C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan Blhbs.DOCSide 1 av 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6"

Transkript

1 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan Blhbs.DOCSide 1 av 6

2 Handlingsplan 2010 Skole: Blindheim barneskole og sfo Satsingsområde 1: Vurdering Utvikle ein kultur der vurdering for læring skal bidra til å fremje læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpassa opplæring. Utvikle gode læringsmål og kriterier for å kunne vurdere desse Arbeide med å bryte ned kompetansemåla i KL til gode læringsmål, og kriterier for å kunne vurdere desse. Gjere seg erfaring med ulike vurderingsformer Arbeide med dei grunnleggjande ferdigheitene i kvart fag Prøve ut ulike måtar å vurdere på, og der vi brukar vurdering både av og for læring. Konkretisere og integrere dei grunnleggjande ferdigheitene i læringsmåla Satsingsområde 2: Læringsmiljø sosial kompetanse Utvikle eit inkluderande læringsmiljø som er prega av tryggleik, omsorg og respekt. Gi elevane kunnskap, ferdigheiter og utvikle haldningar som blir brukt for å meistre sosiale samanhengar. Lage plan for utvikling av eit positivt læringsmiljø og sosial kompetanse. Lage felles reglar tilpassa kvart årstrinn innanfor sentrale områder for sosial kompetanse som; empati, samarbeid, sjølvhevding,sjølvkontroll og ansvarligheit. Dette arbeidet skal vere ein intergrert del av skolen si faglege verksemd. Bruke Mitt val som undervisningsopplegg i utvikling av sosial kompetanse C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan Blhbs.DOCSide 2 av 6

3 Satsingsområde 3: Lesing/leseglede skriving-bibliotek Gi tilpassa leseopplæring, auka leselyst og leseevne for alle elevane. Stimulere til skriveglede. Utvikle biblioteket til ein sentral arena der elevane kan hente inspirasjon til lesing av skjønnlitteratur, og samstundes vere ei stad for å finne fagstoff til ulike tema og prosjekt. Vurdere og eventuelt Vurdere korleis skolen si justere skolen sitt leseinnlæring betre kan tilpassast opplegg for leseinnlæring og oppfølging av lesing oppover i årstrinna kompetansemål i KL. Systematisere det opplegget som blir brukt på skolen. Starte arbeidet med å lage plan for korleis vi stimulerer til meir og betre skriving på alle årstrinn. Vurdere korleis skolen sitt opplegg for skriving betre kan tilpassast kompetansemål i KL. Systematisere det opplegget som blir brukt på skolen. Vidareutvikle biblioteket i opplegget med å stimulere til meir og betre lesing. Gjere biblioteket til ein stad elevane kan hente fagstoff til bruk i ulike læringstema. Satsingsområde 4: Fysisk aktivitet Bibliotekar i samarbeid med lærarane utvikler biblioteket til ein sentral arena i skolens plan for lesing og skriving. Halde fram med presentasjon av ny litteratur, arrangere lesestunder, forfattarbesøk o.l. Utvide bokstammen i biblioteket Bibliotekar i samarbeid med lærarane. Fysisk aktivitet for elevane kvar dag. Utvikle skoleområdet for å stimulere til variert og positiv leik. Utvikle plan for bruk av nærområdet til fysisk aktivitet. Utvikle skoleområdet med tillaging av leikeområde for dei minste elevane, kjøpe Organisere dagen på ein slik måte at elevane får fysisk aktivitet kvar dag. Lære barna ulike leikar og bruk av inn utstyr og lage plan uteområdet til fysisk aktivitet. for bruk av nærområdet. Lage plan for bruk av nærmiljøet til fysisk aktivitet. C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan Blhbs.DOCSide 3 av 6

4 Satsingsområde 5: Kultur Gi elevane ulike kulturelle opplevingar. Inspirere elevane til eigen produksjon og framføringar av ulike kulturtiltak. Kultursekken/kulturnista Arrangement frå Kulturnista Kultursekken/ kulturlauget Elevar som arrangørar Felles samlingar Leige inn profesjonelle kunstnarar som har kurs for elevane. / Kulturlauget Lære elevane til ta ansvar for å arrangere kulturarrangement Felles arrangement for heile skolen. Kvart trinn gjennomfører eit arrangement Leiinga/ fylkeskulturkontoret Leiinga/ fylkeskulturkontoret Kulturnistekontakten på trinnet Satsingsområde 6: Skole heim samarbeid Skape godt samarbeid mellom skole og heim. Vidareutvikle samarbeidet med FAU om felles opplegg der foreldra blir meir involvert. Ta aktivt i bruk e-post og internett i skole-heim samarbeidet. Skolering av FAU Dele ut informasjonsperm. Ta opp aktuelle temaer i FAU Leiinga Sep.10 Arrangement av FAU Lage plan for faste arrangement FAU kan vere ansvarleg for Foreldermøter/ Drøfte innhald i felles kontaktmøter foreldremøter og kontaktmøter Digital kommunikasjon med heimen Ta aktivt i bruk e-post som medium for informasjon Leiinga i lag med FAU-leiar Leiinga i samarbeid med og FAU Leiinga / lærarane Haust 10 C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan Blhbs.DOCSide 4 av 6

5 Satsingsområde 7: SFO Skape eit sfo-tilbod med høg kvalitet og som er prega av trivsel, tryggleik, omsorg og variasjon. Ha fokus på utvikling og læring gjennom leik som pedagogisk metode og leiken som eigenverdi i seg sjølv Med omsorg og vaksenkontakt, Sfo-året Sosial kompetanse grensesetting, faste regler og kjente rutiner. Og ved å jobbe med problemløysing Kvalitet i Sfo Utarbeide planer for tilbodet i sfo.kompetanseutvikling med kurs/seminar og i det daglege arbeidet på basane Sfo-året Samarbeid sfo/heim Personalutvikling Uteaktivitetar/utvikle leiken ute Foreldremøter, Informasjonsskriv, dagleg foreldrekontakt Medarbeidarsamtaler, kurs, møter, og det daglige samarbeidet på basen Innkjøp av utstyr og materiell til uteleiken. Vaksen deltaking i leiken saman med barna. Ta del i song og leikar saman med barna. Sfo-året Sfo-året Sfo-året Drøfta i møte med plasstillitsvalt Kjell Tjøstheim plasstillitsvalt Kenneth G. Skårn rektor C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan Blhbs.DOCSide 5 av 6

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse.

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Av 39 kompetansemål kan 18 behandles med utgangspunkt i naturfaget.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Tilstandsrapport for Gol skule 2012 2 1. INNLEIING Opplæringslova fastset i 13-10 at det frå 2010

Detaljer

INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar.

INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar. INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar. 1 NYTT SKULEÅR 07-08 Grunleggjande kunnskapar. Tilpassa opplæring-nytt Utviklingsarbeid

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer