Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?"

Transkript

1 Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges forskningsråd gjennomfører Den europeiske samfunnsundersøkelsen for å få mer informasjon om hvordan vi lever og hva vi er opptatt av i Norge. Spørsmålene dreier seg blant annet om hva du mener om politikere, politi, arbeidsliv og andre tema som angår hverdagen din. Undersøkelsen gjennomføres samtidig i over 20 europeiske land og gjør det mulig å sammenligne landene med hverandre. Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet av en intervjuer fra SSB i forbindelse med Den europeiske samfunnsundersøkelsen. Intervjueren ønsker å avtale når det passer å besøke deg for å foreta et intervju. Hvis du ønsker å bli intervjuet et annet sted enn hjemme, kan du avtale dette med intervjueren. Du er en av personer fra 15 år og oppover som er trukket tilfeldig fra folkeregisteret til å delta i undersøkelsen i Norge. Sammen representerer dere et Norge i miniatyr, og for at resultatene fra undersøkelsen skal bli mest mulig pålitelige, er det viktig at så mange som mulig deltar. Vi kan ikke erstatte deg med en annen. Som en liten påskjønnelse har vi lagt ved et Flax-lodd som du kan benytte deg av. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg og be om at opplysningene blir slettet. Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva enkeltpersoner har svart på spørsmålene. Innen mai 2011 vil vi fjerne alle navn, adresser og personnummer fra datamaterialet. Du kan lese mer om personvern i brosjyren. Trenger du mer informasjon kan du besøke nettsiden Du kan også ringe oss på eller sende en e-post til Spørsmål som gjelder personvern kan rettes til personvernombudet i SSB, telefon eller e-post Vi håper at du blir med i undersøkelsen! Med vennlig hilsen Øystein Olsen adm. direktør

2 Oslo, august 2010 Sakshandsamar: og Kristin Kvarme Telefon: (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkinga korleis lever vi i Noreg og i andre land i Europa? Statistisk sentralbyrå (SSB) og Noregs forskingsråd gjennomfører Den europeiske samfunnsundersøkinga for å få meir informasjon om korleis vi lever og kva vi er opptekne av i Noreg. Spørsmåla handlar blant anna om kva du meiner om politikarar, politi, arbeidsliv og andre tema som rører ved kvardagen din. Undersøkinga vert gjennomført på same tid i meir enn 20 europeiske land og gjer det mogleg å samanlikne landa med kvarandre. Om kort tid vil du bli kontakta av ein intervjuar frå SSB i samband med Den europeiske samfunnsundersøkinga. Intervjuaren ønskjer å avtale når det passar å vitje deg for å gjennomføre eit intervju. Dersom du ønskjer å bli intervjua ein annan stad enn i heimen din, kan du avtale det med intervjuaren. Du er ein av personar frå 15 år og oppover som er trekte tilfeldig frå folkeregisteret til å vere med i undersøkinga i Noreg. Saman representerer de eit miniatyrbilete av den vaksne befolkninga, og for at resultata frå undersøkinga skal bli best mogleg, er det viktig at alle som er trekt ut i undersøkinga vert med. Vi kan ikkje erstatte deg med ein annan. Som ei lita gåve legg vi ved eit Flax-lodd som du kan nytte. Det er frivillig å vere med, og du kan når som helst trekkje deg og be om at opplysingane vert sletta. Alle som arbeider i SSB har teieplikt, og det vil aldri bli kjent utanfor SSB kva du har svart på spørsmåla. Innan mai 2011 vil vi fjerne namn, adresser og personnummer frå datamaterialet. Du kan lese meir om personvern i brosjyren. Treng du meir informasjon, kan du vitje nettsida Du kan òg ringje oss på eller sende ein e-post til Spørsmål som gjeld personvern kan rettast til personvernombodet i SSB, telefon eller e-post Vi håper du vert med i undersøkinga! Med vennleg helsing Øystein Olsen adm. direktør

3 Oslo, november 2010 Saksbehandler: Informasjonstelefon: ( ) Den europeisk samfunnsundersøkelsen Vi ønsker å intervjue deg i forbindelse med den europeiske samfunnsundersøkelsen. Vi har imidlertid ikke klart å komme i kontakt med deg. Vi håper du vil være vennlig å fylle ut slippen nedenfor og returnere den i vedlagte svarkonvolutt eller sende opplysningene om hvordan vi best kan nå deg i en e-post til Har du allerede er blitt kontaktet, kan du se bort fra dette brevet. Akkurat nå gjennomføres den samme undersøkelsen i over 20 europeiske land. Dersom du blir med i undersøkelsen, kan du være med på å gi svar på hvordan vi lever i Norge sammenlignet med resten av Europa. De som er trukket ut representerer en større gruppe. Dersom det er mange som ikke deltar, kan undersøkelsen gi misvisende resultater. Det er viktig at det deltar personer fra alle aldergrupper, alle deler av landet og like mange kvinner og menn. Vi kan ikke erstatte deg med noen annen. Ring oss gjerne, eller send en e-post dersom du ønsker mer informasjon eller vil avtale intervjutidspunkt. Telefon: (08:00 15:00) E-post: Med vennlig hilsen prosjektleder Vedlagt: Returkonvolutt Den europeiske samfunnsundersøkelsen <IO_NUMMER> Telefonnummer: e-post: Oppgi evn. ny adresse her: Opplysningene kan sendes i vedlagt svarkonvolutt eller i en e-post til

4 Oslo, november 2010 Sakshandsamar: Informasjonstelefon: ( ) Den europeiske samfunnsundersøkinga Vi ønskjer å intervjue deg i samband med den europeiske samfunnsundersøkinga, men har ikkje klart å komme i kontakt med deg. Vi vonar du vil vere venleg å fylle ut slippen nedafor og returnere den i vedlagde svarkonvolutt eller sende opplysningar om korleis vi best kjem i kontakt med deg på ein e-post til Har du allereie vore kontakta, kan du sjå bort frå dette brevet. Akkurat no blir den same undersøkinga gjennomført i over 20 europeiske land. Dersom du blir med i undersøkinga, kan du vere med på å gi svar på korleis vi lever i Noreg samanlikna med resten av Europa. Alle som er trekte ut representerar ei større gruppe. Dersom det er mange som ikkje deltek kan undersøkinga gi eit misvisande resultat. Det er viktig at det deltek personar frå alle aldersgrupper, alle delar av landet og like mange kvinner og menn. Vi kan ikkje erstatte deg med nokon annan, Ring oss gjerne eller send ein e-post dersom du ønskjer meir informasjon eller vil avtale eit tidspunkt for intervju. Telefon: (08:00 15:00) E-post: Med venleg helsing prosjektleiar Vedlagd: Returkonvolutt Den europeiske samfunnsundersøkinga <IO_NUMMER> Telefonnummer: e-post: Eventuell ny adresse: Opplysningane kan sendast i vedlagde svarkonvolutt eller i ein e-post til

5 Oslo, desember 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Informasjonstelefon: (08:00 15:00) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Vi har tidligere kontaktet deg om deltakelse i den europeiske samfunnsundersøkelsen. Nå ønsker vi å gi deg litt mer informasjon om undersøkelsen, og vi håper at vil være med når en av våre intervjuere kontakter deg igjen. Den europeiske samfunnsundersøkelsen blir akkurat nå gjennomført i mer enn tjue europeiske land. Hensikten er å finne ut hvordan vi lever i Europa og å sammenligne oss europeere med hverandre. Spørsmålene handler blant annet om hva du mener om politikere, rettsystemet og helsevesenet, i tillegg til andre temaer som angår hvordan du har det til daglig. Resultatene i undersøkelsen er viktige både for myndighetene og forskere, og vil blant annet bli offentliggjort gjennom aviser og fjernsyn. De som er trukket ut representerer en større gruppe. Dersom det er mange som ikke deltar kan undersøkelsen gi misvisende resultater. Det er viktig at det deltar personer fra alle aldergrupper, alle deler av landet og like mange kvinner og menn. Vi kan ikke erstatte deg med noen annen. Som en liten påskjønnelse legger vi ved et Flax-lodd som gave. Det er frivillig å delta, men vi håper likevel at du vil være med og benytte anledningen til å si hva du mener om samfunnet. Dersom du har spørsmål om undersøkelsen kan du ringe oss på telefonnummer (08:00 15:00), sende en e-post til eller spørre intervjueren som kontakter deg. Du kan lese mer om de spennende resultatene fra den internasjonale undersøkelsen her: Med vennlig hilsen planlegger

6 Oslo, desember 2010 Sakshandsamar: og Kristin Kvarme Informasjonstelefon: (08:00 15:00) Den europeiske samfunnsundersøkinga - korleis lever vi i Noreg og andre land i Europa? Vi har nyss kontakta deg om du vil delta i den europeisk samfunnsundersøkinga. Nå ønskjer vi å gi deg litt meir informasjon om undersøkinga og vi vonar at du då får lyst til å vere med når ein av våre intervjuarar kontaktar deg att. Den europeiske samfunnsundersøkinga blir akkurat no gjennomført i meir enn tjue europeiske land. Formålet er å finne ut korleis vi lever i Europa og å samanlikne oss europearar med kvarandre. Undersøkinga vil sjå på kva folk i Noreg meiner om ulike sakar i samfunnet. Spørsmåla handlar mellom anna om kva du meiner om politikarar, rettssystemet og politiet og helsevesenet, i tillegg til andre tema som omhandlar korleis du har det til dagleg. Resultata i undersøkinga er viktige både for styresmaktene og forskarar, og vil blant anna bli offentleggjorte gjennom aviser og fjernsyn. Alle som er trekte ut representerar ei større gruppe. Dersom det er mange som ikkje deltek, kan undersøkinga gi eit misvisande resultat. Det er viktig at det deltek personar frå alle aldersgrupper, alle delar av landet og like mange kvinner og menn. Vi kan ikkje erstatte deg med nokon annan. Det er frivillig å vere med, men vi vonar likevel at du ønskjer å vere med og å bruke dette høvet til å få fram kva du meiner om samfunnet. Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringje oss på telefonnummer (08:00 15:00), sende ein e-post til eller spørje intervjuaren som kontaktar deg. Som ei lita gåve legg vi ved eit Flax-lodd Du kan lese meir om dei spennande de resultata frå den internasjonale undersøkinga her: Med venleg helsing planlegger

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, november 2012 Saksbehandler: Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 15:45) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Vi har tidligere kontaktet deg om

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Januar 00 Evaluering av prosjektet Alle har en psykisk helse INNHOLD: Side Om undersøkelsen Oppsummering Resultater fra elevundersøkelsen:

Detaljer

Men søte, gamle deg, dette kommer du til å. DU forstå. Innhold

Men søte, gamle deg, dette kommer du til å. DU forstå. Innhold Men søte, gamle deg, dette kommer du til å Ressurshefte NÅR for DU forstå lokallag BLIR i Press UNG Innhold 1. Introduksjon 2. Bakgrunn 3. Argumenter 4. Ungdomsmøte 5. Aksjonér mot lokalpolitikere 6. Andre

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Det er også relevant å vise til Justisdepartementets veileder om offentlighetsloven, side 55:

Det er også relevant å vise til Justisdepartementets veileder om offentlighetsloven, side 55: Til Sivilombudsmannen Oslo, 12. mars 2015 Vi klager på vegne av Kommunal Rapport med dette på avslag fra Helsedepartementet om innsyn i rapport om sykehjemskøer, se vedlagte kommunikasjon mellom Kommunal

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer