Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret"

Transkript

1 Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad (ATG/lærar), Kari R. Helland (assistent), Trude Mathiesen (ass.rektor) Referent: Trude Mathiesen Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Leiar: Marit Stalheim Grimstad Skrivar: Trude Mathiesen/rektor 2. Høyring SFO SU er einig med FAU i denne saka og støttar ikkje forslaget om at SFO skal drivast på sjølvkost. Me fryktar eit dårlegare og mindre fleksibelt tilbod for barna dersom dei føreslåtte endringane blir iverksett. SU ved Leirvik skule meiner at vaksentettleiken i SFO må haldast på same nivå som i dag. I tillegg ønskjer SU at fleksibiliteten i plasstorleik og oppseiingstida skal halda fram som i dag. Me ønskjer òg at gratistilbodet for barn ved særskilte behov skal halda fram som i dag. Skrivar formulerer svar på høyringsuttalen og sender inn før fristen går ut 10.april. Sjå elles vedlegg til referatet (vedlegg 1). 3. Høyring leksehjelp SU ønskjer å flytta leksehjelpa til trinn frå og med neste år. I tillegg ønskjer me at leksehjelpa skal leiast av ein pedagog, og at det innførast eit pedagogisk og praktisk forsvarleg maks-tal pr.leksegruppe. Midlane som skulen mottar må vera knytt til talet på leksegrupper som i praksis må opprettast. Skrivar formulerer svar på høyringsuttalen og sender inn før fristen går ut 10.april. 4. Flytting av planleggingsdag. Sjå elles vedlegg til referatet (vedlegg 2). Rektor ønskjer å flytta planleggingsdagen til SU svarer at dette er i orden.

2 5. Felles sommaravslutning Elevrådet har meldt inn eit ønskje om at det skal arrangerast felles sommaravslutninga for alle elevane og foreldra/familien ein ettermiddag i juni. Dei vil ha arrangementet på skuleplassen. SU er einige i med FAU i denne saka: Me fryktar at arrangementet blir for stort til å verka samlande. Blir einige om å ta saka tilbake til elevrådet for å sjå på alternative løysingar, som sikrar alle elevane ein kjekk sommaravslutning. 6. Ymse Trafikkforholda ved parkeringsplassen ved gangbrua er svært farlege. Me er oppriktig redde for at det kan skje ein alvorleg ulykke der, og det er stor trong for utbetring. Dette er ei sak som har vore fokus på lenge, utan at noko blir gjort. SU diskuterte kva mindre tiltak som kan hjelpa, som betre lys på parkeringsplassen, parkering forbode-skilt ved lomma ved avkjørselen, registrering av farlege situasjonar som avvik i kvalitetslosen. Trude tar saka tilbake til elevrådet. Neste elevrådsmøte er 8.april. Skulen tar opp att saka, sender informasjon om tilhøva til dei rette instansane. Rektor informerer lærarane om at alle farlege situasjonar skal registrerast som avvik i kvalitetslosen. Uttale til høyringsdokumenta følgjer på dei neste sidene:

3 Stord, Uttale til høyringsdokument om «Vurdering av sjølvkost i forhold til SFO» Samarbeidsutvalet ved Leirvik skule støttar ikkje forslaget om at SFO skal drivast på sjølvkost. I og med at ramane i SFO allereie er svært strame, kan me ikkje sjå at dei føreslåtte endringane kan setjast i verk utan at det vil føra til eit langt dårlegare og mindre fleksibelt tilbod for barna. SU ved Leirvik skule er særleg oppteken av at vaksentettleiken i SFO må haldast på same nivå som i dag. Me meiner òg at valfridomen i høve til plasstorleik, samt lengda på oppseiingstida skal halda fram som i noverande ordning. SU meiner òg at gratistilbodet for barn ved særskilte behov skal halda fram som i dag. Bemanning SU meiner at det er naudsynt å bevara grunnbemanninga slik ho er i dag. SFO har viktige oppgåver knytt til ivaretaking av barna, både når det gjeld tryggleik og trivsel. Etter å ha gjennomført ein skuledag, der alle aktivitetar i stor grad er styrt av lærar, og der barna i svært stor grad må tilpassa seg gruppa dei høyrer til, ser me at det er viktig at SFO har eit større element av valfridom for barna. Dersom barna skal kunne få velja mellom fri leik, tilrettelagde aktivitetar, uteeller inneleik, slik dei har høve til i dag, er det heilt naudsynt at det er nok vaksne på jobb. Færre vaksne vil innebere mindre valfridom og større avgrensingar i høve til kvar barna kan vera, og kva aktivitetar dei kan få driva på med. Utover behovet for reint tilsyn, har barn i denne aldersgruppa òg eit stort behov for å ha vaksne som er tilgjengelege og har høve til å lytta, delta i aktivitetar, trøysta, oppmuntra, setja i gang leik, inkludera alle i leiken, løysa konfliktar osb. Om dei vaksne ikkje har høve til å vera tilgjengelege for barna vil det fort gå ut over det sosiale miljøet og barna sin trivsel i SFO, og dette er ei utvikling me ikkje ønskjer. Dagleg opphaldstid SU ved Leirvik skule ser det som viktig at fleksibiliteten i høve til barna si opphaldstid i SFO ikkje blir dårlegare. Stordsamfunnet er eit samfunn som er prega av at mange foreldre jobbar turnus, eller har skiftarbeid. Dersom foreldra blir tvungne til å velja ein langt større plasstorleik enn dei har bruk for, trur me

4 at mange vil velja bort SFO, og heller finna andre løysingar for tilsyn. Dette vil vera uheldig for innteninga på SFO. Me er òg uroa for at barn frå familiar med dårleg økonomi skal mista høvet til å få gå i SFO. SFO er ein viktig sosial arena for denne aldersgruppa. Her styrkar dei relasjonar med medelevar i skulen, og dei får læring og utvikling gjennom leik og samspel med andre. Dette er ein mogelegheit me synest alle barn bør få, uavhengig av foreldra sin økonomiske situasjon. Oppseiing av plass SU ved Leirvik skule synest det er urimeleg om oppseiingstida skal aukast til 3 månader. Me meiner at dagens reglar for oppseiing må vidareførast. Brukarbetaling for barn med særskilte behov SU ved Leirvik skule meiner at barn med særskilte behov må få gratis SFO-plass alle 7 åra. Me kan ikkje sjå at dei økonomiske fordelane med å ta bort dette tilbodet er store nok til å forsvara konsekvensane det får for dei få familiane som har rett til det. SU ved Leirvik skule meiner at i staden for å redusera kvaliteten på SFO-tilbodet, må det vera meir meiningsfylt å heller auka kvaliteten på tilbodet og å gjera ein god jobb med å synleggjera eller marknadsføra for foreldra kva dei faktisk får for pengane dei betalar for ein SFO-plass. Slik trur me at fleire foreldre vil ønskja, og vera villige til å betala for, å ha barna i SFO mest mogeleg og lengst mogeleg. På denne måten vil innteninga auke. Dersom kvaliteten blir redusert, trur me at fleire foreldre vil finna andre løysingar for tilsyn etter skulen, og dermed ta barna ut av SFO. Samarbeidsutvalet ved Leirvik skule Skrivar: Trude Mathiesen

5 Stord, Uttale til høyringsdokument om «Tilbod om leksehjelp for grunnskulen i Stord kommune» Samarbeidsutvalet ved Leirvik skule støttar forslaget om at leksehjelp i grunnskulen skal bli eit tilbod for elevar på 5.-7 trinn. For å sikra eit forsvarleg læringsutbytte ønskjer me at leksehjelpa skal leiast av ein pedagog. SU meiner òg at det viktig at det blir innført eit pedagogisk og praktisk forsvarleg maksimumstal pr. leksegruppe. Midlane som skulen mottar må soleis vera knytt til talet på leksegrupper som i praksis må opprettast ved den enkelte skule. Samarbeidsutvalet ved Leirvik skule Skrivar: Trude Mathiesen

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever medverknad Medverknad

Detaljer

c) Oversikt og nærleik skaper tryggleik og samhald. Det førebyggjer mobbing og fråfall. Skulen vår er eit godt døme på det.

c) Oversikt og nærleik skaper tryggleik og samhald. Det førebyggjer mobbing og fråfall. Skulen vår er eit godt døme på det. Uttale frå Bømlo vidaregåande skule ved skulemiljøutvalet. Ref.nr. 201101096 Høyring Skulebruksplan Hordaland Fylkeskommune 2012 2025 Ikkje øydelegg det vidaregåande skuletilbodet i Bømlo! Bømlo vidaregåande

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Josein Bondevik (Krf) Vara som møter: Arne Bjørndal (Krf) Tillegg

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Betre læring i Ål kommune eit strategidokument for oppvekstsektoren vedteke i kommunestyret 15. juni, 2011

Betre læring i Ål kommune eit strategidokument for oppvekstsektoren vedteke i kommunestyret 15. juni, 2011 Strategidokumentet Betre læring i Ål kommune 2011-2015 Vedteke av Ål kommunestyre 15. juni, 2011. Betre læring i Ål kommune eit strategidokument for oppvekstsektoren vedteke i kommunestyret 15. juni, 2011

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Bassengstruktur og symjing i Kvammaskulen

Bassengstruktur og symjing i Kvammaskulen Bassengstruktur og symjing i Kvammaskulen Situasjonen pr i dag for symjeopplæringa i Kvammaskulen. Elevane i Kvam har symjing på alle klassesteg, med unntak av elevane ved Kvam ungdomsskule. Årstimetalet

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Årsmelding skuleåret 2014/2015. Elev- og lærlingombodet

Årsmelding skuleåret 2014/2015. Elev- og lærlingombodet Årsmelding skuleåret 2014/2015 Elev- og lærlingombodet www.sfj.no Side 1 INNHALD FØREORD 3 INNLEIING 3 ARBEIDSFORM 3 SKULEBESØK - SAMARBEID MED ELEVORGANISASJONEN 3 MOBBEOMBOD 4 KURS, KONFERANSAR OG AKTUELL

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane Vestlandsforsking-notat nr. 7/2011 Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane - Evaluering av måloppnåing Geir Liavåg Strand og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017

PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017 PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Overordna styringsmål for barnehagane i Luster kommune... 4 3. Pedagogisk grunnsyn/mål... 7 4. Samarbeid...

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer