Munnleg norsk frå B1 til B2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Munnleg norsk frå B1 til B2"

Transkript

1 Voxkonferansen 28.april 2015, Toril Kristin Sjo, Institutt for lingvistiske og nordiske studium Munnleg norsk frå B1 til B2 den sjølvstendige språkbrukaren på veg mot eit avansert språknivå

2 Innhald Læreplanen Språklæring samtale samarbeidsgrupper Uttale Eit heilskapleg undervisingsopplegg Nokre favorittøvingar Mål for dagen 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

3 Nivåa i læreplanen Grunnleggjande Sjølvstendig Avansert 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

4 Munnlege ferdigheiter Snakke Samtale Uttale Lytte (og forstå) 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

5 Kjenneteikn på munnleg språk på nivå B2 stort nok ordforråd til å beskrive klart og uttrykkje synspunkt om dei fleste allmenne emne komplekse grammatiske strukturar tydeleg uttale og god intonasjon samanhengande tale i ganske jamt tempo og med flyt 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

6 Korleis skjer språkutvikling? Ferdigheitslæring Føresetnadar innputt og utputt mengdetrening prøving og feiling konstruktive tilbakemeldingar tryggleik og gode sosiale relasjonar motivasjon og engasjement praksis og bruk 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

7 Samtalen som lærebok (Lindberg, 2000) - er ein sosial aktivitet - er ei fagleg kunnskapskjelde - er den vanlegaste måten å bruke språket på - blir brukt til å bygge relasjonar - blir brukt for å praktisere og utvikle munnlege ferdigheiter, refleksjonar og kognitive evner 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

8 Samtalemønster i klasserommet IRO Initiering Respons Oppfølging Den frie samtalen 11. april 2011 Tema Powerpoint 9

9 Kvifor grupper i andrespråkslæring? større variasjon og meir innputt informasjonen blir uttrykt på forskjellige måtar meir samhandling meir ansvar for å gjere seg forstått og meir ansvar for eiga læring auka høve til autentisk kommunikasjon språket blir brukt på ei meiningsfull måte med ei bestemt hensikt tryggare å samarbeide med likemenn Gibbons april 2011 Tema Powerpoint 10

10 Kvifor er gode sosiale relasjonar viktig? suksesskriterie for læring skape gruppeidentitet skape motivasjon og læringslyst skape positive haldningar og toleranse for ulikskap støtte kvarandre 2+2 blir april 2011 Ny Powerpoint mal

11 Kvifor styre gruppene? demokratisk rettferdig ansvarleggjere alle forplikte alle inkludere alle styrkje teambygging og betre sosiale relasjonar 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

12 Korleis arbeide med uttale? Lytte til andre og seg sjølv Ta ansvar for eiga uttaleutvikling Tenkje 1.førstespråkslæring Tre viktige punkt lytte imitere gjenta Talekor + rørsle Kviskre (Kjellin, 2002) 13

13 Ei effektiv undervisingsøkt Hente opp bakgrunnskunnskap Få eller finne fagleg innputt Jobbe med å tileigne seg ny kunnskap Dele ny kunnskap Bruke ny kunnskap Reflektere og vurdere innsats, læring og åtferd 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

14 Eit heilskapleg undervisingsopplegg puslespel + gjensidig undervisning + spørsmål til teksten kviss diktogloss linja fagleg kontrovers gruppeutsagn møte på midten tale på tid 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

15 Puslespel 1. Tenk individuelt 2. Bli ekspert 3. Del med dei andre gruppene 4. Presenter eller lag eit produkt 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

16 Puslespel ekspertgrupper og gjensidig undervising 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

17 Gjensidig undervisning - tilpassa Ein deltakar les eit avsnitt høgt Neste deltakar oppsummerer Ukjende ord og uttrykk blir oppklart eller forklart i gruppa Så les dei neste avsnitt og rollene byter Deltakarne lagar spørsmål med svar til teksten og leverer til læraren 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

18 Puslespel ståande deling i tverrgrupper 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

19 Kviss i par eller grupper Deltakarane får eit ark med quizspørsmål og svarer individuelt, i par eller i gruppe. Spørsmåla kan òg visast på skjerm (Kahoot), eller lærar les opp Deretter arbeider dei i par eller grupper og diskuterer kvart spørsmål før dei blir einige om eit svar og noterer svara dei meiner er rette på eit gruppeark. Dei skriv gruppenamn på svararket Gruppene byter ark og læraren deler ut fasit slik at gruppene vurderer kvarandre sine svar og skriv poengsum 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

20 Diktogloss Læraren vel ein kort tekst (fem sju setningar) på tilpassa nivå og med kjent innhald og teksttype Læraren les teksten høgt to gonger i vanleg lesetempo Deltakarane lyttar, men noterer ikkje Læraren les teksten på nytt. Denne gongen skal deltakarane notere. Kvar deltakar lagar først sin eigen versjon av teksten Deretter arbeider studentane i grupper på tre Gruppene får 20 minuttar til å rekonstruere teksten Deltakarane les tekstane sine for kvarandre og forhandlar seg fram til det dei meiner er det korrekte innhaldet i teksten Ein i gruppa er sekretær eller alle skriv etter tur, ned gruppa sin offisielle versjon av teksten på eit eige ark Til slutt får deltakarane fasiten og korrigerer med tusj med anna farge Læraren sjekkar 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

21 Linja Finn ein plass på linja alfabetisk etter fødselsdato etter kor mykje norsk ein har snakka etter kor lenge ein er på fb kvar dag etter kor mange sider ein har lese etter Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Toril Kristin Sjo

22 Linja 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

23 Bretta linje 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

24 Fagleg kontrovers Deltakarane får ein påstand dei skal argumentere for eller mot Læraren bestemmer kven som skal vere for og mot Den einskilde finn argument for sitt syn og deler med dei som har same syn. Alle trener på å formulere eige syn. Representantar for dei to syna møtest til diskusjon. Deltakarane byter perspektiv Deltakarane blir einige om eit felles gruppesyn som dei presenterer i gruppeutsegn

25 Fagleg kontrovers 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

26 Gruppeutsegn Deltakarane formulerer ein påstand om eit emne Alle deler utsegner Gruppa blir einige om ei formulering Me meiner at.. Kjærleik er Noreg er Nordmenn er Hundar er Alle born treng Å vere på kurs er 11. april 2011 Tema Powerpoint 27

27 Møte på midten 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

28 Møte på midten Kvar gruppe får utdelt eit stort ark som dei deler i eit felles område i midten og resten i så mange gruppemedlemmer som det er på gruppa Læraren gir gruppene eit spørsmål eller ei oppgåve Alle skriv sine svarforslag i sitt felt Bruk passe tid Når tida er gått, les ein og ein svara sine etter tur og alle svara blir diskutert. Svara gruppa oppfattar som gode, blir notert i fellesfeltet i midten og er grunnlag for vidare arbeid eller plenumspresentasjon 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

29 Tale på tid vurdering for læring Deltakarane jobbar i grupper Ein om gongen snakkar i to minutter om et tema dei kan mykje om Dei andre observerer Den som snakkar evaluerer først seg sjølv Deretter trekkjer observatørane fram to positive ting og ein ting som kan jobbast meir med 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

30 Ressurspersonar Fire deltakarar som har spesiell kunnskap om eit emne stiller seg i kvar sitt hjørne i klasserommet Dei andre deltakarane samlar informasjon frå ein eller fleire av ressurspersonane Til slutt fortel dei som har samla informasjon i plenum kva dei fekk med seg Kunnskapen kan òg vere grunnlag for anna vidare arbeid Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Toril Kristin Sjo

31 Ressursperson 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

32 Tenk del presenter (IGP) Deltakarane tenkjer individuelt på eit spørsmål læraren har stilt Deretter deler dei tankane i par eller grupper Til slutt presenterer dei tankane i plenum eller gjer anna arbeid Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Toril Kristin Sjo

33 Tenk del presenter 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

34 Kjelder I. Lindberg, Samtalet som didaktiskt verktyg, 2001 I. Lindberg, Språka saman, 2005 P. Gibbons, Stärk språket, stärk lärande, 2009 T.K. Sjo, Din tur! Aktiv norskopplæring, Fagbokforlaget 2015 O. Kjellin, Uttalet, språket ock hjärnan, april 2011 Tema Powerpoint 35

35 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Retorisk lesing av reklame

Retorisk lesing av reklame Retorisk lesing av reklame av Bente Stausland Skartveit Med sterkt fokus på grunnleggjande ferdigheiter som lesing, skriving og munnlegheit, er Kunnskapsløftet blitt kalla ein literacy- reform av Kjell

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovudmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elevar med samisk som andrespråk Elevar og privatistar Nynorsk

Detaljer

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Forord Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) ønskjer å vere med og styrkje realfaga. Vi ønskjer at elevane skal få større interesse for og kunnskap

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Evaluering av NynorskPluss

Evaluering av NynorskPluss Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 3/2004 Evaluering av NynorskPluss Sandra Marsh, Knut Atle Skjær Øyvind H. Larsen, Svein Ølnes og Astrid

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Læring i nettbasert undervisning

Læring i nettbasert undervisning Læring i nettbasert undervisning Analyse og vurdering av nettbasert kurs i generell kjemi Prosjektoppgåve i praktisk pedagogisk utdanning av Asbjørn Aarflot Praktisk pedagogisk institutt Hausten 2003 Innhald

Detaljer

Elevbok i matematikk på ungdomssteget

Elevbok i matematikk på ungdomssteget Arbeidsrapport nr. 187 Hilde Opsal Elevbok i matematikk på ungdomssteget VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISBN ISSN Sats Distribusjon Hilde Opsal Høgskulen i Volda 82-7661-241-5 0805-6609 Hilde

Detaljer

Det felles europeiske rammeverket for språk

Det felles europeiske rammeverket for språk Det felles europeiske rammeverket for språk æring, undervisning, vurdering Jeg kan fylle ut tabeller og lister med detaljert informasjon. COUC OF UROP CO D 'UROP Felles referansenivåer abell 1. Felles

Detaljer

Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga

Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga Sluttevaluering og læringsreiskap Digital skrivemappe på nynorsk frå studieåret 05/06 Nynorsk og bokmål som jamstilte målformer i norskfaget i lærarutdanninga

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Blindheim barneskole lære å lære

Blindheim barneskole lære å lære LÆRE Å LÆRE INNHALD 1.0 FORORD 3 2.0 2.1 MÅL FOR PLANEN 5 Innføring av læringsstrategitrappa...5 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 METAKOGNISJON LÆRE Å LÆRE.6 Eit overordna mål med metodikken er

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Lev eit friskare liv på nett

Lev eit friskare liv på nett Lev eit friskare liv på nett - eit sjølvhjelpsprogram på internett Prosjekttema: Gi kronisk sjuke eit fleksibelt, geografisk uavhengig og kvalitetssikra tilbod for å lære meistringsstrategiar. Rehabilitering

Detaljer

Rekneark på ungdomstrinnet

Rekneark på ungdomstrinnet Rekneark på ungdomstrinnet Masteroppgåve i matematikkdidaktikk Kari Johansson Matematisk institutt Universitetet i Bergen Juni 2014 Forord Eg starta på Erfaringsbasert master i matematikk ved UiB hausten

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer