Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011"

Transkript

1 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr

2 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på oppdrag frå Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune, ved Fagopplæringskontoret. Datainnsamlinga vart gjort elektronisk. Bedrifter knytt til opplæringskontor fekk undersøkinga tilsendt via opplæringskontoret, mens bedrifter utanfor opplæringskontor fekk undersøkinga tilsendt direkte frå fylkeskommunen. Totalt fekk 834 bedrifter tilsendt spørjeskjema på e-post frå fylkeskommunen. 70 av disse adressene var ikkje i bruk eller korrekte. Vi fekk svar frå 282 av bedriftene. Dette gjev ein svarprosent på 36 % (frå bedrifter utanfor opplæringskontor). I tillegg fekk vi svar frå 316 bedrifter som er medlem av opplæringskontor. Til saman har 598 bedrifter delteke i undersøkinga. Der det er aktuelt vert resultata frå denne undersøkinga samanlikna med ei liknande undersøking blant bedrifter i Oslo og Akershus frå 2007: En ressurs for arbeidslivet- arbeidslivets behov for ungdom med kompetanse på lavere nivå. Denne er gjennomført av Akershus fylkeskommune.

3 3 Bransje/fag Tal Prosent Tal Prosent ANLEGGSMASKINFØRERFAGET 12 2 MATROSFAGET 5 0,8 ANNLEGSGARTNERFAGET 3 0,5 MOTORMANNFAGET 1 0,2 BARNE- OG UNGDOMSARB.FAGET 20 3,4 MURERFAGET 6 1 BETONGFAGET 31 5,2 SERVITØRFAGET 2 0,3 BILFAGET, LETTE KJØRETØY 33 5,6 TØMRERFAGET ,1 BLOMSTERDEKORATØR 1 0,2 YRKESSJÅFØRFAGET 9 1,5 BRØNNFAGET 2 0,3 ANNA 73 12,3 FISKE OG FANGST 4 0,7 ELEKTRO 80 13,5 FRISØRFAGET 31 5,2 MEKANISK 47 7,9 HELSEARBEIDERFAGET 18 3 BYGG OG ANLEGG 32 5,4 KJEMIPROSESSFAGET 2 0,3 KOKKFAG 7 1,2 MALERFAGET 4 0,7 SAL OG SERVICE 33 5,6 Tabellen viser tal bedrifter som har delteke i undersøkinga etter bransje/fag

4 4 Bakgrunn: Tal tilsette Det er stor variasjon i tal tilsette blant bedriftene som har delteke i undersøkinga. Den største delen av bedriftene har 1 5 tilsette (22 %). Det er og ein stor del (21 %) som har tilsette. Den minste gruppa er dei bedriftene med over 250 tilsette (8 %).

5 5 Bakgrunn: Utdanning I nesten 8 av 10 bedrifter er det flest tilsette med fagutdanning eller høgare. Det er akkurat like stor del av bedriftene (11%) som har flest tilsette utan utdanning og som har om lag like store delar tilsette med og utan fagutdanning. Om vi ser på dei 10 største bransjane (i undersøkinga) er det blant elektro- (96 %) og frisørbedriftene (97%) vi finn dei høgaste delane med bedrifter der flest tilsette har fagutdanning eller høgare. Innan for sal og service er det størst del bedrifter som oppgjev at dei har flest tilsette utan fagutdanning (26%).

6 6 Bakgrunn: Utvikling i tal tilsette Det er om lag like stor del av bedriftene som oppgjev at talet på tilsette har auka dei siste 5 åra (42 %) som det er som seier at det har vore stabilt (44 %). Det er ein relativt liten del (14 %) som seier at talet på tilsette har gått ned i perioden.

7 7 Behov for arbeidskraft 27 % av bedriftene oppgjev at dei i svært liten grad har behov for arbeidskraft med kompetanse under fag/sveinebrevnivå. 18 % seier at dei har behov for denne type kompetanse i svært stor grad. Grovt sett er det 41 % som seier at dei har behov for arbeidskraft på dette nivået. Den gjennomsnittlege skåren på dette spørsmålet er 3,2.

8 8 Behov for arbeidskraft Tabellen viser resultata for dei 10 største bransjane. På bransjenivå er det størst behov for kompetanse på lågare nivå enn fag/sveinebrev i bygg og anlegg (3,9). Deretter følgjer barne- og ungdomsarbeidarfaget og betongfaget (3,7). Det er minst behov for denne typen arbeidskraft innan sal og service (2,7) og elektro (2,8). I Akershus fylkeskommune si undersøking var fagbransjeinndelinga noko annerledes enn i vår. Dei fann at behovet var lågast innan frisør, byggenæring og elektro.

9 9 Aktuelle arbeidsoppgåver: Tabellen viser aktuelle arbeidsoppgåver for tilsette med kompetanse på lågare nivå etter bransje, for dei 10 største bransjane i undersøkinga. FAG Tømrerfaget Elektro Mekanisk Bilfaget, lette kjøretøy Sal og service Bygg og anlegg Betongfaget Frisørfaget Barne- og ungdomsarb.faget Arbeidsoppgåver Hjelpearbeid, handlangar, enkle tømraroppgåver, førefallande arbeid, monteringsarbeid, riving, rydding, isolering, gjentakande oppgåver i mellom anna nybygg, rigging, lagerarbeid. Hjelpearbeid, kabeltrekking, enkelt monteringsarbeid. Hjelpearbeid, sveis, enkelt vedlikehald, forarbeid lagerarbeid førefallande. Enkelt servicearbeid rutinearbeid, klargjering, vasking. Kundeservice, varepåfylling, rydding, lagerarbeid. Hjelpearbeid, enkle montøroppgåver Forskaling, armering, og betongarbeid, rydding. Kundeservice, reinhald, førefallande, assistering, enkle hårbehandlingar. Assistentoppgåver Helsearbeiderfaget Stell og pleie, reinhald.

10 10 Kva for eigenskaper er viktig?

11 11 Kva for eigenskaper er viktig? At medarbeidaren er til å stole på og at medarbeidaren kjem presis på jobb er dei eigenskapane som er viktigast for bedriftene i undersøkinga, med heile 5,7 i gjennomsnittleg skår. Av dei eigenskapane som vart føreslått i undersøkinga, er det at medarbeidaren er fagleg dyktig innan eit spesialfelt (3,9) og at medarbeidaren har gode karakterar frå skolen (3,8) som er minst viktig for bedriftene. Under kategorien anna kjem det fram at bedriftene er opptatte av at medarbeidaren har interesse for faget, og er i god fysisk form/ har god karakter i gym. Våre funn er langt på veg i tråd med dei frå Oslo/Akershus. Også i deira undersøking kjem at medarbeidaren er ærlig/til å stole øvst på lista, mens fagleg dyktig innan eit spesialfelt kjem på botnen.

12 Erfaringar med opplæring/utplassering 12 Heile 88 % av bedriftene oppgjev at dei tidlegare har hatt elevar frå vidaregåande i opplæring eller utplassering. I Akershus fylkeskommune si undersøking svarte 81 % av bedriftene at dei hadde hatt elever frå vgs. i opplæring/utplassering. Om vi ser på dei 10 største bransjene, er det innan sal og servise at færrast bedrifter har hatt elevar i opplæring/utplassering (76 %).

13 Erfaringar med opplæring/utplassering 13 Dei bedriftene som har hatt elevar i opplæring/ utplassering har i stor grad gode erfaringar med dette. 15 % seier at dei har svært gode erfaringar, mens berre 1 % oppgjev å ha svært dårlege erfaringar. Gjennomsnittet for dette spørsmålet er 4,4, ein skår som er godt over midten av skalaen. Også i Akershus si undersøking var erfaringane i all hovudsak gode.

14 Erfaringar med opplæring/utplassering 14 Det som i størst grad kan betre samarbeidet mellom skule og bedrift, i denne samanhengen, er at elevane må vere betre budd før dei kjem ut i bedrift (68 %) 45 % meiner også at betre oppfølging frå faglærer er naudsynt. 16 % har svara anna. Her kjem det mellom anna fram at ein del bedrifter ønskjer tidlegare og tettare kontakt mellom skole og bedrift i samband med utplassering.

15 Er bedriftene positiv til å ta elevar frå vgs i utplassering og lærekandidatar? 15 Bedriftene er i stor grad positive til å ta inn både elevar i utplassering og lærekandidatar. 78 % er positive til å ta inn elevar i utplassering og 70 % er positive til å ta inn lærekandidatar. Om vi ser på dei største bransjane/faga er det bedriftene innan betongfaget som er mest positiv til å ta inn lærekandidatar. Her svarar heile 95 % ja.

16 16 Andre kommentarar til tema? Mange seier at bedrifta si økonomiske situasjon og dei økonomiske rammene knytt til ordningane spelar inn på kva grad dei kan ta inn både lærlingar og lærekandidatar. Ein god del bedrifter meiner at det er best at alle tar fagbrev. Dette har mellom anna samanheng med kvalitetskrav til bransjen, t.d tryggleikskrav Ønskjer tilbakemelding i etterkant av utplassering. Blant ein del er lærekandidatordninga relativt dårleg kjent.

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Nødvendig tvang? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

skular bygde av Norsk Pinsemisjon indianarkoloniar

skular bygde av Norsk Pinsemisjon indianarkoloniar Evaluering av skular bygde av Norsk Pinsemisjon i forskjellege indianarkoloniar i Paraguay. Gjennomført i mars/april 2006. 1 Innleiing. Underskrivne vart beden av PYM om å leia ei evaluering av dei skulane

Detaljer

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rapport nr 3 IS-1411 Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 2006 Rapport nr. 3 fra Heftets tittel: Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer