BARNEHAGETILBODET 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNEHAGETILBODET 2015/2016"

Transkript

1 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON

2 Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle som får barnehageplass. Det er verdt å merkja seg at noko informasjon gjeld alle barnehagane i Kvinnherad kommune, medan noko gjeld berre dei kommunale barnehagane. Foreldre med barn i ikkje-kommunale barnehagar kan innhenta relevant informasjon hos styrar i den barnehagen der barnet har plass. TILBODET I BARNEHAGANE kommunale barnehagar Lov om barnehager m/forskrifter er styrande for innhald og drift av barnehagar. Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barns behov for omsorg og leik, og fremja læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. Lov om barnehager 1 Føremål. Kommunestyret har vedteke at barnehagetilbodet i kommunen skal vera fleksibelt og brukartilpassa. Plasstilbod og opningstider varierer, og vedtektene har informasjon om kva tilbod den einskilde barnehagen kan gje. VEDTEKTER I samsvar med Lov om barnehager 7 har Kvinnherad kommune som barnehageeigar godkjent vedtektene for dei kommunale barnehagane. Vedtektene har informasjon om eigartilhøve, føremål, barnehagetilbod, ferie, samarbeidsutval m.v. Vedtekter vert gitt til foreldre når barnet byrjar i barnehagen. SAMARBEID kommunale og private barnehagar Barnehagane samarbeider med skule PPT barnevernstenesta helsestasjon m.fl. Barnehagetilsette har teieplikt, jf. Lov om barnehager 20 og Forvaltningslova 13 opplysningsplikt til sosialtenesta og den kommunale helse- og omsorgstenesta, jf. Lov om barnehager 21 opplysningsplikt til barnevernstenesta, jf. Lov om barnehager 22 1

3 SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS - kommunale og private barnehagar ELEKTRONISK SØKNAD Elektronisk søknad skal nyttast når ein søkjer barnehageplass. Søknad om barnehageplass på heimesida til Kvinnherad kommune. SØKNAD OM ENDRA BARNEHAGEPLASS frist 1.februar Gjeld auka/redusert barnehagetilbod og overflytting til annan barnehage. Søknadsfrist for endring av plass frå oppstart av nytt barnehageår: 1.februar Endring av barnehageplass elles i året: ingen frist SØKNAD OM NY BARNEHAGEPLASS frist 15.februar Kvinnherad kommune har 15.februar som søknadsfrist før hovudopptak. Dette gjeld barnehageplass frå nytt barnehageår som tek til 1. eller 15.august. Barnehagestart går fram av vedtektene til den einskilde barnehagen. HOVUDOPPTAK tek til 1.mars Kvinnherad kommune har samordna opptak for kommunale og ikkje-kommunale barnehagar. Rett til plass i barnehage, jf. Lov om barnehager 12a Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt. Presisering: 1. Det må vera søkt om barnehageplass innan 15.februar 2. Barnet det er søkt plass til innan utlyst søknadsfrist, må fylla eitt år innan utgangen av august 3. Rett til plass gjeld i samband med oppstart av nytt barnehageår i august Søkjarar som ikkje oppfyller rett til barnehageplass, vert sette på venteliste. Sjå retningslinjer for opptak s.4 Søkjar får skriftleg melding når søknaden er registrert i vårt elektroniske system. I samband med hovudopptak får søkjar brev om dei har fått barnehageplass og ev. i kva barnehage, jf. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 3. Vert ikkje første ønskje oppfylt, har ein rett til å stå på ventelista til denne barnehagen. 2

4 Klagerett Ved hovudopptak kan søkjar klaga over avslag på søknad om barnehageplass. Søkjar kan også klaga dersom han ikkje får sitt første eller andre ønskje oppfylt, jf. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 6. Prioritert søkjarliste Nokre søkjarar har etter Lov om barnehager førerett på barnehageplass. Sjå retningslinjer for opptak s.4. SUPPLERANDE OPPTAK Utanom hovudopptaket tilbyr barnehagane plass om det er ledig kapasitet. Plassane vert tildelte barn på ventelista, jf. Retningslinjer for opptak s.4. 3

5 RETNINGSLINJER FOR OPPTAK kommunale barnehagar OPPTAKSKRETS Barn busett i Kvinnherad kommune har rett til barnehageplass i kommunen dersom det er søkt om plass innan frist for hovudopptak og barnet har fylt eitt år innan utgangen av august same år. GENERELL GRUNNREGEL Ved opptak blir det teke omsyn til samansetjinga av barnegruppa og dei fysiske tilhøva i barnehagen. For barn med lovfesta rett til barnehageplass etter 13 i Lov om barnehager, er det inga nedre aldersgrense for barnehageplass. Barn som har rett til prioritet etter 13, har førerett til barnehageplass før barn som har rett til barnehageplass etter 12 a. 1. TILHØVE SOM GJEV PLASS PÅ PRIORITERT SØKJARLISTE: a) Barn med nedsett funksjonsevne, jf. Lov om barnehager 13 Krav om sakkunnig vurdering frå t.d. PPT, psykolog, lege b) Hjelpetiltak frå barnevernet Barn som har trong for barnehageplass, jf. Lov om barnevernstenester 4-4 og Krav om dokumentasjon frå barnevernstenesta c) Rett til barnehageplass, jf. Lov om barnehager 12 a Barn som fyller eit år innan utgangen av august det året det vert søkt barnehageplass, har rett til plass frå august. Føresetnad er at det er søkt innan utlyst frist d) Barn eller familiar med sosiale, medisinske, kulturelle eller pedagogiske problem, der barnehage kan vera til hjelp for barnet. Krav om tilråding frå faginstans, t.d. lege, helsesøster, barnevern e) Rekrutteringstiltak i Kvinnherad kommune I spesielle høve, der barnehageplass er avgjerande for rekruttering til stillingar. Rådmannen avgjer kva stillingar/faggrupper dette gjeld Søkjarar som kjem inn under pkt. 1 a b d e: dokumentasjon må vera lagt ved søknad om plass på prioritert søkjarliste. Barnehagen godkjenner dokumentasjonen. Avslag om plass på prioritert liste er eit enkeltvedtak, og søkjar har klagerett. Barnehagen gir informasjon om klageretten i samband med vedtaket. 2. SØKJARAR SOM IKKJE OMFATTA AV PKT.1 4

6 FORELDREBETALING kommunale barnehagar Kvinnherad kommune har faste betalingssatsar etter opphaldstid Det er betaling for 11 månader. Juli er betalingsfri Oppstart før 15.august: full månadsbetaling Oppstart etter 15.august: ½ månadsbetaling Barnehagar som har vedtektsfesta at dei følgjer skuleruta, har redusert betaling: fråtrekk for 3 veker, fordelt på oktober, desember og mars ½ månadsbetaling i august og juni Omfang vert rekna ut etter % barnehageplass Barnehagar som vert stengt grunna uventa hendingar eller streik: det vert gjeve avkorting frå 1.dag, slik at ingen betalar for dagar då tilbodet er stengt Kvinnherad kommunestyre vedtok at satsar for foreldrebetaling i barnehage skal liggja på maksimalpris som er fastsett av regjeringa. BETALINGSSATSAR FOR BARNEHAGEPLASS pr. mnd. frå Heildag Halvdag - inntil 6 ¼ t. pr. dag 5 dagar Kr Kr dagar Kr Kr dagar Kr Kr dagar Kr Kr dagar Kr Kr SØSKENMODERASJON, jf. Lov om barnehager: 30 % søskenmoderasjon for 2.barn og 50 % moderasjon for 3. eller fleire barn 5

7 REDUKSJON I BETALING kommunale og private barnehagar Kommunen har ordningar for moderasjon i foreldrebetaling for barnehageplass, jf. Forskrift om foreldrebetaling. 1. Grunnlag for å søkja om redusert foreldrebetaling frå Ingen hushald betala meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. Hushald med samla inntekt under kr vil betala mindre enn makspris på kr Gratis kjernetid for 4- og 5-åringar og barn med utsett skulestart frå og 5-åringar og barn med utsett skulestart som bur i hushald med låg inntekt, har rett til gratis kjernetid 20 t/v. Dette gjeld hushald med person- og kapitalinntekt under kr Felles for ordningane Ordningane er søknadsbaserte Foreldrebetaling skal reknast ut frå hushaldet si samla skattepliktige inntekt. Både person- og kapitalinntekt skal reknast med Søknad skal dokumenterast med siste sjølvmelding(ar). Er det vesentlege endringar som ikkje syner på sjølvmeldinga, kan ein leggja ved annan dokumentasjon Søknadsskjema og informasjon er å finna på kommunen si heimeside MÅLTID/FRUKT/DRIKKE kommunale barnehagar Barnehagar som har faste tilrettelagte måltid, må retta seg etter retningslinjer frå Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet Barnehagen serverer mjølk og vatn til måltida. Barn som er allergiske mot mjølk, får anna høveleg drikke Barnehagane avgjer i samråd med foreldre om det skal vera tilrettelagte måltid og/eller frukt i barnehagen. Dette gjeld også omfang BETALING FOR MAT OG DRIKKE I BARNEHAGEN Det skal vera lik betaling for likt tilbod i kommunale barnehagar. Satsar for måltid vert fastsett av kommunestyret. Alle prisar gjeld for heildagsplass 5 dagar i veka. Redusert barnehagetilbod tilseier prosentvis redusert betaling. Betaling for mat og drikke vert fakturert i lag med betaling for barnehageplass. Betalingssatsar, gjeldande frå 1.mai 2015 (uendra) 1. Drikke kr. 50 pr. mnd. 2. Eitt måltid dagleg kr. 275 pr. mnd. 3. Frukt dagleg kr. 40 pr. mnd. 6

8 FERIE/OPPSEIING/PERMISJON FRÅ BARNEHAGEPLASS kommunale barnehagar FERIE Barna skal ha 4 veker ferie i løpet av året, og 3 av desse skal vera samanhengande mellom og Ferieordning går fram av vedtektene til den einskilde barnehage. OPPSEIING AV BARNEHAGEPLASS Kommunale barnehagar har 1 månads oppseiingsfrist. Elektronisk skjema skal nyttast ved oppseiing. Sjå under barnehage på heimesida til Kvinnherad kommune. Oppseiing av barnehageplass Oppseiingtid vert rekna frå den 1. i komande månad etter oppseiinga. Det vert fakturert for heile månaden. SØKNAD OM PERMISJON Søknad om permisjon frå barnehageplass skal sendast til barnehagen. Om søknaden vert innvilga, vil normalt vera avhengig om barnehagen klarer å fylla opp plassen som blir ledig. Barnet må ha byrja i barnehagen for at det kan bli aktuelt med permisjon. Einskildvedtak og klagehandsaming Vedtak i søknader om permisjonar er eit einskildvedtak etter Forvaltningslova. Verksemdsleiar / styrar gjer vedtak og handsamar eventuelle klager som underinstans. Det kommunale klageutvalet er ankeinstans og avgjer klager. For meir informasjon, kontakt den aktuelle barnehagen rådgjevar for barnehagane Astri S. Måkestad tlf /

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2015/ 2016 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL Skoleskyssen er den daglege transporten mellom bustad og opplæringsstad. Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyssen. Fylkeskommunen

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer