Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no"

Transkript

1 Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson

2 Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å realisere eigne evner og anlegg eit sikrare utdannings- og yrkesval mindre fråfall og forseinkingar i utdanningsløpet Politikken til Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet mener det er avgjørende at rådgivningstjenesten er forankret i skolen. Det er også nødvendig med en økning og sikring av ressursene for å få til den ønskede styrkingen av rådgivningstjenesten. Utdanningsforbundets fråsegn til St. meld. 16 ( ) Rådgjevartenesta har to hovudområde: sosialpedagogisk rådgjeving og utdannings- og yrkesrettleiing. Elevane er best tente med at ein ser områda saman. Det er eit vilkår for god utdannings- og yrkesrettleiing at rådgjevaren kjenner elevane og kompetansen deira. Utdanningsforbundet stør prinsippet om at rådgjevartenesta skal vere delt mellom dei to hovudområda, men det må vere opp til den einskilde skulen å avgjere korleis tenesta skal organiserast. Rådgjevartenesta må tilpassast den trongen elevane har for støtte og rettleiing på ulike trinn. Rådgjevartenesta må utvikle samarbeid med skular og utdanningsinstitusjonar som skal ta over elevane, og ho skal samstundes ha eit forpliktande samarbeid med arbeids- og næringslivet. Rådgjevaren må kunne gi råd om kva val ein kan gjere i Kunnskapsløftet. Ho må såleis ha innsikt i utdanningssystemet.

3 Dette krev: Kompetanse at ein stiller krav om tilleggskompetanse til lærarar som vert tilsette i rådgjevartenesta. Rådgjevarar i skulen må få tilbod om relevant etter- og vidareutdanning. Etter- og vidareutdanningstilbodet i faget må vidareutviklast til å omfatte karriererettleiing og/eller sosialpedagogisk arbeid. Kvalitet at det kjem ei klar forskrift med tydelege krav til kvaliteten og innhaldet i tenesta. Utdannings- og yrkesrådgjevinga skal gi elevane kunnskap om utdanning og arbeid og innsikt i eigne kunnskapar, eigen dugleik og verdiar som er naudsynte for å gjere rette val. Individuell rettleiing er viktig. Tidsressurs rådgjevartenesta må styrkjast, og ein må sikre ressursar til tenesta. Dette må vere eit nasjonalt ansvar. Staten må stille ressursar til disposisjon slik at ein kan avtalefeste å auke tidsressursen til tenesta. Etter gjeldande tariffavtale skal det på den enkelte skule med ungdomssteg og i vidaregåande opplæring avsetjast ein minimum tidsressurs til sosialpedagogisk teneste/rådgjeving. Denne ressursen utgjer 38 årsrammetimar pr. påbegynt 25 elevar pluss 5 prosent av eit årsverk. Organisering lokale tilhøve skal verke avgjerande for val av delt rådgjevartjeneste, det vil seie éi teneste for sosialpedagogiske oppgåver og éi for utdannings- og yrkesrettleiing. På store skular kan delt teneste vere formålstenleg, medan det på små skular kan vere naudsynt å samordne tenesta. Fylkesrettleiingssenter kan vere eit godt supplement, under føresetnad at dei ikkje dreg ut ressursar frå rådgjevararbeidet i skulen.

4 Oppgåver og funksjon for rådgjevaren Utdanningsforbundet meiner at rådgjevarane skal tilsetjast i stilling i skulen og ha funksjon som rådgjevar. Arbeidet skal skje i samarbeid med dei andre tilsette på skulen. Rådgjevaren skal òg samarbeide med arbeids- og næringslivet. Rådgjevaren har både informasjons-, rettleiings- og koordineringsoppgåver. I tillegg skal ho vere pådrivar og koordinere tiltak i karriererettleiinga på kvar einskild skule, mellom skuleslag og mellom skule og arbeidsliv, ved å: Bidra til å utarbeide planar for karriererettleiing på ungdomstrinnet og i vidaregåande opplæring. Tilby elevane individuell karriererettleiing slik at dei får hjelp til å reflektere over utdannings- og yrkesvala sine og får opplæring i og hjelp til å utarbeide eigne karriereplanar. Byggje nettverk mellom skuleslaga og mellom eigen skule og arbeidslivet i tillegg til å koordinere tiltak som skaper gode overgangar for elevane og gjer det mogleg for dei å prøve seg i arbeidslivet. Kvalitetssikre informasjon til elevar og foreldre blant anna ved å informere elevar og foreldre om utdanningssystemet, gje elevane opplæring i bruk av digitalt informasjons- og rettleiingsmateriell og halde oppdateringskurs for lærarar.

5 Dei sosialpedagogiske oppgåvene til rådgjevaren er å støtte kontaktlærar og resten av personalet i arbeidet deira ved å: Samarbeide med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og dei andre i hjelpeapparatet, m.a. helsesøster og barnevern. Samarbeide om tiltak for elevar med særskilde sosialpedagogiske behov på ungdomstrinnet og i vidaregåande opplæring for å skape gode overgangar mellom skuleslaga. Rådgjevinga skal i størst mogleg grad vere retta mot den einskilde eleven. Den sosialpedagogiske funksjonen og den utdannings- og yrkesrettleiande funksjonen må sjåast saman uavhengig av korleis dei er organiserte. 5

6 Nasjonale referansar for styrking av rådgjevartenesta Soria Moria-erklæringa seier: Regjeringa vil styrke rådgjevartenesta I St.meld. 16 ( ) og ingen sto igjen blir det foreslått å omorganisere rådgjevartenesta for å sikre gode utdanningsval og redusere fråfall frå vidaregåande opplæring. Tenesta skal delast mellom sosialpedagogisk rådgjeving og yrkes- og utdanningsrettleiing. Regelverket skal endrast, og rettleiiande kriterium for kompetanse skal utarbeidast. Opplæringslova ( 9 2) seier at elevane har rett til naudsynt rådgjeving om utdanning, yrkestilbod, yrkesval og sosiale spørsmål. Forskrifta utdjupar dette, men skuleeigar har ansvaret for å oppfylle rettane til elevane. Reform 94, som gav all ungdom rett til tre års vidaregåande opplæring, auka behovet for rådgjeving. Valfridomen i Kunnskapsløftet og formuleringar om oppfølginga av elevane utfordrar rådgjevartenesta yttarlegare. OECD-rapporten Review of Career Guidance Policies (2002) som m.a. var grunnlag for innstillinga til Kvalitetsutvalet og Stortingsmelding 30 ( ) Kultur for læring konkluderer med at rådgjevartenesta må styrkjast. Utdanningsdirektoratets Strategi for kompetanseutvikling seier: «Erfaringer, nasjonalt og internasjonalt, syner at det er ein samanheng mellom kompetanse og kvaliteten på rådgjevartenesta. Difor er dette eit nasjonalt prioritert område for kompetanseutvikling.» 6

7 Meir informasjon Meir informasjon om rådgjevartenesta kan finnast på nettet. Sjå òg under Nasjonale referansar på side 6: under Utdanningspolitikk Rådgjevingstjenesten Skolerådgiverlaget: fagleg interesseorganisasjon for rådgjevarar knytt til karriererettleiing og/eller sosial-pedagogisk rådgjeving. 7

8 Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson Informasjon Kommunikasjon Råd og rettleiing Koordinering Sosialpedagogiske oppgåver Nettverksbygging Døropnar for val av yrke og utdanning Design og produksjon: Wittusen & Jensen April 2007 Alle fotos Ole Walter Jacobsen Hausmanns gate 17, Oslo Telefon Faks

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m.

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 17.06.2015 06.05.2015 15/00907-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2015/2942 62 24142220

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer