Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf SAKSKART Side Saker til behandling 9/13 12/ Prosjekt - fyrstelinerettshjelp 2 11/13 13/ Meldingar til formannskapet /13 13/ Open post /13 13/ Prosjekt FoU Hallingdal - Medlemmer til styringsgruppa 6 Stad, Ivar M. Brevik ordførar 1

2 Saker til behandling 9/13 Prosjekt - fyrstelinerettshjelp Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 412 Saksbehandler 1 Formannskapet /13 Formannskapet Vedlegg: Dokument i saka: Vedrørende prosjekt med førstelinjerettshjelp avvikling og takk. Rapport om førstelinjerettshjelp for Ål kommune. Saksopplysningar: Fyrstelinerettshjelpa har vore eit forsøksprosjekt der føremålet er å gje juridisk rettleiing og råd til privatpersonar. Ordninga er administrert under Justisdepartementet. Departementet vil bruka resultata av prosjektet som grunnlag for å vurdera om dette er ei teneste som skal opprettast over heile landet. Alle som bur i kommunen kan nytta seg av Fyrstelinerettshjelpa. Ein kan koma med ulike typer juridiske spørsmål, bortsett frå spørsmål om straff og spørsmål frå sjølvstendig næringsdrivande vedrørande eige verksemd. Fyrstelinerettshjelpa gir innbyggjarane rett til ei samtale med ein advokat i inntil 30 minutt. Tenesta er gratis, og kan gjevast ein gong per person per år. Ål kommune har vore med på prosjektet. Fyrstelinerettshjelpa har hatt kontordag på Servicetorget på Ål ein dag i månaden. I 2011 var det 68 innbyggjarar som nytta seg av tilbodet, i 2012 var talet 86. Det står framleis att midlar på prosjektet slik at Ål kommune vil tilby tenesta ut Me er kjent med at som fylgje av Stortingets budsjetthandsaming i desember 2012, vert ordninga lagt ned. Advokatforeininga har i brev datert kome med ei oppmoding til kommunane som har delteke i prosjektet om å be om at ordninga blir vidareført. 2

3 Forhold til overordna plan: Miljøkonsekvenser: Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Økonomiske konsekvensar: Vurdering: Ål kommune ser at dette har vore eit svært godt tilbod til våre innbyggjarar. Ordninga er nytta av mange og kommunen har fått gode tilbakemeldingar på dette. Det er ynskjeleg at ordninga blir vidareført. Formannskapet i Ål kommune ber om at ordninga med fyrstelinerettshjelp blir vidareført og utvida til å gjelda for alle kommunane i landet. Ål,

4 11/13 Meldingar til formannskapet Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 061 Saksbehandler Tove Østingsen 1 Formannskapet /13 Formannskapet Vedlegg: 1. Melding om bytte av styrar ved Rimi Ålingen. 2. Søknad om ambulerande skjenkeløyve Norsk luftambulanse. 3. Salg og skjenkekontrollar og 25. februar 2013 frå Securitas. Dokument i saka:

5 12/13 Open post Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 061 Saksbehandler Tove Østingsen 1 Formannskapet /13 Formannskapet

6 10/13 Prosjekt FoU Hallingdal - Medlemmer til styringsgruppa Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Are Fosse 1 Formannskapet /13 Formannskapet i Ål Vedlegg: Prosjektplan hovudprosjekt Dokument i saka: Strategisk Næringsplan for Ål kommune Retningsliner for bruk av næringstilskot for Ål kommune Saksopplysningar: Prosjekt Hallingdal FoU-hage har vore i drift i om lag eit år. Prosjektet er no kome dit at ein bør få på plass styret i prosjektet (styringsgruppa). Det er i prosjektplanen gjort eit framlegg om at eit av styremedlemmene skal vera eit medlem som formannskapet plukkar ut. I tillegg vil styringsgruppa bestå av rådmannen som er styreleiar, leiar for utviklingsavdelinga som er prosjektansvarleg. Som styremedlemmer er dagleg leiar for Torpomoen, kontorsjef H & S og regionrådsleiar (eller ein annan frå regionrådet). Prosjektleiar er Torleif Dalseide. Det vil bli om lag tre-fire møter pr. år. Desse blir på dagtid på Torpomoen. For detaljar om prosjektet, sjå vedlagte prosjektplan Forhold til overordna plan: Denne søknaden er i tråd med Strategisk næringsplan for Ål kommune. Helse-/miljø og beredskapsomsyn: merknad Økonomiske konsekvensar: merknad Vurdering: Dette prosjektet er innleiingsvis eit Ål-kommuneprosjekt, men det er ein ambisjon om at prosjektet i 2103 skal bli eit Hallingdals-prosjekt med fleire regionale eigarar etter kvart. For 6

7 å få dette til er prosjektet i denne fasa avhengig av eit godt styrearbeid og eit velfungerande styre. Prosjektet er eitt av dei som det er sett av ein del midlar til og det er eitt av måla i prosjektet at me skal trekkje til oss partnarar både frå høgskulenivået, privat næringsliv og offentleg verksemd. en meiner difor at det er tid for å koma i gang med styrearbeidet og at styret må kom inn i arbeidet i prosjektet denne våren. en meiner og at formannskapet kan vurdere om det vert peika eit medlem frå formannskapet eller om det bør vera ein frå næringsstyret i dette prosjektet. en leverer frå seg denne saka utan innstilling. innstilling Utviklingsavdelinga, Are Fosse Næringskonsulent 7