Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling"

Transkript

1 Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling Betre oppgåvefordeling og arbeidsflyt på sengepost

2 Bakgrunn Helse Førde gjennomførte i eit større prosjekt i Kirurgisk klinikk som medførte endringar i pasientflyten. Under dette prosjektet vart det avdekka eit behov for å forbetre samhandling mellom faggrupper på sengepostar. Kirurgisk avdeling har fått tildelt kr i Såkornmidlar for å gjennomføre eit pilotprosjekt med fokus på oppgåvefordeling og kontinuitet på arbeidsoppgåver sengeposten.

3 Litt om Kirurgisk avdeling Generell kirurgisk avdeling ved Førde Sentralsjukehus, som består av ein sengepost med 34 sengeplassar og ein poliklinikk. Utredar og behandlar pasientar innan fagområda mage- tarm, urologi, ca.mammae og kar. Pleiepersonalet består av 34 sjukepleiarar og 11 hjelpepleiarar på sengepost. Poliklinikk med 9 spl. Legegruppe med 6 turnuslegar (skifter kvar 2.mnd), 5 LIS (lege i spesialisering og 7 overlegar.

4 Erkjent behov for forbetring Avdelingsleiinga mottok over ein periode mange avvik der pleiepersonalet uttrykte bekymring for kvaliteten på pleie og behandling til pasientar på sengeposten. Pleiepersonalet har også uttrykt frustrasjon over at tidspunkt for visittgang på sengepost er lite forutsigbart. Spl. må lære opp turnuslegar i rutiner, og opplever at dei ofte er usikre, og har vanskar med å ta stilling til tiltak vedrørande pasientar. Pasientar har uttrykt misnøye med at ulike leger gir ulik informasjon, eller at det er manglande informasjon. Må vente på epikriser og reseptar ved utskriving.

5 Metode Kvalitetshjulet Prosjektet skal gjennomførast vha. ein systematisk og trinnvis metode tilpassa dette prosjektet.

6 Trinn 1. Førebuing Forankring i klinikk- og avdelingsleiing. Kven skal involverast? Prosjektgruppe med representantar frå leiing, legar og pleiegruppe. Korleis disponere tildelte midlar? Finne møtetidspunkt som passar alle i prosjektgruppa? Korleis finne kva område som treng forbetring? Korleis drive prosjektet framover?

7 Trinn 2.Planlegge Mål for prosjektet Å forbetre organisering og samhandling, slik at pasientar mottek tryggare tenester prega av god kontinuitet. Delmål 1: Identifisere om dei som utøver pleie og behandling får utført oppgåvene sine på ein trygg og effektiv måte. Delmål 2: Prioritere tiltak, og setje kvalitetsmål for kva praksis vi ynskjer og tilgjengelege ressursar. Delmål 3: Skape varige forbetringar ved å måle og samanlikne utøvande praksis med dei fastsette kvalitetsmåla, og evt. gjere utbetringar der det mangelfullt samsvar.

8 Kartlegge For at prosjektgruppa skulle få kunnskap om kva som trengs å forbetrast, var det viktig å spørje dei som utøver behandling og pleie for pasientar. Informerte personalet på sengepost og poliklinikk om prosjektet. Utforma kartleggingsskjema knytt til den aktuelle gruppa sine arbeidsoppgåver. Utførte ei pilottesting av skjemaet på ein frå kvar faggruppe. Etter pilottesting endra vi utforming av skjema og spørsmål. Det var viktig med plass for utfyllande kommentarar.

9 Spørsmål som vart stilt Kva hindrar god kontinuitet under utføring av dine arbeidsoppgåver? Er der tilstrekkeleg tid, assistanse, ressursar og utstyr til å få utført oppgåvene på ein trygg og sikker måte? Opplever du å ha nok kompetanse til å utføre dine oppgåver? Har du oppgåver som andre faggrupper kan/ skal utføre? Er dine arbeidsoppgåver klart definert? Har du forslag til forbetring av praksis?

10

11

12 Andel som svarte på skjema 28 av 34 spl. på sengepost 9 av 11 hjelpepleiarar 9 av 9 spl. på Kirurgisk poliklinikk 5 av 6 turnuslegar 5 av 5 LIS 5 av 7 overlegar

13 Datainnsamling og analyse Utforma samleskjema for innkomne svar. Prosjektleiar og tilretteleggar systematiserte og grupperte svara. For å kunne finne ut om endringar fører til ei forbetring ville vi måle i praksis. Svara vart koda om til tal og plotta i excel. Obligatorisk avdelingsmøte der prosjektgruppa presenterte innkomne data i søylediagram.

14 Analyse Spl. sengepost: Kvifor avbrot/vente på å fullføre oppg? N= = Interne/ eksterne telefonar 2=Forsinka/ avbrutt legevisitt/mangl.plan for pasient 3=Mangel på PC 4= Vente på assist/ assist. andre/ låne utstyr 5=Studentrettleiing

15 Analyse Hjelpepl:Kvifor avbrot i oppg?n= = Telefonar 2=Pårørande

16 Analyse Turnuslegar: Kvifor vert du avbroten i oppg? N=5 4, ,5 3 2,5 2 1, ,5 0 1= Calling spørsmål frå sjukepl. sengepost 2= Calling frå primærleger (melde pas/innlegging/ konferere)

17 Analyse LIS: Kvifor vert du avbroten i oppg? N=5 4, , ,5 2 1, ,5 0 1=Svare på calling/spørsmål frå turnusl/spl/primærleger 2=Akutte pas. på Kir.pol/hjelpe turnusl. på polikl. 3=Ta over vaktcalling frå andre

18 Analyse Overlegar: Kvifor avbrot i oppg? N= = calling/ tlf internt og eksternt Andre 0

19 Analyse Utfyllande kommentarar frå spl. «Leger kommer og går uten å fullføre legevisitten. Jeg vet ikke hva som er den videre plan for pasientene. Noen skal ofte utskrives, og har behov for resepter og epikrise. Andre etterspør informasjon fra lege, og vil vite hva som planen for behandlingen. Overleger og LIS står på opr. eller polikl.jeg må rådføre meg med turnusleger som ikke kjenner pasientene».

20 Analyse Utfyllande kommentarar frå hjelpepl. «Telefonen kan ringe 3-4 ganger i løpet av eitt pasientstell. Eg må gå til andre oppgåver før stellet er avslutta. Eg opplever det uverdig for pasienten at telefonbeskjeder skal ha større prioritet enn stell». «På en urologisk avdeling bør det vere egen blærescanner. Vi bruker mye tid på å hente denne på annen avdeling».

21 Analyse Utfyllende kommentarar frå turnusleger «Enkelte ganger er der få/ingen LIS eller overlege på visitten. Det er lite journalnotater og vanskelig for turnusleger å vite hva som er planlagt for pasientoppholdet og ved utskrivelse. Overlege og LIS bør skrive standard 1.dags-journalnotat og notat før helg om den videre plan for pasienten». «Vaktplanen for turnusleger bør endres slik at turnusleger har mer kontinuitet, og kan bli bedre kjent med inneliggende pasienter. Det er da lettere å kontinuere behandling/skrive ut pasienter, og være delaktig i journalføring».

22 Leiinga sine prioriterte områder for forbetring Sikre kontinuitet og oppfølging av inneliggande pasientar ved at: Legevisitt vert gjennomført til rett tid (kl.8-10) av lege som kjenner pasientane.. Plan og tiltak er dokumentert i journal og tilgjengeleg for dei som skal ivareta og kontinuere behandling. Redusere avbrudd som følge av callingar og telefonar både for pleiepersonell og leger.

23 Trinn 3.Utføring/ tiltak Turnusleger, LIS og overleger må få eit definert ansvar for å fullføre legevisitt i vaktbok. Turnusleger må bli kjent med pasientane- to faste turnusleger på sengepost i ei veke av gangen. Standard for journalnotat, med innføring av 1.dags-notat og notat før helg Plan for operasjonsdeltaking for LIS. Oppdatert timebok LIS (ledig LIS hjelper polikl). Sekretær tar alle telefonar til sengepost mellom kl Whiteboardtavle på vaktrom til beskjedar som kan vente. Telefon - og besøkstid for pårørande mellom kl og og og

24 Plan vidare Utarbeide tiltaka for dei prioriterte områda. Nye rutiner dokumentert i avdelinga si prosedyrebok. God informasjon til alle involverte før tiltak vert sett i verk. Kontrollere/måle i praksis om der er ei tilstrekkeleg forbetring ved å kartlegge på nytt. Utføre evt. utbetringar og følgje opp der det er mangelfullt samsvar mellom det som vart sett i verk og utøvande praksis.

25 Til slutt Kvalitetsarbeid er nyttig, kjekt og spennande. Ein evigvarande og kontinuerleg prosess dersom ein skal få varige endringar. TAKK FOR MEG

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.06.05 Møtestad: Eidfjord Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE 10.09.2014 FORORD Økonomistyring Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Velferdsteknologiprosjektet-status

Velferdsteknologiprosjektet-status IKT-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11841/2013 2011/8888 F07 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/2 Eldrerådet 04.03.2013 13/10

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer