Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15"

Transkript

1 Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule Til stades: Wenche Sollid, leiar (6B) Elin Hilleren (1.-kl.) Sigfrid Ahlin Søvde (3.-kl.) Nina Cirotzki (4B) Jan Ølnes (6A) Lisbeth Skjerven (7.-kl.) Lise Vik-Haugen, sekretær (9.-kl.) Rådgjevar Gjertrud Storevik til sak 28. Rektor Kjell Ertesvåg Sakliste: 22/14-15: Godkjenning av møtebok Samrøystes godkjent. 23/14-15: Foreldremøte for klasse 15.april Jfr. referat frå møte i Samarbeidsutvalet : Mia Börjesson held foredrag om motivasjon for foreldre til klassingar ved Gaupne barneskule, Luster ungdomsskule og Hafslo barne- og ungdomsskule. Stad: Samfunnsbygget på Hafslo Tid: Onsdag 15. april kl Rektor syter for påmeldingsskriv ut til foreldra. Skulen/vaktmeister ordnar amfiet på dagtid. 9.-klasse får drive kafé før og under foredraget. 24/14-15: Leksehjelp Lekser: Rektor ser gjerne at FaU tek ein debatt om kva slags lekser elevane bør ha i framtida og kor mykje. Kanskje dette kan vere tema på eit foreldremøte? Foreldreutvalet for grunnskulen (FUG) har leksefri skule som eit viktig mål på sin aktivitetsplan for Kanskje kan nokon frå FUG stille med informasjon på eit møte? 1

2 Leksehjelp: Jfr. referat frå møte i Samarbeidsutvalet 10. februar. Dei statlege retningslinjene er endra frå i haust, kommunane kan leggje tilbodet om leksehjelp til dei trinna dei ønskjer. I Luster kan det sjå ut til at ein vel å gje eit tilbod for trinn, evt. også for trinn. I tilfelle vil klasse få tilbod om leksehjelp som ein aktivitet på SFO. Skulen får midlar til assistent, men på Hafslo vil skulen sjølv dekke mellomlegget slik at leksehjelpa vert pedagogstyrt i alle fall for trinn. Dette bør diskuterast i kvar klasse. Kanskje kan heile saka om lekser og leksehjelp vere tema for felles foreldremøte for klasse? Kan hende skulen kan lage eit slags høyringsnotat som kvar klasse skal gje tilbakemelding på? Viktig at klassekontaktane har kontakt med kontaktlærar i forkant av foreldremøtet for å få dette til. 25/14-15: Ny SFO - plan og vedtekter Her vil det kome eit utkast til ny plan/nye vedtekter som FaU vil få på høyring, truleg til neste møte. Endringane vil gjelde frå skuleåret 2015/2016. Foreldre til elevar på SFO og tilsette på SFO har fått eit skjema dei skal svare på som går på kva innhald dei ønskjer i SFO. 26/14-15: Konsekvensar v/regelbrot på skulen Skulen har arbeidd med å gå gjennom ordensreglementet i vinter. Konsekvensane for regelbrot er ulike for trinn, trinn og trinn. FaU vil få konsekvensane tilsendt, og dei vil bli lagt på heimesida. 27/14-15: Overgangar; frå barnehage/skule, barneskule/ungdomsskule og ungdomsskule Rådgjevar Gjertrud Storevik orienterte om den praksisen skulen har når det gjeld informasjon til elevar og til foreldre om overgangen frå barneskule til ungdomsskule og frå ungdomsskule til vidaregåande: Barneskule-Ungdomsskule For 7. trinn gjeld dette korvidt eleven bør velje 2. framandspråk (dvs. tysk) som fordjupingsfag eller ikkje på ungdomsskulen. Gjertrud orienterte om at dette valet har konsekvensar for dei elevane som vel idrett, dans og drama eller studiespesialisering på vidaregåande. Om eleven har hatt 2. framandpråk på ungdomsskolen, vert han ferdig med faget etter to år i videregåande. Har han ikkje hatt 2. framandspråk på ungdomsskulen, men heller har valt norsk eller engelsk fordjupning, må han bruke tre år på faget i vidaregåande skule. 3. året får eleven då færre timar til å fordjupe seg i andre fag. Skulen informerer om dette til elevane. Gjertrud meiner at det tidlegare også vart informert om dette på foreldremøte. 2

3 Dei siste åra er slik informasjon imidlertid ikkje blitt gitt til foreldra. Skulen lovar å endre praksis slik at foreldre får skriftleg informasjon om dette i forkant av at eleven vel sitt fordjupningsfag. Ungdomsskule Vidaregåande skule Jobbskygging 8.-klasse: Eleven skal 1 dag observere ein arbeidstakar på ein arbeidsplass. Som regel vel ein å vere med ein av foreldra eller ein annan slektning som eleven er trygg på. Opplegget er ein del av faget Utdanningsval. Foreldra si rolle er å hjelpe til å finne ein plass eleven kan vere, men skulen kan evt. hjelpe til med dette. 9.-klasse: Eleven skal på jobbskygging i 2 eller 3 dagar. Elevane vert oppmoda om å velje ein arbeidsplass med tilknyting til det utdanningsprogrammet der dei har vore på hospitering. Elevane brukar timane i Utdanningsval til å førebu jobbskygginga og får hjelp til å setje opp søknad, CV m.v. Det skal ikkje vere naudsynt med særskilt innsats frå foreldra. Hospitering på vidaregåande skule 9.-klasse: Elevane hospiterer 2 dagar på Sogndal vgs. 10.-klasse: Elevane kan spørje om å få hospitere også på andre vidaregåande skular i fylket, dersom dei er interesserte i utdanningsprogram som Sogndal vgs ikkje tilbyr. Diskusjon på møtet: M.a. med tanke på det store omfanget av fråfall i vidaregåande skule er det viktig at elevane har god kunnskap om korleis utdanningsprogramma i vidaregåande skule er bygd opp, kva tilbod som finst på dei ulike skulane her i distriktet, kva som er krava for å kome inn på dei ulike programma og kva mogelegheiter dei ulike utdanningsprogramma gir elevane vidare. Foreldre har stor påverknad på dei vala elevane gjer, og det er derfor viktig at også foreldre får skriftleg eller nettbasert informasjon om dette. Kanskje dette bør vere tema på foreldremøte t.d. om våren i 8. klasse og kanskje også for 9.- klasse? Rådgjevar orienterte litt om utdanningsvaltimene dette er eit relativt nytt fag som bidreg til at elevane no har eit mykje betre grunnlag for å ta medvitne val. Rådgjevar har samtale med alle elevane i forkant av at dei gjennomfører vala sine i 10.-klasse. Det er også veldig bra kontakt mellom skulen her og vidaregåande skule om val av utdanningsprogram og om oppstarten i vidaregåande. Rektor og rådgjevar vil sjå på korleis dei kan innlemme foreldra som ei målgruppe for informasjon om ungdomsskuleelevane sitt val av utdanningsprogram i vidaregåande. 3

4 28/14-15: Deltaking på FUG -foreldrekonferanse oktober? Saka utsett til neste møte. 29/14-15: Nettsida; Kontaktinformasjon til lærar, informasjon ut til foreldre, idèkassen Informasjonen skal no vere komplett. Det vart etterlyst kontaktinformasjon med epostadresser også til medlemmene i FaU, og dette skal bli ordna. 30/14-15: Evaluering av FAU; struktur, handboka, oppstartsmøte i august for foreldrerepresentantane, har klassekontaktane og FAU rep sine oppgåver/arbeid endra seg. Diskusjon med mange ulike synspunkt. Semje om at det er viktig å ha et FaU med engasjerte medlemmer. Kanskje bør det likevel vere slik at ein vert valt til FaU samtidig som ein er klassekontakt? Då kan ein lettare dele den kunnskapen og det engasjementet ein får som medlem i FaU, med eigen klasse. Me konkluderte ikkje ift om det bør gjerast endringar i samansetjing, valordning og arbeidsmåtar før hausten. Det vart gjort eit svært godt arbeid gjennom «Håndbok for foreldrerepresentantar» førre skuleår. FaU-representantane bør informere om denne på foreldremøte. På same foreldremøte kan ein gjerne snakke litt om kva det inneber å vere klassekontakt. Skulen må syte for at kontaktlærarar og administrasjon kjenner til handboka og kva / kor mange representantar som skal veljast i kvar klasse. Rektor bør gje beskjed til kontaktlærarane om at både klassekontaktar og Fau-representanten bør kontaktast før foreldremøta som må arrangerast i vår slik at alle val vert gjort før sommarferien. Det vert informasjonsmøte med alle klassekontaktar og FaU-representantar ein av dei aller første vekene etter skulestart i august. 31/14-15: Korleis legg skulen til rette for elevar som ikkje kan delta på ski - og aktivitetsdagar? Rektor: Desse elevane får eit tilbod på skulen, gjerne i ein dialog med foreldra. Det skal ikkje skje at ein elev t.d. sit og frys på Heggmyrane ein heil dag. 31/14-15: Status skulebygg/klatrepark Det er no valt entreprenørar, og ein startar på fellesbygget. 10.-klasse må ut av sitt klasserom, truleg flyttar dei over i vgs-bygget. 4

5 Klatrepark: Søknad om idrettsfunksjonell godkjenning må inn før 1. mai. Ein skal ha ein anleggskomité med leiar frå Hafslo bygdelag, og foreldre må inn i komiteen. Rektor vil diskutere dette med bygdelaget. Sparebankstiftinga gir midlar til 1 anlegg i kvar kommune..vi ligg best an! 3 leverandører er undersøkt. Pris Pengane frå Luster sparebank: Det er bestilt 8 kanoer! Det vert arbeidd med å få til lagring i vg.skule. 32/14-15: Ymse - Jan melder om at han ikkje lenger har høve til å stille på møte i PALS-teamet. Vi må vurdere om vi skal ha inn en ny representant for han. - Ros til HAUK som let 7.-klasse sine «lopper» vere i fred kvelden før loppecupen! - Olweus-undersøking i klasse kjem etter påske. Neste møte i FaU vert tysdag 12. mai. Lise Vik-Haugen

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen FAU-Brattholmen Skule Tid: 11.01.11 Stad: Brattholmen Skule Tilstades: Monica Hauge(1a), Monica Falck-Olsen (1b), Stine Hamre Karlsen(2a), Sissel Soltvedt(2b), Karianne Fjeld Løvaas(3a), Kristine Lund

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Time kommune Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Kva seier forsking om overgangane... 3 Kvifor fokusera på overgangar?... 3 For å få ein god overgang... 3 Intensjonar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VIKØY/AKSNES SKULE juni 2004 Forord. Å skapa eit læringsmiljø der alle trivst og kjenner seg trygge er både eit mål i seg sjølv og ein føresetnad for læring og utvikling. Det

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer

Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval)

Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval) Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval) Kontaktinformasjon - medlemmer i FAU ved Kolltveit skule 2013/2014: Verv Namn For klasse Mobil e-post Leder Kjersti Hauge Foss 6. 412 38 636 kjerstihfo@hotmail.com

Detaljer

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Lærlingar i kommunen Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Elev og lærlingombodets årsrapport for skoleåret 2012/2013

Elev og lærlingombodets årsrapport for skoleåret 2012/2013 Elev og lærlingombodets årsrapport for skole 2012/2013 Skolering for elevrådsleiarar og nestleiarar september 2012, Vestnes. Innhald Innhald s. 2 Innleiing s. 3 Økonomi s. 3 Bakgrunn s. 3 Elev og lærlingombodet

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frå administrasjonen: Erling Bjørnetun, ungdomskontakt Liv Endresen og sekretær Liv Helen Nystuen.

MØTEPROTOKOLL. Frå administrasjonen: Erling Bjørnetun, ungdomskontakt Liv Endresen og sekretær Liv Helen Nystuen. Rådmannen - servicetorget MØTEPROTOKOLL Utval: Møtestad: Ungdomen sitt kommunestyre (UK). Luster rådhus, kommunestyresalen. Møtedato: 19. januar 2015. Start kl. 12.45 Slutt kl. 14.50 Til stades på møtet:

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009 Saksnr Utval Møtedato 01/09 Konstituering Bakgrunn Før Ungdommens fylkesting formelt kan byrje diskutere politiske saker må ein konstituere møte. Dette vil seie at UFT må godkjenne innkallinga, sakslista

Detaljer

INFORMASJONSAVIS. frå FARNES SKULE HAUST 2014. Til heimen kjære elevar og føresette!

INFORMASJONSAVIS. frå FARNES SKULE HAUST 2014. Til heimen kjære elevar og føresette! INFORMASJONSAVIS frå FARNES SKULE HAUST 2014 Farnes skule har dette skuleåret 19 klassar, 3 avdelingar i SFO, 345 elevar og 64 tilsette. Farnes skule har to skulebygg, eitt for barnesteget og eitt for

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever medverknad Medverknad

Detaljer