Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule"

Transkript

1 Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane,

2 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane s. 15 2

3 Innleiing Denne rapporten er eit internt dokument til nytte og hjelp for lokallag og tillitsvalde når ein lokalt drøftar bruk av vikarar. Talmaterialet er basert på registreringar i 2009 og I 2009 vart omfanget av vikarbruk registrert over ein tilfeldig valt dag. I 2010 vart grunnlaget utvida til tre dagar i løpet av ei veke i februar. I begge registreringane skulle desse dagane gjerast på dagar med vanleg aktivitet, ikkje prosjektdagar, prøvedagar, turdag etc. Ein arbeidsdag med uvanleg mykje fråvere og ekstra stort vikarbehov, t.d. grunna mykje sjukdom, kurs og møte på same tid, er rekna som ein normal dag. Bruk av vikarar, - med godkjend utdanning, utan godkjend utdanning eller bortfall av undervisning/lågare vaksentettleik, betyr noko for kvaliteten på det utdanningstilbodet som vert gjeve. Kvaliteten i utdanninga er avhengig av mange faktorar men i denne registreringa vil vi ha fram eit grunnlagsmateriale for ein diskusjon om kva som skjer med tenestetilbodet når dei tilsette av ein eller annan grunn er borte frå arbeidet. Det er fokus på kompetanse og vaksentettleik fordi vi meiner at begge desse elementa betyr mykje for kvaliteten av det tilbodet som vert gjeve i barnehage og skule. I tillegg har vikarordningane ein del å seie for medlemmene sine arbeidsvilkår. Vi veit at stort fråvere og behov for vikarar kan medføre slitasje både for leiarar og tilsette. Fylkeslaget meiner at materialet kan nyttast til å aktualisere kvalitetsdebatten, drøfte rekrutteringsbehov, sikre gode arbeidsvilkår for våre medlemmer og sjå på likskap og ulikskap frå kommune til kommune. Det som kjem fram i denne rapporten skal ikkje nyttast til å fokusere på enkeltskular og barnehagar, men vi håpar opplysningane som kjem fram også kan nyttast til lokale drøftingar omkring problemstillingane. For vidaregåande skular vil rapporten innehalde tal frå dei enkelte skulane. Dersom rapporten hadde berre samla tal for heile fylkeskommunen, ville ikkje det vere særleg opplysande. Vi ser det som tenleg at vikarordningane vert eitt av fleire drøftingstema, både på arbeidsplassen og på kommunenivået. Med venleg helsing Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Gunn Marit Haugsbø Jarle Hessevik 3

4 I barnehagane 20 av 26 lokallag har delteke i registreringa. Både kommunale og private barnehagar er med i registreringa. Vi skriv vidare i rapporten samla om alle barnehagane i kommunen. I desse lokallaga har 61 av i alt 107 barnehagar rapportert sin vikarbruk. Dette utgjer 57 % av barnehagane. Vi registrere likevel at i fleire kommunar manglar vi truleg fleire store barnehagar. Difor kan registreringa vere nokså ufullstendig fleire stader. Fråversprosenten for alle kommunane var på 14,8. Balestrand og Naustdal hadde ikkje registrert fråvere i denne perioden. Nokre kommunar merkjer seg ut med høg fråversprosent, t.d. Fjaler, Eid og Vågsøy. For Fjaler sitt vedkomande gjer det stort utslag at berre ein barnehage deltok i registreringa og der var den einaste pedagogen borte 2 av dei 3 dagane. Difor vert det også stygge tal når dette fråveret vert dekka av vikar utan godkjend utdanning. Dette er teke med som eit døme på at når talmaterialet vert så lite som det er for nokre kommunar, kan verkelegheita vere annleis enn det som går fram av tabellane. Når det gjeld Eid er derimot tala meir representative. Der er det 38 pedagogdagar, med ein fråversprosent på 47,8. Då vert også eit høgt tal for ufaglærte vikarar meir alvorleg. I nesten heile fråveret (18 arbeidsdagar) vert det sett inn nesten berre vikarar utan utdanning. Fråversprosenten varierer sterkt og det er heilt rimeleg med denne typen registrering som er avgrensa i tid. Vi skal også vere klar over at fråveret dekkjer alle typar fråvere, både sjukdom, møtetid utanfor barnehagen, kurs og anna fråvere som er regulert av avtaleverket. Det er m.a.o. ikkje tal som kan seie noko om sjukefråversprosenten. 4

5 Det er ein svært liten prosentdel av fråveret (10,2 %) som er dekka av faglærte pedagogar. Dette heng i dei aller fleste tilfelle saman med at det er om lag uråd å få kvalifiserte vikarar. Det er i utgangspunktet vanskeleg å få kvalifiserte personar i faste stillingar. Kommune Pedagogar normal drift Fråvere Vikar m/ godkjend utd Vikar u/ godkjend utd Ikkje vikar Tal bhg Tal svart Balestrand Lærdal Vik Gloppen Vågsøy 25, Naustdal Fjaler Førde Jølster Leikanger Flora Hornindal Askvoll Årdal Sogndal Eid Hyllestad Bremanger Stryn 87, Gaular Sogn & Fj 660,

6 Fråveret vart prosentvis dekka av: Kommune Fråvere Vikar m/godkjend utd Vikar u/godkjend utd Ikkje vikar Balestrand 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lærdal 4,2 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % Vik 12,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % Gloppen 16,7 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % Vågsøy 35,6 % 0,0 % 88,9 % 11,1 % Naustdal 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Fjaler 66,7 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % Førde 7,4 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % Jølster 16,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % Leikanger 14,3 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % Flora 13,0 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % Hornindal 26,7 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % Askvoll 4,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % Årdal 7,0 % 66,7 % 33,3 % 0,0 % Sogndal 17,9 % 57,1 % 28,6 % 14,3 % EID 47,4 % 5,6 % 94,4 % 0,0 % Hyllestad 22,2 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % Bremanger 4,3 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % Stryn 22,9 % 5,0 % 65,0 % 30,0 % Gaular 11,4 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % Sogn & Fj 14,8 % 10,2 % 71,4 % 18,4 % 6

7 Materialet viser at berre nokre få kommunar nyttar kvalfisert personale til vikartenesta. Årdal, Sogndal og Bremanger merkjer seg positivt ut. Sogndal, med ein fråvere på over 17 % og behov for mange vikarar, dekkjer godt over halvparten av fråveret med faglærte. Vi registrerer elles at dei fleste kommunane har god vikardekning slik at dei held oppe vaksentettleiken i barnehagen. Men det er altså berre 5 kommunar som i denne perioden har hatt tilgang på kvalifiserte vikarar. MERK Statistikken viser at mange kommunar ikkje har, i større eller mindre grad, late vere å setje inn vikar ved fråvere. Det er stygge prosenttal for fleire kommunar, men det er nødvendig at ein går tilbake til talmaterialet og ikkje ser seg blind på stolpediagrammet og prosentane. Døme: Flora kommune set inn vikarar i berre 1/3 av fråveret men fråveret er på berre 3 dagsverk og det er berre 3 av 10 barnehagar som har rapportert. Det gjev såleis heilt sikkert ikkje eit rett bilete av vikarbruk i Flora kommune. Talmaterialet for mange kommunar er svært tynt og for mange av dei gjev tala ikkje grunnlag for å konkludere. Det viktige vert difor å sjå heile fylket under eitt og her er tala tydelege: Nesten kvar 5. fråversdag vert ikkje dekka opp av vikar. Denne trenden ser også ut til å vere tiltakande (sjå nedanfor).. 7

8 Vi trur at dette materialet heller ikkje er godt nok til å avdekke kor stor grad fråvere fører til redusert vaksentettleik. Fråvere blant pedagogane kan dekkast opp av tilsette som alt er i barnehage. Spørsmålet vert då om det vert henta inn meir personell for dei assistentane som får ansvar som leiar for avdelinga. 11 av dei 20 lokallaga seier at fråver i stor grad har innverknad på vaksentettleiken (6 svarar i noko grad ) Dei stillingane som er dekka opp av tilsette med dispensasjon, er med i materialet. Det er difor ikkje alltid slik at ein ufaglært er vikar for ein faglært. Det kan like gjerne vere ein ufaglært som er vikar for ein annan ufaglært. Derfor blir ikkje denne registreringa fullgod som dokumentasjon for kvaliteten i barnehagetilbodet. Kvart enkelt lokallg må analysere situasjonen for sin kommune og sine barnehagar. Vi har ikkje registrert om barnehagane har teke i bruk overtid for å dekke vikarbehovet. Det er aktuelt å registrere ved neste høve. Utviklinga Sidan det berre er det andre året vi gjennomfører registreringa, kan vi ikkje dra svært bastante konklusjonar. Det ser likevel ut til å vere nedgang i både kvalifiserte og ukvalifiserte vikarar og ei tydeleg dreiing mot at det ikkje vert sett inn vikarar. Dersom trenden held fram, er det ikkje bra. Omlegging av inntektssystemet i kommunane kan føre til ytterlegare press på barnehagane sin økonomi og då kan det vere ei enkel og rimeleg løysing å bruke vikarar i mindre grad enn tidlegare. Det er kanskje på tide å stille spørsmål om fråveret og mangel på vikarar er eit problem for kvaliteten i barnehagetilbodet. Det er kritiske for vaksentettleiken og det kan medføre ekstra slitasje på kollegaer. Difor er det god grunn til å vere på vakt og å drøfte problemstillinga med arbeidsgjevar, både på einingsnivå og kommunenivå. 8

9 I grunnskulane 22 av 26 lokallag har delteke i registreringa. I desse lokallaga har 79 av i alt 105 skular rapportert sin vikarbruk. Dette utgjer 75 % av skulane. Med eit undervisningstimetal på totalt timar og med eit fråvere på 1498 timar meiner vi at talmaterialet er godt for å gje eit samla bilete av vikarsituasjonen i grunnskulen i fylket, tre tilfeldige dagar. Fråversprosenten for alle kommunane var på 11,2. Det er relativt store variasjonar i fråvere. Vågsøy skil seg ut med berre 0,9 % fråvere desse dagane. Vi gjer også her merksam på at det er eit samla fråvere, både grunna sjukdom, kurs og møteverksemd m.a. som er registrert. Vi reknar også med at ein del av fråveret frå skulen, t.d. for etter- og vidareutdanning, er planlagt slik at det er lagt inn i arbeidsplanane til lærarane. Med fleksible arbeidsplanar vil dette fråveret ikkje bety noko for denne statistikken fordi undervisningstida er flytta til andre tidspunkt. 9

10 Prosentdelen som er dekka av faglærte vikarar, er låg. Dette heng delvis saman med at det er vanskeleg å få kvalifiserte vikarar. Det er i mange kommuane i utgangspunktet vanskeleg å få kvalifiserte personar i faste stillingar. Vi ser av oversikten for kommunane at det kan vere ein samanheng mellom tala i vikarstatistikken og tala for tilsette i vikariat og mellombels stillingar som er utan godkjend utdanning. Dette er sjølvsagt heller ikkje overraskande. Kommune Samla tal timar Timar fråvere Vikar m/ godkj. utd. Vikar u/ godkj. utd. Ikkje vikar Askvoll 548, ,5 51,5 27 Aurland Balestrand Bremanger Eid , ,7 Fjaler Flora ,5 65,5 85,5 87,5 Førde Gaular Gloppen Hornindal Hyllestad Høyanger 481,5 76,5 26, Jølster Leikanger Lærdal 81,5 4,5 0 2,5 2 Naustdal 548, Sogndal , ,5 Stryn Vik Vågsøy Årdal ,75 23,75 19,5 12,5 Sogn og Fjordane 13411,9 1497,75 482, ,2 10

11 Fråveret vart prosentvis dekka av: Kommune Fråvere Vikar m/ godkj. utd. Vikar u/ godkj. utd. Ikkje vikar Askvoll 17,5 % 18,2 % 53,6 % 28,1 % Aurland 7,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % Balestrand 5,7 % 26,3 % 73,7 % 0,0 % Bremanger 11,6 % 36,6 % 37,6 % 25,8 % Eid 10,6 % 13,7 % 49,5 % 36,8 % Fjaler 20,8 % 61,3 % 20,0 % 18,8 % Flora 17,6 % 27,5 % 35,8 % 36,7 % Førde 12,4 % 16,4 % 67,9 % 13,9 % Gaular 5,4 % 53,1 % 9,4 % 37,5 % Gloppen 6,0 % 61,4 % 35,1 % 3,5 % Hornindal 5,5 % 8,3 % 41,7 % 50,0 % Hyllestad 8,9 % 8,0 % 88,0 % 4,0 % Høyanger 15,9 % 34,6 % 14,4 % 51,0 % Jølster 17,8 % 34,9 % 29,1 % 36,0 % Leikanger 9,3 % 36,7 % 53,3 % 10,0 % Lærdal 5,5 % 0,0 % 55,6 % 44,4 % Naustdal 10,2 % 39,3 % 33,9 % 26,8 % Sogndal 8,0 % 25,2 % 66,7 % 8,1 % Stryn 11,8 % 28,0 % 26,1 % 46,0 % Vik 8,8 % 57,6 % 30,3 % 12,1 % Vågsøy 0,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % Årdal 10,7 % 42,6 % 35,0 % 22,4 % Sogn og Fjordane 11,2 % 32,2 % 39,7 % 27,9 % 11

12 Materialet viser at kommunar nyttar kvalfisert personale til vikartenesta i større eller mindre grad, med det er etter måten stor variasjon mellom kommunane. Vågsøy og Årdal peika seg ut med full dekning av kvalifiserte viarara. Vågsøy hadde desse dagane likevel ein relativt lett jobb, sidan det berre var behov for 5 vikartimar. Likevel tok kommunen i bruk overtid for å dekke opp timar. Ein bør lokalt gå inn i materialet og stille spørsmål ved praksis. Eitt døme på at to kommunar har ulike løysingar: Aurland og Balestrand har likt vikarbehov (20 og 19 timar). Aurland har full dekning av kvalifiserte vikarar. Balestand har full dekning av vikarar, men brukar 3/4 ufaglærte. Dette kan skuldast tilgang på vikarar, økonomi eller anna. I alle høve vert det gjort ulike vurderingar i dei to kommunane. 12

13 Fleire kommunar brukar vikarar utan godkjend utdanning i over 50 % av vikarbehovet. Det er relativt mykje og det må vere ei utfordring å få dette talet ned. Store kommunar som Førde og Sogndal er i denne situasjonen, medan Hyllestad og Balestrand toppar denne statistikken. MERK: Nokon nemner at dei har ei ordning med at vikarressursen er brukt til gruppedeling og ved fråvere må denne delinga takast bort. Denne ordninga kan ikkje vår registering fange opp og er såleis ei feilkjelde vi ikkje har kontroll over.. Overikta viser også at urovekkjande mange ikkje set inn vikarar ved fråvere. Dette kan sjølvsagt ha mange grunnar, men det kan vere greitt for dei mest aktuelle kommunane å ta ein gjennomgang av praksisen for å sjå om det er noko som bør rettast på. Det er ikkje eit godt utgangspunkt for stabile arbeidsvilkår og kvalitet i undervisninga dersom ein stor del av fråveret vert dekka opp ved å slå saman grupper. Særleg kan det vere grunn til å sjå på spesialundervisninga og tilpassa opplæring i lys av desse tala. Dersom praksis er grunngjeven i økonomiske sparetiltak, bør dette takast opp. Medan vaksentettleiken stort sett ser ut til å bli halden oppe i barnehagane, er dette ikkje tilfelle i grunnskulen. Overtid 10 av kommunane melder om at det vart nytta overtid, i større eller mindre grad, i denne perioden for å dekke vikarbehovet. 12 kommunar nytta ikkje overtid i denne perioden. Det kan vere verd å vurdere meir bruk av overtid, slik det er heimla i HTA. Spesielt der det er vanskeleg å få tak i kvalifiserte vikarar, børe dette bli eit drøftingstema. Dette gjeld både dei kommunane som nyttar overtid no og dei som ikkje gjer det. Restprosent av full stilling Vi spurde i undersøkinga om kva kommunar som nytta restprosenten mellom undervisningsplikta og stillingsprosenten ( undertid ) til vikartimar. 15 kommunar melde at denne ordninga vert nytta, utan at det nødvendigvis gjeld alle skulane. 13

14 Utviklinga I grunnskulen er det innarbeidd praksis at mange fråverstimar ikkje vert dekka opp av vikarar. Vi er ikkje blitt gjort kjende med at elevar ikkje får tilsyn. Det betyr truleg at meir enn kvar fjerde fråverstime vert løyst ved at grupper vert slegne saman. Bruken av vikarar utan godkjend utdanning har auka betydeleg og utgjer nesten 40 % av vikarbehovet. 14

15 I dei vidaregåande skulane 11 av 14 fylkeskommunale vidaregåande skular har delteke i registreringa. To av dei største skulane mangla i statistikken, Øyrane og Flora. Fråversprosenten for fylkeskommunen var på 7,5 desse tre dagane og det er rimeleg stor variasjon skulane mellom. Vi gjer også her merksam på at det er eit samla fråvere, både grunna sjukdom, kurs og møteverksemd m.a. som er registrert. Vi reknar også med at ein del av fråveret frå skulen, t.d. for etter- og vidareutdanning, er planlagt slik at det er lagt inn i arbeidsplanane til lærarane. Med fleksible arbeidsplanar vil dette fråveret ikkje bety noko for denne statistikken fordi undervisningstida er flytta til andre tidspunkt. 15

16 Skule Samla tal timar Timar fråvere Vikar m/godkj. utd Vikar u/godkj. utd. Ikkje vikar Mo og Jølster, avd. Jølster Årdal F Luster r 103, å Dale v Måløy e Sogndal r Eid Stryn e t Firda Hafstad v a Høyanger r Fylkeskommunen t 4515, Fråveret vart prosentvis dekka av: Skule Fråvere Vikar m/godkj. utd Vikar u/ godkj. utd. Ikkje vikar Mo og Jølster, avd. Jølster 3,8 % 16,7 % 0,0 % 83,3 % Årdal 2,6 % 75,0 % 0,0 % 25,0 % Luster 7,7 % 25,0 % 0,0 % 75,0 % Dale 14,0 % 51,2 % 36,6 % 12,2 % Måløy 6,7 % 63,0 % 33,3 % 3,7 % Sogndal 10,5 % 79,8 % 2,0 % 18,2 % Eid 10,8 % 82,9 % 0,0 % 17,1 % Stryn 9,3 % 81,8 % 14,5 % 3,6 % Firda 6,7 % 63,9 % 0,0 % 36,1 % Hafstad 1,8 % 83,3 % 0,0 % 16,7 % Høyanger 2,3 % 71,4 % 28,6 % 0,0 % Fylkeskommunen 7,5 % 70,3 % 10,6 % 19,1 % 16

17 Dei vidaregåande skulane peikar seg ut med å ha ein vesentleg høgare andel kvalifiserte vikarar enn skuleverket elles. Dette kan forklarast med at arbeidsveka for lærarar i vgs har rom for fleire vikartimar og at det difor er lettare å skaffe vikarar frå eigne tilsette. Det er også argumentert med at mykje av undervisninga i vgs er slik at det ikkje er noko poeng å setje inn vikarar utan kompetanse. Det ser vi også av diagrammet. Mange skular nyttar ikkje vikarar utan godkjend utdanning i det heile. Det blir faktisk oppfatta at det har like stor verdi at elevane arbeider sjølvstendig. I den samanhengen blir det viktig å stille spørsmålet om elevane får den undervisninga dei har krav på i periodar med stort fråvere blant lærarane. Mo og Jølster, avd. Jølster, og Luster peikar seg særleg ut, sjølv om talet på fråverstimar er relativt lågt. Firda hadde eit større tal fråverstimar og brukar vikar i berre 2/3 av desse timane. Nokre skular melder at det er særlege situasjonar i perioden og viser til at ein del av dei ufaglærte skriv seg frå vakt ved prøver. Verdien av registreringa for den enkelte skulen er avgrensa, spesielt for dei skulane som hadde relativt få fråverstimar. Difor er det viktigare å sjå på dei samla tendensane i fylkeskommunen, m.a. den høge delen kvalifiserte vikarar og ein relativt sterk tendens til ikkje å bruke vikarar. Overtid 6 av skulane melder om at det vart nytta overtid i denne perioden for å dekke vikarbehovet. Ved 5 skular vart overtid ikkje nytta. Det kan vere verd å drøfte følgjande: Korleis kan bruk av overtid sikre betre vikardekking? 17

18 Restprosent av full stilling Vi spurde i undersøkinga om kva skular som nytta restprosenten ( undertid ) til vikartimar. 9 skular melde at denne ordninga vert nytta og vårt inntrykk frå rapporteringa er at det vert sett på som ei god ordning. Utviklinga Det er ikkje registrert noko dramatisk utvikling i vikarbruken, men vi registrere at bruken av kvalifiserte vikarar går ned men at situasjonen i vgs førebels er langt betre enn i grunnskulen. 18

19 Ansvarleg for gjennomføringa av registreringa og oppsummeringa i denne rapporten: Jarle Hessevik 19

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale.

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale. Fra: asbjørn eikerol [aeikerol@hotmail.com] Til: Postmottak Sentraladm [Postmottak.Sentraladm@sfj.no] Kopi: Sendt: 06.06.2016 00:05:58 Emne: Tannhelsetenesta. Tannklinikkar kan bli lagde ned. Vedlegg:

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Vidaregåande skular i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Samarbeidsforum Dialog mellom skuleeigarane Rektormøte

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Program 09.30-09.50 Innleiing 09.50-12.00 Trond F. Aarre, avdelingssjef

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland - Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta Høgskulelektor Trond

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Vedlegg 1 Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Eksisterande Spelemidlar EKSISTERANDE NY Komm Anlegg Kostnad 2006 2007 2008 2009 2008 2009 Mrk Høyanger kunstgrasbane 5 175

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Giske kommune ved formannsakapet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gufr@giske.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar Barnehage og grunnopplæring sentrale mål og føringar Kva er tilstanden, og kva er utfordringane våre? KS sin haustkonferanse 2012 utdanningsdirektør Åslaug Krogsæter Mål og indikatorar for barnehage Lokale

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Avgjerdsorgan Vedteken av hovudsamarbeidsutvalet i møte Formål Formålet med prosedyren er å definere

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Læringsarena 14. juni 2013

Læringsarena 14. juni 2013 Kva særpregar ungdommar og unge vaksne som har lyst til å bu og arbeide i Sogn og Fjordane? Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun Læringsarena 14. juni 2013 Tema 1. Utval: Kven har vi spurt? 2. Ønskjer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

ÅRSRAPPORT NETTSIDENE FOR 2013. Innhald Kva har vi gjort i læringsnettverket... 2

ÅRSRAPPORT NETTSIDENE FOR 2013. Innhald Kva har vi gjort i læringsnettverket... 2 Interkommunalt IKT-samarbeid Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal Vår ref 10/3794-29 Eining/avd/saksh. REGIKT//CARNYB Arkiv Dykkar ref Dato 28.11.2012 ÅRSRAPPORT NETTSIDENE FOR 2013 Innhald Kva har

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 1 2 Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 3 4 10 % nedgang i elevtalet i 2021-22 samanlikna med i dag om det ikkje kjem =lfly@ng 5 6 Størst nedgang i elevtalet i Skjolden og Luster.

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Askvoll kommune www.askvoll.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer