SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli

2 Innleiing Ved hjelp av automatiske metodar har Statistisk sentralbyrå (SSB) lokalisert og avgrensa sentrumsområde basert på informasjon om bygningar og næringsverksemd (kart/ registerdata). Føremålet med statistikken er å følgje endringar i utbreiing og arealbruk i senter, samt å kunne knytte dette til demografisk og økonomisk statistikk. SSB sin sentrumsdefinisjon: 1. Eit sentrum er eit område sett saman av ein eller fleire sentrumskjernar og ei sone på 100 meter rundt kjerna. 2. Ein sentrumskjerne er eit område med meir enn tre ulike hovudnæringsgrupper med sentrumsfunksjonar. I tillegg til detaljvarehandel, må offentleg administrasjon eller helse og sosiale tenester eller annan sosial og personleg service vere representert. Avstanden mellom bedriftene skal ikkje vere meir enn 50 meter. Det vart i 2003 færre sentrumsområde og mindre sentrumsareal. Dette har ført med seg at det no er færre busette, verksemder og tilsette i desse områda For at beskrivingar av lokaliseringar og avgrensningar ut frå kart-/ registerdata skal vere korrekte er det heilt avgjerande at kvaliteten på dei dataene som SSB får inn og legg inn i sitt system er gode. Dei tala og karta som er brukt i dette notatet er publisert som offentleg statistikk og er dermed vurdert å ha tilfredsstillande kvalitet. Det kan likevel forekome at statistikken og karta ikkje gir eit heilt rett bilete av røyndomen. Notatet bør derfor lesast i lys av lokalkunnskap og annan kunnskap om problemstillingane Færre sentrumsområde Fråfallet av sentrumsområde har si direkte årsak i bortfall av bedrifter med sentrumsfunksjon i desse områda. Nye konsentrasjonar av bedrifter har ført til nokre nye sentrumsområde, men dette kompenserer ikkje for bortfallet av dei tidlegare områda. På landsbasis er det i 2003 kome til 63 nye sentrumsområde, medan 153 har vorte borte. Samstundes har nokre eksisterande sentrumsområde vorte fragmentert. Alt i alt har desse endringane ført til at det er 82 færre sentrumsområde i 2004 enn i Det er særleg bedrifter i næringane Annan forretningsmessig tenesteyting, Omsetjing og drift av fast eigedom og Annan personleg tenesteyting med få tilsette som har vorte lagde ned eller flytta frå dei tidlegare sentrumsområda. Den største nedgangen i talet på sentrumsområde kom i dei større byane ( innb. el. meir), der 60 sentrumsområde forsvann. Aktiviteten, målt ved talet på arbeidsplassar, i Bergen sentrum gjekk noko tilbake. Dei andre av dei største byane i landet hadde ei tilsvarande utvikling, men i Bergen (og i Stavanger/Sandnes) var det også ein nedgang i bydelssentera. Verksemda i sentrumsområda i byar med meir enn innb. har vorte meir konsentrert det siste året. Medan sysselsetjinga har auka, har arealbruken i sentrumsområda gått ned med 4,8 prosent. 2

3 SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND Mesteparten av sentrumsområda i Hordaland ligg i Bergen Også i Hordaland vart det i 2003 færre sentrumsområde og mindre sentrumsareal. Talet på sentrumsområde i Bergen gjekk ned med 8, og på Husnes og Osøyro er der ikkje lenger noko sentrumsområde etter SSB sine kriterie. I Voss og Stord er der kome til to nye sentrumsområde. I Voss gjeld det eit kjøpesenter som ligg litt utanfor sentrum, i Stord vert Sagvåg no registrert som sentrumsområde. I 2004 er også Lonevåg i Osterøy registrert som sentrumsområde. Tal Areal % av tettst. sentr. arealet I sentrumsområda område km2 i kommunen Busette Arb. pl. Bedrifter Bergen 40 7,67 7, Stord 2 0,38 3, Odda 1 0,22 4, Voss 2 0,37 6, Kvam 2 0,26 5, Sund 1 0,05 2, Askøy 1 0,07 0, Vaksdal 1 0,12 5, Osterøy 1 0,06 2, Lindås 1 0,26 5, Austrheim 1 0,05 3, Tabellen viser kva område som er å rekne som sentrumsområde etter Statistisk sentralbyrå sin definisjon; etter kommune. Stord: Leivik, Sagvåg Voss: Vossevangen(sentrum), Haugamoen Kvam: Norheimsund og Øystese. Askøy: Kleppestø Sund: Sund senter(skogsvåg) Vaksdal: Dale Osterøy: Lonevåg Lindås: Knarvik Austrheim: Årås/Austrheim Torg Det er verdt å merke seg at to av fylket sine regionsenter, Straume og Osøyro, ut frå dei dataene som er brukt, ikkje ser ut til å tilfredsstille kravet om å ha meir enn tre ulike hovudnæringsgrupper med sentrumsfunksjonar samla på ein stad, der i tillegg til detaljvarehandel, offentleg administrasjon eller helse og sosiale tenester eller annan sosial og personleg service er representert. Utanom Bergen er det Stord og Voss som har flest arbeidsplassar og bedrifter konsentrert i sentrumsområde. 3

4 Store forskjellar mellom sentrumsområde % av bedr I sentrumsområde i kommunen Tilsette per bedrift % av kommune % av region i sentr. omr. Sentr.omr. kommunen Busette Arb. pl. Busette Arb. pl. Bergen 42,1 7,4 7,4 15,5 42,2 10,8 33,2 Stord 24,2 6,8 7,9 2,6 20,8 1,4 12,9 Odda 26,6 5,9 6,4 4,4 24,8 2,8 16,6 Voss 19,9 5,7 4,0 2,9 28,7 2,5 24,9 Kvam 11,0 6,6 4,4 2,4 16,3 2,1 14,5 Sund 3,7 7,6 4,6 0,2 6,1 Askøy 2,9 6,7 5,1 0,2 3,9 Vaksdal 16,3 5,7 5,6 7,9 16,5 Osterøy 0,9 11,0 3,6 0,3 2,9 Lindås 13,8 8,4 5,0 1,0 23,1 0,4 12,3 Austrheim 5,1 4,7 4,7 0,0 5,3 I tabellen over er gjengjeve nokre måltal for i kor stor grad verksemda i kommunane/ regionane er konsentert i dei aktuelle sentrumsområda. Regionane: Regionberekningane er gjort med utgangspunkt i bu- og arbeidsmarknadsregionar som definert av NIBR ( ), men med overlappande regionar i Bergensområdet. Sidan sentrumsområda i omlandskommunane er på eit anna sentralitetsnivå enn dei mest sentrale delene av Bergen, er det for Bergensområdet nytta delregionar, i tillegg til heile bu- og arbeidsmarknadsregionen Bergen. For Nordhordland (Regionsenter Knarvik i Lindås) er nytta den tradisjonelle avgrensninga, som går over tre bu- og arbeidsmarknadsregionar. Bergen: Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Øygarden, Os, Fusa, Samnanger, Osterøy, Vaksdal, Meland, Lindås, Radøy, Austrheim. Stord: Stord, Fitjar, Bømlo Odda: Odda, Ullensvang, Eidfjord Voss: Voss, Granvin, Ulvik Kvam: Kvam, Jondal Lindås: Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden Andelen bedrifter og arbeidsplassar som ligg i sentrumsområde er størst i Bergen, med over 42 %. Også Stord, Odda, Voss og Lindås har ein viss konsentrasjon av kommunen sine bedrifter og arbeidsplassar til sentrumsområda. I Sund, Askøy, Osterøy og Austrheim betyr sentrumsområda lite for lokalisering av bedrifter og arbeidsplassar, men for brukarane av dei tenestene som finst i sentera kan det vere gunstig å ha dei samla på ein stad. Sentrumsområda betyr mykje mindre som bustadområde enn som lokaliseringsstad for bedrifter, særleg i kommunane utanfor Bergen. I Sund, Askøy, Osterøy, Lindås og Austrheim bur det få eller ingen i sentrumsområda. I alle kommunane utanom Stord er talet på tilsette per bedrift i sentrumsområdet likt eller større enn tilsvarande tal for kommunen. Det tyder på at bedriftene (arbeidsplassane) i sentera jamt over er større enn andre stader i kommunen. 4

5 SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND Redusert sentrumsareal i Bergen, litt aukande andre stader Endring Areal km2 Busette Arb. pl. Bedrifter Bergen -1, Stord 0, Odda 0, Voss 0, Kvam Sund As køy Vaksdal Osterøy 0, Lindås 0, Austrheim 0, I Bergen gjekk sentrumsområda sitt areal ned i 2003, medan det i dei andre kommunane er uendra eller har auka litt. Med unnatak av talet på arbeidsplassar i Odda, var det ingen dramatiske endringar i aktiviteten i sentrumsområda i kommunane. Osterøy har ikkje vore registrert med eit senterområde før i Kart: På dei følgjande sidene følgjer kartskisser som viser sentrumsområda i fylket, slik dei er definert per 1. januar

6 6

7 SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 7

8 8

9 SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 9

10 10

11 SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND Kjelde: Kartgrunnlag; Statens kartverk. Forsidebilde: Dale, Vaksdal Foto: Sveinung Klyve/ Brit Bjørlykke, Program for byggeskikk og tettstadforming 11

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Av Dagfinn Ystad, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Beiteressursane har historisk sett vore fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrhaldet

Detaljer

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling til betre utgreiingar om likestilling Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer