Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste"

Transkript

1 Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje med ved registrering og overføring av aktive verjemålssaker til Fylkesmannen Innlogging og tilgang til Datafangstportalen For å kunne logge deg inn på Datafangstportalen, må du ha oppretta ein elektronisk ID. registrere deg og få tildelt ein rolletilgang. Elektronisk ID For å kunne nytte ei rekkje offentlege tenester i dag, må vi identifisere oss elektronisk gjennom personleg identifikasjon (vårt fødsels- og personnummer). Dette gjeld både som privatpersonar og i utøving av rolla som offentleg tenestemann/kvinne. Fylkesmannen rår til at dei som skal leggje inn informasjon via Datafangstportalen, nyttar MinId. Dersom du ikkje tidlegare har oppretta ein elektronisk ID gjennom MinId, kan du gjere som fylgjer: Legg inn eller følg lenkja https://datafangst.fylkesmannen.no/ og du kjem inn på nettsida som vist nedanfor

2 Klikk på på MinId. Dersom du ynskjer å lese meir om dei ulike formene for elektronisk ID og om korleis du skaffar dette klikkar du på oppe til høgre i skjermbiletet. Då kjem du inn på Difi sin nettportal, som vist nedanfor.

3 Når du vel MinId, kjem du inn på denne sida: Når du ikkje tidlegare har registrert deg som MinId-brukar, må du klikke på lenkja til høgre:. Du kjem då inn i skjermbiletet som vist nedanfor:

4 Fyrste gongs registrering krev PIN-kode frå Skatteetaten. Dersom du ikkje har PIN-kodar, kan du bestille via lenkja til høgre. Dersom du har PIN-kodar, går du vidare til registreringa. Dersom du har spørsmål eller får problem under registreringa, nyttar du Difi si brukarstøtte som vist under. Registrering som brukar av Datafangstportalen Når du har fått oppretta elektronisk ID og har logga inn, kan du frå og med måndag 22. oktober etter kl , registrere deg som brukar av Datafangstportalen. Gjennom registreringa sender du eit elektronisk skjema til Fylkesmannen der du «søkjer» om rolletilgang for din kommune. Under registreringa møter du fyrst eit skjermbilete om omhandlar samtykke til bruk av elektronisk ID til felles offentleg innlogging. For å kome vidare til sjølve registreringa av deg som brukar av Datafangstportalen, må du godkjenne og samtykke til dei aktuelle vilkåra: Om du klikkar i ruta Eg samtykkjer og på GODTA, får du opp sjølve registreringsbiletet (sjå nedanfor på neste side).

5 Når du sender utfylt skjema til Fylkesmannen, får du opp ei kvittering i neste skjermbilete. I tillegg får du tilsendt ein e-post med stadfesting på motteke skjema, til den e-postadressa som du har registrert. Når Fylkesmannen godkjenner og gjev deg rolletilgang, får du tilsendt ein ny e-post som stadfestar dette. Alternativt avklarar vi eventuelle spørsmål på telefon, før rolletilgangen vert godkjend. Liste over dokument som skal følgje med ved registrering og overføring av aktive verjemålssaker til Fylkesmannen Dokumenta som er lista opp nedanfor, skal følgje saka ved registrering og overføring av aktive verjemålssaker til Fylkesmannen 1. Første begjæring om oppretting av verjemål a. søknad om oppnemning av verje etter lov om umyndiggjering b. søknad om oppnemning av hjelpeverje etter 90 a c. søknad om oppnemning av hjelpeverje etter 16 d. søknad om oppnemning av setteverje etter Uttale/attest frå lege (alle medisinske opplysningar som seier noko om tilstanden/situasjonen til den verjetrengande)

6 3. Første vedtak om oppretting av verjemål a. vedtak fatta av overformynderiet og Tingretten b. andre dokument som stadfestar samtykke til oppnemning av verje/hjelpeverje/setteverje c. dokument som stadfestar det aktuelle mandatet til verje 4. Gjeldande vedtak om mandat for verje med økonomiske vilkår for verje a. evt nytt vedtak til verje der mandatet er endra sidan fyrste oppnemning, med konkretisering av kva mandatet går ut på 5. Sentrale vedtak eller dokument i saka som er viktig for Fylkesmannen i den vidare forvaltinga av verjemålet, til dømes a. aktuelle vedtak for heile 2012 og fram til i. oppnemningsvedtak ii. endringsvedtak knytt til mandat og/eller skifte av verje iii. vedtak om arveforskot eller gåve iv. vedtak om sal av fast eigedom v. godkjende uttak frå kapitalkonto vi. vedtak/dokument som syner type honorar/utgiftsdekking og kven som dekker dette vii. vedtak som viser om verje har rekneskapsplikt viii. vedtak om forvaltninga verje/fylkesmann ix. vedtak omfattar også overformynderiet sine vedtak ved klage og vedtak frå overordna instans b. eldre vedtak/dokument (siste 3 år) tilsvarande dei som vist til under pkt a, dersom dei har relevans for saka c. grunnlagsdokument for utbetaling av erstatning for mindreårige i. vedtak frå offentlege eller private instansar om utbetaling av erstatning, pensjon eller forsikring for mindreårig d. testamente og gåvebrev e. gjeldsbrev og pantobligasjonar f. anna viktig informasjon som gjeld/vedkjem det aktuelle (hjelpe)verjemålet i. fast eigedom ii. utleige iii. næringsverksemd