Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggjarundersøking Kommunereforma"

Transkript

1 Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Skodje kommune Opinion AS April-mai 2016

2 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant innbyggjarane i Skodje kommune Oppdragsgjevar: Skodje kommune Kontaktperson: Regine Bruteig, fagleiar for politikk og kommunikasjon i Skodje kommune Målgruppe: Representativt utval av innbyggjarane (16 år+) Talet på respondentar (n=): 300 Metode: Telefonundersøking (CATI) Vekting: Resultata er vekta på kjønn og alder Tidspunkt for datainnsamling: 25. april 3. mai 2016 Feilmargin: Sjå feilmargintabell side 5 Spørjeskjema: 13 hovudspørsmål, 4 bakgrunnsspørsmål Ansvarleg konsulent: Henrik Høidahl, tlf Kilde:

3 Kommunereforma Kommunesamanslåing har stått på agendaen dei siste åra. Det er 50 år sidan siste kommunereform og mykje har skjedd når det gjeld oppgåver og ansvar sidan den gong. Stortinget har gjett tilslutning om å gjennomføre ei ny kommunereform som skal gje ny kommunestruktur og nye oppgåver til kommunane. Målet er større og meir robuste kommunar. Dette blir rekna som nødvendig for å møte morgondagen sine utfordringar og stadig aukande forventningar hjå innbyggjarane. Ei innbyggjarhøyring, som verktøy i kommunereforma, vil 1) Gje innspel og kunnskap, blant anna til dei folkevalde, om kva innbyggarane i kommunen er opptekne av og kor dei kjenner tilhøyring 2) Identifisere synet til innbyggjarane på kommunesamanslåing 3) Føre til auka merksemd om kommunereforma og heve innbyggarane sitt engasjement rundt reforma I denne rapporten er resultata på hovudtalsnivå (totalbasen) lagt inn i grafane. For nedbrytingar på bakgrunnsspørsmål viser vi til resultattabellar i Excel. Kilde:

4 Om undersøkinga Samansetting av utvalet og representativitet Målgruppa, 16 år og eldre, kan identifiserast i sentralt befolkningsregister I kvart område av kommunen blir det trekt eit tilfeldig utval, der alle har same muligheit til å bli valt Utvalet blir med andre ord tilrettelagt ved sannsynsutval Utval blir trekt på postnummer Dette gjev eit godt og representativt utval i tettstadane Vidare blir det vekta på kjønn og alder slik at utvalet i undersøkinga speglar folkesamansetnaden i kommunen Kontrollrutinar Samarbeidspartnar på datainnsamling, Norstat Norge AS, og Opinion AS har gode kvalitetsrutinar for å avdekkje skeivheiter i utvalet og eventuelle feil i samband med datainnsamlinga. Desse rutinane inkluderer: 1. Rett rekruttering/opplæring av intervjuarar 2. Innlytting/vegleiing gjennomført av spesialopplærde vegleiarar/intervjuleiarar på produksjonsstaden 3. Dialerstatistikk på kvar intervjuar si arbeidstid, inkludert gjennomsnittleg intervjutid, talet på fråfall og pålogga tid 4. Kontroll av svarmønster på intervjuarnivå, der det blir fokusert på eventuelle avvik i svara som er gitt 5. Minst mulig grunnlag for at intervjuar skal kunne påverke utval av respondentar 6. Råmaterialet er gått nøye igjennom før vekting av data, vidare bearbeiding og rapportering 4

5 Feilmargintabell Alle undersøkingar har feilmarginar. Feilmarginane heng saman med statistisk uvisse. Dette er skeivheiter i utval, som medfører at utvalet ikkje er identisk med universet eller målgruppa. Skilnadar kan knyte seg til bestemte kjenneteikn eller åtferd. Feilmarginane ved ulike utvalstorleikar og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er synt i tabellen til høgre. Ved ein base på 300 (), der vi har ein populasjonsstorleik på ca. 3327, kan vi med 95% sannsyn seie at det korrekte resultatet ligg innanfor ± 2,4 og ± 5,4 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatet sin storleik. Uvissa er størst ved eit prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultat på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalsstorleik 100 4,2 % 5,8 % 6,9 % 7,7 % 8,4 % 8,8 % 9,2 % 9,5 % 9,6 % 9,7 % 150 3,4 % 4,7 % 5,6 % 6,3 % 6,8 % 7,2 % 7,5 % 7,7 % 7,8 % 7,8 % 200 2,9 % 4,0 % 4,8 % 5,4 % 5,8 % 6,2 % 6,4 % 6,6 % 6,7 % 6,7 % 250 2,6 % 3,6 % 4,3 % 4,8 % 5,2 % 5,5 % 5,7 % 5,8 % 5,9 % 6,0 % 300 2,4 % 3,2 % 3,9 % 4,3 % 4,7 % 4,9 % 5,1 % 5,3 % 5,4 % 5,4 % 5

6 Utvalet i Skodje kommune, 16 år+, Kjønn Høgaste fullførte utdanning Grunnskuleutdanning 12% Kvinne 49% Vidaregåande utdanning 46% Universitet/høgskuleutdanning, til og med 4 år 30% Mann 51% Universitet/høgskuleutdanning, 5 år eller meir 10% Veit ikkje/ikkje svar (ikkje les) 2% Alder År bodd i kommunen år 25% Heile livet 29% år 26% Har flytta til kommunen for meir enn 10 år sidan 33% år 24% Har flytta til kommunen for under 10 år sidan 23% 60 år+ 25% Har flytta tilbake til kommunen for meir enn 10 år sidan Har flytta tilbake til kommunen for under 10 år sidan 9% 7% 6

7 Nær halvparten av innbyggjarane har svært stor eller ganske stor interesse for kommunereforma 1. Kva er ditt forhold til kommunereforma? Vil du seie at du 5 Har svært stor interesse 4 Har ganske stor interesse 3 Har verken liten eller stor interesse 18% 31% 37% 49 % av innbyggjarane seier at dei har svært stor eller ganske stor interesse for kommunereforma. Det er signifikant fleire enn dei som er ganske eller svært lite interessert. Meir enn kvar tredje innbyggjar (37 %) seier at dei verken har liten eller stor interesse for reforma. Dei over 45 år er meir interessert enn dei under 45 år. Dei mellom år svarer i større grad en dei andre gruppene «verken eller». 2 Er ganske lite interessert 1 Er svært lite interessert Veit ikkje/ikkje svar (ikkje les) 1% 7% 7% Gjennomsnitt: 3,5 5 20% 15% 12% 15% 25% 20% 4 27% 35% 11% 43% 31% 37% 3 36% 38% 54% 37% 36% 22% 2 9% 6% 7% 4% 8% 10% 1 8% 6% 17% 1% 1% 9% Snitt 3,4 3,5 2,9 3,7 3,7 3,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gjennomsnittsverdi: 1,0 om alle hadde svart «er svært lite interessert», 5,0 om alle hadde svart «har svært stor interesse». 7

8 3 av 4 seier at dei skal delta på folkerøystinga 19. mai 2. Skal du delta på folkerøystinga 19. mai? 76 % av innbyggjarane seier at de skal delta på folkerøystinga 19. mai. 14 % seier at dei ikkje skal det, medan 10 % ikkje veit. Ja 76% Det er eit fleirtal i alle aldersgrupper som svarer at dei skal delta, men det er signifikant fleire mellom år (33 %) enn i dei andre aldersgruppene som svarer nei på spørsmålet. Nei 14% Det er ingen signifikante skilnader mellom kvinner og menn, men det er ein tendens til at kvinner i større grad enn menn svarer ja. Veit ikkje/ikkje svar (ikkje les) 10% Ja 74% 79% 51% 87% 83% 84% Nei 16% 12% 33% 8% 9% 7% Veit ikkje 10% 9% 17% 5% 8% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8

9 47 % stiller seg positive til at Skodje kommune skal danne ein ny kommune med andre kommunar 3. Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ein ny kommune med andre kommunar? Er du 5 Svært positiv 4 Ganske positiv 3 Verken negativ eller positiv 17% 27% 31% 47 % av innbyggjarane seier at dei er svært eller ganske positive til at Skodje kommune skal danne ein ny kommune med andre kommunar. Det er signifikant fleire enn dei som seier at dei er svært eller ganske negative (24 %). Det er signifikant fleire over 45 år enn under 45 år som er svært positive, og det er signifikant fleire mellom år enn i dei andre gruppene som seier verken negativ eller positiv. 2 Ganske negativ 1 Svært negativ Veit ikkje/ikkje svar (ikkje les) 2% 7% 17% Gjennomsnitt: 3,4 5 15% 19% 4% 20% 26% 18% 4 32% 29% 28% 27% 36% 32% 3 26% 28% 40% 27% 20% 21% 2 18% 16% 21% 17% 12% 19% 1 8% 5% 5% 8% 3% 10% Snitt 3,3 3,4 3,1 3,3 3,7 3,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gjennomsnittsverdi: 1,0 om alle hadde svart svært negativ 5,0 om alle hadde svart svært positiv 9

10 Ein tendens til at fleire svarer lite enn mykje på spørsmålet om ei endring i kommunestrukturen vil påverke kvardagen 4. I kva grad trur du ei endring i kommunestrukturen vil påverke din kvardag? Vil du seie at det vil påverke deg 5 Svært mykje 4 Ganske mykje 3 Verken lite eller mykje 8% 23% 29% 31 % av innbyggjarane trur at ei endring i kommunestrukturen vil påverke kvardagen svært eller ganske mykje, mot 38 % som seier svært eller ganske lite. Skilnaden er ikkje statistisk signifikant. 29 % av innbyggjarane svarer verken lite eller mykje. Det er ein tendens til at kvinner i større grad enn menn, og de under 45 år i større grad enn dei over 45 år svarer svært eller ganske mykje. 2 Ganske lite 1 Svært lite Veit ikkje/ikkje svar (ikkje les) 3% 14% 24% Gjennomsnitt: 2,9 5 7% 9% 7% 14% 7% 3% 4 19% 28% 21% 28% 20% 24% 3 29% 28% 32% 25% 37% 21% 2 27% 20% 29% 20% 23% 23% 1 16% 12% 12% 12% 11% 22% Snitt 2,7 3,0 2,8 3,1 2,9 2,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gjennomsnittsverdi: 1,0 om alle hadde svart svært lite, 5,0 om alle hadde svart svært mykje 10

11 Signifikant fleire meiner «Ålesund kommune» enn «Storfjord kommune» er best 5. Vurder kva alternativ du meiner er best: 6. Dersom nokon av kommunane vel å trekkje seg frå avtalen/avtalane, vil det endre ditt syn? Vil du bli "Ålesund kommune" 52% Meir negativ 22% Verken eller 52% "Storfjord kommune" 38% Meir positiv 17% Veit ikkje/ikkje svar (ikkje les) 10% Veit ikkje/ikkje svar 10% 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60% Ålesund 55% 50% 46% 48% 62% 54% Storfjord 34% 42% 44% 38% 32% 38% Veit ikkje 12% 7% 10% 14% 6% 9% Meir neg. 20% 24% 18% 23% 25% 21% Verken eller 49% 54% 55% 50% 49% 51% Meir pos. 21% 12% 22% 17% 16% 12% Veit ikkje 10% 10% 5% 10% 10% 16% 11

12 Nær halvparten av innbyggjarane trekkjer fram Haram og Ålesund som i det minste må bli med 7. Dersom ikkje alle dei 10 kommunane blir med i «Ålesund kommune», kven meiner du i det minste må bli med for at det skal ha nokon hensikt å endre på kommunestrukturen? Nemn dei kommunane du meiner må bli med: 1 Haram 2 Ålesund 3 Skodje 4 Sula 46% 43% 39% 37% 46 % nemner Haram og 43 % nemner Ålesund - blant ti kommunar - som i det minste må bli med for at det skal ha nokon hensikt å endre på kommunestrukturen, etterfølgd av Skodje (39 %) og Sula (37 %). Stordal, Sykkylven, Sandøy og Hareid er dei kommunar som nemnes færrast gonger. 5 Giske 32% 6 Ørskog 31% 7 Stordal 12% 8 Sykkylven 7% 9 Sandøy 7% 10 Hareid 7% Veit ikkje/ikkje svar 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1 41% 50% 35% 50% 48% 49% 2 44% 42% 49% 43% 43% 39% 3 37% 41% 25% 33% 47% 50% 4 36% 38% 25% 42% 43% 37% 5 32% 31% 16% 34% 42% 34% 6 26% 37% 21% 29% 36% 39% 7 10% 13% 5% 10% 13% 20% 8 9% 6% 5% 9% 9% 6% 9 8% 6% 5% 13% 8% 3% 10 9% 4% 5% 6% 6% 10% Veit ikkje 28% 23% 35% 24% 16% 28% 12

13 Nær 2 av 3 meier Ørskog i det minste må bli med 8. Dersom ikkje alle 4 kommunane blir med i «Storfjord kommune», kven meiner du i det minste må bli med for at det skal ha nokon hensikt å endre på kommunestrukturen? Nemn dei kommunane du meiner må bli med: 1 Ørskog 63% 63 % nemner Ørskog - blant fire kommunar - som det minste må bli med for at det skal ha nokon hensikt å endre på kommunestrukturen, etterfølgd av Skodje (42 %) og Stordal (37 %). 2 Skodje 3 Stordal 4 Norddal Veit ikkje/ikkje svar 19% 33% 37% 42% Det er signifikant fleire kvinner enn menn som seier Ørskog og Stordal. Det er signifikant fleire i aldersgruppa år enn i dei andre gruppene som seier Ørskog og Skodje. 1 56% 72% 56% 76% 66% 55% 2 38% 46% 40% 53% 37% 37% 3 30% 44% 30% 38% 39% 41% 4 19% 20% 16% 26% 18% 16% Veit ikkje 40% 26% 40% 21% 29% 42% 0% 20% 40% 60% 13

14 Kjennskap til intensjonsavtalane 9. Skodje kommune har inngått intensjonsavtalar i to ulike samarbeid. I kva grad kjenner du til desse intensjonsavtalane? Kva av desse 5 utsegnene passar best til din situasjon? «ÅLESUND KOMMUNE» «STORFJORD KOMMUNE» Eg veit ingen ting om avtalen 21% Eg veit ingen ting om avtalen 28% Eg har høyrt litt om avtalen 19% Eg har høyrt litt om avtalen 21% Eg har lest litt om avtalen 38% Eg har lest litt om avtalen 29% Eg har lest litt i avtalen 13% Eg har lest litt i avtalen 12% Eg har lest heile avtalen 9% Eg har lest heile avtalen 9% Veit ikkje/ikkje svar 0,2% Veit ikkje/ikkje svar 2% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 1 21% 21% 40% 18% 12% 14% 2 19% 19% 24% 20% 16% 17% 3 36% 39% 28% 36% 48% 38% 4 15% 12% 7% 14% 14% 19% 5 9% 9% 2% 12% 11% 10% 1 31% 25% 54% 25% 17% 17% 2 19% 22% 21% 18% 18% 25% 3 28% 30% 14% 31% 43% 28% 4 12% 12% 9% 12% 11% 15% 5 9% 9% 2% 12% 9% 11% 14

15 Gode og likeverdige tenester til innbyggarane Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling 10. I arbeidet med intensjonsavtalane har Stortinget sine fire hovudmålsetjingar vore førande. Målt opp mot følgjande fire hovudmålsetjingar, kva alternativ meiner du i størst grad oppfyller desse målsetjingane «Ålesund kommune» eller «Storfjord kommune», eller begge alternativa? Gode og likeverdige tenester til innbyggarane Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling "Ålesund kommune" 36% "Ålesund kommune" 46% "Storfjord kommune" 34% "Storfjord kommune" 24% Både "Ålesund kommune" og "Storfjord kommune" 19% Både "Ålesund kommune" og "Storfjord kommune" 18% Veit ikkje/ikkje svar 11% Veit ikkje/ikkje svar 12% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 1 40% 33% 35% 26% 45% 40% 2 28% 39% 30% 42% 25% 37% 3 22% 16% 23% 22% 20% 12% Veit ikkje 10% 11% 11% 10% 10% 11% 1 48% 44% 40% 47% 56% 43% 2 24% 23% 23% 25% 20% 26% 3 17% 19% 28% 22% 13% 9% Veit ikkje 10% 14% 9% 7% 12% 22% 15

16 Berekraftig og økonomisk robuste kommunar Styrka lokaldemokrati 10. I arbeidet med intensjonsavtalane har Stortinget sine fire hovudmålsetjingar vore førande. Målt opp mot følgjande fire hovudmålsetjingar, kva alternativ meiner du i størst grad oppfyller desse målsetjingane «Ålesund kommune» eller «Storfjord kommune», eller begge alternativa? Berekraftig og økonomisk robuste kommunar Styrka lokaldemokrati "Ålesund kommune" 45% "Ålesund kommune" 20% "Storfjord kommune" 29% "Storfjord kommune" 49% Både "Ålesund kommune" og "Storfjord kommune" 12% Både "Ålesund kommune" og "Storfjord kommune" 14% Veit ikkje/ikkje svar 15% Veit ikkje/ikkje svar 17% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 1 48% 42% 35% 43% 54% 49% 2 23% 35% 32% 33% 24% 26% 3 10% 13% 19% 15% 7% 6% Veit ikkje 19% 10% 14% 10% 16% 19% 1 20% 21% 23% 13% 22% 24% 2 48% 51% 51% 63% 45% 38% 3 13% 14% 11% 18% 12% 12% Veit ikkje 19% 15% 14% 6% 21% 27% 16

17 Viktigast: Den nye kommunen må ivareta eit aktivt og levande lokaldemokrati 11. Intensjonsavtalane inneheld visjon og mål og trekkjer fram nokre konkrete prinsipp som skal bli lagt til grunn for den nye kommunen. Sett i forhold til kommunereforma, kor viktig er følgjande utsegn for deg? Svar frå 1 10, der 1 er svært uviktig og 10 er svært viktig. Gjennomsnittsverdi: 1,0 om alle hadde svart svært uviktig, 10,0 om alle hadde svart svært viktig 10 Svært viktig Svært uviktig Veit ikkje Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig 10 svært viktig) Den nye kommunen må ivareta eit aktivt og levande lokaldemokrati ,4 Alle geografiske områder i kommunen skal utviklast ,9 Den nye kommunen må sikre meir samordna nærings- og samfunnsutvikling ,9 Spesialiserte fagmiljø bør fordelast på dei tidlegare kommunesentera ,8 Tal i prosent, Utsegn er lest i tilfeldig rekkefølgje Sortert på «Svært viktig» (verdi 10-1)

18 Utsegn: Total, kjønn, alder og gjennomsnitt 11.Sett i forhold til kommunereforma, kor viktig er følgjande utsegn for deg? «Den nye kommunen må ivareta eit aktivt og levande lokaldemokrati» TOTAL Mann Kvinne år BASE Svært viktig 44% 39% 51% 35% 43% 47% 53% 9 7% 4% 10% 11% 10% 6% 1% 8 23% 26% 19% 19% 23% 25% 23% 7 10% 11% 9% 16% 9% 8% 8% 6 6% 7% 6% 4% 8% 4% 9% 5 5% 6% 4% 12% 1% 5% 2% 4 0% 1% 1% 3 1% 2% 1% 1% 4% 2 1% 2% 3% 1% 1% 1 Svært uviktig 1% 2% 1% 2% Veit ikkje 1% 2% 1% 3% 1% 1% Snitt 8,4 8,0 8,7 8,2 8,3 8,5 8,5 «Den nye kommunen må sikre meir samordna nærings-/samfunnsutvikling» TOTAL Mann Kvinne år BASE Svært viktig 27% 27% 26% 9% 25% 41% 31% 9 10% 8% 12% 9% 17% 9% 5% 8 28% 30% 25% 28% 28% 27% 28% 7 12% 12% 12% 23% 9% 11% 6% 6 7% 9% 5% 10% 8% 2% 8% 5 11% 8% 15% 16% 10% 8% 11% 4 0% 0% 1% 3 1% 0% 1% 2% 1% 2 0% 1% 1% 1 Svært uviktig 1% 1% 1% 1% Veit ikkje 3% 5% 2% 5% 1% 2% 6% Snitt 7,9 8,1 7,8 7,3 8,0 8,5 7,9 18 «Alle geografiske områder i kommunen skal utviklast» TOTAL Mann Kvinne år BASE Svært viktig 39% 33% 46% 23% 46% 38% 49% 9 7% 9% 5% 14% 6% 3% 5% 8 17% 16% 17% 16% 11% 17% 22% 7 9% 11% 7% 12% 14% 6% 4% 6 7% 9% 5% 7% 5% 8% 8% 5 10% 11% 9% 9% 9% 18% 5% 4 4% 5% 4% 12% 1% 4% 2% 3 2% 2% 3% 5% 2% 2% 2 1% 1% 1% 1% 1% 1 Svært uviktig 2% 2% 1% 3% 1% 1% 1% Veit ikkje 3% 2% 4% 5% 3% 3% Snitt 7,9 7,6 8,1 7,4 8,0 7,6 8,5 «Spesialiserte fagmiljø bør fordelast på dei tidlegare kommunesentera» TOTAL Mann Kvinne år BASE Svært viktig 20% 16% 25% 18% 9% 27% 28% 9 5% 3% 8% 7% 5% 1% 7% 8 18% 17% 18% 16% 19% 22% 13% 7 11% 10% 13% 7% 18% 11% 9% 6 8% 10% 6% 12% 8% 8% 5% 5 19% 23% 15% 22% 21% 16% 18% 4 4% 4% 5% 7% 5% 1% 4% 3 4% 5% 3% 3% 5% 3% 5% 2 2% 2% 1% 3% 4% 1% 1 Svært uviktig 4% 6% 3% 5% 5% 4% 4% Veit ikkje 4% 4% 4% 4% 3% 2% 7% Snitt 6,8 6,3 7,3 6,7 6,3 7,1 7,1

19 Viktige kjelder til informasjon: Sosiale medier, kommunal nyhendeavis, heimesida til kommunen og lokalaviser 12. Intensjonsavtalane legg til grunn at den nye kommunen skal ha breiare innbyggjarmedverknad. Kva meiner du først og fremst fremjar breiare informasjonsutveksling (fleire svar er muleg): 1 Sosiale medier 2 Kommunal nyhendeavis, som "Kommunenytt" 3 Heimesida til kommunen 4 Informasjon via lokalaviser 5 Folkemøte med informasjonsformidling 6 Videooverføring av politiske møter Anna Veit ikkje/ikkje svar (ikkje les) 1% 2% 15% 28% 60% 55% 55% 49% Innbyggjarane meiner ei rekkje kjelder er viktige for å fremje breiare informasjonsutveksling: 60 % meiner først og fremst sosiale medier fremjar breiare informasjonsutveksling, 55 % meiner kommunal nyhendeavis, som «Kommunenytt», og heimesida til kommunen. Minst viktig av de seks synes folkemøte og videooverføring av politiske møter å vere. 1 56% 65% 79% 79% 45% 38% 2 48% 62% 51% 59% 54% 56% 3 51% 59% 63% 66% 50% 39% 4 44% 54% 49% 53% 42% 53% 5 30% 26% 24% 39% 20% 28% 6 17% 13% 9% 23% 17% 11% Anna 2% 2% 1% Veit ikkje 3% 1% 1% 6% 0% 20% 40% 60% Lest i tilfeldig rekkefølgje 19

20 Eit fleirtal meiner først og fremst interaktive medier fremjar mulegheit til medverknad 13. Kva meiner du først og fremst fremjar mulegheit til medverknad (fleire svar er muleg): 1 Interaktive nettsider 2 Folkemøte med diskusjon i grupper 40% 52% 52 % av innbyggjarane meiner først og fremst interaktive medier fremjar mulegheit til medverknad signifikant fleire enn andre kontaktpunkter. Minst viktig av de fem synes treffpunkt på andre (offentlege) arenaer å vere. 3 Kort fysisk avstand til kommuneadministrasjonen 4 Kommunisere direkte med politikarar 39% 36% Dei under 45 år trekkjer i større grad fram folkemøte (47 %) og treffpunkt på andre arenaer (39 %) enn dei over 45 år. 5 Treffpunkt på andre (offentlege) arenaer Anna Veit ikkje/ikkje svar (ikkje les) 3% 6% 29% 1 50% 53% 58% 54% 56% 38% 2 39% 41% 49% 46% 34% 32% 3 41% 37% 42% 38% 32% 44% 4 34% 38% 32% 46% 37% 30% 5 26% 32% 37% 41% 20% 18% Anna 2% 4% 2% 3% 3% 2% Veit ikkje 8% 5% 5% 3% 5% 13% 0% 20% 40% 60% Lest i tilfeldig rekkefølgje 20

21 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Kviteseid kommune Opinion AS Mai 206 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Gjennomført april-mai 6 Overlevert. mai 6 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål:

Detaljer

Innbyggarundersøking Kommunereforma

Innbyggarundersøking Kommunereforma Innbyggarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Ålesund kommune Opinion AS Mai 2016 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du INNBYGGERUNDERSØKELSE: Skodje kommune Skodje kommune har inngått to intensjonsavtalar og vurderer no å danne ei ny kommune med: a. «Ålesund kommune» = Giske, Haram, Hareid, Sandøy, Skodje, Stordal, Sula,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkinga Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgjevar Kartleggje

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkinga Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgjevar Kartleggje

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Hof, Sande og Holmestrand 24. mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Kommunene Holmestrand,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Halsa kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Halsa kommune Kontaktperson Formål Metode Bente

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer