Elevers fagvalg i videregående opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevers fagvalg i videregående opplæring"

Transkript

1 Elevers fagvalg i videregående opplæring Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen av Kunnskapsløftet. Et utvalg av tallene presenteres også i Skoleporten, under innholdsområdet Skolefakta. Privatister, lærlinger og elever på utenlandsskoler er ikke inkludert i tallene; det er heller ikke elever registrert på studieretninger fra Reform 94 eller på alternativ opplæring. I tillegg vil det være elever som er registrert som elever i SSBs registre, men som ikke er registrert med noen av fagene som omtales her. Disse er utelatt fra denne analysen, og dette medfører at summen av elevtallet i noen tilfeller avviker fra SSBs statistikk. Kunnskapsløftet ble gradvis innført i videregående opplæring; først på Vg1 i 2006, deretter på Vg2 i 2007, og til slutt på Vg3 i Dette betyr at det er en overlapping mellom Kunnskapsløftet og Reform 94 de to første årene. Faginndelingen og valgmulighetene i de to reformene er ikke alltid direkte sammenlignbare, noe som gjør det vanskelig å gi eksakte tall for elevenes fagvalg disse to årene. Dette betyr også at det er for tidlig å si noe om trender ennå. Et fåtall elever er registrert på Reform 94-fag også i , men disse er ikke inkludert i denne analysen. For fag med få elever er det ikke aktuelt å vurdere endringer fra ett år til neste. Fag som ikke har registrert noen elever i perioden det rapporteres på, er ikke med i tabellene. Oppsummering Antallet elever på en del programfag på Vg3 studiespesialisering er lavere enn antallet som startet med faget på Vg2. Særlig gjelder dette fysikk, hvor en tredjedel av elevene velger å ikke fortsette fra fysikk 1 til fysikk 2. Det er få elever som tar teoretisk matematikk som fellesfag på Vg2 dette skyldes blant annet at mange av de aktuelle elevene velger programfag i matematikk i stedet. Det er noe usikkerhet i tallene for fremmedspråk, grunnet feilkodinger. Vi kan allikevel se at det er få elever som velger programfag fremmedspråk. De største fremmedspråkene, utenom engelsk, er spansk, tysk og fransk. På de yrkesfaglige utdanningsprogrammene viser elevtallene relativt stor stabilitet etter innføringen av Kunnskapsløftet. Innen helse og sosialfag var helsearbeiderfaget det største programområdet på Vg2 målt i antall elever, både i og Programområdet er i vekst og hadde en økning i antall elever på 17 prosent fra til Antall elever på Vg2 utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk har økt noe til tross for en generell nedgang i bransjen. Alle programområdene innen Vg2 bygg- og anleggsteknikk har hatt en liten økning i antall elever fra til

2 Utdanningsprogram Høsten 2008 var det elever i videregående opplæring. Av disse var det elever som fikk alternativ opplæring. Tabellen nedenfor viser at det var en nedgang i elevtallet fra til for Vg1, mens det var en økning for Vg2. 46 prosent av elevene som begynte på første trinn i videregående opplæring høsten 2008, begynte på et studieforberedende utdanningsprogram. Av tabellen går det også fram at antall elever som velger et studieforberedende utdanningsprogram, øker på Vg3. Det må ses i sammenheng med at mange ved de yrkesfaglige utdanningsprogrammene velger å ta påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2. Antall elever med yrkesfaglig utdanningsprogram synker vesentlig fra Vg2 til Vg3, fordi de fleste av elevene på yrkesfag enten begynner som lærlinger eller går over til påbygging til generell studiekompetanse etter å ha fullført Vg2. Fordelingen av elever på utdanningsprogram og nivå i videregående opplæring, til Grunnkurs/Vg1 VKI/Vg2 VKII/Vg3 Studieforberedende Yrkesfaglig Studieforberedende Yrkesfaglig Studieforberedende Yrkesfaglig Kilde: SSB/Utdanningsspeilet 2008 På Vg1 var det skoleåret flest elever på utdanningsprogram for studiespesialisering ( elever), og 45 prosent gikk på studieforberedende utdanningsprogrammer (elever i alternativ opplæring er ikke inkludert i beregningen). Blant de yrkesfaglige utdanningsprogrammene var det flest elever på helse- og sosialfag og teknikk og industriell produksjon. På Vg2 var det også flest elever på studiespesialisering, og 47 prosent gikk på studieforberedende utdanningsprogrammer (elever i alternativ opplæring er ikke inkludert i beregningen). I var det lavest elevtall på utdanningsprogrammene naturbruk, musikk, dans og drama og restaurant- og matfag. På Vg3 gikk elever på studiespesialisering (inkluderer her påbygging til generell studiekompetanse) og totalt 88 prosent på studieforberedende programmer (elever i alternativ opplæring er ikke inkludert i beregningen). Årsaken til det er at de fleste som tar yrkesfaglige programmer, går over til opplæring i bedrift etter Vg2. Av de yrkesfaglige programmene var det flest elever på medier og kommunikasjon. Det skyldes at mange som tar dette utdanningsprogrammet, ønsker studiekompetanse. Dette er også en mulighet innen naturbruk. Videre er det mange som tar yrkeskompetanse i skole på elektrofag, helse- og sosialfag og naturbruk. Det var færrest elever på restaurant- og matfag og bygg- og anleggsteknikk. Siden dette var det første året elevene på Vg3 følger den nye strukturen i Kunnskapsløftet, er det vanskelig å si noe om eventuelle endringer etter reformen. Men en kan slå fast at det er en forskyvning fra de yrkesfaglige til de studieforberedende utdanningsprogrammene. 2

3 Elever i videregående opplæring per 1. oktober 2008, etter utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 i skole Alle programmer Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering* Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Alternativ opplæring Andre tilbud** *Inneholder også påbygging til generell studiekompetanse på Vg3. **Omfatter tilbud som gir både yrkes- og studiekompetanse: helse- og sosialfag med allmennfag, naturbruk med allmennfag, elektrofag med allmennfag, bygg- og anleggsteknikk med allmennfag, teknikk og industriell produksjon med allmennfag. Kilde: SSB/Utdanningsspeilet 2008 Programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene På de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er mulighetene til valg av programfag begrenset, da alle elever må ta de felles programfagene som gjelder for det programområdet de har valgt på Vg2. Derfor omtales som hovedregel ikke valg av programfag på yrkesfag her, kun valg av programområder. Fagopplæringen omfatter normalt to års opplæring i skole (Vg1 og Vg2) og ett års opplæring (Vg3) fordelt over to års læretid i bedrift (hovedmodellen). Vi konsentrerer oss her om Vg2. Det finnes imidlertid utdanningsløp som avviker fra hovedmodellen. Noen har kun ett års opplæring i skole, og tre år i lære, såkalt særløp. Noen utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole i stedet for lære. Det er stor variasjon i elevtallet mellom de ulike programområdene på yrkesfagene. Noen programområder hadde ingen elever i perioden vi rapporterer på ( til ). Disse er ikke tatt med i tabellene. Et eksempel på et slikt programområde er smed. Helse og sosialfag Tabellen viser at det på Vg2 i var flest elever på helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Antall elever på helsearbeiderfag økte med 439 elever (17 prosent) fra til Tabellen viser også at andelen elever på barne- og ungdomsarbeiderfag gikk ned fra til sammenlignet med de andre programområdene på helse- og sosialfag. Fotterapi og ortopediteknikk og ambulansefag var de to programområdene med færrest elever på Vg2-nivå i

4 Det var i tilegg 399 elever som gikk på Vg3 helse- og sosialfag i skole. Disse fordeler seg på 165 elever som gikk på apotekteknikk, 122 på tannhelsesekretær og 52 på fotterapi. Programområder Vg2 helse- og sosialfag Ambulansefag 157 2, ,58 Barne- og ungdomsarbeiderfag , ,78 Fotterapi og ortopediteknikk 79 1, ,43 Helsearbeiderfag , ,36 Helseservicefag , ,99 Hudpleie 312 4, ,86 TOTAL , ,00 Teknikk og industriell produksjon Figuren viser at for utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon var det flest elever i som valgte produksjons- og industriteknikk. Antall elever som valgte dette programområdet steg med 20 prosent (314 elever) fra til Programområdet kjøretøy hadde også mange elever i elever eller 28 prosent av elevene innen teknikk og industriell produksjon valgte kjøretøy som programområde på Vg2. Programområder teknikk og industriell produksjon Arbeidsmaskiner 255 5, ,40 Bilskade, lakk og karosseri 378 8, ,31 Industriell møbelproduksjon 19 0, ,34 Industritekstil og design 12 0,26 - Kjemiprosess 342 7, ,98 Kjøretøy , ,50 Laboratoriefag 53 1, ,87 Maritime fag , ,78 Produksjons- og industriteknikk , ,57 Brønnteknikk 134 2, ,26 TOTAL , ,00 Bygg- og anleggsteknikk Tabellen viser at antall elever på de ulike programområdene på Vg2 bygg- og anleggsteknikk varierer mye. Et stort flertall av elevene går på programområdet byggteknikk. I tok 1 av 7 elever på Vg2 bygg- og anleggsteknikk programområdet byggteknikk. Programområdene med færrest elever i var treteknikk og overflateteknikk. 4

5 Programområder bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk 409 9, ,10 Byggteknikk , ,17 Klima-, energi- og miljøteknikk , ,95 Overflateteknikk 160 3, ,67 Treteknikk 59 1, ,10 TOTAL , ,00 Elektrofag På utdanningsprogrammet elektrofag er det på Vg2-nivå flest elever som valgte programområdet elenergi elever valgte elenergi som programområde i ; det var over halvparten av elevene på elektrofag. Alle programområdene på elektrofag fikk flere elever i enn i bortsett fra kulde- og varmepumpeteknikk som hadde uendret elevtall. Programområder elektrofag Automatisering , ,28 Data og elektronikk , ,60 Flyfag 79 2, ,20 Kulde- og varmepumpeteknikk 79 2, ,95 Elenergi , ,97 TOTALT , ,00 Medier og kommunikasjon Vg2 medier og kommunikasjon har kun ett programområde, medier og kommunikasjon. Det var 2908 elever som var registrert på Vg2 medier og kommunikasjon i , en økning på 9 prosent (244 elever). I tillegg var det i elever som var registrert med fag fra studieforberedende Vg3 innen medier og kommunikasjon og 30 elever som tok mediedesign på Vg3. De fleste elevene på medier og kommunikasjon ser ut til å velge studieforberedende Vg3 fordi det er vanskelig å få læreplass. Programområder Vg2 medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Design og håndverk Antall elever innen design og håndverk steg med 6 prosent fra til Det er to programområder innen design og håndverk som skiller seg ut med flest elever. Det er frisør og interiør og utstillingsdesign. Disse programområdene hadde henholdsvis 923 og 856 5

6 elever i Vi merker oss at det er nesten like mange elever som tar interiør og utstillingsdesign som det er elever som tar frisør. 70 prosent av elevene på utdanningsprogrammet design og håndverk går på disse to programområdene. Programområder design og håndverk Aktivitør 75 3, ,35 Båtbyggerfag ,56 Blomsterdekoratør 176 7, ,94 Børsemaker 7 0,30 - Design og duodji - 9 0,36 Design og gullsmedhåndverk 29 1, ,15 Design og tekstil , ,72 Design og trearbeid 119 5, ,51 Frisør , ,82 Interiør og utstillingsdesign , ,14 Pianostemming og pianoteknikk 3 0,13 4 0,16 Ur- og instrumentmaker 9 0,38 7 0,28 TOTAL , ,00 Service og samferdsel Alle programområdene innen service og samferdsel hadde en liten økning i antall elever fra til For utdanningsprogrammet service og samferdsel var det på Vg2 flest elever i som valgte programområdet salg, service og sikkerhet. Programområdet IKT-servicefag var det nest mest populære programområdet. Programområder service og samferdsel IKT-servicefag , ,39 Reiseliv , ,80 Salg, service og sikkerhet , ,94 Transport og logistikk , ,87 TOTALT , ,00 Restaurant og matfag Antall elever på Vg2 på utdanningsprogram for restaurant og matfag har gått ned fra til Nedgangen var størst i prosent for matfag. Det var i flest elever på Vg2 som valgte programområde kokk- og servitørfag, 76 prosent. 6

7 Programområder restaurant og matfag Matfag , ,21 Kokk- og servitørfag , ,79 TOTALT , ,00 Naturbruk Naturbruk, som er det minste yrkesfaglige utdanningsprogrammet, hadde en vekst i antall elever på Vg2 fra til på 13 prosent (165 elever). Alle programområdene på Vg2 hadde økning i antall elever. Det var flest elever på Vg2 som valgte landbruk og gartnernæring, 595 elever. Det nest største programområdet innen naturbruk var heste- og hovslagerfaget, som om lag en av fire elever på naturbruk valgte i Programområder naturbruk Akvakultur 83 6, ,15 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag , ,63 Fiske og fangst 87 6, ,65 Heste- og hovslagerfag , ,14 Landbruk og gartnernæring , ,39 Reindrift 9 0, ,81 Skogbruk 61 4, ,23 TOTALT , ,00 Programområder i de studieforberedende utdanningsprogrammene Av de elevene som i dette datamaterialet var registrert på de tre studieforberedende utdanningsprogrammene i , var det som gikk på studiespesialisering (3409 med og uten formgivning), som gikk på idrettsfag, og 6057 på musikk, dans og drama. I tillegg kommer 9302 elever på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, 2001 elever på studieforberedende Vg3 medier og kommunikasjon og 414 elever på studieforberedende Vg3 naturbruk. Av de elevene som var registrert på utdanningsprogram for studiespesialisering på Vg2 var det flest elever på programområde for språk, samfunnsfag og økonomi, med over halvparten av elevene. Formgivingsfag var klart minst. Programområder Vg2 studiespesialisering Antall Andel Formgivingsfag ,5 Realfag ,3 Språk, samfunnsfag og økonomi ,4 7

8 Av de 2025 elevene som var registrert på utdanningsprogram for musikk, dans og drama på Vg2 var det klart flest på programområde for musikk, 1182 elever (58 prosent). Programområder Vg2 musikk, dans og drama Antall Andel Musikk ,4 Dans ,3 Drama ,9 Utdanningsprogram for idrettsfag er ikke inndelt i programområder på Vg2 og Vg3. Programområde for realfag De største programfagene innen programområde for realfag er matematikk, fysikk og kjemi, fulgt av biologi og informasjonsteknologi. Noe mindre er fagene teknologi og forskningslære og geofag. For de to sistnevnte er det flere elever som velger X-varianten av faget, med 84 årstimer, enn de ordinære 140-timersfagene. X-varianten skal i hovedsak brukes av elever som har valgt programfag matematikk på Vg2 i stedet for fellesfaget matematikk Vg2T/P, slik at de får tilstrekkelig timetall (se nedenfor). Alle realfagene som bygger på et tilsvarende fag på lavere nivå (fysikk 2, kjemi 2, matematikk R2 og matematikk S2) opplever en viss nedgang i elevtallet fra nivå 1 til nivå 2. Størst nedgang er det fra fysikk 1 til fysikk 2, hvor en tredel av elevene velger å ikke fortsette med faget på Vg3. På kjemi er det en fjerdedel som velger bort faget mellom Vg2 og Vg3, mens en femtedel av elevene forsvinner i overgangen fra nivå 1 til nivå 2 på matematikkfagene. En del elever tar fag på nivå 1 når de går på Vg3. Dette gjelder for eksempel 701 av elevene på fysikk 1. Dette kan være elever som tar faget om igjen, eller elever som tar faget i tillegg til de fagene de har fordypning i. For noen av nivå 1-fagene er det derfor vanskelig å si om veksten fra til er reell. Ser vi bare på antallet elever på Vg2 på disse fagene, viser det seg at matematikk S1 og teknologi og forskningslære 1 er de eneste fagene med en vesentlig økning, med henholdsvis 35 og 28 prosent økning i elevtallet fra til

9 Programfag innen realfag Biologi Biologi Fysikk Fysikk Geofag X Geofag Geofag Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Kjemi Kjemi Matematikk X Matematikk R Matematikk R Matematikk S Matematikk S Teknologi og forskningslære X Teknologi og forskningslære Teknologi og forskningslære En nærmere titt på matematikkfaget viser at det er flere elever som velger den praktiske (P) enn den teoretiske (T) varianten av fellesfaget matematikk på Vg1 og Vg2. Dette gjelder særlig elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. En svært stor andel av elevene som var registrert på matematikk Vg1T yrkesfaglig skoleåret gikk på utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama, til sammen 80 prosent av elevene på faget. Dette er feilregistreringer, og det kan skyldes at de studieforberedende og de yrkesfaglige elevene på mange skoler ble undervist sammen. På de studieforberedende utdanningsprogrammene er den praktiske og den teoretiske varianten mer likt fordelt på Vg1, men på Vg2 er den praktiske varianten klart størst. Fellesfaget matematikk er avsluttende på Vg1 for yrkesfagelevene. Elevene på studieforberedende utdanningsprogram kan på Vg2 velge enten å fortsette med fellesfaget, eller i stedet ta programfag i matematikk. Dette er antakelig noe av forklaringen på at så få elever tar den teoretiske matematikkvarianten på Vg2. Mange av de aktuelle elevene har i stedet valgt programfaget. Det høye antallet elever på Vg3 som tar matematikk Vg2P består nesten utelukkende av elever på påbygging til generell studiekompetanse, studieforberedende Vg3 medier og kommunikasjon og studieforberedende Vg3 naturbruk. Fellesfag matematikk Vg1 Vg1 Vg2 Vg1 Vg2 Vg3 Matematikk Vg1P Matematikk Vg1T Matematikk Vg2P Matematikk Vg2T Blant de elevene som velger programfaget matematikk på Vg2 og/eller Vg3 er det flere som velger matematikk for realfag (R) enn matematikk for samfunnsfag (S). Det er i hovedsak 9

10 elever på programområde for realfag som velger realfaglig matematikk, mens det er mer likt fordelt mellom programområde for realfag og programområde for språk, samfunnsfag og økonomi på den samfunnsvitenskapelige matematikken. I tillegg er det en del elever fra andre utdanningsprogram som velger programfag i matematikk, flest fra de studieforberedende utdanningsprogrammene idrettsfag og musikk, dans og drama. Programfag matematikk Vg1 Vg1 Vg2 Vg1 Vg2 Vg3 Matematikk X Matematikk R Matematikk R Matematikk S Matematikk S Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Fremmedspråk De klart største fremmedspråkfagene er spansk, tysk og fransk. I neste rekke kommer italiensk med 367 elever, russisk og nordsamisk med 117 og mandarin med 101. De fleste elevene er registrert på fellesfag, kun et fåtall tar programfag i språk. Henholdsvis 802, 176 og 246 elever var registrert på programfag i spansk, tysk eller fransk i Tallene for elevers valg av fremmedspråk må anses som usikre og omtrentlige. På grunn av omfattende feilrapportering av språkkoder for Kunnskapsløftet for vises ingen tall for dette året. Overlappet mellom Reform 94 og Kunnskapsløftet, samt fortsatte tilfeller av feilkoding de neste to årene, gjør at også de øvrige tallene må betraktes som usikre, og det er ikke mulig å si noe om trender i valg av språk ennå. Det er viktig at eventuelle feilkodinger rettes opp på skolene, for å unngå feil føring av kompetansebevis og vitnemål. Et antall elever er fjernet fra statistikken på grunn av det vi har identifisert som feilkoding (227 elever i og 39 i ; disse var registrert med fellesfag i sørsamisk eller lulesamisk, men skulle sannsynligvis hatt programfag tysk eller spansk). Hvor stort omfang feilkodingen har utover dette er ikke kjent. Fremmedspråk (fellesfag og programfag) Reform 94 Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet Spansk Tysk Fransk Engelsk Fellesfaget engelsk har samme læreplan for studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, men tas normalt over ett år på studieforberedende og to år på yrkesfag. En del elever på yrkesfag er allikevel registrert på den ettårige engelskvarianten, se tabellen. I var det 7 prosent av elevene på faget som gikk på yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er derimot få elever på studieforberedende program som er registrert på den toårige engelskvarianten. 10

11 Engelsk for Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Idrettsfag Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant- og matfag Studiespesialisering med formgiving Studieforberedende Vg3 Medier og kommunikasjon Studieforberedende Vg3 Naturbruk Språk, samfunnsfag og økonomi (Studiespesialisering Vg2) Realfag (Studiespesialisering Vg2) Service og samferdsel Studiespesialisering Vg Teknikk og industriell produksjon Sum alle utdanningsprogram Programfaget engelsk i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi på studiespesialisering består av tre separate fag: Internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur. Samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur kan tas uavhengig av hverandre og bygger hver for seg på internasjonal engelsk. Mens det var 6722 elever som tok internasjonal engelsk på Vg2 i , var det bare 5233 elever som fortsatte på samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur året etter, det vil si en nedgang på 22 prosent. Programfag engelsk Alle Vg1 Vg2 Vg3 Alle Vg1 Vg2 Vg3 Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Engelskspråklig litteratur og kultur Reiseliv og språk 481 elever tok faget reiseliv og språk i av elevene gikk på Vg2, 272 på Vg3. Kommunikasjon og kultur Dette programfaget i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi på studiespesialisering består av tre separate fag. Kommunikasjon og kultur 2 og 3 kan tas uavhengig av hverandre og bygger hver for seg på kommunikasjon og kultur 1. Mens 884 elever tok kommunikasjon og kultur 1 på Vg2 i , var det bare 798 elever som gikk videre til kommunikasjon og kultur 2 eller 3 året etter. 11

12 Kommunikasjon og kultur Alle Vg2 Vg3 Alle Vg2 Vg3 Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur Antikkens språk og kultur Svært få elever tar latin eller gresk. Gresk og latin Gresk Latin Latin Politikk, individ og samfunn Sosialkunnskap var det mest populære programfaget på fagområdet politikk, individ og samfunn i , tett fulgt av politikk og menneskerettigheter. Programfag for politikk, individ og samfunn Alle Vg1 Vg2 Vg3 Alle Vg1 Vg2 Vg3 Sosialkunnskap Samfunnsgeografi Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter Økonomi Av de valgfrie programfagene innen økonomi var det markedsføringsfagene som hadde flest elever. Det gikk i elever på markedsføring og ledelse 1 og 3061 elever på markedsføring og ledelse 2. Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 skiller seg ut ved å ha færre elever enn de andre programfagene i Tabellen viser at det har vært noe bortvalg i overgangen mellom Vg2 og Vg3 på fagene som bygger på tilsvarende fag på lavere nivå (entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2, markedsføring og ledelse 1 og 2 og samfunnsøkonomi 1 og 2). Størst nedgang i elevtallet fra Vg2 til Vg3 er det fra samfunnsøkonomi 1 til samfunnsøkonomi 2 hvor omkring 15 prosent av elevene ikke fortsetter med programfaget. 12

13 Programfag for økonomi Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 Vg1 Vg2 Vg3 Vg1 Vg2 Vg Økonomistyring Økonomi og ledelse Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi Programområde for formgivingsfag Programområde for formgivingsfag har felles- og valgfrie programfag. De valgfrie programfagene for formgivingsfag er visuell kultur og samfunn, scenografi og kostyme, trykk og foto og samisk visuell kultur. Trykk og foto er det valgfrie programfaget med flest elever. Omkring 530 av elevene på trykk og foto kommer fra andre programområder, hovedsakelig språk, samfunnsfag og økonomi, påbygging til generell studiekompetanse og realfag. Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for formgivingsfag Alle Vg1 Vg2 Vg3 Alle Vg1 Vg2 Vg3 Visuell kultur og samfunn Scenografi og kostyme Trykk og foto Samisk visuell kultur Musikk, dans og drama Musikk, dans og drama har ett fellesfag på Vg1 og er inndelt i tre utdanningsprogrammer på Vg2 og Vg3: programområde for musikk, programområde for dans og programområde for drama. Musikk har flest elever av de tre programområdene. For en detaljert oversikt over elevtall for de valgfrie programfagene på alle de tre programområdene viser vi til tabellene under. Valgfrie programfag spesielt utviklet for drama Alle Vg1 Vg2 Vg3 Alle Vg1 Vg2 Vg3 Teaterproduksjon fordypning Teaterproduksjon fordypning Teaterensemble

14 Valgfrie programfag spesielt utviklet for dans Alle Vg1 Vg2 Vg3 Alle Vg1 Vg2 Vg3 Scenisk dans fordypning Scenisk dans fordypning Danseteknikker Bevegelse Valgfrie programfag spesielt utviklet for musikk Alle Vg1 Vg2 Vg3 Alle Vg1 Vg2 Vg3 Musikk fordypning Musikk fordypning Lytting Idrettsfag Idrettsfag er ikke delt inn i ulike programområder på Vg2 og Vg3. Elever på idrettsfag skal ha de felles programfagene fra eget utdanningsprogram, og skal i tillegg velge tre programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene. Av de valgfrie programfagene fra eget utdanningsprogram var det i flest elever som tok toppidrett 1 (4 035 elever) og breddeidrett 1 (3 767 elever). Det er en del elever fra andre utdanningsprogram som velger idrett programfag som valgfag/tileggsfag. Dette er først og fremst elever fra studiespesialisering, innen programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Det valgfrie programfaget friluftsliv er et eksempel på dette. På friluftsliv 1 er det flere elever fra andre utdanningsprogram enn idrett. 319 av 606 elever går ikke på utdanningsprogrammet idrettsfag. Også friluftsliv 2 har en stor andel elever som ikke på idrettsfag. Programfagene breddeidrett 1 og 2 og toppidrett 1, 2 og 3 har mange elever fra andre utdanningsprogrammer. Toppidrett 1 har for eksempel elever som ikke har idrett som utdanningsprogram. For idrettsfag er det vanskelig å si noe om bortvalg av programfag fra Vg2 til Vg3 ut fra disse dataene, fordi så mange elever på andre utdanningsprogram velger programfag fra idrett som valgfag eller tilleggsfag. Valgfrie programfag for idrettsfag Vg1 Vg2 Vg3 Vg1 Vg2 Vg3 Vg1 Vg2 Vg3 Toppidrett Toppidrett Toppidrett Breddeidrett Breddeidrett Breddeidrett Friluftsliv Friluftsliv Lederutvikling Lederutvikling

15 15

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Bergeland videregående skole Helse og oppvekstfag 27,9 Kunst, design og arkitektur 32 Barne og ungdomsarbeider 34,4 Helsearbeiderfag 25,6 Helseservicefag 20 Kunst, design og arkitektur Apotekteknikk 22,2

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2014,2015,2016,2017 og 2018 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.4 Yrkesfaglige utdanningsprogram Yrkesfaglig videregående opplæring består normalt av to år i skole og

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske.

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. Dale vidaregåande 1 2 31 20 1 30 36 1 13 26 2 1 15 10 1 30 23 1 12 4 3 Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 10 vg3 1 30 27 9 191 156 Eid vidaregåande 1 Design og håndverk 2 30 18 2 30 34 2 61 48

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2012/2013

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2012/2013 Publisert 8. mars 2013 Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2012/2013 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Val av utdanningsprogram... 3 Kjønnstypiske utdanningsval... 4 Programområda

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2018 3. Videregående opplæring 3.1 Tilbudsstruktur «Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Foreldremøte 22. og 24. januar.

Foreldremøte 22. og 24. januar. Foreldremøte 22. og 24. januar. Informasjon om videregående opplæring. Foto: Kjell Hansen Polarsirkelen videregående skolestudiestedene Mjølan, Moheia og Kongsvegen. 19.02.2018 2 Drømmeskolen Nærværsteam

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2015-2016 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 ** Det forutsettes at IKT brukes under eksamen. *Generelle hjelpemidler er: Læreplan, ordbøker, lommeregner, generelle vurderingsveiledninger. Organisering

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Velkommen til Polarsirkelen vgs

Velkommen til Polarsirkelen vgs Velkommen til Polarsirkelen vgs Kort om Polarsirkelen vgs Ca 1150 elever. Nærmere 300 ansatte. http://www.polarsirkelen.vgs.no/skolestart/velkomstbrosjyre/ Samlokalisering! Ferdigstilt høst 2015 Areal

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 08-09 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene viser

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Resultat førsteinntak 7. juli 2017

Resultat førsteinntak 7. juli 2017 Resultat 7. juli 07 Oversikt over antall inntatte til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen. mars. Tallene i kolonnen

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-32 Lillehammer, 7. mai Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 07.05. A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren.

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren. til videregående skoler i Oppland 07-08 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

MULIGE LØSNINGER VED INNFØRING AV NY YRKESFAGLIG TILBUDSSTRUKTUR I TROMS

MULIGE LØSNINGER VED INNFØRING AV NY YRKESFAGLIG TILBUDSSTRUKTUR I TROMS MULIGE LØSNINGER VED INNFØRING AV NY YRKESFAGLIG TILBUDSSTRUKTUR I TROMS Høringsfrist 12.juni 2019 Høringsutkast Utdanningsdirektoratet har gjennomgått alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og overleverte

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr ST Spes.u liten gr H,. år Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Eksamensplan ORN høst 2013

Eksamensplan ORN høst 2013 Eksamensplan ORN høst 213 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 15 16 17 18 19 2 21 22 23 2 25 26 27 28 29 3 31 32 33 3 35 36 37 38 39 1 2 3 5 Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde U Nivå E tide

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Eksamensplan ORN vår 2014 uten ansvar (2).xlsx

Eksamensplan ORN vår 2014 uten ansvar (2).xlsx Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ ProgramoUTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggna VG2 4 05.mai 0 ADI2002 Drift og vedlikehold Anleggsgartner-

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Mus/dans/drama,musikk Restaurant- og matfag Arbeidsmaskiner IKT-servicefag Kjøretøy Kokk- og servitørfag

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 24.11.2010 Vår referanse: 2009/343 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 5 2010 Dato: 9. desember

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Hovseter skole, 10. september 2015 Tord Reine Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole 1 Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva er jeg god til? Hva er viktig

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

Kode Fag Program UTP Tid Dato 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 5 mai 7 mai 11 mai 4 mai 6 mai

Kode Fag Program UTP Tid Dato 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 5 mai 7 mai 11 mai 4 mai 6 mai Kode Fag Program UTP Tid Dato ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA 4 4 mai ADI2002 Drift og vedlikehold Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA 4 6 mai AKT2001 Aktiviseringsfag Aktivitør

Detaljer

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde UTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA VG2 4 26.nov ADI2002 Drift og vedlikehold

Detaljer

SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL. Nord-Østerdal videregående skole. Primærsøkere eget fylke m/ungd.rett. Programområde.

SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL. Nord-Østerdal videregående skole. Primærsøkere eget fylke m/ungd.rett. Programområde. SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag Bygg- og anleggsteknikk ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer