Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m."

Transkript

1 Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar / Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2015/ forskning Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m. Utdanningsforbundet syner til høyringsbrev frå Utdanningsdirektoratet av om framlegg til endringar i 12-1 i forskrift til opplæringslova, om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m. Generelle kommentarar Utdanningsforbundet er kritisk til at direktoratet nyttar seg av ein høyringsfrist på berre seks veker. Vi ser ingen grunn til dette og meiner den korte fristen reduserer høyringsinstansane sitt høve til gode og breie interne diskusjonar. På generelt grunnlag ser vi heller ikkje noko stort behov for å endre 12-1 i forskrift til opplæringslova. Særleg ikkje når endringane i liten grad vil innebere realitetsendringar. Vi meiner andre endringsbehov i forskrifta er mykje meir påtrengande. Vi konstaterer elles at Utdanningsdirektoratet i liten grad grunngjev dei endringane dei gjer framlegg om. Framlegget frå Utdanningsdirektoratet Høyringsframlegget inneber endringar i 12-1 i forskrift til opplæringslova. - Oppheving av referansen til andre lover og forskrifter i første leddet - Oppheving av bokstav c om skulepatruljar - Endring av bokstav d om skulen sitt høve til å regulere sykling til skulen Framlegget stiller også spørsmål knytt til ulukkesforsikring for elevar, jf. forskrift til opplæringslova 8-4 første ledd bokstav b. Postadresse Besøksadresse E-post/Internett Postboks 9191 Grønland Hausmanns gate 17 Tlf Org.nr OSLO 0182 OSLO Faks Bankkonto

2 2 Bakgrunn og gjeldande rett Det følgjer av 9a-10 i opplæringslova at departementet kan gje nærmare forskrifter om skulemiljøet til elevane. Kapittel 12 i forskrift til opplæringslova er såleis fastsett med heimel i 9a-10 i lova. Dette kapitlet gjeld også for skular godkjent etter privatskulelova, jf. privatskulelova 2-4 andre ledd. I forskrift til opplæringslova 12-1 bokstav a er det fastsett at Når skulen er ansvarleg for tryggleiken til elevane, må tilsynet i praksis vere forsvarleg i forhold til risikoen for at skade eller ulykke kan skje. Rammene for skulen sitt ordensreglement er 2-9 og 3-7 i opplæringslova. Ordensreglementet skal i utgangspunktet regulere elevane sin åtferd i skuletida, men i forarbeida til lova går det fram at rettar og plikter utanfor skuletida også kan regulerast dersom det er grunngjeve i skulegangen. I forskrift til opplæringslova 12-1 bokstav d går det fram at I ordensreglementet for skolen kan det også takast inn føresegner som nærmare regulerer førebyggjande tiltak, t. d. i høve til å bruke sykkel Fjerning av referansen til andre lover og forskrifter I 12-1 første leddet i forskrifta vert det synt til at også anna regelverk regulerer krav til førebygging av skade og ulukker som kan ramme elevar. Det vert mellom anna synt til opplæringslova, delar av arbeidsmiljølova og forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular. Lista er ikkje uttømmande. Utdanningsdirektoratet meiner lista er unødvendig og i tillegg kan vere villeiande når referansen ikkje er fullstendig. Det vert også synt til at endringar i anna regelverk vil kunne utløyse behov for hyppige endringar av forskrifta. Er dere enig i at eksemplene bør tas ut av bestemmelsen? Utdanningsforbundet ser ikkje noko stort behov for at ei ikkje-uttømmande liste over anna regelverk som regulerer elevane sin tryggleik, skal gå fram av forskrift til opplæringslova. Vi meiner det er innlysande og ikkje omtvista at til dømes opplæringslova og forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular forpliktar skulen og skuleeigar sitt arbeid med førebygging av skader og ulukker som kan ramme elevar i skulen. Regelendringa vil etter vår vurdering ikkje innebere noko realitetsendring. Utdanningsforbundet støttar Utdanningsdirektoratet sitt framlegg om å fjerne referansen til anna regelverk i 12-1 første ledd. Fjerning av reguleringa av skulepatruljar Det følgjer av 12-1 bokstav c i forskrifta at skulen i samarbeid med politiet kan opprette skulepatruljar når trafikkforholda gjer dette forsvarleg. Det går fram av forskrifta at foreldra må gje samtykke til at ein elev skal fungere som skulepatrulje.

3 3 Utdanningsdirektoratet gjer framlegg om å oppheve 12-1 bokstav c, men presiserer at dette ikkje inneber noko realitetsendring. Direktoratet streker under at skular med samtykke frå elevar og foreldre framleis kan velje å ha skulepatruljar sjølv utan ei slik regulering i forskrifta. Støtter dere at bokstav c om skolepatruljer oppheves? Utdanningsforbundet er samd i Utdanningsdirektoratet si vurdering om at dette er ei «kanordning» og at skular i forståing med foreldre og føresette fritt kan opprette skulepatruljar sjølv utan at slike patruljar spesifikt er regulerte i forskrifta. Utdanningsforbundet er ikkje avvisande til direktoratet sitt framlegg, men ser heller ikkje noko stort behov for å endre forskrifta på dette punktet. Høve til å sykle til skulen Det følgjer av 12-1 bokstav d i forskrifta at skular i sitt ordensreglement kan fastsetje retningslinjer om til dømes å bruke sykkel til skulen. Framlegget frå Utdanningsdirektoratet inneber at skulen ikkje lenger skal kunne regulere i ordensreglementet at elevar ikkje kan sykle til skulen før dei har nådd eit særskild årssteg eller ein særskild alder. Det vert framlegg om at det i forskrifta vert presisert at skulen ikkje kan nekte elevar å sykle til skulen dersom foreldra ønskjer dette. Ordensreglementet kan likevel omhandle trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak, men foreldra skal sjølve kunne avgjere om deira barn skal kunne sykle til skulen eller ikkje. Skulen skal framleis kunne kome med tilrådingar om sykling til skulen, mellom anna basert på ei risikovurdering av farar og trafikktryggleik på skulevegen. Men skulen skal ikkje lenger ha høve til å fastsetje bindande pålegg om å nekte elevar å sykle til skulen. Støtter dere forslaget om endring i 12-1 bokstav d, som innebærer at foreldrene kan ta den endelige avgjørelsen på om barna kan sykle til og fra skolen eller ikke? Det er Utdanningsforbundet si erfaring at ordensreglementet og regulering av sykling på skulevegen i stor grad er tema på møta i skulane sine rådsorgan; elevråd, foreldreråd, samarbeidsutval og skulemiljøutval. Elevar og foreldre/føresette har allereie i dag stor påverknad på reglane om til dømes sykling på skulevegen. Vi tolkar likevel direktoratet sitt framlegg til at det er den einskilde forelder/føresette og ikkje foreldra/føresette som gruppe som skal avgjere kven som skal kunne sykle til skulen. Det følgjer av læreplanen i kroppsøving at målet for opplæringa i faget er at elevane etter 4. årssteg skal kunne følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar. Etter 7. årssteg er målet at elevane skal praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel. Det er Utdanningsforbundet si erfaring at dei fleste grunnskulane driv god trafikkopplæring, ofte i nært samarbeid med Trygg Trafikk. Dei fleste skulane gjennomfører Sykkelprøva, som ei tredelt ordning med teoriprøve, sykling i skulegarden og sykling i trafikken.

4 4 Vi konstaterer elles at Trygg Trafikk si generelle tilråding «er at barn bør være år før de sykler alene der de må forholde seg til biler og andre kjøretøy.» Sykling til skulen kan gje ein helsegevinst gjennom gode felles opplevingar og fysisk aktivitet. Sykling kan også gje ein miljøgevinst gjennom at færre elevar vert køyrde til skulen. Utdanningsforbundet meiner såleis at det er gode grunnar til at elevar bør sykle til skulen når dugleiken på sykkel og trafikkforståinga er forsvarleg. Vi er ikkje usamde i at foreldre og føresette er dei beste til å vurdere dette for eigne barn. Vi meiner samstundes at det utan felles reglar på skulen truleg vil kunne oppstå mange situasjonar der elevar og foreldre/føresette opplever sterkt press om å tillate sykling når andre elevar får lov, sjølv om foreldra si vurdering er at sykling for deira barn ikkje er forsvarleg. Utdanningsforbundet meiner at foreldreretten skal vege tungt, og at den endelege avgjerda om sykling på skulevegen bør vere knytt til foreldreansvaret. Vi meiner likevel at dei fleste skulane har funne gode og tenlege felles ordningar for sykling til og frå skulen innanfor dagens regelverk. Ulukkesforsikring til og frå skulen Det følgjer av opplæringslova 13-3b at kommunane har plikt til å sørgje for ulukkesforsikring for elvane, jf. forskrift til opplæringslova 8-1. Det følgjer vidare av 8-4 første ledd bokstav b i forskrifta at skulen si ulykkesforsikring for elevane også skal omfatte «på veg mellom heim og opplæringsstad.» Tilsvarande gjeld for private skular, jf. privatskulelova 7A-4 bokstav b. Utdanningsdirektoratet gjer ikkje framlegg om endringar i gjeldande rett. Kommunen skal framleis ha ei ulukkesforsikring som omfattar skulevegen og vere ansvarleg for ulukke også når foreldre og føresette ikkje har følgd skulen si tilråding om sykling. Bør skoleeierne fortsatt ha ulykkesforsikring som dekker all ulykkesskade mellom hjem/oppholdsplass og opplæringssted Når framlegget frå Utdanningsdirektoratet inneber at foreldre og føresette skal avgjere at deira barn skal kunne sykle til skulen sjølv om dette ikkje vert tilrådd av skulen, kan det stillast spørsmål om kor langt kommunen si erstatningsrettslege plikt skal verke dersom ein skade oppstår på ein slik sykkeltur. Utdanningsforbundet meiner det er eit dilemma å gjere skuleeigar ansvarleg for ulukker i samband med sykling på skulevegen når skulen har råda frå slik sykling, og foreldre/føresette har valt ikkje å følgje denne tilrådinga. Utdanningsforbundet meiner likevel, mellom anna ut frå omsynet til barnet sitt beste og behovet for universelle rettar på området, at kommunen framleis må ha plikt til å ha ei ulukkesforsikring som omfattar skulevegen sjølv når foreldre/føresette ikkje følgjer skulen si tilråding om sykling til skulen. Økonomiske og administrative konsekvensar

5 5 Utdanningsdirektoratet meiner framlegga i høyringa ikkje vil ha vesentlege økonomiske og administrative konsekvensar, men at nokre skuleeigarar vil kunne sjå ei lita auke i forsikringspremien til ulukkesforsikring for elevar. Har dere kommentarer Utdanningsforbundet er samd med Utdanningsdirektoratet i at framlegga truleg ikkje vil ha store administrative konsekvensar. Dei økonomiske konsekvensane er vi meir usikre på. Nokre kommunar/skular vil måtte endre ordensreglementa/rammene for fastsetjing av slike reglement, men dette er vurderingar som likevel bør gjerast med visse mellomrom. Det er Utdanningsforbundet si vurdering at det er vanskeleg å slå fast om forskriftsendringa vil innebere ei generell prisauke på kommunane sine forsikringspremiar knytt til ulukkesforsikring av elevar. Nokre kommunar med særlege utfordringar vil kunne oppleve større auke i forsikringspremiane. Det er dessutan vår vurdering at forskriftsendringa vil kunne innebere ei dreiing frå korleis elevane kjem seg til skulen til infrastrukturen og i kva grad skulevegen er trygg. Denne vurderinga vil kunne innebere auka forsikringspremiar dersom skulevegen er smal, er lite opplyst, er utan gang- og sykkelsti, har høge fartsgrenser, har mykje tungtrafikk eller har høg trafikktettleik. Forslag til endringar i forskrift til opplæringslova 12-1 Har dere kommentarer til forskiftsteksten? Utdanningsforbundet finn framlegget til ny ordlyd i forskrifta logisk sett i lys av endringane som direktoratet gjer framlegg om. Vi konstaterer at første ledd vert endra, at bokstav c vert oppheva og at ny ordlyd i noverande bokstav d vert ny bokstav c. Vi vil likevel peike på at det ser ut som ein inkurie at noverande bokstav e framleis skal vere bokstav e, og ikkje ny bokstav d når noverande bokstav d vert ny bokstav c. Med vennleg helsing Torbjørn Ryssevik Seksjonsleiar Einar Ove Standal Seniorrådgjevar

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer