FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE"

Transkript

1 Samandrag av prosjektrapport FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste fem åra Spørjeskjema er utforma av Bykle og Hovden Vekst AS i samarbeid med dr.polit Eli Janette Fosso, førsteamanuensis ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. Svarkonvoluttar med spørjeskjema gjekk direkte til Agderforskning ved Liv Mari Nesje, som har gjort ei enkel analyse av innkome datamateriell, og framstilt dette i ein prosjektrapport. I dette samandraget er hovudfunn frå spørjeundersøkinga trekt ut og presentert på ein enklare måte enn frekvenstabellane i rapporten. Det er og gjort nokre vurderingar av funna i undersøkinga. Ingvild Hovden, mai 2008

2 INNHALD 1 OM SPØRJEUNDERSØKINGA s Bakgrunn s Respondentar s Oppdeling av spørjeskjemaet s 3 2 SAMANDRAG s Innflyttarar og tilbakeflyttarar. s Utflyttarar og vidareflyttarar.. s 4 3 BAKGRUNNSVARIABLAR kva kan vi seie om dei som har svart? s 4 4 SVAR FRÅ INNFLYTTARAR OG TILBAKEFLYTTARAR s 8 5 SVAR FRÅ UTFLYTTARAR OG VIDAREFLYTTARAR. s 11 6 KRYSSTABELLAR SAMANHENG MELLOM VARIABLAR. s Innflyttarar og tilbakeflyttarar s Utflyttarar og vidareflyttarar s 14 2

3 1 OM SPØRJEUNDERSØKINGA 1.1 Bakgrunn I august 2007 vedtok kommunepolitikarane i Bykle ny kommuneplan med visjonen Bykle ser langt. Kommunen ligg som ein av få på Agder høgt oppe på levekårsstatistikkane, og det er ein posisjon kommunen ønskjer å behalde og å styrke. Kommuneplanen har fokus på tiltak som skal gjere kommunen til ein endå meir attraktiv oppvekst-, bu- og arbeidskommune, særleg for unge i etableringsfasa. I samarbeid med Bykle og Hovden Vekst AS gjennomførte kommunen derfor ei spørjeundersøking blant noverande og tidlegare innbyggarar, som har flytta til eller frå kommunen dei siste fem åra. Målet var å finne ut kva som gjer at folk flyttar til og frå Bykle, og ved hjelp av resultata frå spørjeundersøkinga ønskjer kommunen å utforme tiltak som kan trekkje fleire til kommunen, samt behalde dei som allereie bur der. 1.2 Respondentar Spørjeundersøkinga er sendt ut til alle mellom 18 og 40 år som i følge folkeregisteret har flytta inn eller ut av Bykle kommune i løpet av dei fem siste åra. I alt utgjorde dette 167 personar. Ved utgangen av svarfrist etter purrerunde var det kome inn 79 skjema, noko som utgjer ein svarprosent på 47,3 %. Åtte skjema kom i retur på grunn av ukjent adresse. 1.3 Oppdeling av spørjeskjemaet Spørjeskjemaet som blei sendt ut er tredelt. Den første delen med bakgrunnsinformasjon skulle alle svare på. Resten av skjemaet skulle svarast på ut frå kva slags flyttehistorie respondentane hadde. Innflyttarar og tilbakeflyttarar til Bykle skulle svare på den første delen, mens utflyttarar og vidareflyttarar skulle svare på den andre delen av skjemaet. 2 SAMANDRAG 2.1 Innflyttarar og tilbakeflyttarar 44 % seier at viktigste grunn til at dei flytta frå den plassen dei budde sist var at dei fekk eit spennande jobbtilbod i Bykle. Nest viktigste grunn til å flytte er at dei var ferdige med utdanninga, og det var naturleg å flytte. 18 % ønskte seg vekk frå livet i byen (4. viktigste årsak). 56 % seier at det å bu på ein stad dei kan oppleve fred og ro hadde stor eller noko innverknad på valet om å flytte til Bykle. 54 % trekker fram å bu på ein stad det er trygt og godt, medan 46 % vektlegg at dei ville ha nærare kontakt med naturen. Minst viktig for valet om å flytte til Bykle var god tilgang på tomter/ bustader. 21 % svarer at viktigste årsak til at dei flytta til Bykle var at dei fann partnar med tilknytning her. 15 % trekker fram at Bykle er ein god plass for familiar med barn. Tredje gruppa er dei som seier det var tilfeldig, medan det som blir minst vektlagt er at det er billeg å bu i Bykle og at Bykle har eit rikt kulturliv. Av ulike tilbod/ tilhøve som er lista opp, så er flest godt fornøgd med høve til aktivt friluftsliv (87 % svært bra/ bra). 80 % meiner barnehage- og skuletilbodet er svært bra/ bra, og 70 % trekker fram oppvekstvilkår for barn. Nederst på lista kjem tilgang på bustader/ tomter og arbeidstilbod. 51 % seier både og om høve til å få innpass i etablerte sosiale miljø, medan 8 % meiner dette er dårleg/ svært dårleg. 72 % meiner at det alt i alt er bra eller svært bra å bu i Bykle. 23 % seier både og, medan ingen har svart at det er dårleg. 3

4 74 % har i seinare tid vurdert å flytte frå Bykle. 21 % seier det er svært sannsynleg at dei verkeleg kjem til å flytte frå Bykle, medan 44 % seier korkje eller. 2.2 Utflyttarar og vidareflyttarar Størst innverknad på valet om å flytte frå Bykle hadde ønskjet om å bu på ein større og meir sentral stad (58 % har svart at dette hadde noko eller stor innverknad). 55 % viser til at det dukka opp ein spennande jobbmoglegheit, og like mange flytta fordi dei ville ha meir utdanning. 50 % trekker fram ønske om arbeidserfaring frå ein annan kommune/ stad, og omtrent like mange viser til mangelfullt arbeidstilbod i Bykle. Minst innverknad har lite fritidstilbod for barn, og at det var vanskeleg å skaffe tomt/ bustad i Bykle. Når dei blir bede om å rangere årsakene til flytting kjem ønskje om meir utdanning høgst opp (viktigste grunn for 38 %). Som nummer to kjem at det dukka opp ein spennande jobbmoglegheit ein annan stad (15 %), medan mangelfullt arbeidstilbod kjem som nummer tre (10 %). Som på førre spørsmål var fritidstilbod for barn og tilgang på bustad/ tomt dei minst viktige årsakene. Av ulike tilbod/ tilhøve som er lista opp var flest fornøgde med høve til aktivt friluftsliv då dei budde i Bykle (95 % bra/ svært bra). 75 % seier oppvekstvilkår for barn er bra/ svært bra, og 73 % seier det same om barnehage- og skuletilbod. Dette er dei same tre tilboda som toppar lista for innflyttarar/ tilbakeflyttarar. Lengst ned på lista kjem tilgang på bustader/ tomter og arbeidstilbod til partnar og seg sjølv. Likevel meiner mellom % at respondentane at desse tilboda er bra eller svært bra. Alt i alt var 70 % fornøgd eller svært fornøgd med å bu i Bykle. 15 % svarte både og, medan 10 % var lite fornøgd. 3 BAKGRUNNSVARIABLAR kva kan vi seie om dei som har svart? Diagramma er henta frå Agderforsking/ Liv Mari Nesje sin prosjektrapport. 3.1 Bustadplass Dei fleste av dei som har svart bur i Bykle kommune (45,6 %). 34,2 % av dei som har svart bur på Hovden, medan berre 11,4 % bur i Bykle. 4

5 3.2 Kjønn Med 59,5 % er kvinner klart i fleirtal bland ei som har svart. 3.3 Alder Hovuddelen av dei som har svart er i alderen år (68,3 %). Aldersgruppa år har flest respondentar. 3.4 Sivilstatus Nesten 50 % av dei som har svart er gifte/ sambuande. Knappe 30 % er einslege. 5

6 3.5 Barn Over halvparten av respondentane har ikkje barn. 3.6 Utdanning 53,2 % av dei som har svart har utdanning på høgskule- eller universitetsnivå. (Landsgjennomsnitt for aldersgruppa år er 39 %) 3.7 Sysselsetting 68 % av dei som har svart er yrkesaktive på heiltid. Andelen deltidstilsette og under utdanning er like store (8,9 %). 6

7 3.8 Yrkeskategori Dette var ein open post i spørjeskjemaet. Det er gjort ei grov kategorisering ut frå svara som er gitt. 43 % jobbar i yrke som kan plasserast innan offentleg eller privat service. Andelen som ikkje har svart er ganske høg (22,8 %). Mogleg samanheng med ønskje om å vere anonym. 3.9 Tilknytning til Bykle Dei fleste som har svart (49,4 %) vaks opp i ein annan kommune, og har flytta til Bykle eller vidare frå kommuen seinare. 30,4 % har vakse opp i Bykle Flyttehistorie Den største gruppa av dei som har svart er innflyttarane (40,5 %) 7

8 4 SVAR FRÅ INNFLYTTARAR OG TILBAKEFLYTTARAR 4.1 Litt om respondentane Dei fleste i denne gruppa bur på Hovden (64,1 %). 23,1 % bur i Bykle. 64,1 % av respondentane er kvinner. Den største aldersgruppa er år (48,7 %), neste er år (30,8 %). 53,8 % er gift/ sambuar, medan 30,8 % er einslege. 56,4 % har ikkje barn, medan 33,3 % har barn. 53,8 % har utdanning på høgskule-/ universitetsnivå. 71,8 % er yrkesaktive på heiltid. 59 % vaks opp i ein annan kommune, medan 17,9 % vaks opp i Bykle. 4.2 Kvifor valde du å flytte frå den staden/ kommunen du budde sist? Det var lista opp ein del årsakar som skulle rangerast som viktiste flyttegrunn, nest viktigste, osv. Ut frå svara som er gitt er dei viktigste flyttegrunnane rangert under. Rangering Årsak Andel viktigst/ nest viktigst grunn 1 Spennande jobbtilbod i Bykle 48,7 % 41 % 2 Ferdig med utdanning, naturleg å 20,5 % 71,8 % flytte 3 Andre grunnar* 20,5 % 69,2 % 4 Ville vekk frå livet i byen 17,9 % 59 % 5 Mangelfulle oppvekstvilkår for barn/ 10,3 % 87,2 % unge der eg budde 6 Hadde ikkje familie i nærleiken 7,7 % 79,5 % 7 Manglande høve til aktivt friluftsliv 7,7 % 76,9 % 8 Mangelfulle skule-/ barnehagetilbod i 7,7 % 87,2 % nærleiken 9 Folk på staden var lite opne for nye 5,1 % 94,9 % veremåtar og idear 10 Ugunstige bustadprisar der eg budde 2,6 % 79,5 % 11 Partnar hadde ikkje arbeid der vi 2,6 % 94,9 % budde 12 Hadde få gode vener der eg budde 2,6 % 97,4 % 13 Liten tilgang på attraktive bustader der 0 % 84,6 % eg budde 14 Mangelfullt sosialt miljø for vaksne 0 % 94,9 % 15 Folk var lite opne for nyetableringar i 0 % 92,3 % næringslivet 16 Mangelfullt fritidstilbod for vaksne 0 % 97,4 % 17 Brukte mykje tid på pendling til Bykle 0 % 94,9 % 18 - Fekk ikkje innpass i etablerte sosiale miljø 0 % 100 % - Mangelfullt kulturtilbod 0 % 100 % - Lite høve til å vere meg sjølv utan at 0 % 100 % andre brydde seg Andel som ikkje har kryssa av for dette alternativet 8

9 4.3 I kva grad hadde utsegnene under verknad på ditt val om å flytte til Bykle? Ut frå svara er dei ulike utsegnene sortert etter kva som blei sett på som viktigst. Rangering Utsegn Andel stor/ noko innverknad Andel ingen innverknad 1 Ville bu på ein stad der eg kan 56,4 % 12,8 % oppleve fred og ro 2 Ville bu på ein stad der det 53,8 % 7,7 % var trygt og godt å bu 3 Ville ha nærare kontakt med naturen 46,2 % 15,4 % 4 Bykle har gode offentlege tenester 41 % 15,4 % 5 Hadde god kjennskap til Bykle 41 % 17,9 % 6 Bykle er ein god plass for familiar 41 % 20,5 % med born 7 Det er billeg å bu i Bykle 41 % 20,5 % 8 Fekk jobb i Bykle, derfor flytta eg 38,5 % 30,8 % hit 9 Ville bu på ein stad med tett og godt 35,9 % 28,2 % sosialt miljø 10 Tilfeldig at eg flytta hit 33,3 % 28,2 % 11 Hadde vener/ kjenningar her 33,3 % 33,3 % 12 Ville gjerne til Bykle, søkte aktivt 33,3 % 38,5 % etter arbeid her 13 Ville bu nærare familien 30,8 % 43,6 % 14 Fann partnar med tilknytning til 25,6 % 48,7 % Bykle, og vi valde å flytte hit 15 Bykle har eit rikt kulturliv 20,5 % 33,3 % 16 God tilgang på attraktive tomter 15,4 % 41 % 17 God tilgang på attraktive bustader 12,8 % 41 % 4.4 Ranger dei fem utsegnene som passar best for ditt val om å flytte til Bykle Rangering Utsegn Andel viktigst/ nest viktigst grunn 1 Fann partnar med tilknytning til 23,1 % 74,4 % Bykle, og vi valde å flytte hit 2 Det var i Bykle eg fekk jobb, derfor 23,1 % 74,4 % flytta eg hit 3 Tilfeldig at eg flytta hit 20,5 % 61,5 % 4 Ville ha nærare kontakt med naturen 17,9 % 46,2 % 5 Bykle er ein god plass for familiar 17,9 % 74,4 % med born 6 Ville bu nærare familie 15,4 % 76,9 % 7 Ville bu på ein stad der eg kan 12,8 % 59 % oppleve fred og ro 8 Ville bu på ein stad der det er trygt og godt å bu 12,8 % 66,7 % Andel som ikkje har valt dette alternativet 9

10 9 Hadde vener/ kjenningar som budde 7,7 % 69,2 % her 10 Ville gjerne bu i Bykle, og søkta 7,7 % 82,1 % aktivt etter arbeid her 11 God tilgang på attraktive tomter 7,7 % 92,3 % 12 Hadde god kjennskap til Bykle 5,1 % 74,4 % 13 Ville bu på ein stad med tett og godt 5,1 % 76,9 % sosialt miljø 14 Bykle har gode offentlege tenester 5,1 % 79,5 % 15 Det er billeg å bu i Bykle 5,1 % 82,1 % 16 Bykle har eit rikt kulturliv 0 % 97,4 % 17 God tilgang på attraktive bustader 0 % 97,4 % 4.5 Kor lenge er det sidan du flytta (tilbake) til Bykle? Over halvparten av respondentane har budd to år eller mindre i Bykle etter at dei flytta (tilbake) dit. 4.6 Kor fornøgd er du med følgjande i Bykle? Rangering Tilbod Andel svært bra/ bra Andel dårleg/ svært dårleg 1 Høve til aktivt friluftsliv 87,2 % 0 % 2 Barnehage- og skuletilbod 79,5 % 0 % 3 Oppvekstvilkår for barn 69,2 % 0 % 4 Fritidstilbod for barn 69,2 % 2,6 % 5 Openheit for nyetableringar/ næringar 66,7 % 5,1 % 6 Arbeidstilbod til meg 51,3 % 7,7 % 7 Oppvekstvilkår for ungdom 46,2 % 0 % 8 Høve til å få gode vener 46,2 % 2,6 % 9 Høve til å vere meg sjølv utan at andre bryr 46,2 % 5,1 % seg 10 Kulturtilbod 43,6 % 7,7 % 11 Bustadprisar 41 % 15,4 % 12 Høve til å vere annleis enn andre 38,5 % 2,6 % 13 Openheit for nye idear og veremåtar 38,5 % 7,7 % 14 Fritidstilbod for ungdom 38,5 % 10,3 % 15 Arbeidstilbod til partnar 35,9 % 12,8 % 16 Fritidstilbod for vaksne 35,9 % 15,4 % 17 Sosialt miljø for vaksne 35,9 % 15,4 % 18 Høve til å få innpass i etablerte sosiale miljø 33,3 % 7,7 % 19 Arbeidstilbod generelt 23,1 % 7,7 % 20 Tilgang på bustad for unge/ innflyttarar 7,7 % 53,9 % 21 Tilgang på attraktive tomter 5,1 % 56,4 % 22 Tilgang på attraktive bustader 2,6 % 64,1 % 10

11 4.7 Kor fornøgd er du med å bu i Bykle? Svært fornøgd 23,1 % Fornøgd 48,7 % Både og 23,1 % Lite fornøgd/ svært lite fornøgd 0 % Kommentar 71,8 % er fornøgd eller svært fornøgd med å bu i Bykle. Ingen har svart at dei er lite eller svært lite fornøgd med å bu her. 4.8 Har du i seinare tid vurdert å flytte frå Bykle? Ja 74,4 % Nei 23,1 % Ikkje svart 2,6 % 4.9 Kor sannsynleg er det at du verkeleg kjem til å flytte frå Bykle? Svært sannsynleg 20,5 % Korkje eller 43,6 % Lite sannsynleg 5,1 % Ikkje svart 2,6 % 5 SVAR FRÅ UTFLYTTARAR OG VIDAREFLYTTARAR 5.1 Litt om respondentane Dei fleste i denne gruppa bur i ein anna kommune 55 % av respondentane er kvinner, 32,5 % er menn (resten har ikkje svart). Den største aldersgruppa er år (32,5 %), neste er år (25 %). 45 % er gift/ sambuar, medan 27,5 % er einslege. 55 % har ikkje barn, medan 32,5 % har barn. 52,5 % har utdanning på høgskule-/ universitetsnivå. 65 % er yrkesaktive på heiltid (mot 71,8 % av dei som bur i Bykle). 40 % vaks opp i ein annan kommune, medan 42,5 % vaks opp i Bykle. 5.2 I kva grad hadde utsegnene nedanfor verknad for ditt val om å flytte frå Bykle kommune? Rangering Utsegn Andel stor/ noko innverknad Andel ingen innverknad 1 Eg ville bu i ein større og meir 57,5 % 25 % sentral kommune/ stad 2 Det dukka opp ein spennande 55 % 30 % jobbmoglegheit 3 Eg ville ha meir utdanning 55 % 35 % 4 Eg ønskte arbeidserfaring frå ein 50 % 32,5 % annan kommune/ stad 5 Mangelfullt arbeidstilbod for meg i Bykle 47,5 % 32,5 % 11

12 6 Lite fritidstilbod for vaksne i Bykle 32,5 % 40 % 7 Mangelfullt arbeidstilbod for partnar 30 % 42,5 % i Bykle 8 Eg hadde inga familietilknytning til 30 % 52,5 % Bykle 9 Eg hadde få gode vener i nærleiken 30 % 52,5 % 10 Vanskeleg å få innpass i etablerte 27,5 % 50 % sosiale miljø 11 Eg fekk kjæraste/ partnar frå ein 25 % 67,5 % annan plass 12 Mangelfullt sosialt miljø for vaksne 20 % 45 % i Bykle 13 Eg kunne ikkje vere meg sjølv utan 20 % 60 % at andre brydde seg 14 Partnaren min hadde arbeid i ein 17,5 % 72,5 % annan kommune 15 Det var liten toleranse for nye idear 17,5 % 57,5 % og veremåtar 16 Lite fritidstilbod for ungdom i Bykle 17,5 % 57,5 % 17 Eg hadde arbeid i ein annan 15 % 72,5 % kommune 18 Vanskeleg å skaffe bustadtomt i 5 % 67,5 % Bykle 19 Vanskeleg å skaffe bustad i Bykle 5 % 72,5 % 20 Lite fritidstilbod for barn i Bykle 2,5 % 65 % 5.3 Ranger dei fem viktigaste grunnane til at du flytta frå Bykle Rangering Årsak Andel viktigst/ nest viktigst grunn 1 Eg ville ha meir utdanning 42,5 % 47,5 % 2 Det dukka opp ein spennande 25 % 65 % jobbmoglegheit 3 Mangelfullt arbeidstilbod for meg i 22,5 % 67,5 % Bykle 4 Ville bu i ein større og meir sentral 17,5 % 45 % kommune/ stad 5 Ønskte arbeidserfaring frå ein annan 17,5 % 65 % kommune/ stad 6 Hadde inga familietilknytning til 10 % 77,5 % Bykle 7 Fekk kjærast/ partnar frå annan plass 10 % 80 % 8 Hadde få gode vener i nærleiken 7,5 % 77,5 % 9 Mangelfullt arbeidstilbod for 5 % 77,5 % partnaren min i Bykle 10 Kunne ikkje vere meg sjølv utan at 5 % 87,5 % andre brydde seg 11 Partnaren min hadde arbeid i annan kommune 5 % 87,5 % Andel som ikkje har kryssa av for dette alternativet 12

13 12 Mangelfullt sosialt miljø for vaksne 5 % 90 % 13 Lite fritidstilbod for vaksne i Bykle 2,5 % 82,5 % 14 Liten toleranse for nye idear og 2,5 % 90 % veremåtar 15 Vanskeleg å skaffe bustad i Bykle 2,5 % 90 % 16 Hadde arbeid i annan kommune 2,5 % 92,5 % 17 Vanskeleg å få innpass i etablerte 2,5 % 92,5 % sosiale miljø 18 Lite fritidstilbod for ungdom 0 % 85 % 19 Vanskeleg å skaffe bustadtomt i Bykle 0 % 92,5 % 20 Lite fritidstilbod for barn 0 % 100 % 5.4 Då du budde i Bykle, kor godt fornøgd var du med følgande: Rangering Tilbod Andel svært bra/ bra Andel dårleg/ svært dårleg 1 Høve til aktivt friluftsliv 95 % 0 % 2 Oppvekstvilkår for barn 75 % 2,5 % 3 Barnehage- og skuletilbod 72,5 % 5 % 4 Fritidstilbod for barn 57,5 % 2,5 % 5 Oppvekstvilkår for ungdom 57,5 % 2,5 % 6 Høve til å vere meg sjølv utan at andre bryr 57,5 % 22,5 % seg 7 Høve til å få gode vener 55 % 22,5 % 8 Bustadprisar 50 % 12,5 % 9 Arbeidstilbod til meg 47,5 % 12,5 % 10 Høve til å få innpass i etablerte sosiale miljø 42,5 % 22,5 % 11 Openheit for nye idear og veremåtar 42,5 % 25 % 12 Openheit for nyetableringar/ næringar 40 % 2,5 % 13 Sosialt miljø for vaksne 40 % 25 % 14 Fritidstilbod for ungdom 37,5 % 7,5 % 15 Høve til å vere annleis enn andre 37,5 % 17,5 % 16 Kulturtilbod 30 % 30 % 17 Tilgang på attraktive bustadtomter 27,5 % 10 % 18 Tilgang på attraktive bustader 25 % 22,5 % 19 Fritidstilbod for vaksne 22,5 % 27,5 % 20 Tilgang på bustad til unge/ innflyttarar 22,5 % 32,5 % 21 Arbeidstilbod generelt 20 % 22,5 % 22 Arbeidstilbod til partnar 10 % 12,5 % 5.5 Alt i alt, kor fornøgd var du med å bu i Bykle? Svært fornøgd 20 % (23,1 %) Fornøgd 50 % (48,7 %) Både og 15 % (23,1 %) Lite fornøgd/ svært lite fornøgd 10 % (0 %) Tala i parentes viser kva innflyttarane/ tilbakeflyttarane svara på det same spørsmålet. 13

14 5.6 Kvar i Bykle budde du før du flytta ut? Bykle 27,5 % Hovden 60 % Annan stad i kommunen 7,5 % Har ikkje svart 5 % 6 KRYSSTABELLAR SAMANHENG MELLOM VARIABLAR Krysstabellar seier noko om samanheng mellom nokre utvalde variablar. Utvalet er lite, så tala må tolkast med varsemd. 6.1 INNFLYTTARAR OG TILFLYTTARAR Alt i alt, kor fornøgd er du med å bu i Bykle? Generelt er menn meir fornøgd enn kvinner. (Menn; 90 % svært bra/ bra, kvinner; 64 % bra/ svært bra) Aldersgruppa år er mest nøgd med å bu i Bykle. Dei som er gift/ sambuar/ kjæraste er mest nøgd med å bu i Bykle (men små forskjellar). 77 % av dei som har barn er fornøgde/ svært fornøgde med å bu i Bykle, medan talet for dei som ikkje har barn er 68,2 %. 76,1 % av dei som har utdanning frå høgskule/ universitet er fornøgde/ svært fornøgde. Talet for dei som har vidaregåande skule som høgste utdanning er 61,6 % Har du i seinare tid vurdert å flytte frå Bykle? 80 % av kvinnene har vurdert å flytte, medan 60 % av mennene har vurdert det same. Aldersgruppa år har størst andel respondenter som har vurdert å flytte. Dei som har kjæraste eller er einslege er dei som i størst grad vurderer å flytte. Dei som ikkje har barn vurderer i sterkare grad enn dei som har barn å flytte. Dei som har vidaregåande som høgste utdanning vurderer i sterkare grad enn dei som har høgskule/ universitet å flytte (men små forskjellar). 6.2 UTFLYTTARAR OG VIDAREFLYTTARAR Alt i alt, kor fornøgd var du med å bu i Bykle? Menn meir fornøgde enn kvinner. (84,6 % av menn fornøgd/ svært fornøgd, same tal for kvinner er 63,7 %) Aldersgruppa år mest fornøgd. 81,8 % av dei som er einslege var fornøgd/ svært fornøgd, 77,8 % av dei som er gift/ sambuar og 40 % av dei som har kjæraste. 69,2 % av dei som har barn var fornøgde/ svært fornøgde, 72,8 % av dei som ikkje har barn. Små forskjellar mellom ulike utdanningsnivå. 14

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE SPØRJEGRANSKING Om leselyst og lesevanar blant unge SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE Irene, Terese, Sigurd, Lars i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 INNHALD Innleiing... 3 Diagram og Kommentarar...

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Forskingsdagane 2013, Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 23. september 2013 Finn Ove Båtevik Else Ragni Yttredal Marthe Hanche-Olsen Viktige faktorar

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar.

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Av Ane Landøy og Angela Repanovici Hausten 2007 gjorde Universitetsbiblioteket i Bergen og the Central Library of Transylvania University,

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008 Ordføraren innleidde og ønskte alle velkomne. Stikkord frå innlegga til bidragsytarane fritt gjengjeve. Anne Lise Börlin - Flytta

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Læringsarena 14. juni 2013

Læringsarena 14. juni 2013 Kva særpregar ungdommar og unge vaksne som har lyst til å bu og arbeide i Sogn og Fjordane? Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun Læringsarena 14. juni 2013 Tema 1. Utval: Kven har vi spurt? 2. Ønskjer

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN 1 INNHALD 1. INNLEIING 3 2. DET SOM ER MOGELEG OG DET SOM UTFORDRAR 5 3. FØREMÅLET MED REGIONRÅDET 6 4. STRATEGISKE VAL 7 4.1 MARKNADSFØRING AV REGIONEN....

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar. Bustadseminar Sogn Regionråd

Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar. Bustadseminar Sogn Regionråd Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar Bustadseminar Sogn Regionråd Bidra til utvikling av attraktive stader samle og formidle forskings- og erfaringsbasert kunnskap om bustad og bustadmiljø

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon 71 25 80 00 Telefaks: 71 25 87 21 e-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Av Heidi-Iren

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Korleis kan vi sette fruktbygda i Telemark på kartet?

Korleis kan vi sette fruktbygda i Telemark på kartet? Sauherad ein anleis kommune. Sær eller interessant? Korleis kan vi sette fruktbygda i Telemark på kartet? Sauheraddagane 2007 Gvarv, 14. mars 2007 Solveig Svardal Der er fjell og snebreer som i Sveits,

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie»

Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie» Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie» Av Arnfinn Kjelland Innleiing Først ei presisering: med «busetnadssoge» meiner eg den tradisjonsrike lokalhistorie- /bygdeboksjangeren «gards- og ættesoge».

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen

Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen Anette, Jarl Vegard, Ola Tobias i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste 1. Innleiing

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Spørjeundersøking blant medlemene av Sogn og Fjordane Parkinsonforeining (SFP).

Spørjeundersøking blant medlemene av Sogn og Fjordane Parkinsonforeining (SFP). 1 Svein Lundevall, 6788 Olden. August 2008. Spørjeundersøking blant medlemene av Sogn og Fjordane Parkinsonforeining (SFP). Representativitet i materialet. Spørjeskjema vart sendt ut rundt 20. Juli 2008

Detaljer

Kantineundersøking i vidaregåande skuler

Kantineundersøking i vidaregåande skuler Kantineundersøking i vidaregåande skuler Den offentlege tannhelsetenesta v. folkehelsekoordinator Inger Holmeset. Samarbeidsprosjekt med utdanningsavdelinga og God Helse v. kulturavdelinga 2012 Elektronisk

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Bakgrunn og hensikt Dette er eit spørsmål til deg om å ta del i ein studie

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

Rapport. -Forprosjekt: Heim til Fyresdal. Monica Sølyst og Marcos Porcires. -vi jobber med natur

Rapport. -Forprosjekt: Heim til Fyresdal. Monica Sølyst og Marcos Porcires. -vi jobber med natur Faun rapport, 044-2013 Oppdragsgjevar: Fyresdal kommune Rapport -Forprosjekt: Heim til Fyresdal Monica Sølyst og Marcos Porcires -vi jobber med natur Forord Forprosjektet er gjennomført på bakgrunn av

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

Forord. Til slutt takk for godt samarbeid også til Møre og Romsdal fylkeskommune og kontaktperson Magne Vinje! Volda 13.12.02 Finn Ove Båtevik

Forord. Til slutt takk for godt samarbeid også til Møre og Romsdal fylkeskommune og kontaktperson Magne Vinje! Volda 13.12.02 Finn Ove Båtevik Forord Denne rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Rapporten byggjer på eit flyttehistorisk materiale og viser korleis flyttingar påverkar utviklinga i regionane i fylket.

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Med hjarte for den rette staden. Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund

Med hjarte for den rette staden. Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund Med hjarte for den rette staden Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund INNLEIING... 3 OM UNDERSØKINGA... 4 OM BUSTADVAL OG TRIVSEL... 6 OM BUSTADVAL... 6 OM TRIVSEL... 9 MED HJARTE FOR DEN RETTE STADEN...

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Vår ref.: Dykkar ref.: Dato: 12/1719 29.08.2013

Vår ref.: Dykkar ref.: Dato: 12/1719 29.08.2013 Vår ref.: Dykkar ref.: Dato: 12/1719 29.08.2013 Diskriminert av arbeidsgiver pga graviditet Kvinnen ble ikke tilsatt i stilling pågrunn av graviditet. Kvinnen fikk inntrykk av at hun skulle få jobb på

Detaljer

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B StrålevernRapport 2006:6B Radiologi i Noreg - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002 Ingelin Børretzen Kristin Bakke Lysdahl Hilde M. Olerud Statens strålevern Norwegian Radiation Protection

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer