Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2"

Transkript

1 Rolf Lystad Oklavegen Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Høyring 1 synte at eksisterande skulestruktur mest truleg vert vidareført for framtida. Det vil seie at Ørsta vidaregåande skule framleis skal eksistere. Eg reknar med at ny Ørsta vidaregåande skule vert laga og planlagt på beste måte. Men eg vil likevel gjere merksam på nokre moment. Om plassering 1) Utdanning er investering. Det er lite framtidsretta å sjå på utdanning og skulebygging som ei utgift som skal reduserast så mykje som råd er. Ein ungdom som kjem inn i NAV-systemet er svært dyr for samfunnet. Klarer vi å lage skular og utdanningssystem som reduserer talet på NAV-brukarar med berre ein for året, vil vi spare samfunnet for store utgifter. Nokre få kroner ekstra i skuleinvestering og investering i tilbod vil då syne seg å vere svært fornuftig. 2) På skulen skal elevane lære og trivast. Og helst bør elevane lære og trivast så godt som råd er. Då blir investeringa i utdanning den beste og samfunnsnytten blir den beste. Har ein desse to tinga i tankane, er eg viss på at det vert avgjort at ny Ørsta vidaregåande skule skal settast opp på den nye tomta kommunen har tenkt til dette formålet.

2 Om tilbod på ny skule Å lage skular for små er lite lurt. Borgund vidaregåande skule vart for liten straks den var ferdig. Eg vonar ein har lært nok til at dette ikkje skjer i Ørsta. Ny skule må ha plass til alle dei tilboda som Ørsta vidaregåande skule har i dag, og det må vere lett å utvide med nye tilbod. Til dømes anleggsmaskinførar kan fort verte eit aktuelt tilbod i Ørsta, og då er plass bra å ha. Dei fleste framtidige yrke er ikkje påtenkte enno. Den nye skulen må ha nok plass til slik opplæring og. Restaurant- og matfag har dårleg søking akkurat no, og det vert sådd tvil om dette tilbodet bør eksistere både i Ørsta og i Herøy. Rektor Roger Fylling har eit glimrande forslag til korleis tilbodet på begge stadane kan utviklast slik at ein kan halde fram med det både i Ørsta og i Herøy. Han vil spisse utdanninga i Ørsta mot institusjon og utdanninga i Herøy mot offshore. Dette må prøvast ut skikkeleg før ein prøver å spare nokre få kroner på å fjerne tilbodet frå ein av skulane. Det vert og sådd tvil om ein skal tilby Bygg- og anleggsteknikk både i Ørsta og i Herøy for framtida. Skal eit av tilboda ofrast for å spare nokre kroner, er det lett å syne til at Ørsta har det suverent største fagmiljøet i bransjen og difor må ha tilbodet. Likevel meiner eg at ein må tenke lenger enn å spare nokre få kroner. Eksisterer i det minste VG1- tilbodet på begge skulane, vil dette heilt sikkert føre til at fleire elevar satsar på slik utdanning. Som skrive på førre sida; kvar einaste elev vi bergar unna eit tilvære i NAV vil vere mykje meir verd enn dei få kronene som vert spart om ein legg ned tilbodet i Herøy eller Ørsta. Konklusjonen min er at Ørsta må få eit nytt skulebygg på tomta kommunen har avsett til dette. Og at det nye bygget vert dimensjonert på ein god og framtidsretta måte. Å fjerne eit kurs eller to for å spare pengar på nybygget er ikkje framtidsretta. Vi må tenke investering når vi tenker utdanning. Har ein dette klart, vil prosess og vedtak i denne saka bli noko ein kan vere stolt av i mange år framover Rolf Lystad tillitsvald for SL på Ørsta vidaregåande skule ( på dei neste sidene er uttalen min til Høyring 1 )

3 Aller først vil eg minne om kva som skal gå føre seg i ein skule: I ein skule skal elevane lære og dei skal trivast. Alt anna er uvesentleg. Lagar ein skular der læringa eller trivselen vert ringane enn den kunne verte, då har ein gjort feil. Underteikna har vore lærar sidan Dette skrivet er berre om Ørsta og Volda. Ulstein og Herøy vil eg ikkje meine noko om. At vi må ha vidaregåande skular på begge sider av Eiksundsambandet, trur eg at alle har innsett no. Lang skuleveg og mykje skuleskyss fører ikkje til trivsel for elevane. 1. Alternativ for framtidig skulestruktur eller på norsk: Kvar skal skulane vere? For Volda og Ørsta er det tre måtar: a) Felles skule for Volda og Ørsta plassert i Volda b) Felles skule for Volda og Ørsta plassert i Ørsta c) Slik det er i dag, med skule i Volda og skule i Ørsta a) Ein skule må alltid vere laga slik at elevane kjenner at dette er min skule. Alle klasserom, verkstader, kontor og fellesrom må vere slik at dei er lette å nå for alle. Ørsta vidaregåande skule, slik den er i dag, er eit godt døme på korleis ein kan gjere dette på feil måte. Det er mange hundre meter mellom bygningane, og det er få av elevane som reknar alt som ein skule. For Volda vidaregåande skule har arkitekten brukt mykje tid på å presse inn Volda vgs og Ørsta vgs på same tomta. Han har til og med laga parkeringskjellar for å få plass.

4 Teikninga kalla Alternativ 2A/2B - Situasjon (U1) syner at dette ikkje vert ein felles skule. Det vert i staden ein eksisterande skule med ein ny skule ved sidan av. Elevane vil ikkje kjenne at alt dette er min skule. Det er svært lite plass til utviding på tomta. Skulle ein til dømes starta kurs for anleggsmaskinførar, vil det ikkje vere plass til dette. Det er mulig arkitekten vil syne kor galt det kan verte på denne tomta. Det har han klart på ein god måte.

5 b) Vert ein felles skule for Volda vgs og Ørsta vgs i staden sett opp i Ørsta, vil det vere lett å lage den slik at dette vert min skule for alle elevane. Tomta er stor nok til alle slag arkitektoniske krumspring, og sidan ein kan starte med blanke ark, er det lett å planlegge og bygge ein skule der alle elevane kjenner seg likeverdige og får lik eigarskap til skulen. Tomta i Ørsta er meir enn stor nok, og den er flat. Dette kan gi eit glimrande resultat. Det som ikkje er så perfekt for Ørsta, er at elevane må krysse ein veg for å kome til idrettshallen. Dette er ingen genistrek av planleggarane i Ørsta, men idrettshallen er ikkje der enno, så dette kan ein endre til det betre.

6 c) Elevar skal trivast. Etter mitt syn blir ein felles skule for Volda og Ørsta for stor. Med så mange elevar vil den enkelte elev verte meir usikker og meir anonym. Det finnast mykje forsking som syner ulempene med store skular. Det er mange år sidan USA tok til å dele opp store skular slik at ein fekk mindre einingar. Fylkesutdanningssjefar, rektorar og politikarar snakkar alle varmt om stordriftsfordelane det er med store skular og store fagmiljø. Dei snakkar ikkje varmt om kor mykje betre elevane trivst på store skular, for det gjer dei ikkje. Fylkesutdanningssjefar, rektorar og politikarar drøymer også om desse store skulane. Eg meiner det bør bli med draumen. Ein felles skule for Volda vgs og Ørsta vgs vert for stor. Ørsta vidaregåande skule og Volda vidaregåande skule bør difor fortsette som to skular. Ny Ørsta vidaregåande skule bør difor bli det ferdig planlagde resultatet denne skissa syner oppstarten på. Ein har blanke ark, og det er ingenting som hindrar ei optimal løysing.

7 2. Lokalisering av studieprogram og programområde. I planane for ny skulestruktur må utgangspunktet vere at ein prøver å ta vare på dei tilboda skulane har i dag. Vert det dårleg søking over fleire år, må ein sjølvsagt sjå om det vil gi betre læring og betre trivsel for elevane om eit tilbod som er på to skular vert samla på berre ein skule. For Ørsta vgs og Herøy vgs har byggfag vorte trekt fram som aktuelt å sjå på. Det er ikkje vanskeleg å sjå at fagmiljøet og avtalene med næringslivet er betre i Ørsta enn i Herøy, så ei slik samanslåing må i så fall føre til at faget vert lokalisert berre i Ørsta. Uansett må ein tenkje seg godt om før noko slikt vert gjort. Byggebransjen har endeleg innsett at dei skaut seg sjølv i foten då dei tok inn hordar av ufaglærte frå utlandet for å få ned kostnadane. Alle reklamasjonane har lært bransjen at dette ikkje var så lurt likevel. Etter kvart vil fleire og fleire slutte å bruke utfaglærte frå utlandet. Då vil yrket sin status stige, og elevane vil melde seg. Sjå I år er det også få som vil lære seg å lage mat, og dette kan og føre til dårleg nattesøvn for enkelte rektorar. På alle TV-kanalar har vi program som syner at kokkeyrket er stressande og at ein får sparken for den minste ting. Det er faktisk dei som trur at kokkeyrket har andre reglar for tilsetting og oppseiing enn elles i samfunnet. Kanskje er dette ein grunn til at få vil lære matlaging? Slike tankar skal vi legge bort no. I denne prosessen er det ikkje pessimismen og redsle for at det vert for få elevar som skal vere fokus. Ein kronisk nedgang på elevtalet til enkelte kurs kan ein takle når ein verkeleg ser at den er kronisk. No må ein sjå framover og sjå kva som kan dukke opp av nye utdanningsvegar. For Ørsta vidaregåande skule er det lett å sjå for seg at anleggsmaskinførar, kjøleteknikk og bilelektro er aktuelt for framtida. Vi har eit stort anleggsfirma i bygda, varmepumper treng service og det blir fleire og fleire elektriske bilar og ladestasjonar.

8 3. Innspel og argumentasjon i høve tomt, buss og idrettshall Tomta Ørsta kommune har sett av til vidaregåande skule er glimrande å bygge på. Den er flat og den er meir enn stor nok. Kvar bussane skal stoppe, er det opptil gode planleggarar å avgjere. Etterpå vert vegar og busslommer laga slik dei vil. Konklusjon: Ørsta vidaregåande skule og Volda vidaregåande skule bør i framtida eksistere som to skular. I Ørsta må ein bygge nytt på den ledige tomta som er regulert til ny vidaregåande skule. Fylkeskommunen kan då syne kva den får til med blanke ark. Hugsar ein heile tida på det viktigaste, at i ein skule skal elevane lære og trivast, kan dette bli eit veldig godt resultat. Rolf Lystad tillitsvald for SL på Ørsta vidaregåande skule

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

SVAMPEN. Internavis for Volda vidaregåande skule - NR: 1 oktober 2008. Kunnskapsministeren: LOVAR LØYSING. Kathrine i USA

SVAMPEN. Internavis for Volda vidaregåande skule - NR: 1 oktober 2008. Kunnskapsministeren: LOVAR LØYSING. Kathrine i USA SVAMPEN Internavis for Volda vidaregåande skule - NR: 1 oktober 2008 Kunnskapsministeren: LOVAR LØYSING Til trass for den lovfesta retten til læremiddel til same tid, og same pris som resten av Noreg,

Detaljer

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?

Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? Ulshav AS Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? 1 Innhald Bakgrunn... 3 Formål med rapporten... 3 Grunnlag og bakgrunn for utvikling... 3 Utbygging/ ombygging... 5 Delkonklusjon:... 5 Sentrumsavdeling...

Detaljer

Er det ART dei treng?

Er det ART dei treng? Er det ART dei treng? tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 21.02.2013 11:43:32 Ref.nr: WYIBGF Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring

Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Modellar for organisering av vidaregåande opplæring 2012-10-22 Rev. 0 Dato:22.10. 2012 Omtale: Prosjektrapport Utarbeidet TEKR Fagkontroll DL Godkjent DL Dette dokumentet

Detaljer

ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED

ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED Rapport Etne kommune Lokalsamfunn med MOT 2007-2010. BAKGRUNN: Kommuneplan for Etne: 2.2 Politikkområde oppvekst: Etne kommune skal vera ein attraktiv kommune for barn og

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

U.off. Høyringsbrev «Skole- og tilbodsstruktur for framtida - Skolebruksplan Hordaland fylkeskomune 2012-2025»

U.off. Høyringsbrev «Skole- og tilbodsstruktur for framtida - Skolebruksplan Hordaland fylkeskomune 2012-2025» HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr.2oUOlC^G Dok.nr /^ 9 FITJAR VIDAREGAANDE SKULE HORDALAND FYLKESKOMMUNE y^ukt, 2012 Arkivnr. 5 9 -To^" Saksh.3^H7^ Eksp. U.off. Høyringsbrev «Skole- og tilbodsstruktur for

Detaljer

-Innovativ innan maritim næring-

-Innovativ innan maritim næring- -Innovativ innan maritim næring- DELÅRSRAPPORT EID VIDAREGÅANDE SKULE 2014/15 Mentor: Endre Hjelle Eid VGS Ansvarlig lærar: Dag-Ståle Leivdal 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Innlending 4. Produkt 6. Økonomi 8.

Detaljer

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7 Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 4. - mai 2010 BIS Production Partner Meir side 3 Ewos Meir side 6 Det nye faget Meir side 7 E DETTE ER PRO Elkem Bremanger Lærling i gjenge Runar Eikenes (18) frå Førde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 4. - februar 2010 Eit spark i røvi... Meir side 3 Omveg til prosessfaget Meir side 4 Vil ha ny skilting framover Meir side 7 DETTE ER PRO Y-vegen funkar E Elkem Bremanger

Detaljer

Merknader til høringsnotat vedrørende eventuell nedlegging av Litlabø skole fra Aksjonsgruppa for Litlabø skule

Merknader til høringsnotat vedrørende eventuell nedlegging av Litlabø skole fra Aksjonsgruppa for Litlabø skule Merknader til høringsnotat vedrørende eventuell nedlegging av Litlabø skole fra Aksjonsgruppa for Litlabø skule Vi vil først presentere våre merknader kapittel for kapittel fram til og med kapittel 7.

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer

Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14. Godt folk!

Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14. Godt folk! Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14 Godt folk! Som teolog er eg van med at preika skal ta utgangspunkt i ei autoritativ tekst, og skriftstaden for denne talen er eit av dei mindre kjende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya

Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya Ivar Ertesvåg, april 1995 Dette er eit bidrag i stadnamnsaka Dimna/Dimnøya, om ei øy i Ulstein kommune. Statens kartverk gjorde vedtak om "Dimna" 29.3.95. Etter avtale vert

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009

Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009 Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009 Verdivalet Rimelege bustader, nærleik til familien, rom plass og nettverk gjorde at familien Berget slo rot på Åheim Side 6-7 EIN GRUNN TIL Å SMILE

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Prostinndelinga i Sogn har veksla gjennom tidene. Oversikt over prostiinndelinga i 1665, viser at då var heile Sogn eitt prosti som tilsvarer dagens

Detaljer