Omdømme Helse Vest. Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RHF.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømme Helse Vest. Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RHF. www.sentio.no"

Transkript

1 Omdømme Helse Vest Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RH

2 Om undersøkinga I Respondentar: Politikarar i stat, fylke og kommunar, embetsverk for stat, fylke og kommunar, og andre respondentar med relevant tilknyting til Helse Vest (brukarutval, tillitsvalde og styre i H og RH) Undersøkinga er i to delar. Den første delen handlar om resultat som er oppnådd i regionen sett under eitt. Denne delen rettar difor størst merksemd mot det regionale føretaket. I den andre delen er fokus retta mot dei fire helseføretaka Svarprosent: 44, respondentar. 40 % av svara kjem frå kommunar på Vestlandet Resultat frå Apoteka Vest: Ikkje vist pga få respondentar. Undersøkinga: Gjennomført i november 2008 (spørjeskjema, nett)

3 Om undersøkinga II I spørjeskjemaet blei respondentane bedne om å plassere seg på ein fempunktsskala på ei rad påstandar. Her var skalaen frå 1 (heilt ueinig eller svært misfornøgd) til 5 (heilt einig eller svært fornøgd) or å gjere resultata lettare å samanlikne ved kontroll mot bakgrunn, vart skalaen for påstandane koda om til ein skala. I rapporten blir det presentert standardiserte gjennomsnitt for kvar påstand opp mot dei ulike kontrollgruppene Ikkje alle har svart på heile spørjeskjemaet, derfor vil talet på respondentar variere frå spørsmål til spørsmål. Eit lite utval med mindre undergrupper gjer at svara frå kvar respondent vil bli tillagt stor vekt. Skåren for dei minste kontrollgruppene kan difor ha eit stort standardavvik.

4 Om utvalet: ordeling I Kva for eit fylke kjem du frå eller representerar i di profesjonelle rolle Prosenter. N= Sogn og jordane 25 Bakgrunn/tilknyting Prosent. N=194 E m b e tsve rk, fylke r o g sta t 5 Brukerutval, lokalt og regionalt 12 ylkespolitikar 24 Kom m une 40 Stortingspolitikar 3 Styrem edlem eller tillitsvald (Regionalt og lokalt) 17

5 Om utvalet: ordeling II Helse Stavanger H Helse onna H Helse Bergen H Kva for eit H kjenner du best? Prosenter. N= ordelinga viser kva for eit helseføretak beslutningstakarane kjenner best Kun 2 personar seier dei kjenner Apoteka Vest. Helse ørde H 24 Apoteka Vest H 1

6 Påstandar og spørsmål, heile Helse Vest I denne første delen blir resultata som gjeld heile Helse Vest presenterte Resultata blir presenterte som standardiserte gjennomsnitt, kontrollert for tilknyting og fylke

7 Kor godt kjenner du det regionale helseføretaket Helse Vest RH? g in ytn ilkn Kor godt kjenner du det regionale helseføretaket Helse Vest RH? 0=Svært dårleg 100=Svært godt Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Resultata er basert på standardiserte gjennomsnitt. Styrer, tillitsvalde og stortingsrepresentantar kjenner Helse Vest best. Styrer og tillitsvalde 73 ylke Sogn og jordane otalt 2008 otalt 2007 otalt

8 Sjukehusa/ institusjonane i helseregionen leverer helsetenester av høg kvalitet Sjukehusa/institusjonane i helseregionen leverer helsetenester av høg kvalitet 0=Heilt ueinig 100=Heilt einig Embetsverk fylker og stat 78 Resultatet er betra for kvar gong sidan 2004 g in ytn ilkn Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde 85 ylke Sogn og jordane otalt 2008 otalt 2007 otalt

9 g in ytn ilkn ylke Kor vellykka meiner du helsereforma har vore for Helse Vest? Kor vellykka meiner du helsereforma har vore for Helse Vest? 0=Svært mislykka 100=Svært vellykka Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Sogn og jordane ylkespolitikere og kommunar er mest negative til at helsereforma har vore vellykka. Embetsverket er dei som i størst grad meiner reformen har vore vellykka. Resultatet totalt er betra sidan målinga i 2004 otalt 2008 otalt 2007 otalt

10 I kva grad meiner du at det regionale føretaket har greidd å samordne for betre tenestekvalitet og ressursutnytting? g in ytn ilkn ylke I kva grad meiner du at det regionale føretaket har greidd å samordne for betre tenestekvalitet og ressursutnytting 0=I ingen grad 100=I stor grad Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Sogn og jordane otalt Igjen er det fylkespolitikerane som skil seg ut i negativ retning. Embetsverk, styrer og tillitsvalde er dei som i størst grad meiner samordninga har gitt betre kvalitet og ressursutnytting. Resultatet er betra sidan 2004 og otalt otalt

11 - greidd å redusere ventetida Redusere ventetida 0=I ingen grad 100=I stor grad g in ytn ilkn ylke Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Sogn og jordane otalt Embetsverket meiner Helse Vest i stor grad har greidd å redusere ventetida ylkespolitikarane og brukarutval skil seg ut i negativ retning. Resultata er betra sidan målinga i 2004 og 2007 otalt otalt

12 - greidd å fjerne korridorpasientar Ikkje korridorpasientar 0=I ingen grad 100=I stor grad g in ytn ilkn Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Når det gjeld det å fjerne korridorpasientar, kan det sjå ut som dette har lykkast best i Sogn og jordane Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Resultatet er betra sidan målinga i 2007, men ikkje på nivå med 2004 ylke 37 Sogn og jordane 57 otalt otalt otalt

13 - greidd å ha god økonomistyring God økonomistyring 0=I ingen grad 100=I stor grad g in ytn ilkn Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Embetsverket er dei som i størst grad meiner Helse Vest har greidd å ha god økonomistyring. otalt er resultata klart betra sidan 2007 og over nivået frå målinga i ylke 48 Sogn og jordane 35 otalt otalt otalt

14 Kor positivt eller negativt vil du seie at det regionale føretaket blir omtala i ditt arbeidsmiljø? g in ytn ilkn ylke Kor positivt eller negativt blir det regionale føretaket omtala i ditt arbeidsmiljø? 0=Svært negativt 100=Svært positivt Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Sogn og jordane ylkespolitikarar skil seg negativt ut når det gjeld omtale av HV i sitt arbeidsmiljø. Helse Vest har best omdømme i embetsverket. Resultatet er klart betra sidan målinga i 2004 otalt otalt 2007 otalt

15 Kor hentar du mesteparten av den informasjonen du treng om det regionale helseføretaket? Dei fleste hentar den Helsef øretaka sine internettsider Media (aviser, radio) Informasjonskjelder (N=259) 22 % 43 % informasjonen dei treng gjennom helseførataket sine nettsider Møte/kontakt med Helse Vest RH 15 % Magasinet Helse i vest 12 % Brev eller andre skriv 4 % Anna 4 % Pressemeldingar 1 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16 Kor enkelt eller vanskelig er det å få tilgang til: Innkalling, styredokument og protokollar i samband med styremøte i det regionale helseføretaket? g in ytn ilkn ylke innkalling, styredokument og protokollar i samband med styremøte i det regionale helseføretaket 0=Svært vanskeleg 100=Svært lett Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Sogn og jordane otalt Styrer, tillitsvalde og brukarutval er dei som i størst grad meiner det er enkelt å få tilgang til styredokument og protokollar. ylkespolitikarane er dei som i størst grad opplever dette som vanskeleg. Resultata er betra sidan målinga i 2004 og 2007 otalt otalt

17 Kor enkelt eller vanskelig er det å få innsyn i saker/dokument som har å gjere med det regionale helseføretaket? g in ytn ilkn ylke innsyn i saker/dokument som har å gjere med det regionale helseføretaket 0=Svært vanskeleg 100=Svært lett Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Sogn og jordane otalt 2008 otalt 2007 otalt Styrer og tillitsvalde og brukarutval er dei som i størst grad synest det er lett å få innsyn i saker/dokument som gjeld det regionale helseføretaket. Politikarane i kommunar og fylke er dei som i størst grad opplever dette som vanskeleg. Resultata er også her solid betra sidan målinga i 2004

18 Det regionale helseføretaket lyttar til omverda Det regionale helseføretaket lyttar til omverda 0=Svært ueinig 100=Svært einig g in ytn ilkn Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Brukarutval, styrer og tillitsvalde er dei som i størst grad er einig i at det regionale helseføretaket lyttar til omverda. Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Stortingsrepresentantane er minst einige i denne påstanden. ylke Sogn og jordane otalt Igjen ser vi ei klar betring av resultata totalt samanlikna med målinga i 2004 og 2007 otalt otalt

19 Leiinga i det regionale helseføretaket er tilgjengeleg når eg treng kontakt med dei g in ytn ilkn ylke Leiinga i det regionale helseføretaket er tilgjengelege når eg treng kontakt 0=Svært ueinig 100=Svært einig Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Sogn og jordane Brukarutval og representantar frå er dei gruppene som i minst grad opplever at leiinga i Helse Vest er tilgjengeleg. Resultata er betra klart sidan målingane i 2004 og 2007 otalt otalt 2007 otalt

20 Det regionale helseføretaket tek omsyn til omgivnadene sine g in ytn ilkn ylke Det regionale helseføretaket tek omsyn til omgivnadene sine 0=Svært ueinig 100=Svært einig Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Sogn og jordane otalt 2008 otalt 2007 otalt Stortingspolitikarane skil seg negativt ut når det gjeld påstanden om at det regionale helseføretaket tek omsyn til omgivnadene sine. Embetsverket, styrer og tillitsvalde er dei som i størst grad er einige i påstanden. Resultata er betra suksessivt sidan målinga i 2004.

21 Informasjonen frå det regionale helseføretaket er open og ærleg Informasjonen frå det regionale helseføretaket er open og ærleg 0=Svært ueinig 100=Svært einig g in ytn ilkn Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Stortingsrepresentantane gir lågast skåre og er minst einig når det gjeld påstanden om at informasjonen frå det regionale helseføretaket er open og ærleg. ylke Styrer og tillitsvalde Resultata er betra sidan målinga i 2007 Sogn og jordane 58 otalt otalt 2007 otalt

22 Informasjon frå det regionale helseføretaket er framstilt på ein enkel og lettfatteleg måte g in ytn ilkn Informasjonen frå det regionale helseføretaket er framstilt på ein enkel og lettfatteleg måte 0=Svært ueinig 100=Svært einig Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde ylkestingsrepresentantane er minst einige i at informasjonen er framstilt på ein enkel og lettfatteleg måte. Resultata er betra sidan målinga i ylke Sogn og jordane otalt otalt 2007 otalt

23 Det regionale helseføretaket er ein klar og tydeleg sjukehuseigar Det regionale helseføretaket er ein klar og tydeleg sjukehuseigar 0=Svært ueinig 100=Svært einig g in ytn ilkn Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Igjen er det storting- og fylkestingsrepresentantar som skil seg negativt ut og er minst einig i at det regionale helseføretaket er ein klar og tydeleg sjukehuseigar. ylke Styrer og tillitsvalde otalt kan vi sjå ein betring sidan målinga i 2007 Sogn og jordane 56 otalt otalt otalt

24 Det regionale helseføretaket markerer tydeleg at dei jobbar for pasienten sitt beste g in ytn ilkn ylke Det regionale helseføretaket markerer tydeleg at dei jobbar for pasienten sitt beste 0=Svært ueinig 100=Svært einig Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Stortingspolitikarane er minst einige i påstanden om at det regionale helseføretaket markerer tydeleg at dei jobbar for pasienten sitt beste. Resultata totalt er betra sidan Sogn og jordane 61 otalt otalt 2007 otalt

25 Eg har i det store og heile eit positivt inntrykk av det regionale helseføretaket g in ytn ilkn ylke Eg har i det store og heile eit positivt inntrykk av det regionale helseføretaket 0=Svært ueinig 100=Svært einig Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Sogn og jordane otalt 2008 otalt Embetsverk og styrer og tillitsvalde er mest einige i at dei har eit positivt inntrykk av det regionale helseføretaket. Igjen er det stortingsrepresentantane som trekkjer mest ned. Resultata totalt er betra sidan otalt

26 Eg har lett tilgang til informasjon frå det regionale helseføretaket g in ytn ilkn ylke Eg har lett tilgang til informasjon frå det regionale helseføretaket 0=Svært ueinig 100=Svært einig Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Styrer og tillitsvalde og brukarutval er dei som i størst grad er einige i at dei har lett tilgang til informasjon frå det regionale helseføretaket. Resultata totalt er på same nivå som målinga i Sogn og jordane otalt 2008 otalt otalt

27 Leiarane i det regionale helseføretaket er dyktige og har høg kompetanse g in ytn ilkn ylke Leiarane i det regionale helseføretaket er dyktige og har høg kompetanse 0=Svært ueinig 100=Svært einig Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Sogn og jordane otalt 2008 otalt 2007 otalt Styrer og tillitsvalde gir høgast skåre på påstanden om at leiarane i det regionale helseføretaket er dyktige og har høy kompetanse. Stortingspolitikarane gir lågast gjennomsnittleg skåre her. Resultata totalt er betre enn i målinga i 2007

28 Det regionale helseføretaket informerer innbyggjarane i regionen om kva dei arbeider med Det regionale helseføretaket informerer innbyggjarane i regionen om kva dei arbeider med 0=Svært ueinig 100=Svært einig g in ytn ilkn Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Beslutningstakarane meiner at Helse Vest har blitt betre til å informere innbyggjarane om kva dei arbeider med sidan ylke 47 Sogn og jordane 54 otalt otalt otalt

29 Det regionale helseføretaket har markert seg når det gjeld å måle kvaliteten på pasientbehandlinga (kvalitetsvurderingar) g in ytn ilkn ylke Det regionale helseføretaket har markert seg når det gjeld å måle kvaliteten på paseintbehandlinga/ kvalitetsvurderingar 0=Svært ueinig 100=Svært einig Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Styrer og tillitsvalde er dei som i størst grad er einige i påstanden om at det regionale helseføretaket har markert seg når det gjeld å måle kvaliteten på pasientbehandlinga. ylkestingsrepresentantane skil seg ut i negativ retning Resultata totalt er betra sidan målinga i 2007 Sogn og jordane 56 otalt otalt 2007 otalt

30 Det regionale helseføretaket har jobba aktivt med å fremje forsking i regionen g in ytn ilkn ylke Det regionale helseføretaket har jobba aktivt med å fremje forsking i regionen 0=Svært ueinig 100=Svært einig Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde Sogn og jordane ylkespolitikarane er minst einige i påstanden om at det regionale helseføretaket har jobba aktivt med å fremje forsking i regionen. Embetsverk og styrer og tillitsvalgte gir høgast gjennomsnittleg skåre. Resultata totalt er betra sidan målinga i otalt otalt 2007 otalt

31 Eg synes det regionale helseføretaket utviklar seg i positiv retning Eg synes det regionale helseføretaket utviklar seg i positiv retning 0=Svært ueinig 100=Svært einig g in ytn ilkn Embetsverk fylker og stat Brukerutval lokalt og regionalt ylkesting Kommunar Stortingsrepresentantar Styrer og tillitsvalde ylkes- og stortingspolitikarane er minst einige i at Helse Vest utviklar seg i positiv retning. Resultata totalt er klart betra sidan målinga i ylke 60 Sogn og jordane 60 otalt otalt otalt

32 Påstandar og spørsmål om dei enkelte helseføretaka I denne delen blir resultata som gjeld dei enkelte helseføretaka presentert Desse spørsmåla var ikkje med i målinga i 2004

33 Mitt H leverer helsetenester av høg kvalitet H k a lt L o e y lk lt ta o Helse ørde Helse Bergen Helse onna Helse Stavanger Sogn og jordane Mitt H leverer helsetenester av høg kvalitet 0=Svært ueinig 100=Svært einig Når det gjeld desse spørsmåla har respondenten først svart kva for eit H han eller ho kjenner best i si profesjonelle rolle. Generelt gode skårer Apoteka Vest har for få respondentar resultata ikkje tekne med

34 Eg opplever at mitt H mottek og behandlar pasientar med respekt H k a lt L o Eg opplever at mitt H mottek og behandlar pasientar med respekt 0=Svært ueinig 100=Svært einig Helse ørde Helse Bergen Helse onna Helse Stavanger Det er generelt gode skårer, der ingen av foretaka skil seg ut Resultata er klart betre enn ved forrige måling 82 e y lk 79 Sogn og jordane 76 lt ta o

35 Eg opplever at mitt H gir ei kjensle av tryggleik for pasientane H k a lt L o Eg opplever at mitt H gir ei kjensle av tryggleik for pasientane 0=Svært ueinig 100=Svært einig Helse ørde Helse Bergen Helse onna Jamnt godt resultat Klar framgong sidan målinga i 2007 Helse Stavanger 79 e y lk Sogn og jordane 69 lt ta o

36 Mitt H er nyskapande og nyttar tidleg ny teknologi Mitt H er nyskapande og nyttar tidleg ny teknologi 0=Svært ueinig 100=Svært einig H k a lt L o Helse ørde Helse Bergen Helse onna Helse Stavanger Relativt stor skilnad frå H til H Helse Bergen har det beste resultatet HELSE onna har lågast skore 65 e y lk 66 Sogn og jordane 61 lt ta o

37 Mitt H lyttar til omverda H k a lt L o e y lk Mitt H lyttar til omverda 0=Svært ueinig 100=Svært einig Helse ørde Helse Bergen Helse onna Helse Stavanger Helse ørde og respondentane frå Sogn og jordane opplever sitt helseføretak som noko mindre lyttande til omverda, samanlikna med dei andre helseføretaka. Sogn og jordane 49 lt ta o

38 Mitt H er open og ærleg i sin informasjon Mitt H er open og ærleg i sin informasjon 0=Svært ueinig 100=Svært einig Helse ørde 60 ydeleg framgang sidan målinga i 2007 H k a lt L o Helse Bergen Helse onna Helse Stavanger e y lk 63 Sogn og jordane 60 lt ta o

39 H k a lt L o Leiinga i mitt H er tilgjengeleg når ein treng kontakt Leiinga i mitt H er tilgjengeleg når ein treng kontakt 0=Svært ueinig 100=Svært einig Helse ørde Helse Bergen Helse onna Helse Stavanger * ydeleg framgang sidan målinga i * Respondentane frå er mindre positive enn i dei to andre fylka 72 e y lk 66 Sogn og jordane 71 lt ta o

40 Eg får lett informasjon om verksemda og strategien frå mitt H H k a lt L o Eg får lett informasjon om verksemda og strategien frå mitt H 0=Svært ueinig 100=Svært einig Helse ørde Helse Bergen Helse onna Helse Stavanger Det er små skilnader mellom heleføretaka når det gjeld tilgong til informasjon om verksemda. Klar framgang sidan 2007 e y lk 64 Sogn og jordane 63 lt ta o

41 Mitt H er god til å gje informasjon til innbyggjarane om kva de arbeidar med H k a lt L o Mitt H er god til å gje informasjon til innbyggjarane om kva de arbeidar med 0=Svært ueinig 100=Svært einig Helse ørde Helse Bergen Helse onna * Stor variasjon frå H til H * Respondentane frå Sogn og jordane er mest nagative Helse Stavanger e y lk Sogn og jordane lt ta o

42 Leiarane ved mitt H er dyktige og har høg kompetanse H k a lt L o e y lk Leiarane ved mitt H er dyktige og har høg kompetanse 0=Svært ueinig 100=Svært einig Helse ørde Helse Bergen Helse onna Helse Stavanger Generelt er det gode skårer når det gjeld leiarane ved helseføretaka. Helse Bergen har klårt best resultat. ydeleg framgang sidan sist måling Sogn og jordane 63 lt ta o

43 Mitt H er ei verksemd som tek omsyn til dei lokalsamfunn dei opererer i H k a lt L o e y lk Mitt H er ei verksemd som tek omsyn til dei lokalsamfunn dei opererer i 0=Svært ueinig 100=Svært einig Helse ørde Helse Bergen Helse onna Helse Stavanger Resultatet varierer mykje frå H til H Respondentane frå Sogn og jordane er mest negative 18 prosentpoeng skil det dårlegaste og det beste resultatet. Sogn og jordane 48 lt ta o

44 Eg har i det store og heile eit positivt inntrykk av mitt H Eg har i det store og heile eit positivt inntrykk av mitt H 0=Svært ueinig 100=Svært einig Helse ørde 62 God framgong sidan sist måling. H k a lt L o Helse Bergen Helse onna Helse Stavanger 70 e y lk Sogn og jordane 61 lt ta o

45 Eg opplever at mitt H samhandlar bra med primærhelsetenesta i mitt nærområde H k a lt L o Eg opplever at mitt H samhandlar bra med primærhelsetenesta i mitt nærområde 0=Svært ueinig 100=Svært einig Helse ørde Helse Bergen Helse onna Helse Stavanger Respondentane frå er mest negative. H-a plasserer seg nokså likt ramgang sidan e y lk 54 Sogn og jordane 60 lt ta o

46 Informasjonskjelder, Helse ørde Media (aviser, radio) Informasjonskjelder Helse ørde N=46 22 % Oversikt over informasjonskjelder Møter/kontakt med helsef øretaket 24 % Helsef øretaket sine internettsider 41 % Magasinet Helse i Vest 7 % Internmagasinet til Helsef øretaket Anna 7 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47 Informasjonskjelder, Helse Bergen Informasjonskjelder Helse Bergen N=61 Media (aviser, radio) 26 % Møter/kontakt med helsef øretaket 28 % Helsef øretaket sine internettsider 36 % Magasinet Helse i Vest 3 % Internmagasinet til Helsef øretaket 2 % Anna 5 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48 Informasjonskjelder, Helse onna Informasjonskjelder Helse onna N=37 Media (aviser, radio) 22 % Møter/kontakt med helsef øretaket 35 % Helsef øretaket sine internettsider 27 % Magasinet Helse i Vest 14 % Internmagasinet til Helsef øretaket Anna 3 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49 Informasjonskjelder, Helse Stavanger Informasjonskjelder Helse Stavanger N=69 Media (aviser, radio) 27 % Møter/kontakt med helsef øretaket 35 % Helsef øretaket sine internettsider 27 % Magasinet Helse i Vest 2 % Internmagasinet til Helsef øretaket Anna 8 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50 Konklusjon: Beslutningstakarane synest: Målinga viser ei klar betring på dei fleste områda samanlikna med resultata fra 2004 og 2007 or RH-et: Positiv utvikling på alle indikatorane utanom to (kjennskap og korridorpasientar) or H-a: Positiv utvikling på alle indikatorane Sjukehusa/institusjonane i helseregionen leverer helsetenester av høg kvalitet Beslutningstakarane har god kjennskap til Helse Vest Det er lett tilgang til informasjon frå det regionale helseføretaket

51 Utvikling, RH, alle indikatorar, I Kor godt kjenner du det regionale helseføretaket Helse Vest RH? Sjukehusa/institusjonane i helseregionen leverer helsetenester av høg kvalitet Kor vellykka meiner du helsereforma har vore for Helse Vest? I kva grad meiner du at det regionale føretaket har greidd å samordne for betre tenestekvalitet og ressursutnytting Redusere ventetida Gjennom tre figurar viser vi korleis Helse Vest har utvikla seg gjennom målingane i 2004, 2007 og 2008 Det er framgong på alle indikatorar utanom kjennskap (sidan 2007) og fjerning av korridorpasientar (2004) 2004 Ikkje korridorpasientar God økonomistyring Kor positivt eller negativt blir det regionale føretaket omtala i ditt arbeidsmiljø?

52 Utvikling, RH, alle indikatorar, II innkalling, styredokument og protokollar i samband med styremøte i det regionale helseføretaket innsyn i saker/dokument som har å gjere med det regionale helseføretaket Det regionale helseføretaket lyttar til omverda Leiinga i det regionale helseføretaket er tilgjengelege når eg treng kontakt Det regionale helseføretaket tek omsyn til omgivnadene sine Informasjonen frå det regionale helseføretaket er open og ærleg Informasjonen frå det regionale helseføretaket er framstilt på ein enkel og lettfatteleg måte Det regionale helseføretaket er ein klar og tydeleg sjukehuseigar Det regionale helseføretaket markerer tydeleg at dei jobbar for pasienten sitt beste

53 Utvikling, RH, alle indikatorar, III Eg har i det store og heile eit positivt inntrykk av det regionale helseføretaket Eg har lett tilgang til informasjon frå det regionale helseføretaket Leiarane i det regionale helseføretaket er dyktige og har høg kompetanse Det regionale helseføretaket informerer innbyggjarane i regionen om kva dei arbeider med Det regionale helseføretaket har markert seg når det gjeld å måle kvaliteten på paseintbehandlinga/ kvalitetsvurderingar Det regionale helseføretaket har jobba aktivt med å fremje forsking i regionen Eg synes det regionale helseføretaket utviklar seg i positiv retning

54 Utvikling, H, alle indikatorar, Eg opplever at mitt H samhandlar bra med primærhelsetenesta i mitt nærområde Eg har i det store og heile eit positivt inntrykk av mitt H Mitt H er ei verksemd som tek omsyn til dei lokalsamfunn dei opererer i Leiarane ved mitt H er dyktige og har høg kompetanse Mitt H er god til å gje informasjon til innbyggjarane om kva de arbeidar med Eg får lett informasjon om verksemda og strategien frå mitt H Oversikten viser vurdering av eige H, samanlikna med målinga i 2007 Det er framgong på alle indikatorar Leiinga i mitt H er tilgjengeleg når ein treng kontakt Mitt H er open og ærleg i sin informasjon Mitt H lyttar til omverda Mitt H er nyskapande og nyttar tidleg ny teknologi Eg opplever at mitt H gir ei kjensle av tryggleik for pasientane Eg opplever at mitt H mottek og behandlar pasientar med respekt Mitt H leverer helsetenester av høg kvalitet 69 76

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYRESAK: 88/15 O STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du INNBYGGERUNDERSØKELSE: Skodje kommune Skodje kommune har inngått to intensjonsavtalar og vurderer no å danne ei ny kommune med: a. «Ålesund kommune» = Giske, Haram, Hareid, Sandøy, Skodje, Stordal, Sula,

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle postane i skademeldinga må fyllast ut fullstendig og så nøyaktig som mogleg, og om du beskriv legemiddelskaden og følgjene av

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B StrålevernRapport 2006:6B Radiologi i Noreg - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002 Ingelin Børretzen Kristin Bakke Lysdahl Hilde M. Olerud Statens strålevern Norwegian Radiation Protection

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet Side 1 av 6 1. Formål Denne prosedyren skal sikre at det kvart år blir sett i verk minimum eit tiltak for å betre det mellommenneskelege. Mellommenneskelege problemstillingar bør i størst mogeleg grad

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto - ei evaluering frå januar til og med juni 2006 Førde, 16. oktober 2006 Innhald 1. Innleiing 3 2. Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 ARKIVSAK: 2015/2352 STYRESAK: 123/15 STYREMØTE: 10.12. 2015

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid BEST. NR. 456-NYN Ungdom i arbeid Utgitt første gong i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny lay-out. Mars 2008 Brosjyren

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Vedlegg 4 Informasjonstekster Det ligger ved forslag til pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Det er utarbeidet både på bokmål og nynorsk.

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 1 Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 Til stades: Ingrid Mällberg, Laila Bøe, Jostein Melheim, Helene Aareskjold, Marit Sundal, Gerd Bjørkedal og Tove Tendenes Forfall: Målfrid

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma

Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma Ei forsøksordning i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer