Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013."

Transkript

1 Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

2 DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland er av innvandrarbakgrunn. Hovudandelen er arbeidsinnvandrarar frå Europa, der hovudtyngden kjem frå Litauen, Tyskland og Polen, men flyktningar utgjer også ein relativt stor andel av innvandrargruppa. o Manglande norskkunnskapar gjev utfordringar på mange områder, både for born og vaksne. o Kulturforskjellar og mangel på kunnskap om dette temaet kan skapa uønska situasjonar, både for born og vaksne. Manglande språkkunnskap og kulturforskjellar kan gjera god integrering vanskeleg. LEVEKÅR Utjamning av sosiale helseskilnadar vil alltid vera eit viktig fokusområde i folkehelsearbeidet. Sosioøkonomisk bakgrunn, altså utdanning, yrke og inntekt har stor betydning for helsa, og personar med lang utdanning og høg løn har generelt sett betre helse enn dei med kort utdanning og låg løn. Hjelmeland var i 2009 blant dei kommunane i Rogaland med flest låginntektshushaldningar, med ein andel på 9,6 %. I tillegg var det i 2010 ca. 80 personar som mottok sosialhjelp i Hjelmeland, også her ligg vi i øvste enden blant Rogalandskommunane. o At Hjelmeland har ein høg andel låginntektshushaldningar, sett i samanheng med at det kan sjå ut som om ein også har ein relativt stor andel høginntektshushaldningar, kan gje store sosiale helseskilnadar i kommunen. OMGJEVNADAR Det kan sjå ut til at det er ei utfordring å finne leigebustadar i Hjelmeland kommune. o Lite leigebustadar kan gjera at potensielle innbyggjarar vel andre kommunar, då dei ikkje ynskjer å kjøpa/bygga bustad umiddelbart. Det er lite kollektivtransport i Hjelmeland. Det er eit visst buss- og båttilbod, men ein må alikevel kome seg til dei aktuelle avgangsstadane på eigenhand. o Lite kollektivtilbod fører til utfordringar med å kome seg til/frå t.d. arbeid og fritidsaktivitetar, for personar som ikkje har sertifikat eller køyretøy. Den største utfordringa har dei som bur i utkanten av kommunen, då den kollektivtrafikken som er stort sett går via sentrumsområda i dei ulike bygdane. Ein veit at det finnes ein del radon i kommunen. I 2014 kjem det nye rutinar for innmelding om radonmålingar for kommunane, og vi vil då få eit større grunnlag for å seia noko om korleis Hjelmeland ligg an i forhold til andre kommunar.

3 o Dersom det viser seg at det er mykje radon i Hjelmeland, kan det føre til auka helserisiko for innbyggjarar i utsette område. Når det gjeld vasskvalitet kjem Hjelmeland svært dårleg ut på statistikkar. Dette har mest sannsynleg med rapporteringsfeil å gjera, då alle prøvane som er tekne er godkjente og dermed ikkje utgjer ein helserisiko. o Dersom vass-statistikken ikkje viser betre tal frå og med 2012-målingane, bør ein finna ut om det er andre årsakar til dette enn rapporteringsfeil. OPPVEKST Overvekt og mangel på fysisk aktivitet er eit generelt problem, og ein må rekna med at problemet også er til stades i Hjelmeland. o Jamnleg informasjon om kosthold og fysisk aktivitet blant barn og unge er viktig. Det har i Hjelmeland dei siste åra vore ei negativ utvikling når det gjeld kariesfrie 5-åringar. o Jamnleg tannhelseinformasjon til barn og unge, samt foreldre, er viktig. Helsestasjonen har eit stort ansvarsområde, og er eit særs viktig ledd i det førebyggjande og helsefremjande arbeidet. I tillegg er helsestasjon og skulehelsetenesta ein viktig faktor i integreringsarbeidet. Etter normtall skulle helsestasjonen hatt ei 100 % stilling til som helsesyster, noko ein til no ikkje har sett seg råd til. o Det er difor viktig at ei ny helsesysterstilling vert sett på prioriteringslista. Barnevernet i Hjelmeland har dei siste 5 6 åra gått frå å ha saker, til 60 i Ei slik auke treng ikkje vera negativt. Mellom anna kan større tiltaksspekter enn før gjera at fleire kan nytte seg av tilbod frå barne- og familieseksjonen på eit tidleg tidspunkt, og unngå at problema hopar seg opp og krev meir omfattande tiltak. o Det er vanskeleg å seia konkret kva som er årsaka til auka, men ein ser også hjå barnevernet, at språk- og kulturforskjellar kan føra til utfordringar for innvandrarfamiliar som kjem til Hjelmeland. I 2010 låg Hjelmelandsbarnehagane nedst på statistikken i Rogaland over andel styrarar og pedagogiske leiarar med godkjent førskuleutdanning, med ein andel på berre 41,7 %.

4 o Det er pr. hausten 2013 fire personar som tek ped. leiarutdanning, og det er viktig å følgje opp at dei vert prioriterte i dei avdelingane ein manglar kvalifisert personale når dei er ferdig utdanna. Skular og barnehagar rapporterer om relativt godt barne- og ungdomsmiljø, sjølv om det også her oppdagas mobbing, gjerne også gjennom internett og sosiale medier. Barnehagane og skulane i Hjelmeland har etterkvart fått ein internasjonal karakter, og er dermed også ein viktig arena for integrering. o Språk- og kulturforskjellar kan til tider gje utfordringar òg i skulen, både for elevar og foreldre. o Ein ser at det, spesielt på ungdomsskulen, er viktig med utdanning innan sosial kompetanse. Det kan bidra til at problem vert løyste på eit tidlegare tidspunkt både når det gjeld mobbing og integreringsutfordringar. o Det er òg viktig å ha fokus på å læra ungane i barnehage og skule sosial kompetanse. VAKSNE OG ELDRE Når det gjeld livsstilsendringar- og råd ser ein generelt sett tendensar på at folk i distrikta ofte ligg litt etter. Men det kan sjå ut som om Hjelmeland, som elles i Rogaland, i aukande grad er fysisk aktive. Ein ser alikevel at tendensen med overvektsproblematikk nok er den same i Hjelmeland, som elles i landet. o Informasjon om fysisk aktivitet og kosthald blant vaksne og eldre bør vera eit fokusområde. Hjarte- og karsjukdommar og kreft er våre største folkesjukdommar målt i dødsfall og sjukdomsbelastning. Statistiske tal for Hjelmeland viser at dødelegheiten er blant dei høgaste i Rogaland for begge desse sjukdomsgruppene, men det må nemnast at slik statistikk for ein så liten kommune som Hjelmeland er svært usikker. o Ein bør gjera grundige undersøkingar for å finna ut om dødelegeheiten for hjarte- og karsjukdommar og kreft er så høge pga. usikre statistiske tal, eller om det er andre årsaker til det. Det vert generelt sett brukt lite legemidlar i Hjelmeland, med unntak av legemidlar mot hjarte- og karsjukdommar. o Ein bør undersøka om det er større forekomst av hjarte- og karsjukdom i Hjelmeland enn i andre kommunar, eller om

5 dette har med rutinar for utlevering av legemidlar å gjera. I tilfelle det har med forekomsten å gjera, bør ein gjera undersøkingar på kvifor det evt. er høgare forekomst her enn elles, og forsøkja å førebyggja mot dette. Statistikken for Hjelmeland når det gjeld sjukehusopphald i forbindelse med lårhalsbrot viser til tider høge tal, men ser ein det over lang tid er kurva nokså gjennomsnittleg. o Med ein stor andel eldre i befolkninga, må ein nok rekna med at ulukker som lårhalsbrot skjer oftare enn dei ville gjort i ei yngre befolkning. Ein bør sjå på om desse tala utelukkande har med andelen eldre å gjera, og om det er måtar å førebyggja dette på. Oppsummering Språk- og kulturforskjellar fører til utfordringar innafor visse område. Høg andel låginntektshushaldningar. Tilsynelatande lite leigebustadar. Lite kollektivtilbod. Tilsynelatande mykje radon. Tilsynelatande dårleg vasskvalitet. Overvekt og mangel på fysisk aktivitet blant ein del barn, unge og vaksne. Negativ utvikling når det gjeld kariesfrie 5-åringar. Manglar, etter normtall, 100 % stilling som helsesyster. Auke i antal barnevernsaker. Låg andel styrarar og pedagogiske leiarar med godkjent førskuleutdanning i barnehagane. Viktig med utdanning innan sosial kompetanse, spesielt på ungdomsskulen, samt fokus på dette blant barn og unge. Tilsynelatande høg dødelegheit for hjarte- og karsjukdommar og kreft. NB! Usikker statistikk! Relativt høg andel av innbyggjarane brukar midlar mot hjarte- og karsjukdom. Til tider høge tal når det gjeld sjukehusopphald i forbindelse med lårhalsbrot.

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Hovudfokuset for årets folkehelsekonferanse er kosthold. Fleire har snakka - og skal snakke mykje godt om det. Eg vil fokusere på folkehelse

Detaljer

skular bygde av Norsk Pinsemisjon indianarkoloniar

skular bygde av Norsk Pinsemisjon indianarkoloniar Evaluering av skular bygde av Norsk Pinsemisjon i forskjellege indianarkoloniar i Paraguay. Gjennomført i mars/april 2006. 1 Innleiing. Underskrivne vart beden av PYM om å leia ei evaluering av dei skulane

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer