Informasjon til pasientar og pårørande

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til pasientar og pårørande"

Transkript

1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering

2 Innhold Velkommen til Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering...3 Om rehabiltering...3 Kompetanse i Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering...4 Samarbeid i Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering...5 Pasientrettar...6 Generell informasjon...6 Praktiske opplysningar og reglar...7 2

3 Velkommen til Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering! Vårt mål er å få til eit godt samarbeid med deg som pasient og dine pårørande. Vi ønskjer at opphaldet skal opplevast nyttig for deg. Vi skal gjere det vi kan for at du som pasient skal trivast her, og for at dine pårørande skal føle seg velkomne og ivaretekne som ein viktig ressurs både for deg og for oss. Om rehabilitering: Føremålet med rehabilitering er å styrkje meistringsevna di, slik at du kan fungere best mogleg i dagleglivet. Rehabilitering er ein prosess i møte mellom deg og fagpersonane i avdelinga. Fagpersonane bruker spesialkompetansen sin for å støtte deg i å nå dine mål. Rettleiing, behandling og funksjonstrening er deira bidrag i rehabiliteringa. Samtidig er vi avhengige av din innsats, din kunnskap og dine meiningar både om korleis du opplever situasjonen din, og kva verdiar og mål som er viktige for deg. Di deltaking i prosessen er viktig for sluttresultatet. 3

4 Kompetanse i Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering I vår avdeling arbeider ulike yrkesgrupper som kan bidra i rehabiliteringa di: Legar, sjukepleiarar, hjelpepleiarar, nevropsykologar, ergoterapeutar, fysioterapeutar, logopedar og sosionomar. Ved sida av direkte pasientkontakt, har alle faggrupper plikter som krev tid til administrasjon og dokumentasjon. Avdelinga har gjennomført fleire opplæringsprogram slik at heile personalet har mykje felles kunnskap om rehabilitering og nye behandlingsmetodar. I tillegg til fagutdanninga har mange spesialisert seg innan eige fagområde. Alle faggrupper har undervisningsplikt i forhold til studentar, ettersom vi høyrer til eit universitetssjukehus. Det inneber at du i periodar kan møte studentar under rettleiing av personale. Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering satsar på å forbetre tilboda sine gjennom fagleg utvikling, forsking og jamlege brukarundersøkingar. Alle faggrupper som yter tenester i vår avdeling deltar i planmessig utviklingsarbeid og kvalitetsarbeid. 4

5 Samarbeid i Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Samarbeidet mellom deg, dine pårørande og personalet byggjer på god informasjon, felles planlegging og arbeidsdeling under opphaldet. Det er viktig å vere klar over at alle tilsette i avdelinga har teieplikt. Kvar pasient får eit tverrfaglig rehabiliteringsteam knytt til seg. Teamet vert leia av pasientansvarleg lege. Dette teamet består av ei gruppe fagpersonar som arbeider tett saman om ditt rehabiliteringstilbod i avdelinga. Det er dine behov som er avgjerande for kva fagpersonar som inngår i rehabiliteringa di. Det er derfor ikkje sikkert at du vil ha kontakt med alle fagpersonane som arbeider i avdelinga. Samarbeidet om rehabiliteringsprosessen din krev noko møteaktivitet. Personalet ønskjer at du og dine pårørande kan delta i møter for å planleggje og følgje opp rehabiliteringa di. Med utgangspunkt i dine mål og prioriteringar blir det utarbeidd ein konkret rehabiliteringsplan for opphaldet. I tråd med denne planen vil du få ein vekeplan som gir deg oversikt over timeavtalane dine. For at du skal oppleve eit samanhengande tilbod av tenester, vil representantar frå heimkommunen din bli kontakta og eventuelt bli invitert til møte saman med oss. Aktuelle samarbeidspartar kan då for eksempel vere representantar frå helsetenesta, skuleetat eller NAV, avhengig av kva som er dine behov når du er ferdig her. Slike møte skjer berre i samråd med deg, og det er ønskje om at du og dine pårørande er til stades. 5

6 Pasientrettar Som pasient har du blant anna rett til: Informasjon Å medverke i eiga behandling / rehabilitering Innsyn i eigen journal Vern om opplysningar Samtykkje Individuell plan Å klage Å vende deg til pasientombodet Dersom du ønskjer meir informasjon om rettane dine som pasient, finst Lov om pasientrettigheter tilgjengeleg i avdelinga som eiga brosjyre, eller ved å gå inn på internett: http//:www lovdata.no Generell informasjon Alle pasientar ved Haukeland universitetssjukehus kan kontakte Prestetenesta ved behov. For pasientar med anna livssyn, kan Prestetenesta formidle kontakt med respektive trussamfunn. Lærings- og meistringssenteret i Helse Bergen formidlar tenester mellom brukarar, pårørande og fagpersonar gjennom informa sjon og kurs. Permisjon i helgane kan avtalast når det er ønskjeleg eller nødvendig. Pasientane må då dekkje eigne reiseutgifter i samband med permisjonen. 6

7 Praktiske opplysningar og reglar Måltid: Kvar sengepost har eigen buffet med 4 måltid kvar dag. Vask av tøy: Må så langt som mogleg bli ivareteke av pårørande. Dersom ein ikkje har pårørande, eller det er andre vanskar, kan ein få hjelp til vask av tøy i avdelinga. Verdisaker: Alle pasientrom har eigen safe til oppbevaring av verdisaker. Besøkstid: Det er anledning å ta imot besøk heile dagen frå kl til Besøkande må ta omsyn til pasienten sine måltid, treningstider og kvilebehov. Bruk av mobiltelefon: Eigen mobiltelefon kan nyttast. Likevel oppfordrar vi til avgrensa bruk i fellesområda, og at telefonen blir slått av / blir sett på lydlaus etter kl av omsyn til medpasientane dine. Mobiltelefonar kan også brukast til å ta bilete, video- og lydopptak. Dersom andre enn du sjølv og dine pårørande kan kome med på biletet / opptaket, er det viktig å spørje om lov først. Dette er av omsyn til personvernet til pasientar og tilsette ved avdelinga. Bruk av eigen PC: Trådlaust nettverk gjer det mogleg å bruke eigen PC under opphaldet. Sikkerheitsrundar: Om nettene går sikkerheitsvakter rundar for å ivareta alle sin sikkerheit. Rusmiddel: Bruk av rusmiddel er ikkje tillate. Røyking: Det er ikkje lov å røyke i våre avdelingar. Dei som ønskjer å røyke, må nytte tilviste plassar på uteområda våre. Legemiddel: Alle pasientar som er innlagde i avdelinga får den medisinen som er nødvendig under opphaldet. Ein treng derfor ikkje ta med privat medisin. Brann: Av omsyn til brannfare er det ikkje tillate å brenne stearinlys på pasientromma. Sjå elles oppslag om branninstruks på postane. 7

8 Ønskjer du å lese meir om avdelinga vår kan du bruke adressa nedanfor: Bergen Grafisk

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så?

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? OPPFØLGINGSTILBODET ETTER EI ALKOHOLFORGIFTING Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2007 MARS 2007 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

TRACHEOSTOMI TIL DEG SOM HAR FÅTT LUFTVEGSKANYLE

TRACHEOSTOMI TIL DEG SOM HAR FÅTT LUFTVEGSKANYLE TRACHEOSTOMI TIL DEG SOM HAR FÅTT LUFTVEGSKANYLE INFORMASJON FRÅ ØYRE-NASE-HALSAVDELINGA INNHALD SIDE Tracheostomi 1 Kanylen 2 Endringar i luftvegar / slimhinne 3 Stell / hygiene / råd 4 Bruk av luftfuktar

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

faglig Introduksjon 40 Ergoterapeuten 06.12 Metode AV SILJE NØDTVEDT, ANNBJØRG SPILDE MORLAND OGTINA TAULE

faglig Introduksjon 40 Ergoterapeuten 06.12 Metode AV SILJE NØDTVEDT, ANNBJØRG SPILDE MORLAND OGTINA TAULE Kunnskapsbasert retningslinje - erfaringar frå ei slageining Samandrag Nasjonale faglege retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag tilrår at pasientar som har vanskar med å bruka vanlege

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer