PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING"

Transkript

1 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for skule og barnehage 18. april 2013

2 1 Bakgrunn Skule og barnehage er komplekse verksemder. Meiningane er mange og framlegga til endringar likeså. Denne planen stakar ut vidare fokus og retning for utvikling av barnehage- og skulesektoren i Klepp. Både elevrådsstyra, fagorganisasjonar, leiarar, foreldre og politikarar har vore involverte i planprosessen. Det er både ønskeleg og nødvendig at skule-/barnehageeigar følgjer opp utviklinga av sektorane. Skuleeigar (dvs. kommunestyret) skal årleg handsama ein tilstanadsrapport om kvaliteten i skulen. Ei vurdering av tilstanden må byggja på nokre fokusområde, (jf. opplæringslova andre ledd). Nasjonale styringsdokument legg føringar for kommunale tiltak i barnehage og skule, og kommunen må forhalda seg til pålegga. Slike føringar finst, t.d. i Stortingsmelding 31 ( ) Kvalitet i skolen, Stortingsmelding 41 (2008/2009) Kvalitet i barnehagen, Stortingsmelding 22 (2010/2011) Motivasjon Mestring Muligheter om ungdomstrinnet, Stortingsmelding 18 ( ) Læring og fellesskap om tidlig innsats og gode læringsmiljø for barn, unge og vaksne med særlige behov, NOU 2012:1 Til barnas beste Nasjonalt og kommunalt kvalitetssystem, med mellom anna resultat frå kartleggingsprøver, nasjonale prøver, elevundersøkingar, eksamen etc., fortel om resultata. Det er naudsynt å presentera og spissa forbetringstiltak. Forskingsresultat, m.a. om fråfall i vidaregåande opplæring, tilbod til minoritetsspråklege, kjønnsforskjellar, effekten av foreldra si utdanning etc., fortel om behov for forbetringstiltak i barnehage og skule. Også desse tiltaka må setjast på sporet. Lokale behov, m.a. knytta til rekruttering, kompetanse hos tilsette etc må samlast og presenterast. Kompetansetiltak må prioriterast. Kommunen sin handlings-/økonomiplan inneheld mål som må konkretiserast og operasjonaliserast. Ikkje alt kan eller skal målast, men i sum er resultatmåla slik: Resultata i Klepp skal ligga på eller over landsgjennomsnittet.

3 2 Visjon - Meir læring for alle! 3 Verdiar Desse verdiane ligg til grunn for arbeidet med barn og unge, for samhandlinga mellom vaksne og for avdelingane: Engasjement Inkludering Omsorg Målretting Utfordring

4 4 Hovudfokus Læringsframgang for alle barn, unge, vaksne og avdelingar Dei grunnleggjande kompetansane Leik Språkstimulering Lesing, skriving og rekning Sosial kompetanse Digital kompetanse Foreldrerolla Forventningar om læring, støtte i lesing Ansvar, oppfølging og oppdraging Praktisk- estetiske fagområde og kreativitet Læringsmiljø og læringsstøtte Tydelege og omsorgsfulle vaksne Aktiv relasjonsbygging Fråver av mobbing Forventingar om innsats God framovervurdering Bruk av aktive læringsformer

5 5 Felles forbetringsområde Leggja vekt på at barn og unge utviklar grunnleggjande kompetanse, ha fokus på basisfaga og på læringsresultata for å lukkast i barnehage og i skule og for å fullføra vidaregåande opplæring. Tilby barn og unge motiverande, kreative og varierte læringsformer, prega av praktiskestetisk og kulturell aktivitet, leik og ulike læringsstrategiar. Arbeida medvite og aktivt for å byggja og vedlikehalda gode relasjonar mellom barn, unge og tilsette. Vektleggja trivsel i kvardagen, godt vennskap, sosial kompetanse og nulltoleranse for mobbing. Bruka program som ART, PALS, Zero og Respekt. Betra samhandlinga mellom kommunen sine instansar (som OUT, barnevern, PPT etc) for å gje rask og effektiv hjelp til når barn og unge ikkje fungerer i kvardagen i barnehagen og skulen. Sikra at elevane kjenner til læringsmåla og at dei får gode undervegs- og framovermeldingar. Utvikla bruken av digitale medium, t.d. gjennom It s learning og auka it-kompetanse. Tilby støtte til barn og unge som treng det, også til dei som har særlege talent. Vidareutvikla kvaliteten i tilbodet til minoritetsspråklege barn og unge for å sikra at også minoritetsspråklege barn og elevar får utvikla evner og anlegg fullt ut. Arbeida for ei foreldrerolle som støttar og forventar innsats for læring, og som er medvitne om ansvar for oppfølging og oppseding. Sikra tiltak for tidleg innsats og god samanheng i læringsløpet. Utvida tilbodet i kulturskulen og styrka samhandlinga med barnehagane og skulane. Rekruttera og halda på kompetente og engasjerte tilsette. Sikra at tilsette får tilbakemeldingar på arbeidet gjennom nærverande leiarar.

6 5.1 For barnehagane spesielt bli medvitne på danning som mål og halda på leik som eigenverdi justera mandat og innhald i forhold til endringar venta i lov- og planverk sikra tett dialog med alle foreldre og tilby rettleiing vurdera bruken av dokumentasjon utvikla kompetanse innan - og bruk av - digitale medium 5.2 For grunnskulen spesielt Vektlegga læringsmiljø prega av arbeidsro, motivasjon, aktivitet, dialog, refleksjon, variasjon, mangfald, ulike læringsstilar og eit praktisk-estetisk grunnlag Vidareutvikla kompetanse og praksis innan læringsleiing og klasseleiing Forventa innsats for læring både frå foreldre og lokalsamfunn Møta elevane sine forventingar om lengre skuledagar og leksefri (heildagsskulen) Liggja på landssnitt eller over på elevundersøkinga sine delar om trivsel, læringsstøtte/fagleg rettleiing Sikra tiltak mot mobbing og følgja opp saker reelt og formelt Innføra dei nye valfaga og realisera Ny Giv på ungdomssteget

7 5.3 For leiarane spesielt Ha leiarar i barnehage og skule som er tett på og fokuserer på barn og unge si utvikling, trivsel og læring Tydeleggjera at ansvaret for kvaliteten i barnehagen ligg hos styrar Tydeleggjera at ansvaret for elevane sine resultat ligg hos rektor Utvikla barnehagane og skulane vidare som lærande organisasjonar Utvikla kultur for at leiarar utfordrar, modellerer, motiverer og etterspør Stimulera til drøftingar og tiltak for å betra læringskulturen lokalt Bidra til å realisera Jærskulen

8 6 Satsingsområda BARNEHAGE Barnehagen sitt mandat; danning, leik og læring Fagområda, digital kompetanse Barnehagen sitt mandat; danning, leik og læring Fagområda, særleg estetiske Barnehagen sitt mandat; danning, leik og læring Fagområda, kjønnsroller GRUNNSKULE Lesing Rekning Læringsmiljø/ Vurdering for læring (VFL) Lesing Rekning Læringsmiljø/VFL Grunnleggjande ferdigheiter Praktisk estetiske fag Læringsmiljø/ VFL Følgja K-dep sin strategi for fornying av ungdomsskulen Følgja K-dep sin strategi for fornying av ungdomsskulen Følgja K-dep sin strategi for fornying av ungdomsskulen FELLES Læringskultur Foreldrerolla Læringskultur Foreldrerolla Læringskultur Foreldrerolla Klepp kommune

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer