FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE"

Transkript

1 Samandrag av prosjektrapport FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste fem åra Spørjeskjema er utforma av Bykle og Hovden Vekst AS i samarbeid med dr.polit Eli Janette Fosso, førsteamanuensis ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. Svarkonvoluttar med spørjeskjema gjekk direkte til Agderforskning ved Liv Mari Nesje, som har gjort ei enkel analyse av innkome datamateriell, og framstilt dette i ein prosjektrapport. I dette samandraget er hovudfunn frå spørjeundersøkinga trekt ut og presentert på ein enklare måte enn frekvenstabellane i rapporten. Det er og gjort nokre vurderingar av funna i undersøkinga. Ingvild Hovden, mai 2008

2 INNHALD 1 OM SPØRJEUNDERSØKINGA s Bakgrunn s Respondentar s Oppdeling av spørjeskjemaet s 3 2 SAMANDRAG s Innflyttarar og tilbakeflyttarar. s Utflyttarar og vidareflyttarar.. s 4 3 BAKGRUNNSVARIABLAR kva kan vi seie om dei som har svart? s 4 4 SVAR FRÅ INNFLYTTARAR OG TILBAKEFLYTTARAR s 8 5 SVAR FRÅ UTFLYTTARAR OG VIDAREFLYTTARAR. s 11 6 KRYSSTABELLAR SAMANHENG MELLOM VARIABLAR. s Innflyttarar og tilbakeflyttarar s Utflyttarar og vidareflyttarar s 14 2

3 1 OM SPØRJEUNDERSØKINGA 1.1 Bakgrunn I august 2007 vedtok kommunepolitikarane i Bykle ny kommuneplan med visjonen Bykle ser langt. Kommunen ligg som ein av få på Agder høgt oppe på levekårsstatistikkane, og det er ein posisjon kommunen ønskjer å behalde og å styrke. Kommuneplanen har fokus på tiltak som skal gjere kommunen til ein endå meir attraktiv oppvekst-, bu- og arbeidskommune, særleg for unge i etableringsfasa. I samarbeid med Bykle og Hovden Vekst AS gjennomførte kommunen derfor ei spørjeundersøking blant noverande og tidlegare innbyggarar, som har flytta til eller frå kommunen dei siste fem åra. Målet var å finne ut kva som gjer at folk flyttar til og frå Bykle, og ved hjelp av resultata frå spørjeundersøkinga ønskjer kommunen å utforme tiltak som kan trekkje fleire til kommunen, samt behalde dei som allereie bur der. 1.2 Respondentar Spørjeundersøkinga er sendt ut til alle mellom 18 og 40 år som i følge folkeregisteret har flytta inn eller ut av Bykle kommune i løpet av dei fem siste åra. I alt utgjorde dette 167 personar. Ved utgangen av svarfrist etter purrerunde var det kome inn 79 skjema, noko som utgjer ein svarprosent på 47,3 %. Åtte skjema kom i retur på grunn av ukjent adresse. 1.3 Oppdeling av spørjeskjemaet Spørjeskjemaet som blei sendt ut er tredelt. Den første delen med bakgrunnsinformasjon skulle alle svare på. Resten av skjemaet skulle svarast på ut frå kva slags flyttehistorie respondentane hadde. Innflyttarar og tilbakeflyttarar til Bykle skulle svare på den første delen, mens utflyttarar og vidareflyttarar skulle svare på den andre delen av skjemaet. 2 SAMANDRAG 2.1 Innflyttarar og tilbakeflyttarar 44 % seier at viktigste grunn til at dei flytta frå den plassen dei budde sist var at dei fekk eit spennande jobbtilbod i Bykle. Nest viktigste grunn til å flytte er at dei var ferdige med utdanninga, og det var naturleg å flytte. 18 % ønskte seg vekk frå livet i byen (4. viktigste årsak). 56 % seier at det å bu på ein stad dei kan oppleve fred og ro hadde stor eller noko innverknad på valet om å flytte til Bykle. 54 % trekker fram å bu på ein stad det er trygt og godt, medan 46 % vektlegg at dei ville ha nærare kontakt med naturen. Minst viktig for valet om å flytte til Bykle var god tilgang på tomter/ bustader. 21 % svarer at viktigste årsak til at dei flytta til Bykle var at dei fann partnar med tilknytning her. 15 % trekker fram at Bykle er ein god plass for familiar med barn. Tredje gruppa er dei som seier det var tilfeldig, medan det som blir minst vektlagt er at det er billeg å bu i Bykle og at Bykle har eit rikt kulturliv. Av ulike tilbod/ tilhøve som er lista opp, så er flest godt fornøgd med høve til aktivt friluftsliv (87 % svært bra/ bra). 80 % meiner barnehage- og skuletilbodet er svært bra/ bra, og 70 % trekker fram oppvekstvilkår for barn. Nederst på lista kjem tilgang på bustader/ tomter og arbeidstilbod. 51 % seier både og om høve til å få innpass i etablerte sosiale miljø, medan 8 % meiner dette er dårleg/ svært dårleg. 72 % meiner at det alt i alt er bra eller svært bra å bu i Bykle. 23 % seier både og, medan ingen har svart at det er dårleg. 3

4 74 % har i seinare tid vurdert å flytte frå Bykle. 21 % seier det er svært sannsynleg at dei verkeleg kjem til å flytte frå Bykle, medan 44 % seier korkje eller. 2.2 Utflyttarar og vidareflyttarar Størst innverknad på valet om å flytte frå Bykle hadde ønskjet om å bu på ein større og meir sentral stad (58 % har svart at dette hadde noko eller stor innverknad). 55 % viser til at det dukka opp ein spennande jobbmoglegheit, og like mange flytta fordi dei ville ha meir utdanning. 50 % trekker fram ønske om arbeidserfaring frå ein annan kommune/ stad, og omtrent like mange viser til mangelfullt arbeidstilbod i Bykle. Minst innverknad har lite fritidstilbod for barn, og at det var vanskeleg å skaffe tomt/ bustad i Bykle. Når dei blir bede om å rangere årsakene til flytting kjem ønskje om meir utdanning høgst opp (viktigste grunn for 38 %). Som nummer to kjem at det dukka opp ein spennande jobbmoglegheit ein annan stad (15 %), medan mangelfullt arbeidstilbod kjem som nummer tre (10 %). Som på førre spørsmål var fritidstilbod for barn og tilgang på bustad/ tomt dei minst viktige årsakene. Av ulike tilbod/ tilhøve som er lista opp var flest fornøgde med høve til aktivt friluftsliv då dei budde i Bykle (95 % bra/ svært bra). 75 % seier oppvekstvilkår for barn er bra/ svært bra, og 73 % seier det same om barnehage- og skuletilbod. Dette er dei same tre tilboda som toppar lista for innflyttarar/ tilbakeflyttarar. Lengst ned på lista kjem tilgang på bustader/ tomter og arbeidstilbod til partnar og seg sjølv. Likevel meiner mellom % at respondentane at desse tilboda er bra eller svært bra. Alt i alt var 70 % fornøgd eller svært fornøgd med å bu i Bykle. 15 % svarte både og, medan 10 % var lite fornøgd. 3 BAKGRUNNSVARIABLAR kva kan vi seie om dei som har svart? Diagramma er henta frå Agderforsking/ Liv Mari Nesje sin prosjektrapport. 3.1 Bustadplass Dei fleste av dei som har svart bur i Bykle kommune (45,6 %). 34,2 % av dei som har svart bur på Hovden, medan berre 11,4 % bur i Bykle. 4

5 3.2 Kjønn Med 59,5 % er kvinner klart i fleirtal bland ei som har svart. 3.3 Alder Hovuddelen av dei som har svart er i alderen år (68,3 %). Aldersgruppa år har flest respondentar. 3.4 Sivilstatus Nesten 50 % av dei som har svart er gifte/ sambuande. Knappe 30 % er einslege. 5

6 3.5 Barn Over halvparten av respondentane har ikkje barn. 3.6 Utdanning 53,2 % av dei som har svart har utdanning på høgskule- eller universitetsnivå. (Landsgjennomsnitt for aldersgruppa år er 39 %) 3.7 Sysselsetting 68 % av dei som har svart er yrkesaktive på heiltid. Andelen deltidstilsette og under utdanning er like store (8,9 %). 6

7 3.8 Yrkeskategori Dette var ein open post i spørjeskjemaet. Det er gjort ei grov kategorisering ut frå svara som er gitt. 43 % jobbar i yrke som kan plasserast innan offentleg eller privat service. Andelen som ikkje har svart er ganske høg (22,8 %). Mogleg samanheng med ønskje om å vere anonym. 3.9 Tilknytning til Bykle Dei fleste som har svart (49,4 %) vaks opp i ein annan kommune, og har flytta til Bykle eller vidare frå kommuen seinare. 30,4 % har vakse opp i Bykle Flyttehistorie Den største gruppa av dei som har svart er innflyttarane (40,5 %) 7

8 4 SVAR FRÅ INNFLYTTARAR OG TILBAKEFLYTTARAR 4.1 Litt om respondentane Dei fleste i denne gruppa bur på Hovden (64,1 %). 23,1 % bur i Bykle. 64,1 % av respondentane er kvinner. Den største aldersgruppa er år (48,7 %), neste er år (30,8 %). 53,8 % er gift/ sambuar, medan 30,8 % er einslege. 56,4 % har ikkje barn, medan 33,3 % har barn. 53,8 % har utdanning på høgskule-/ universitetsnivå. 71,8 % er yrkesaktive på heiltid. 59 % vaks opp i ein annan kommune, medan 17,9 % vaks opp i Bykle. 4.2 Kvifor valde du å flytte frå den staden/ kommunen du budde sist? Det var lista opp ein del årsakar som skulle rangerast som viktiste flyttegrunn, nest viktigste, osv. Ut frå svara som er gitt er dei viktigste flyttegrunnane rangert under. Rangering Årsak Andel viktigst/ nest viktigst grunn 1 Spennande jobbtilbod i Bykle 48,7 % 41 % 2 Ferdig med utdanning, naturleg å 20,5 % 71,8 % flytte 3 Andre grunnar* 20,5 % 69,2 % 4 Ville vekk frå livet i byen 17,9 % 59 % 5 Mangelfulle oppvekstvilkår for barn/ 10,3 % 87,2 % unge der eg budde 6 Hadde ikkje familie i nærleiken 7,7 % 79,5 % 7 Manglande høve til aktivt friluftsliv 7,7 % 76,9 % 8 Mangelfulle skule-/ barnehagetilbod i 7,7 % 87,2 % nærleiken 9 Folk på staden var lite opne for nye 5,1 % 94,9 % veremåtar og idear 10 Ugunstige bustadprisar der eg budde 2,6 % 79,5 % 11 Partnar hadde ikkje arbeid der vi 2,6 % 94,9 % budde 12 Hadde få gode vener der eg budde 2,6 % 97,4 % 13 Liten tilgang på attraktive bustader der 0 % 84,6 % eg budde 14 Mangelfullt sosialt miljø for vaksne 0 % 94,9 % 15 Folk var lite opne for nyetableringar i 0 % 92,3 % næringslivet 16 Mangelfullt fritidstilbod for vaksne 0 % 97,4 % 17 Brukte mykje tid på pendling til Bykle 0 % 94,9 % 18 - Fekk ikkje innpass i etablerte sosiale miljø 0 % 100 % - Mangelfullt kulturtilbod 0 % 100 % - Lite høve til å vere meg sjølv utan at 0 % 100 % andre brydde seg Andel som ikkje har kryssa av for dette alternativet 8

9 4.3 I kva grad hadde utsegnene under verknad på ditt val om å flytte til Bykle? Ut frå svara er dei ulike utsegnene sortert etter kva som blei sett på som viktigst. Rangering Utsegn Andel stor/ noko innverknad Andel ingen innverknad 1 Ville bu på ein stad der eg kan 56,4 % 12,8 % oppleve fred og ro 2 Ville bu på ein stad der det 53,8 % 7,7 % var trygt og godt å bu 3 Ville ha nærare kontakt med naturen 46,2 % 15,4 % 4 Bykle har gode offentlege tenester 41 % 15,4 % 5 Hadde god kjennskap til Bykle 41 % 17,9 % 6 Bykle er ein god plass for familiar 41 % 20,5 % med born 7 Det er billeg å bu i Bykle 41 % 20,5 % 8 Fekk jobb i Bykle, derfor flytta eg 38,5 % 30,8 % hit 9 Ville bu på ein stad med tett og godt 35,9 % 28,2 % sosialt miljø 10 Tilfeldig at eg flytta hit 33,3 % 28,2 % 11 Hadde vener/ kjenningar her 33,3 % 33,3 % 12 Ville gjerne til Bykle, søkte aktivt 33,3 % 38,5 % etter arbeid her 13 Ville bu nærare familien 30,8 % 43,6 % 14 Fann partnar med tilknytning til 25,6 % 48,7 % Bykle, og vi valde å flytte hit 15 Bykle har eit rikt kulturliv 20,5 % 33,3 % 16 God tilgang på attraktive tomter 15,4 % 41 % 17 God tilgang på attraktive bustader 12,8 % 41 % 4.4 Ranger dei fem utsegnene som passar best for ditt val om å flytte til Bykle Rangering Utsegn Andel viktigst/ nest viktigst grunn 1 Fann partnar med tilknytning til 23,1 % 74,4 % Bykle, og vi valde å flytte hit 2 Det var i Bykle eg fekk jobb, derfor 23,1 % 74,4 % flytta eg hit 3 Tilfeldig at eg flytta hit 20,5 % 61,5 % 4 Ville ha nærare kontakt med naturen 17,9 % 46,2 % 5 Bykle er ein god plass for familiar 17,9 % 74,4 % med born 6 Ville bu nærare familie 15,4 % 76,9 % 7 Ville bu på ein stad der eg kan 12,8 % 59 % oppleve fred og ro 8 Ville bu på ein stad der det er trygt og godt å bu 12,8 % 66,7 % Andel som ikkje har valt dette alternativet 9

10 9 Hadde vener/ kjenningar som budde 7,7 % 69,2 % her 10 Ville gjerne bu i Bykle, og søkta 7,7 % 82,1 % aktivt etter arbeid her 11 God tilgang på attraktive tomter 7,7 % 92,3 % 12 Hadde god kjennskap til Bykle 5,1 % 74,4 % 13 Ville bu på ein stad med tett og godt 5,1 % 76,9 % sosialt miljø 14 Bykle har gode offentlege tenester 5,1 % 79,5 % 15 Det er billeg å bu i Bykle 5,1 % 82,1 % 16 Bykle har eit rikt kulturliv 0 % 97,4 % 17 God tilgang på attraktive bustader 0 % 97,4 % 4.5 Kor lenge er det sidan du flytta (tilbake) til Bykle? Over halvparten av respondentane har budd to år eller mindre i Bykle etter at dei flytta (tilbake) dit. 4.6 Kor fornøgd er du med følgjande i Bykle? Rangering Tilbod Andel svært bra/ bra Andel dårleg/ svært dårleg 1 Høve til aktivt friluftsliv 87,2 % 0 % 2 Barnehage- og skuletilbod 79,5 % 0 % 3 Oppvekstvilkår for barn 69,2 % 0 % 4 Fritidstilbod for barn 69,2 % 2,6 % 5 Openheit for nyetableringar/ næringar 66,7 % 5,1 % 6 Arbeidstilbod til meg 51,3 % 7,7 % 7 Oppvekstvilkår for ungdom 46,2 % 0 % 8 Høve til å få gode vener 46,2 % 2,6 % 9 Høve til å vere meg sjølv utan at andre bryr 46,2 % 5,1 % seg 10 Kulturtilbod 43,6 % 7,7 % 11 Bustadprisar 41 % 15,4 % 12 Høve til å vere annleis enn andre 38,5 % 2,6 % 13 Openheit for nye idear og veremåtar 38,5 % 7,7 % 14 Fritidstilbod for ungdom 38,5 % 10,3 % 15 Arbeidstilbod til partnar 35,9 % 12,8 % 16 Fritidstilbod for vaksne 35,9 % 15,4 % 17 Sosialt miljø for vaksne 35,9 % 15,4 % 18 Høve til å få innpass i etablerte sosiale miljø 33,3 % 7,7 % 19 Arbeidstilbod generelt 23,1 % 7,7 % 20 Tilgang på bustad for unge/ innflyttarar 7,7 % 53,9 % 21 Tilgang på attraktive tomter 5,1 % 56,4 % 22 Tilgang på attraktive bustader 2,6 % 64,1 % 10

11 4.7 Kor fornøgd er du med å bu i Bykle? Svært fornøgd 23,1 % Fornøgd 48,7 % Både og 23,1 % Lite fornøgd/ svært lite fornøgd 0 % Kommentar 71,8 % er fornøgd eller svært fornøgd med å bu i Bykle. Ingen har svart at dei er lite eller svært lite fornøgd med å bu her. 4.8 Har du i seinare tid vurdert å flytte frå Bykle? Ja 74,4 % Nei 23,1 % Ikkje svart 2,6 % 4.9 Kor sannsynleg er det at du verkeleg kjem til å flytte frå Bykle? Svært sannsynleg 20,5 % Korkje eller 43,6 % Lite sannsynleg 5,1 % Ikkje svart 2,6 % 5 SVAR FRÅ UTFLYTTARAR OG VIDAREFLYTTARAR 5.1 Litt om respondentane Dei fleste i denne gruppa bur i ein anna kommune 55 % av respondentane er kvinner, 32,5 % er menn (resten har ikkje svart). Den største aldersgruppa er år (32,5 %), neste er år (25 %). 45 % er gift/ sambuar, medan 27,5 % er einslege. 55 % har ikkje barn, medan 32,5 % har barn. 52,5 % har utdanning på høgskule-/ universitetsnivå. 65 % er yrkesaktive på heiltid (mot 71,8 % av dei som bur i Bykle). 40 % vaks opp i ein annan kommune, medan 42,5 % vaks opp i Bykle. 5.2 I kva grad hadde utsegnene nedanfor verknad for ditt val om å flytte frå Bykle kommune? Rangering Utsegn Andel stor/ noko innverknad Andel ingen innverknad 1 Eg ville bu i ein større og meir 57,5 % 25 % sentral kommune/ stad 2 Det dukka opp ein spennande 55 % 30 % jobbmoglegheit 3 Eg ville ha meir utdanning 55 % 35 % 4 Eg ønskte arbeidserfaring frå ein 50 % 32,5 % annan kommune/ stad 5 Mangelfullt arbeidstilbod for meg i Bykle 47,5 % 32,5 % 11

12 6 Lite fritidstilbod for vaksne i Bykle 32,5 % 40 % 7 Mangelfullt arbeidstilbod for partnar 30 % 42,5 % i Bykle 8 Eg hadde inga familietilknytning til 30 % 52,5 % Bykle 9 Eg hadde få gode vener i nærleiken 30 % 52,5 % 10 Vanskeleg å få innpass i etablerte 27,5 % 50 % sosiale miljø 11 Eg fekk kjæraste/ partnar frå ein 25 % 67,5 % annan plass 12 Mangelfullt sosialt miljø for vaksne 20 % 45 % i Bykle 13 Eg kunne ikkje vere meg sjølv utan 20 % 60 % at andre brydde seg 14 Partnaren min hadde arbeid i ein 17,5 % 72,5 % annan kommune 15 Det var liten toleranse for nye idear 17,5 % 57,5 % og veremåtar 16 Lite fritidstilbod for ungdom i Bykle 17,5 % 57,5 % 17 Eg hadde arbeid i ein annan 15 % 72,5 % kommune 18 Vanskeleg å skaffe bustadtomt i 5 % 67,5 % Bykle 19 Vanskeleg å skaffe bustad i Bykle 5 % 72,5 % 20 Lite fritidstilbod for barn i Bykle 2,5 % 65 % 5.3 Ranger dei fem viktigaste grunnane til at du flytta frå Bykle Rangering Årsak Andel viktigst/ nest viktigst grunn 1 Eg ville ha meir utdanning 42,5 % 47,5 % 2 Det dukka opp ein spennande 25 % 65 % jobbmoglegheit 3 Mangelfullt arbeidstilbod for meg i 22,5 % 67,5 % Bykle 4 Ville bu i ein større og meir sentral 17,5 % 45 % kommune/ stad 5 Ønskte arbeidserfaring frå ein annan 17,5 % 65 % kommune/ stad 6 Hadde inga familietilknytning til 10 % 77,5 % Bykle 7 Fekk kjærast/ partnar frå annan plass 10 % 80 % 8 Hadde få gode vener i nærleiken 7,5 % 77,5 % 9 Mangelfullt arbeidstilbod for 5 % 77,5 % partnaren min i Bykle 10 Kunne ikkje vere meg sjølv utan at 5 % 87,5 % andre brydde seg 11 Partnaren min hadde arbeid i annan kommune 5 % 87,5 % Andel som ikkje har kryssa av for dette alternativet 12

13 12 Mangelfullt sosialt miljø for vaksne 5 % 90 % 13 Lite fritidstilbod for vaksne i Bykle 2,5 % 82,5 % 14 Liten toleranse for nye idear og 2,5 % 90 % veremåtar 15 Vanskeleg å skaffe bustad i Bykle 2,5 % 90 % 16 Hadde arbeid i annan kommune 2,5 % 92,5 % 17 Vanskeleg å få innpass i etablerte 2,5 % 92,5 % sosiale miljø 18 Lite fritidstilbod for ungdom 0 % 85 % 19 Vanskeleg å skaffe bustadtomt i Bykle 0 % 92,5 % 20 Lite fritidstilbod for barn 0 % 100 % 5.4 Då du budde i Bykle, kor godt fornøgd var du med følgande: Rangering Tilbod Andel svært bra/ bra Andel dårleg/ svært dårleg 1 Høve til aktivt friluftsliv 95 % 0 % 2 Oppvekstvilkår for barn 75 % 2,5 % 3 Barnehage- og skuletilbod 72,5 % 5 % 4 Fritidstilbod for barn 57,5 % 2,5 % 5 Oppvekstvilkår for ungdom 57,5 % 2,5 % 6 Høve til å vere meg sjølv utan at andre bryr 57,5 % 22,5 % seg 7 Høve til å få gode vener 55 % 22,5 % 8 Bustadprisar 50 % 12,5 % 9 Arbeidstilbod til meg 47,5 % 12,5 % 10 Høve til å få innpass i etablerte sosiale miljø 42,5 % 22,5 % 11 Openheit for nye idear og veremåtar 42,5 % 25 % 12 Openheit for nyetableringar/ næringar 40 % 2,5 % 13 Sosialt miljø for vaksne 40 % 25 % 14 Fritidstilbod for ungdom 37,5 % 7,5 % 15 Høve til å vere annleis enn andre 37,5 % 17,5 % 16 Kulturtilbod 30 % 30 % 17 Tilgang på attraktive bustadtomter 27,5 % 10 % 18 Tilgang på attraktive bustader 25 % 22,5 % 19 Fritidstilbod for vaksne 22,5 % 27,5 % 20 Tilgang på bustad til unge/ innflyttarar 22,5 % 32,5 % 21 Arbeidstilbod generelt 20 % 22,5 % 22 Arbeidstilbod til partnar 10 % 12,5 % 5.5 Alt i alt, kor fornøgd var du med å bu i Bykle? Svært fornøgd 20 % (23,1 %) Fornøgd 50 % (48,7 %) Både og 15 % (23,1 %) Lite fornøgd/ svært lite fornøgd 10 % (0 %) Tala i parentes viser kva innflyttarane/ tilbakeflyttarane svara på det same spørsmålet. 13

14 5.6 Kvar i Bykle budde du før du flytta ut? Bykle 27,5 % Hovden 60 % Annan stad i kommunen 7,5 % Har ikkje svart 5 % 6 KRYSSTABELLAR SAMANHENG MELLOM VARIABLAR Krysstabellar seier noko om samanheng mellom nokre utvalde variablar. Utvalet er lite, så tala må tolkast med varsemd. 6.1 INNFLYTTARAR OG TILFLYTTARAR Alt i alt, kor fornøgd er du med å bu i Bykle? Generelt er menn meir fornøgd enn kvinner. (Menn; 90 % svært bra/ bra, kvinner; 64 % bra/ svært bra) Aldersgruppa år er mest nøgd med å bu i Bykle. Dei som er gift/ sambuar/ kjæraste er mest nøgd med å bu i Bykle (men små forskjellar). 77 % av dei som har barn er fornøgde/ svært fornøgde med å bu i Bykle, medan talet for dei som ikkje har barn er 68,2 %. 76,1 % av dei som har utdanning frå høgskule/ universitet er fornøgde/ svært fornøgde. Talet for dei som har vidaregåande skule som høgste utdanning er 61,6 % Har du i seinare tid vurdert å flytte frå Bykle? 80 % av kvinnene har vurdert å flytte, medan 60 % av mennene har vurdert det same. Aldersgruppa år har størst andel respondenter som har vurdert å flytte. Dei som har kjæraste eller er einslege er dei som i størst grad vurderer å flytte. Dei som ikkje har barn vurderer i sterkare grad enn dei som har barn å flytte. Dei som har vidaregåande som høgste utdanning vurderer i sterkare grad enn dei som har høgskule/ universitet å flytte (men små forskjellar). 6.2 UTFLYTTARAR OG VIDAREFLYTTARAR Alt i alt, kor fornøgd var du med å bu i Bykle? Menn meir fornøgde enn kvinner. (84,6 % av menn fornøgd/ svært fornøgd, same tal for kvinner er 63,7 %) Aldersgruppa år mest fornøgd. 81,8 % av dei som er einslege var fornøgd/ svært fornøgd, 77,8 % av dei som er gift/ sambuar og 40 % av dei som har kjæraste. 69,2 % av dei som har barn var fornøgde/ svært fornøgde, 72,8 % av dei som ikkje har barn. Små forskjellar mellom ulike utdanningsnivå. 14

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Med hjarte for den rette staden. Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund

Med hjarte for den rette staden. Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund Med hjarte for den rette staden Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund INNLEIING... 3 OM UNDERSØKINGA... 4 OM BUSTADVAL OG TRIVSEL... 6 OM BUSTADVAL... 6 OM TRIVSEL... 9 MED HJARTE FOR DEN RETTE STADEN...

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Forskingsdagane 2013, Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 23. september 2013 Finn Ove Båtevik Else Ragni Yttredal Marthe Hanche-Olsen Viktige faktorar

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Spørjeundersøking blant medlemene av Sogn og Fjordane Parkinsonforeining (SFP).

Spørjeundersøking blant medlemene av Sogn og Fjordane Parkinsonforeining (SFP). 1 Svein Lundevall, 6788 Olden. August 2008. Spørjeundersøking blant medlemene av Sogn og Fjordane Parkinsonforeining (SFP). Representativitet i materialet. Spørjeskjema vart sendt ut rundt 20. Juli 2008

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

ØF-rapport nr.: 20/2008 Motstrøms om bulyst, demografi og arbeidslyst Asgeir Skålholt

ØF-rapport nr.: 20/2008 Motstrøms om bulyst, demografi og arbeidslyst Asgeir Skålholt ØF-rapport nr.: 20/2008 Motstrøms om bulyst, demografi og arbeidslyst av Asgeir Skålholt ØF-rapport nr.: 20/2008 Motstrøms om bulyst, demografi og arbeidslyst av Asgeir Skålholt Tittel: Forfattar: Motstrøms

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 2014 i Trondheim, Bergen og Oslo Framtidsfylket AS Postboks 600 6804

Detaljer

Ungdomsbarometeret 2005

Ungdomsbarometeret 2005 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 6/2005 Ungdomsbarometeret 2005 Hogne Lerøy Sataøen, Marius Knagenhjelm VF Rapport Tittel Ungdomsbarometeret

Detaljer

Reiselivsundersøking i Setesdal 2004

Reiselivsundersøking i Setesdal 2004 HiT skrift nr 3/2005 Reiselivsundersøking i Setesdal 2004 Anne Aasmundsen, Per Isaksen, Ragnar Prestholdt Avdeling for allmenne fag (Bø) Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2005 HiT skrift nr 3/2005 ISBN 82-7206-246-1

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Ungdomsbarometer for Sogn og Fjordane

Ungdomsbarometer for Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 12/2004 Ungdomsbarometer for Sogn og Fjordane Kortversjon til VF-notat 11/2004 Thor André Fløtre 1 Tittel

Detaljer

Fylkesstatistikk 2008. Møre og Romsdal

Fylkesstatistikk 2008. Møre og Romsdal Fylkesstatistikk 2008 Møre og Romsdal 2 Statistikk og kåringar Vi blir stadig presentert for ulike kåringar av beste by, triveligaste kommune og liknande i media. Midt i den beste agurktida i år vart vi

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet er finansiert av Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064 Rapport IS-64 Tal om tobakk 1973 12 INNHALD RØYKING 8 Røyking kjønn og alder 9 Røyking blant ungdom 12 Røyking og utdanning 13 Startalder for å røykje dagleg 14 Geografiske skilnader 16 Røyking i Norden

Detaljer

AVDELING FOR SAMFUNNSVITENSKAP BACHELOR I REISELIV, 3. ÅR BACHELOROPPGÅVE. TITTEL : Kvalitetsundersøking av Inga-låmi 2006

AVDELING FOR SAMFUNNSVITENSKAP BACHELOR I REISELIV, 3. ÅR BACHELOROPPGÅVE. TITTEL : Kvalitetsundersøking av Inga-låmi 2006 AVDELING FOR SAMFUNNSVITENSKAP BACHELOR I REISELIV, 3. ÅR BACHELOROPPGÅVE TITTEL : Kvalitetsundersøking av Inga-låmi 2006 DATO : 18.mai 2006 KANDIDATNR. : 26 og 57 NAMN: : Anja-Therese Fardal og Katrin

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Vedteke av kommunestyret 29.04.04

Vedteke av kommunestyret 29.04.04 Vedteke av styret 29.04.04 Innhald Innhald... 2 Vi treng ein bustadpolitisk handlingsplan... 3 1. OPPSUMMERING... 4 2. INNLEIING... 5 Ny bustadmelding... 7 Organisasjon framdrift - arbeidsmåte... 8 3.

Detaljer

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013 ISBN 978-82-7894-482-0 0ISSN 0808-5013 Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar Jon Erik finnvold 12/2013 Rapport nr 12/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer