Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland Fylkesrådmannen viser til vedtak i Opplærings- og helseutvalet , sak 34/11, der utvalet sluttar seg til Fylkesrådmannens framlegg til satsing på innføring av kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland. Fylkesrådmannen viser også til bakgrunnen for saka og til oversikt over tiltak som er sett i verk, samt planar for vegen vidare. Kina si rolle på verdsbasis både politisk og økonomisk er blitt og er venta å bli endå meir sentral i åra som kjem. Kina har dei siste åra sigla opp som ein stadig viktigare handelspartnar for Noreg. Vestlandet, og særleg Hordaland, har ei rekkje viktige verksemder med sterke band til Kina, og Regjeringa oppmodar til auka satsing på kinesisk språk og kultur på skular og universitet. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Hordaland fylkeskommune ønskjer å spela ein sentral rolle i arbeidet med å utvikla nasjonale læreplanar og eksamen i kinesisk på vidaregåande skule nivå. 2. Hordaland fylkeskommune vil bidra til å utvikla og sikra høg fagleg standard gjennom samarbeid med Bergen Konfucius Institutt og andre aktuelle fagmiljø. 3. I samarbeid med Bergen kommune vil Hordaland fylkeskommune setja i gang arbeid med å utvikla ein gjennomgåande læreplan og ei læremiddelpakke for kinesisk på nivå 1 i grunnskulen og vidaregåande skule og nivå 2 i vidaregåande skule. Det vert sett i gang eit prosjekt for å få gjennomført dette arbeidet. Tiltaket er dekt innanfor budsjettet til opplæringssektoren. 4. Hordaland fylkeskommune vil gje følgjande faste opplæringstilbod i kinesisk frå skuleåret : a) For elevar med kinesisk frå grunnskulen: Opplæring på nivå 2 (4+4+0) ved Bergen Handelsgymnasium og Sandsli vidaregåande skule. (Nytt tilbod).

2 b) For elevar som byter framandspråk ved overgangen frå grunnskulen til den vidaregåande skulen: Opplæring på nivå 1 (4+4+0) ved Bjørgvin vgs. (Framhald av eksisterande tilbod). c) For elevar som ikkje har hatt framandspråk i grunnskulen: Opplæring på nivå 1 og 2 (4+4+4) ved Bjørgvin vgs. (Framhald av eksisterande tilbod). d) Programfaget kinesisk (0+5+5) ved Bergen Handelsgymnasium. (Framhald av eksisterande tilbod). Paul Nilsen fylkesrådmann Svein Heggheim opplæringsdirektør 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : A. Bakgrunn for saka 1. Grunngjeving for å satsa på kinesisk språk i vidaregåande skule Kina si rolle på verdsbasis både politisk og økonomisk er blitt og er venta å bli endå meir sentral i åra som kjem. Kina har dei siste åra sigla opp som ein stadig viktigare handelspartnar for Noreg. Vestlandet, og særleg Hordaland, har ei rekkje viktige verksemder med sterke band til Kina. Dette er bakgrunnen for at Regjeringa oppmodar til auka satsing på kinesisk språk og kultur på skular og universitet. Eit uttrykk for kor stor vekt norske styresmakter legg på kontakten med Kina, er at Regjeringa har utarbeidd ein eigen Kina-strategi: (http://www.regjeringen.no/upload/ud/vedlegg/kinastrategi_opplag_to.pdf). Her står det bl.a.: Utviklingen i Kina, landets endrede rolle i verdenssamfunnet, og den østasiatiske regionens økende betydning, økonomisk og geopolitisk, stiller Norge overfor muligheter og utfordringer. Regjeringen har derfor utarbeidet en strategi som klargjør målsettinger og prioriteringer i Norges forhold til Kina. 2. Politiske vedtak På møtet slutta Opplærings- og helseutvalet seg til Fylkesrådmannens framlegg til satsing på innføring av kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland: tiltak på og For å fremja utviklinga av kinesisk som framandspråk i vidaregåande skole er følgjande aktuelle: 1. Etablering og profilering av kinesisk språk som fellesfag og programfag som fast tilbod Bergen Handelsgymnasium og minst ein annan skule i fylket. 2. Sikra fagleg stabilitet gjennom tilsetjing av kvalifiserte lærekrefter. 3. Leggja til rette for kinesisk som gjennomgåande framandspråk i samarbeid med aktuelle kommunar i fylket. 4. Utvikla og sikra høg fagleg standard gjennom samarbeid med Bergen Konfutse institutt evt. andre aktuelle fagmiljø 5. Fylkeskommunen tilbyr seg å ta nasjonalt ansvar for læreplanutvikling og eksamen. B. Dette er gjort 1. Etablering og profilering av kinesisk språk som fellesfag og programfag som fast tilbod på Bergen Handelsgymnasium og minst ein annan skule i fylket. Bergen Handelsgymnasium (BHG) har tilbydd programfaget kinesisk ( ) på utdanningsprogram for studiespesialisering dei siste 4 skuleåra. Rekrutteringa har variert frå 5 til 20 elevar frå Tanks vgs., Bergen Katedralskole og BHG, og elevtalet er aukande. I inneverande skuleår er det 31 elevar som tar kinesisk ved BHG 21 på Vg2 og 10 på Vg3. Hausten 2012 vart det starta opp tilbod i kinesisk på nivå 1 ved Bjørgvin vgs. Dette er eit tilbod til dei elevane som ikkje har hatt framandspråk i grunnskulen og dei elevane som byter framandspråk ved overgangen frå grunnskulen til den vidaregåande skulen. I skuleåret tel denne gruppa 27 elevar. Bjørgvin vgs. tar sikte på å gje dette tilbodet også dei komande skuleåra. 3

4 Elevar og tilsette ved BHG har ved to høve vore på to-vekers reiser i Kina; også enkeltelevar ved BHG har fått fullfinansiert turar til Kina ved tre ulike høve for å demonstrera dei kinesiske språkkunnskapane sine på tilstellingar i regi av Konfucius-institutta. Kinesisk-elevane ved BHG deltek også ofte på ulike sosiale tilstellingar i regi av Bergen Konfucius Institutt (BKI). 2. Sikra fagleg stabilitet gjennom tilsetjing av kvalifiserte lærekrefter. Lærar i programfaget kinesisk ved BHG er Haifeng Sun, som har spesialutdanning i læreplanutvikling og i å undervisa i kinesisk for utlendingar. Han har også utdanning frå Universitetet i Oslo, og snakkar flytande norsk. Haifeng Sun er no tilsett i full stilling i HFK, og han har også ansvaret for undervisninga i kinesisk ved Bjørgvin vgs. Det er heilt avgjerande for faget at det er tilgang på norsktalande lærarar som er kvalifiserte til å undervisa i kinesisk. Her er faget avhengig av at Universitetet i Bergen (UiB) og/eller Høgskulen i Bergen (HiB) realiserer planane sine om å oppretta lærarutdanningsprogram i kinesisk. 3. Leggja til rette for kinesisk som gjennomgåande framandspråk i samarbeid med aktuelle kommunar i fylket. Bergen kommune (BK) gir no grunnopplæring i kinesisk ved 4 skular på ungdomstrinnet (Skranevatnet, Rå, Ytrebygda, Gimle) og ved 3 skular på barnetrinnet (Skranevatnet, Hjellestad, Skjold). På 4 ulike årstrinn er det no om lag 215 elevar som får opplæring i kinesisk i grunnskulen i BK. Det vert ikkje gitt opplæring i kinesisk i andre kommunar i Hordaland, og BK har ikkje planar om å starta opplæring i kinesisk ved andre skular enn dei som alt har dette tilbodet. Det første kullet med elevar med kinesisk på nivå 2 frå grunnskulen vil søkja seg til vidaregåande opplæring i HFK frå hausten Det dreiar seg om 29 elevar med god motivasjon for å halda fram med faget i vidaregåande skule. Kvart av dei følgjande skuleåra vil truleg elevar med kinesisk frå grunnskulen i BK søkja seg til vidaregåande utdanning. Fylkesrådmannen understrekar at elevar med kinesisk språk må konkurrera om plass på desse vidaregåande skulane på lik linje med andre elevar; kinesisk gir ikkje elevar med kinesisk frå grunnskulen fortrinnsrett til plass på bestemte vidaregåande skular. 4. Utvikla og sikra høg fagleg standard gjennom samarbeid med Bergen Konfutse institutt og evt. andre aktuelle fagmiljø Ei gruppe, der m.a. Haifeng Sun og Maria Sanchez Olsen er medlemmer, har utarbeidd ein lokal læreplan og ei komplett læremiddelpakke for programfaget kinesisk (0+5+5). Dette arbeidet er gjort særs grundig, og dei har fått mykje ros for kvaliteten på både læreplanen og læremiddelpakka. Saman dannar desse eit framifrå grunnlag for vidare utvikling av undervisninga i kinesisk. BKI har også stilt betydelege ressursar til rådvelde i samband med etableringa og drifta av opplæringa i kinesisk ved BHG. Eit prov på at arbeidet med læreplanen og læremiddelpakken vert lagt merke til internasjonalt er at The International Society for Chinese Language Teaching på møtet sitt framheva arbeidet som BKI driv med opplæring i kinesisk språk - og plasserte dei i sin øverste divisjon. The International Society for Chinese Language Teaching er basert i Hanban, Kina og består av 4218 medlemsforeiningar i 67 land. 5. Fylkeskommunen tilbyr seg å ta nasjonalt ansvar for læreplanutvikling og eksamen Samanlikna med andre fylke er Hordaland i ein gunstig posisjon når det gjeld å få til ei langsiktig satsing på kinesisk språk i den vidaregåande skulen: Både HiB og UiB har konkrete planar å satsa på kinesisk, og BKI er solid etablert i Bergen. BKI har stilt betydelege ressursar til rådvelde i samband med etableringa og drifta av opplæringa i kinesisk ved BHG. BKI er det einaste instituttet av sitt slag i 4

5 landet og vil etter utsegner frå kinesisk hald bli det einaste også i framtida. Med dette som utgangspunkt ligg alt til rette for at Hordaland fylkeskommune kan ta ei førande rolle på landsbasis i innføringa av kinesisk språk i den vidaregåande skulen. C. Vegen vidare 1. HFKs vidare planar om opplæringstilbod i kinesisk Elevane med kinesisk frå grunnskulen vil ha krav på opplæring i kinesisk som på nivå 2 i den vidaregåande skulen. I tillegg kjem dei elevane som ønskjer å byta frå eit anna framandspråk til kinesisk på nivå 1, og dei elevane som ønskjer programfaget kinesisk. HFK legg opp til å ha følgjande tilbod til desse elevane: a. Ved BHG Vidaregåande opplæring i kinesisk som framandspråk på nivå 2 (4+4+0). Dette tilbodet vil starta opp hausten 2013, og det vil koma i tillegg til programfaget kinesisk (0+5+5) som BHG alt gir. I skuleåret er det 21 elevar i programfaget kinesisk på Vg2 og 10 elevar på Vg3. b. Ved Sandsli vgs. Vidaregåande opplæring i kinesisk som framandspråk på nivå 2 (4+4+0); oppstart hausten Alle elevane med kinesisk frå grunnskulen kjem frå Ytrebygda bydel i Bergen, og erfaringsmessig søkjer mange av dei seg til Sandsli vgs. Skulen har også eit sterkt ønskje om å gje dette opplæringstilbodet. c. Ved Bjørgvin vgs. Hausten 2012 vart det starta opp tilbod i kinesisk på nivå 1 (4+4+0 og 4+4+4), og skulen ønskjer å vidareføra dette tilbodet. 2. Utvikling og kvalitetssikring av opplæringa i kinesisk Sjølv om det ved BHG alt er utvikla ein lokal læreplan og ei læremiddelpakke for faget, må det understrekast at dette materiellet er tilpassa programfaget i vidaregåande skule. Sjølv om mange element også kan nyttast i læreplanane og undervisningsmateriellet både i grunnskulen og vidaregåande skule, så skal planane tilpassast det aktuelle nivået, og dei skal lagast og materiellet skal utviklast og produserast. I tillegg kjem det didaktiske elementet: Kva skal vera standarden for opplæringa i kinesisk, og korleis skal ein undervisa i dette faget? Og korleis sikrar ein god samanheng mellom opplæringa i grunnskulen og den vidaregåande skulen? Det står såleis att ein god del arbeid i samband med utviklinga av faget kinesisk både i grunnskulen og den vidaregåande skulen. HFK ønskjer å vidareføra det arbeidet som alt er gjort ved BHG. Fylkesrådmannen vil i løyva 0,5 mill. kroner til dette føremålet og føreset at BK bidrar tilsvarande. 3. Rekruttering av kvalifiserte lærarkrefter Det er ei utfordring å skaffa norsktalande lærarar som er kvalifiserte til å undervisa i kinesisk. Ved både UiB og HiB er det planar om å oppretta lærarutdanningsprogram i kinesisk, noko som vil avhjelpa behovet på noko sikt. 5

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901127-29 Arkivnr. 015 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 19.01.2010

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland. Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2012-2015

Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland. Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2012-2015 Bergen, 12.11.12 Medlemmer av fylkestinget, Hordaland fylkeskommune Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2012-2015 I denne uttalen ønskjer Utdanningsforbundet

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201200856-1 Arkivnr. 522 Saksh. Sandvik, Sagen Tor Ivar. Håkonsli, Monica. Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 14.02.2012 TILTAK FOR AUKA

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD HORDALAND FYLKESKOMM Opplærings- og helseutvalet Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD Innkalling til

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN Saksframlegg Dato Referanse 22.10.2010 2010/350-5121/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/56 Høgskulestyret 04.11.2010 STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Kap. 204 Foreldreutvalet for grunnskolen Oversikt over budsjettforslaget

Detaljer