Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggjarundersøking Kommunereforma"

Transkript

1 Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Gjennomført april-mai 6 Overlevert. mai 6

2 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant innbyggjarane i kommunane Fjell, Øygarden og Sund Oppdragsgjevar: Kommunane Fjell, Øygarden og Sund Kontaktperson: Vigleik Brekke Målgruppe: Representativt utval av innbyggjarane (6 år+) Talet på respondentar (n=): 000 i Fjell, 60 i Øygarden, 98 i Sund Metode: Telefonundersøking (CATI) Vekting: Resultata er vekta på kjønn og alder Tidspunkt for datainnsamling: 8././. april 9. mai 6 Feilmargin: Sjå feilmargintabell side Spørjeskjema: 6 hovudspørsmål, 3 bakgrunnsspørsmål Ansvarleg konsulent: Henrik Høidahl, tlf Kilde:

3 Kommunereforma Kommunesamanslåing har stått på agendaen dei siste åra. Det er 0 år sidan siste kommunereform og mykje har skjedd når det gjeld oppgåver og ansvar sidan den gong. Stortinget har gjett tilslutning om å gjennomføre ei ny kommunereform som skal gje ny kommunestruktur og nye oppgåver til kommunane. Målet er større og meir robuste kommunar. Dette blir rekna som nødvendig for å møte morgondagen sine utfordringar og stadig aukande forventningar hjå innbyggjarane. Ei innbyggjarhøyring, som verktøy i kommunereforma, vil ) Gje innspel og kunnskap, blant anna til dei folkevalde, om kva innbyggarane i kommunen er opptekne av og kor dei kjenner tilhøyring ) Identifisere synet til innbyggjarane på kommunesamanslåing 3) Føre til auka merksemd om kommunereforma og heve innbyggarane sitt engasjement rundt reforma I denne rapporten er resultata på hovudtalsnivå (totalbasen) frå dei tre innbyggjarundersøkingane lagt inn i dei same grafane for å kunne samanlikne funn. For nedbrytingar på bakgrunnsspørsmål viser vi til resultattabellar i Excel. Kilde: 3

4 Om undersøkinga Samansetting av utvalet og representativitet Målgruppa, 6 år og eldre, kan identifiserast i sentralt befolkningsregister I kvart område av kommunen blir det trekt eit tilfeldig utval, der alle har same muligheit til å bli valt Utvalet blir med andre ord tilrettelagt ved sannsynsutval Utval blir trekt på postnummer Dette gjev eit godt og representativt utval i tettstadane Vidare blir det vekta på kjønn og alder slik at utvalet i undersøkinga speglar folkesamansetnaden i kommunen Kontrollrutinar Samarbeidspartnar på datainnsamling, Norstat Norge AS, og Opinion AS har gode kvalitetsrutinar for å avdekkje skeivheiter i utvalet og eventuelle feil i samband med datainnsamlinga. Desse rutinane inkluderer:. Rett rekruttering/opplæring av intervjuarar. Innlytting/vegleiing gjennomført av spesialopplærde vegleiarar/intervjuleiarar på produksjonsstaden 3. Dialerstatistikk på kvar intervjuar si arbeidstid, inkludert gjennomsnittleg intervjutid, talet på fråfall og pålogga tid. Kontroll av svarmønster på intervjuarnivå, der det blir fokusert på eventuelle avvik i svara som er gitt. Minst mulig grunnlag for at intervjuar skal kunne påverke utval av respondentar 6. Råmaterialet er gått nøye igjennom før vekting av data, vidare bearbeiding og rapportering

5 Feilmargintabell Alle undersøkingar har feilmarginar. Feilmarginane heng saman med statistisk uvisse. Dette er skeivheiter i utval, som medfører at utvalet ikkje er identisk med universet eller målgruppa. Skilnadar kan knyte seg til bestemte kjenneteikn eller åtferd. Feilmarginane ved ulike utvalstorleikar og prosentresultat ved 9% signifikansnivå er synt i tabellen til høgre. Ved ein base på 000 (n=000), der vi har ein populasjonsstorleik på ca. 800, kan vi med 9% sannsyn seie at det korrekte resultatet ligg innanfor ±,3 og ± 3,0 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatet sin storleik. Uvissa er størst ved eit prosentresultat på 0% og minst ved prosentresultat på %/9%. Prosentresultat Fjell: Populasjonsstorleik ca. 800,0 % 0,0 %,0 %,0 %,0 % 30,0 % 3,0 % 0,0 %,0 % 0,0 % Utvalsstorleik 00, %,9 % 3, % 3,9 %, %, %,6 %,7 %,8 %,8 % 600,7 %, %,8 % 3, % 3, % % 3,8 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 800, %,0 %, %,7 %,9 % 3, % % 3,3 % 3, % 3, % 000,3 %,8 %, %, %,6 %,8 %,9 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Prosentresultat Øygarden: Populasjonsstorleik ca. 3600,0 % 0,0 %,0 %,0 %,0 % 30,0 % 3,0 % 0,0 %,0 % 0,0 % Utvalsstorleik 300, % 3,3 % 3,9 %,3 %,7 %,0 %, %,3 %, %, % 00,0 %,8 % 3,3 % 3,7 %,0 %, %, %, %,6 %,6 % 00,8 %, %,9 % 3,3 % 3, % 3,7 % 3,9 %,0 %,0 %, % 60,6 %, %,6 %,9 % % 3,3 % 3, % % % % Prosentresultat Sund: Populasjonsstorleik ca. 000,0 % 0,0 %,0 %,0 %,0 % 30,0 % 3,0 % 0,0 %,0 % 0,0 % Utvalsstorleik 300, % 3,3 % 3,9 %, %,8 %,0 %, %, %, %, % 00,0 %,8 % 3, % 3,8 %, %,3 %, %,6 %,7 %,7 % 00,8 %, % 3,0 % 3,3 % % 3,8 %,0 %, %, %, % 98,6 %,3 %,7 % 3,0 % 3,3 % 3, % % 3,7 % 3,7 % 3,8 %

6 Utvalet i kommunane Fjell, Øygarden og Sund Fjell, n=000 Øygarden, n=60 Sund, n=98 Kvinne 6,% Kvinne % Kvinne % Mann 3,% Mann 8% Mann 9% Alder Alder Alder 6-9 år 30- år -9 år 60 år+ % 6% 3% 7% 6-9 år 30- år -9 år 60 år+ % % 6% 9% 6-9 år 30- år -9 år 60 år+ 3% % 30% 3% År bodd i kommunen År bodd i kommunen År bodd i kommunen <0 år 0-9 år -9 år år 0-9 år 0 år+ 8% % % 6% % 3% <0 år 0-9 år -9 år år 0-9 år 0 år+ % 8% 9% 8% % 8% <0 år 0-9 år -9 år år 0-9 år 0 år+ % 8% 7% 6% % 7% 6

7 Signifikant fleire for enn mot i Fjell og Sund Signifikant fleire mot enn for i Øygarden. Det er altså utarbeidd ein intensjonsavtale mellom Fjell, Sund og Øygarden. Er du for eller imot å etablera ein ny kommune? Fjell (n=000) Øygarden (n=60) Sund (n=98) For Mot Korkje for eller imot (ikkje les) Veit ikkje (ikkje les) 0% 7% 9% 7% % 6% % 8% 36% % 69% 67% 0% 0% % 30% 0% 0% 60% 70% I Fjell og Sund er det signifikant fleire som er for enn mot å etablera ein ny kommune. I Øygarden er det signifikant fleire som er mot enn for ( % mot, 36 % mot). Signifikant fleire menn enn kvinner og signifikant fleire over år enn under år er for i Fjell. I Øygarden er det signifikant fleire mellom 6-9 enn i dei eldre aldersgruppene som er mot ein ny kommune. I Sund er det ein tendens til at dei mellom 30- år i større grad enn dei andre aldersgruppene er for. Fjell Øygarden Sund For Mot For Mot For Mot Mann 73 % % 38 % 3 % 67 % 9 % Kvinne 6 % 6 % 3 % % 68 % 8 % 6-9 år % 9 % 7 % 63 % 6 % % 30- år 7 % 3 % 0 % 0 % 73 % 8 % 6-9 år 77 % % 0 % 9 % 70 % 9 % 60 år+ 7 % % 37 % 0 % 6 % 7 % 7

8 Signifikant fleire er positive enn negative i Fjell og Sund Signifikant fleire er negative enn positive i Øygarden. Kor negativ eller positiv er du til å danna ein ny kommune? Fjell (n=000) Øygarden (n=60) Sund (n=98) Svært positiv 3 Ganske positiv Ganske negativ Svært negativ Korkje negativ eller positiv (ikkje les) Veit ikkje (ikkje les) % % % % 7% 6% 6% % 3% % 3% % 9% 8% 3% 3% 3% 3% 0% 0% % 30% 0% 0% I Fjell og Sund er det signifikant fleire som er positive enn negative til å danna ein ny kommune. I Øygarden er det signifikant fleire som er negative enn positive ( % mot %). Fjell (n=000) Øygarden (n=60) Sund (n=98) 3+ Positiv + Negativ Fjell Øygarden Sund Verdi Mann 77 % % 0 % % 7 % % Kvinne 76 % 8 % 3 % 0 % 73 % % 6-9 år 6 % % 8 % 66 % 70 % 9 % 30- år 8 % % % % 8 % 3 % 6-9 år 8 % % 7 % 9 % 73 % % 60 år+ 77 % 8 % 6 % 6 % 66 % 30 % Verdi 3+ = Positiv Verdi + = Negativ 6% % % % 77% 73% 8

9 Fjell: Dei viktigaste måla for ein framtidig kommune 3. Kommunane kan ha fleire mål for å byggja ein ny kommune. Kva meiner du er dei tre viktigaste måla for ein framtidig kommune. Eg les no opp fleire alternativ: Auka kvalitét på dei kommunale tenestene Ei meir kostnadseffektiv kommunal drift 3 Betre nærings- og samfunnsutvikling God tilgang til dei kommunale tenestene Desentralisert busetnad med levande bygder 6 Eit godt lokaldemokrati 7 Styrkja felles kultur, språk og identitét. 8% 6% 3% 39% % 3% 8% I valet mellom syv mål for ein kommunesamanslåing, er det 8 % av innbyggjarane i Fjell kommune som meiner at auka kvalitet på dei kommunale tenestene er blant dei tre viktigaste måla, etterfølgd av ei meir kostnadseffektiv kommunal drift (3 %) og betre nærings- og samfunns-utvikling ( %). Signifikant fleire kvinner (63 %) enn menn (3 %) og fleire under år (6 %) enn over år ( %) meiner auka kvalitet på dei kommunale tenestene er blant dei tre viktigaste måla. Mann Kvinne 6-9 år 30- år 6-9 år 60 år+ Base % 63% 9% 63% 9% 0% 60% % % 60% 6% 6% 3 6% % % 7% 7% 3% Ingen av desse % 3% % % 37% 3% 39% % 9% % 8% % 3% Veit ikkje % 6 3% 3% % % 9% 8% 7 8% 9% % 8% 6% 8% n=000 0% % 0% 60% Svaralternativa er lest i tilfeldig rekkefølgje 9

10 Øygarden: Dei viktigaste måla for ein framtidig kommune 3. Kommunane kan ha fleire mål for å byggja ein ny kommune. Kva meiner du er dei tre viktigaste måla for ein framtidig kommune. Eg les no opp fleire alternativ: Auka kvalitét på dei kommunale tenestene God tilgang til dei kommunale tenestene 3 Betre nærings- og samfunnsutvikling Ei meir kostnadseffektiv kommunal drift Desentralisert busetnad med levande bygder 6 Eit godt lokaldemokrati 7 Styrkja felles kultur, språk og identitét 3% 3% 3% 7% 7% 8% % I valet mellom syv mål for ein kommunesamanslåing, er det % av innbyggjarane i Øygarden kommune som meiner at auka kvalitet på dei kommunale tenestene er blant dei tre viktigaste måla, etterfølgd av god tilgang til dei kommunale tenestene (8 %) og betre nærings- og samfunnsutvikling (3 %). Signifikant fleire kvinner (60 %) enn menn (0 %) og fleire under år (63 %) enn over år (9 %) meiner auka kvalitet på dei kommunale tenestene er blant dei tre viktigaste måla. Mann Kvinne 6-9 år 30- år 6-9 år 60 år+ Base % 60% 7% 68% 0% 8% % % 3% % % 7% 3 38% 3% 33% 39% 0% 9% Veit ikkje 6% 3% 3% 7% 38% 0% 3% 7% 7% 8% 9% 7% 33% Ingen av desse % 6 6% 7% 6% % 8% 9% 7 3% % 3% 7% % % 0% % 0% 60% n=60 Svaralternativa er lest i tilfeldig rekkefølgje 0

11 Sund: Dei viktigaste måla for ein framtidig kommune 3. Kommunane kan ha fleire mål for å byggja ein ny kommune. Kva meiner du er dei tre viktigaste måla for ein framtidig kommune. Eg les no opp fleire alternativ: Auka kvalitét på dei kommunale tenestene Ei meir kostnadseffektiv kommunal drift 3 Betre nærings- og samfunnsutvikling God tilgang til dei kommunale tenestene Desentralisert busetnad med levande bygder 6 Eit godt lokaldemokrati 7 Styrkja felles kultur, språk og identitét 6% % 8% 6% % 3% 8% I valet mellom syv mål for ein kommunesamanslåing, er det 8 % av innbyggjarane i Sund kommune som meiner at auka kvalitet på dei kommunale tenestene er blant dei tre viktigaste måla, etterfølgd av ei meir kostnadseffektiv kommunal drift (8 %) og betre nærings- og samfunnsutvikling (6 %). Signifikant fleire menn (3 %) enn menn ( %) og fleire under år ( %) enn over år (3 %) meiner ei meir kostnadseffektiv kommunal drift er blant dei tre viktigaste måla. Mann Kvinne 6-9 år 30- år 6-9 år 60 år+ Base % 6% 60% 9% 6% % 3% % 7% 8% 8% 37% 3 8% % 7% % 3% 38% Ingen av desse 3% 3% 6% 8% 0% 36% 39% 8% 39% 6% 3% 3% 38% Veit ikkje % 6 % 3% 3% % 3% 3% 7 % 7% 8% 7% % % 0% % 0% 60% n=98 Svaralternativa er lest i tilfeldig rekkefølgje

12 Samanlikning: Fjell, Øygarden og Sund 3. Kommunane kan ha fleire mål for å byggja ein ny kommune. Kva meiner du er dei tre viktigaste måla for ein framtidig kommune. Eg les no opp fleire alternativ: Fjell (n=000) Øygarden (n=60) Sund (n=98) Auka kvalitet på dei kommunale tenestene kommer på topp i dei tre kommunane. Auka kvalitét på dei kommunale tenestene Ei meir kostnadseffektiv kommunal drift Betre nærings- og samfunnsutvikling God tilgang til dei kommunale tenestene Desentralisert busetnad med levande bygder Eit godt lokaldemokrati Styrkja felles kultur, språk og identitét Ingen av desse Veit ikkje % % 3% % 6% % 8% % 8% 3% 3% 8% % 3% 6% 39% 8% % 6% 7% 3% 3% 7% % 8% 3% 6% 0% 0% % 30% 0% 0% 60% Rekkjefølgja på dei syv måla er den same i Fjell og Sund, medan innbyggjarane i Øygarden nemner god tilgang til dei kommunale tenestene oftare enn innbyggjarane i Fjell og Sund. Signifikant fleire i Fjell og Sund enn i Øygarden nemner betre nærings- og samfunnsutvikling. Signifikant fleire i Sund enn i Fjell og Øygarden nemner desentralisert busetnad med levande bygder. Plassering/rangering Fjell Øygarden Sund Auka kvalitet på dei kommunale tenestene Ei meir kostnadseffektiv kommunal drift Betre nærings- og samfunnsutvikling God tilgang til dei kommunale tenestene Desentralisert busetnad med levande bygder Eit godt lokaldemokrati Styrkja felles kultur, språk og identitet 7 7 7

13 Fjell: Tenester i ein ny kommune. Korleis trur du følgjande tenester vert i ein ny kommune? Du vurderer langs ein skala frå til der er lågast (mykje dårlegare) og er best (mykje betre). Dei kommunale oppgåvene er: Gjennomsnittsverdi:,00 om alle hadde svart mykje dårlegare,,00 om alle hadde svart mykje betre (3,00 er midtpunktet) Næringsutvikling Helsetenester Tilbod innan kultur, idrett og fritid Økonomistyring Barnevern Pleie og omsorg i institusjonen Barnehagetilbod Byggesaksbehandling Pleie og omsorg i heimen Skule- og skulefritidsordning (SFO) Gje innbyggjarane høve til å påverka utviklinga i kommunen Tal i prosent, n=000 Tenester er lest i tilfeldig rekkefølgje Sortert på «Mykje betre» (verdi -) Mykje betre 3 Mykje dårlegare Veit ikkje Gjennomsnittsverdi ( mykje dårlegare mykje betre) 3,9 3, 3, 3, 3,3 3, 3,0 3

14 Øygarden: Tenester i ein ny kommune. Korleis trur du følgjande tenester vert i ein ny kommune? Du vurderer langs ein skala frå til der er lågast (mykje dårlegare) og er best (mykje betre). Dei kommunale oppgåvene er: Gjennomsnittsverdi:,00 om alle hadde svart mykje dårlegare,,00 om alle hadde svart mykje betre (3,00 er midtpunktet) Næringsutvikling Tilbod innan kultur, idrett og fritid Barnevern Byggesaksbehandling Helsetenester Økonomistyring Pleie og omsorg i institusjonen Barnehagetilbod Skule- og skulefritidsordning (SFO) Pleie og omsorg i heimen Gje innbyggjarane høve til å påverka utviklinga i kommunen Tal i prosent, n=60 Tenester er lest i tilfeldig rekkefølgje Sortert på «Mykje betre» (verdi -) Mykje betre 3 Mykje dårlegare Veit ikkje Gjennomsnittsverdi ( mykje dårlegare mykje betre) 3,3,9,9,9,9 3,0 3,0,7,

15 Sund: Tenester i ein ny kommune. Korleis trur du følgjande tenester vert i ein ny kommune? Du vurderer langs ein skala frå til der er lågast (mykje dårlegare) og er best (mykje betre). Dei kommunale oppgåvene er: Gjennomsnittsverdi:,00 om alle hadde svart mykje dårlegare,,00 om alle hadde svart mykje betre (3,00 er midtpunktet) Næringsutvikling Barnevern Helsetenester Økonomistyring Tilbod innan kultur, idrett og fritid Byggesaksbehandling Pleie og omsorg i institusjonen Skule- og skulefritidsordning (SFO) Barnehagetilbod Pleie og omsorg i heimen 8 6 Gje innbyggjarane høve til å påverka utviklinga i kommunen Tal i prosent, n=98 Tenester er lest i tilfeldig rekkefølgje Sortert på «Mykje betre» (verdi -) Mykje betre 3 Mykje dårlegare Veit ikkje Gjennomsnittsverdi ( mykje dårlegare mykje betre) 3,7 3,7 3,3 3, 3, 3, 3,3,9

16 Gjennomsnittsverdier: Tenester i ein ny kommune. Korleis trur du følgjande tenester vert i ein ny kommune? Du vurderer langs ein skala frå til der er lågast (mykje dårlegare) og er best (mykje betre). Dei kommunale oppgåvene er: Gjennomsnittsverdi:,00 om alle hadde svart mykje dårlegare,,00 om alle hadde svart mykje betre (3,00 er midtpunktet) Fjell Øygarden Sund Helsetenester,9 3, Barnevern 3,3 Pleie og omsorg i heimen,7 3,3 Pleie og omsorg i institusjonen Barnehagetilbod,9 3,0 3, 3, 3, 3, 3, Skule- og skulefritidsordning (SFO) 3,0 3, Byggesaksbehandling,9 3,3 Tilbod innan kultur, idrett og fritid 3,3 Økonomistyring,9 3,7 3,9 Næringsutvikling 3,7 3,0 Gje innbyggjarane høve til å påverka,,9 utviklinga i kommunen,0,0 3,0,0,0 6

17 Gjennomsnittsverdier: Tenester i ein ny kommune. Korleis trur du følgjande tenester vert i ein ny kommune? Du vurderer langs ein skala frå til der er lågast (mykje dårlegare) og er best (mykje betre). Dei kommunale oppgåvene er: Gjennomsnittsverdi:,00 om alle hadde svart mykje dårlegare,,00 om alle hadde svart mykje betre (3,00 er midtpunktet) Fjell Øygarden Sund Helsetenester,9 Barnevern 3, Pleie og omsorg i heimen 3,3,7 3,3 Pleie og omsorg i institusjonen 3,,9 3, Barnehagetilbod 3, 3,0 3, Skule- og skulefritidsordning (SFO) 3, 3,0 3, Byggesaksbehandling,9 3,3 Tilbod innan kultur, idrett og fritid 3,3 Økonomistyring,9 3,7 Næringsutvikling 3,9 3,7 Gje innbyggjarane høve til å påverka utviklinga i kommunen 3,0,,9 Gjennomsnitt ( tenester),9 3,7 7

18 Fjell: Avstand til kommunale tenester. Kor viktig er avstanden til følgjande kommunale tenester? Du vurderer langs ein skala frå til der er lite viktig og er svært viktig. Gjennomsnittsverdi:,00 om alle hadde svart lite viktig,,00 om alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) svært viktig 3 Lite viktig Veit ikkje Gjennomsnittsverdi ( liteviktig svært viktig) Helsetenester 0 3,3 Skule- og skulefritidsordning (SFO) 9 7 6, Barnehagetilbod 7 9,0 Pleie og omsorg 3 8,0 Tilbod innan kultur, idrett og fritid ,8 Barnevern Byggjesaksbehandling , Rådhuset ,8 Tal i prosent, n=000 Tenester er lest i tilfeldig rekkefølgje Sortert på «Svært viktig» (verdi -)

19 Øygarden: Avstand til kommunale tenester. Kor viktig er avstanden til følgjande kommunale tenester? Du vurderer langs ein skala frå til der er lite viktig og er svært viktig. Gjennomsnittsverdi:,00 om alle hadde svart lite viktig,,00 om alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) svært viktig 3 Lite viktig Veit ikkje Gjennomsnittsverdi ( liteviktig svært viktig) Helsetenester 60 0, Skule- og skulefritidsordning (SFO) 3 6, Pleie og omsorg , Barnehagetilbod 0 8,0 Tilbod innan kultur, idrett og fritid 37 3,0 Barnevern , Byggjesaksbehandling ,3 Rådhuset Tal i prosent, n=60 Tenester er lest i tilfeldig rekkefølgje Sortert på «Svært viktig» (verdi -)

20 Sund: Avstand til kommunale tenester. Kor viktig er avstanden til følgjande kommunale tenester? Du vurderer langs ein skala frå til der er lite viktig og er svært viktig. Gjennomsnittsverdi:,00 om alle hadde svart lite viktig,,00 om alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) svært viktig 3 Lite viktig Veit ikkje Gjennomsnittsverdi ( liteviktig svært viktig) Helsetenester 6 3 0, Barnehagetilbod 3, Skule- og skulefritidsordning (SFO) 8 3,3 Pleie og omsorg 9 9 7, Tilbod innan kultur, idrett og fritid ,9 Barnevern 9 0 3, Byggjesaksbehandling 8 3 Rådhuset 3,7 Tal i prosent, n=98 Tenester er lest i tilfeldig rekkefølgje Sortert på «Svært viktig» (verdi -)

21 Gjennomsnittsverdier: Avstand til kommunale tenester. Kor viktig er avstanden til følgjande kommunale tenester? Du vurderer langs ein skala frå til der er lite viktig og er svært viktig. Gjennomsnittsverdi:,00 om alle hadde svart lite viktig,,00 om alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Helsetenester Barnevern Pleie og omsorg Barnehagetilbod Skule- og skulefritidsordning (SFO) Byggjesaksbehandling Tilbod innan kultur, idrett og fritid Rådhuset Fjell Øygarden Sund,7,8 3, 3, 3, 3,3,3,,,0,,,0,0,,,,3 3,8,0 3,9,0,0 3,0,0,0

22 Gjennomsnittsverdier: Avstand til kommunale tenester. Kor viktig er avstanden til følgjande kommunale tenester? Du vurderer langs ein skala frå til der er lite viktig og er svært viktig. Gjennomsnittsverdi:,00 om alle hadde svart lite viktig,,00 om alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Fjell Øygarden Sund Helsetenester,3,, Barnevern 3, 3, Pleie og omsorg,0,, Barnehagetilbod,0,0, Skule- og skulefritidsordning (SFO),,,3 Byggjesaksbehandling 3, 3,3 Tilbod innan kultur, idrett og fritid 3,8,0 3,9 Rådhuset,8,7 Gjennomsnitt (8 kommunale tenester) 6 3,8 3,79

23 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 3E 078 OSLO T: E:

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Kviteseid kommune Opinion AS Mai 206 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Innbyggarundersøking Kommunereforma

Innbyggarundersøking Kommunereforma Innbyggarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Ålesund kommune Opinion AS Mai 2016 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for Skodje kommune Opinion AS April-mai 2016 Kort om undersøkinga Prosjektbeskrivelse Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøking gjennomført i Sauda kommune Opinion AS April 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkinga Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgjevar Kartleggje

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i grunnkrets Mulvika i Re kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Opinion AS Januar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad

Sauherad kommune Arkiv: FE Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Sauherad kommune Arkiv: FE - 026 Saksmappe: 16/1438-11 Saksbehandler: Hans Erik Utne Dato: 09.06.2016 Kommunereform - forhandinger Ny kommune Bø og Sauherad Adminstrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sandnes kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stavanger kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjesdal kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjesdal kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje

Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Innbyggarundersøking om kommunereform i Lindås, Radøy og Fedje Gjennomført i april/mai 2016 23. mai 2016 Nora Clausen Kort om undersøkinga Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgjevar Kartleggje

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Hof, Sande og Holmestrand 24. mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Kommunene Holmestrand,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Finnøy kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Finnøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøking om kommunereform i Nordhordland. Oktober 2015

Innbyggerundersøking om kommunereform i Nordhordland. Oktober 2015 Innbyggerundersøking om kommunereform i Nordhordland Oktober 2015 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant innbyggjarane i Nordhordland. Oppdragsgjevar:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Halsa kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Halsa kommune Kontaktperson Formål Metode Bente

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Lurøy kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lurøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer