekt til fordjuping (PTF) yrkesfag Valfrie programområde men ikkje rett til å komme inn på førsteval Påbyggingskurs til generell studiekompetanse for yrkesfagelevar Skoleår i utlandet

29 Skoleår i utlandet Kan ta vg1 og/eller vg2 i utlandet. Reglar for godkjenning Udir (Vedlegg 1, ) Hordaland: Askøy vgs., Knarvik vgs., Voss vgs. og Øystese gymnas Ikkje høve til å få norsk vitnemål med vg3 i utlandet Reglar for utveksling på yrkesfag skal komme

30 Val får konsekvensar for moglegheiter seinare Framandspråk dersom du ikkje har andre framandspråk frå grunnskolen får det konsekvensar om du vel studieførebuande program Matematikk val mellom praktisk og teoretisk matematikk bør tenkast gjennom alt på ungdomsskolen Mogleg å byte utdanningsprogram undervegs men ingen garanti

31 Nyttige lenkjer Info om vidaregåande opplæring: Udir (fag- og timefordeling samt tilbodsstruktur): Kunnskapsloftet Krav til studiekompetanse: Andre framandspråk: Forskrift om opptak til høgare utdanning: Andre:

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Velkommen )l foreldremøte

Velkommen )l foreldremøte Velkommen )l foreldremøte Informasjon i forbindelse med valg av programfag Vg2 2012-2013 På defe møtet: Generell info rundt fag)lbudet Info om fagvalget Programfagene Matema)kk Eksempler på fagkombinasjoner

Detaljer

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13 Videregående opplæring Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må tas ut i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 SPRÅKFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 REALFAG GREÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer