Til deg som er pårørande på RETH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til deg som er pårørande på RETH"

Transkript

1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Til deg som er pårørande på RETH ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) Regional eining for traumatisk hovudskade (RETH)

2 Velkommen til Regional Eining for Traumatiske Hovudskade Med denne brosjyren ønskjer vi å informere om verksemda i vår avdeling; kven vi er og korleis vi samarbeider. Vårt mål er å få til et godt samarbeid. Vi skal gjere det vi kan for at pasienten skal trivast her, og for at de som pårørande skal føle at de er velkomne og blir tatt hand om som ein viktig ressurs både for pasienten og for oss. Avdelinga er ei regional eining og dekkjer Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vi har fire sengeplassar og ABC-konsepta, Affolter/Bobath/ Coombes, vert nytta som tverrfagleg metodisk tilnærming. Dette vil teamet som vert knytt til dykk informere meir om dei første dagane av opphaldet. Om rehabilitering Føremålet med rehabilitering er å styrke pasienten si meistringsevne, slik at han/ho kan fungere best moge leg i dagleglivet. Rehabilitering er ein prosess i møte mellom pasienten og fagpersonane i avdelinga. Fagpersonane brukar sin spesialkompetanse gjennom rett leiing, behandling og funksjonstrening for å støtte pasienten med å nå måla sine. Di deltaking i prosessen er viktig for sluttresultatet. Du som pårørande kjenner pasienten best og kan hjelpe oss med å gje oss eit bilete av pasienten sine interesser, verdiar og mål. 2

3 Kompetanse i Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering I vår avdeling arbeider ulike yrkesgrupper som kan bidra i rehabiliteringa: Ergoterapeutar, fysioterapeutar, hjelpepleiar, lege, logoped, nevropsykolog, sosionom og sjukepleiarar. Hjå oss arbeider sjukepleiarar, hjelpepleiarar, fysioterapeutar og ergo terapeutar turnus. Frå kl er desse yrkesgruppene til stades i avdelinga. På natt arbeider to sjukepleiarar. Ved sida av direkte pasientkontakt, har alle faggrupper plikter som krev tid til administrasjon og dokumentasjon, og drift av sengeposten. Dette gjer til at tilbodet i avdelinga vert kvalitetsikra. Avdelinga har gjennomført fleire opplæringsprogram slik at hele personalet har mykje felles kunnskap om rehabilitering og nye behandlingsmetodar. I tillegg til fagutdanninga har mange spesialisert seg innan eigne fagområde. Alle faggrupper har undervisningsplikt i forhold til studentar, ettersom vi høyrer til eit universitetssjukehus. Det inneber at du i periodar kan møte studentar under rettleiing av personale. Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering satser på å forbetre sine tilbod gjennom fagleg utvikling, forsking og jamnlege brukarundersøkingar. Alle faggrupper som yter tenester i vår avdeling deltar i planmessig utviklings arbeid og kvalitetsarbeid. 3

4 Samarbeid i Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Som tidlegare nemnt er fysioterapeut, ergoterapeut og sjukepleiar tilgjengelege i avdelinga frå kl til kl. 22. Kvar pasient vert knytt til eit tverrfagleg rehabiliteringsteam. Nærteamet består av pasientansvarleg ergoterapeut, fysioterapeut og sjukepleiar. Storteamet består av, i tillegg til desse, av lege, sosionom, nevropsykolog og logoped og dykk som pårørande. Denne gruppa arbeider tett saman om rehabiliteringstilbodet til pasienten. Det er pasienten sine behov som er avgjerande for kva fagpersonar som deltar i kvar aktivitet under rehabiliteringa. Det er derfor ikkje sikkert de vil ha kontakt med alle fagpersonane som arbeider i avdelinga. Alle tilsette i avdelinga har teieplikt. Rehabiliteringsprosessen krev ein viss møteaktivitet. Personalet ønskjer at du som pårørande deltar i møter for saman å planleggje og drøfte mål, tiltak og oppfølging. Første dagen når pasienten kjem, eller i løpet av fyrste veka, vert du som pårørande saman med storteamet til pasienten innkalla til innkomstmøte /informasjonsmøte. Målet med dette møtet er å: Ønske velkommen til avdelinga, og informere om det tilbodet som vil bli gitt. At de som pårørande møter teamet, og at vi som personale får vite noko om bakgrunnen til pasienten. Yrke, interesser, personlegdom og liknande. Eventuelt startar vi på ein mål og tiltaksplan. Med utgangspunkt i mål og prioriteringar, blir det utarbeida ein konkret mål- og tiltaksplan for opphaldet. I tråd med denne planen vil det bli utarbeidd ein dagsplan, som er eit forslag til korleis dagen til pasienten vil vere i forholdet mellom aktivitet og kvile For at det skal bli eit samanhengande tilbod av tenester, vil representantar frå din heimkommune bli kontakta og eventuelt bli invitert til møter saman med oss. Aktuelle samarbeidspartnarar kan då til dømes vera representantar frå helseteneste, skuleetat eller NAV, avhengig av kva der er behov for. Slike møte skjer berre i samråd med dykk, og det er ønskeleg at de og eventuelt pasienten er til stades. 4

5 Pasientrettar Pasienten sine rettar er lovfesta i Lov om pasientrettigheter. Denne kan du finne på Som pasient har ein blant anna rett til: Informasjon Medverknad i eigen behandling/rehabilitering Innsyn i eigen journal Vern om opplysningar Samtykke Individuell plan Å klage Å ta kontakt med pasientombodet Barn som pårørande I følgje Helsepersonellova (juni 2009) 10a har helsepersonell plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørande. Blant anna skal helsepersonell bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårig barn av pasient med somatisk sjukdom eller skade kan ha som følgje av foreldra si tilstand. Denne avdelinga har ein person som er utnemnt til barneansvarleg. Generell informasjon Alle pasientar ved Haukeland universitetssjukehus kan kontakta prestetenesta ved behov. For pasientar med anna livssyn, kan prestetenesta formidla kontakt til respektive trussamfunn. Helse Bergen har eit eige Lærings- og meistringssenter som formidlar tenester mellom brukarar, pårørande og fagpersonar gjennom informasjon og kurs. Sjå: 5

6 Praktiske opplysningar og retningsliner Timeplan: Det blir utarbeida ein individuell timeplan kvar veke for pasienten. Dette er ein rettleiande plan over aktivitetar, kvile, måltid, besøk og så vidare. Pårørande kan få kopi av timeplanen om dei ynskjer det. Besøkstid: Den første tida pasienten er på avdelinga, er det berre den nærmaste familie som får kome på besøk og berre 2 personar på rommet om gangen. Besøks tida er avgrensa til 15 minutt om gongen, og tidspunkt avtalast med personalet (ring vaktrommet på ). Når det blir aktuelt å auke besøkstida, vert dette bestemt i samråd med teamet. Når ein kjem på besøk skal ein alltid gå inn på vaktrommet og ta kontakt med ansatte før ein går inn på rommet. Besøk skal primært avviklast innan kl Måltid: Om det er aktuelt for pasienten å spise måltider, er dette primært ein treningssituasjon som går føre seg på rommet. På seinare tidspunkt kan det bli aktuelt å spise i buffeten. Kle og toalettsaker: Pasienten skal bruke sine eigne klede og toalettsaker under opphaldet. Dersom det er behov for fleire reine klede, andre type klede eller toalettsaker, blir dei pårørande informert om dette. Vask av tøy: så langt som mogeleg skal dette bli ivareteke av pårørande. Om ein ikkje har pårørande, lang reiseveg eller det er andre vanskar, kan ein få hjelp til tøyvask i avdelinga. Det kostar kr. 50,- i veka og ein får rekning ved utreise. Verdisaker: Alle pasientrom har eigen safe til oppbevaring av verdisaker. Avtale om bruk av identifiserbare videoopptak og bilete for undervisningsformål: Vi ønskjer å bruke bilete og videoopptak av pasient i forbindelse med undervisning internt i avdelinga. I tillegg bruker vi gjerne bilde i forbindelse med overflytting til vidare instans, for til dømes lettare forklare rutiner og korleis aktivitetar blir utført. For å gjere det må vi ha løyve frå dykk, og de blir bedne om å skrive under eit skjema om de samtykkjer til dette. Bruk av mobiltelefon, pc, cd-spelar og TV: Her i avdelinga skal pasienten verken bruke telefon, tv, musikk eller pc, før dette er evaluert av neuropsykolog og resten av teamet rundt pasienten. Pårørande blir oppfordra til avgrensa bruk av mobiltelefon inne på pasienten sitt rom og i fellesområda. Trådlaust nettverk gjer det mogeleg å bruke eigen PC på området. Bruk av kamera og videokamera: Det må bli avklart med pasienten sitt team om bruk av kamera og videokamera. Om det er aktuelt, er det viktig å vere klar over at ein må ta omsyn til at andre kan komme med på bilete/video og at ein alltid må spørje om lov først. Dette av omsyn til personvernet til pasientar og tilsette ved avdelinga. Mobiltelefonar kan og bli brukt til å ta bilete, video- og lydopptak. Dersom andre enn deg kan komme med på biletet /opptaket, er det viktig å spørje om lov først. Sikkerheitsrundar: Om nettene går sikkerheitsvakter rundar utanfor og sjekkar at alle dører og vinduer er låste. Dette for å ivareta alle sin sikkerheit. 6

7 Legemiddel: Alle inneliggjande pasientar får dei medisinane som er nødvendige under opp haldet. Ein trenger difor ikkje ta med privat medisin. Røyking: Det er ikkje tillate å røyke i våre avdelingar, eller i nærleiken av bygningen. Brann: Av omsyn til brannfare er det ikkje lov å brenne stearinlys på pasientromma. Sjå elles oppslag om branninstruks på postane. Rusmiddel: Bruk av rusmiddel høver ikkje med den behandlinga som blir gitt, og er derfor ikkje tillete. Opphaldsrom og mat for pårørande: Det er ikkje eit eige opphaldsrom for pårørande på huset. Det er mogeleg å sitte inne i peisestova ved kantina eller eventuelt på dagpasientrommet om det er ledig. Det er dessverre ikkje mogeleg å kjøpe mat for pårørande, men det er mogeleg å varme mat i mikro bølgjeomn. Det er kaffimaskin i buffet på post 2, der ein får kjøpt kaffi. Butikkar og spisestader i nærområdet Kilden Senter ligg ca. 100 meter i gåavstand frå avdelinga. Der har dei daglegvarebutikk, apotek, frisør, blomsterforretning, i tillegg til en del andre butikkar. Det er mogeleg å ete enkel mat på bakeriet eller middag på kafé på senteret. Lagunen storsenter ligg ca. 2 km i gå/kjøreavstand frå avdelinga. Dette er eit stort kjøpesenter kor ein finn dei fleste butikkar, i tillegg til kafear og spisestader. Overnatting for pårørande: Det er dessverre ikkje høve for overnatting for pårørande på Nordås. Sosionomen ved RETH kan hjelpa deg med informasjon om ulike alternativ for overnatting. Korleis kome til Nordås Frå sentrum til Nordås (ca. 40 min.): Bybane frå sentrum til Nesttun, buss 77 frå Nesttun til Nordås. Frå Nordås til sentrum: Buss 77 frå Nordås til Nesttun, Bybane frå Nesttun til Sentrum. For rutetider buss og bybane: sjå Flybuss: Går ikkje innom Nordås. Ein kan ta bussen til Skjold, og gå eller ta buss vidare til Nordås. For rutetider: sjå Taxi/eigen bil: Tar ca. 15 min. frå sentrum, 10 min. frå Flesland ReHabiliteringsklinikken, Haukeland universitetssjukehus, avd. Nordås Kilden senter 7 Nordåsvegen Til Lagunen Flesland Nesttun Bergen sentrum Fra sentrum 580 Til Bergen sentrum Til Flesland Nesttun Lagunen

8 Om du /de har spørsmål eller ting de vil ta opp, ikkje nøl med å ta kontakt: Vaktrommet tlf.: , (bemanna 24 timar i døgeret). Telefon til resepsjon: (bemanna måndag til fredag). Storteam består av: Lege:... Sjukepleiar:... Fysioterapeut:... Ergoterapeut:... Sosionom:... Logoped:... Psykolog:... Barneansvarleg:... Nærteam består av:... Pasientansvarleg sjukepleiar:... Pasientansvarleg ergoterapeut:... Pasientansvarleg fysioterapeut:... Ønskjer du å lese meir om avdelinga vår og nyttige linkar kan du bruke adressa nedanfor Bergen Grafisk

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling

Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling Betre oppgåvefordeling og arbeidsflyt på sengepost Bakgrunn Helse Førde gjennomførte i 2007-2008 eit større prosjekt i Kirurgisk klinikk som

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE SUNNMØRE HF Ålesund sjukehus BARNEAVDELINGA KVA HAR DU RETT PÅ? NÅR BARN UNDER 18 ÅR HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Sist oppdatert: 01.01.08 1 INNHOLD Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer