Mobbing på arbeidsplassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobbing på arbeidsplassen"

Transkript

1 Mobbing på arbeidsplassen Kropp- og sjel konferansen Ut av offerrollen Scandic Bergen City Hotel 10. mai 2012 Nils Magerøy Leder Jobbfast Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus

2 Tema Mobbing i arbeidslivet Håndtering og roller

3 Mobbing og tiltak i forskjellige arenaer Den følgende tabellen er modifisert etter Murphy, L.R. og Sauter, S.L med henblikk på mobbing i arbeidslivet

4 Forebygging NIVÅ Primær Sekundær Tertiær Samfunn Arbeidsmiljøloven Kampanjer for å redusere mobbing Virksomhet Policy psykososialt arbeidsmiljø generelt, erklært nulltoleranse for mobbing Rutiner for varslig og vurdering av mobbing Faktaus. Gruppe? Avdekking av dårlig arbeidsmiljø, og tiltak Jobb/ oppgave Deltakende organisering av arbeidsoppgaver, inkl. arbeidstidsordn.?? IA-avtalen Uføretrygd Program for håndtering av mobbesaker Reintegrering av arbeidstakere Individ Mestringstrening Stresshåndtering Håndtering av mobbesaken overfor utsatt og utøver. Utredning, behandling og rehabilitering ved redusert helse etter mobbing.

5 Mobbing definisjon Mobbing (eller trakassering ) er negativ særbehandling over tid. Personen(e) utsatt for dette må ha vanskeligheter med å forsvare seg. Det er ikke mobbing eller trakassering hvis to personer som er omtrent like sterke, er i konflikt med hverandre eller hvis det bare er snakk om en enkeltstående episode.» S Einarsen et al. 1994

6 Mobbing måles egendefinert Gitt definisjon og deretter stilt følgende spørsmål: Har du selv blitt utsatt for mobbing på din arbeidsplass i løpet av de siste 6 månedene? Nei En sjelden gang Av og til Omtrent en gang i uken Flere ganger pr. uke

7 Mobbing måles indirekte : Spørreskjemaet Negativ atferd på arbeidsplassen Inneholder spørsmål om forskjellige negative handlinger Kombinasjonen av tidsrom, antall og hyppighet per uke av negative handlinger blir satt som grense for når mobbing foregår

8

9

10 Vanligste former for negative handlinger Satt til arbeidsoppgaver under kompetansenivå (49 %) Tilbakeholdelse av nødvendig informasjon slik at jobben blir vanskeliggjort (45 %) Neglisjering av meninger og vurderinger (33 %) Sjelden: Fysiske overgrep eller trusler om fysiske overgrep (3 %)

11 Forekomst av mobbing Representativt utvalg (2539) norske arbeidstakere 2005 Prevalens 2 14 % avhengig av målemetode Fall i forekomst av mobbing i norske representative utvalg Tidlig på 1990-tallet 8.6 % I %» M B Nielsen et al 2008

12

13 Følger av mobbing Redusert jobbtilfredshet Dårlig selvbilde Søvnvansker Depresjon Tilstand som ligner på posttraumatisk stressyndrom (PTSD) Jon Sjøtveit. Når veven rakner. Oslo: Gyldendal 2006 Økt sykefravær blant sykehusansatte» M Kivimäki 2000 Forlater jobben noen blir» P Lutgen-Sandvik 2006

14 Mobbing egendefinert versus juridisk Skille mellom Det pasienten opplever som mobbing Mobbing som et brudd på arbeidsmiljøloven

15 Arbeidsmiljøloven Kapittel Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet (1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. (2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. (3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. (4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

16 Arbeidsmiljøloven Kapittel Arbeidstakers medvirkningsplikt (2) d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen

17 Håndtering av mobbing Lederansvar i bedriften Forebygging Gripe inn når mobbing forekommer En sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker Arbeidstaker som observerer skal melde

18 Andre aktører Arbeidstaker involvert Medvirkningsplikt Kan kontakte BHT direkte Verneombud Tillitsvalgt Bedriftshelsetjenesten

19 Verneombudets rolle (ATIL) Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. At du er valgt til verneombud betyr likevel ikke alltid at du skal tre inn på arbeidskollegaenes vegne hvis de har arbeidsmiljøproblemer. Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at den enkelte tar opp saken med sin nærmeste overordnede. Dersom saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir kontaktet.

20 AML 6-2. Verneombudets oppgaver Skal særlig påse at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, Skal varsle Få tilbakemelding

21 Håndtering av konflikt og varslingsplikt Overlate til arbeidsgiver Hvem som skal varsles Håndtering av konflikten Dersom det ikke blir tatt hensyn til varslingen Arbeidsmiljøutvalget Arbeidstilsynet» Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet» Einarsen og Pedersen, Gyldendal 2007

22 Tillitsvalgt Tillitsvalgtordningen baserer seg på tariffavtale eller hovedavtale. Den tillitsvalgte skal som regel ivareta arbeidstaker når det gjelder rettigheter i henhold til kontrakter, tariffavtaler og lignende. Men TV kan komme inn i forhold til arbeidsmiljøloven for eksempel ved omorganisering Representerer da alle ansatte (ikke bare organiserte)» Einarsen og Pedersen, Gyldendal 2007

23 Verneombud versus tillitsvalgt (ATIL) I de tilfeller verneombudet og den tillitsvalgte en og samme person må vedkommende være nøye med å skille på rollene. Vanlige oppsigelsessaker, personalsaker og lønnskonflikter er derfor ikke oppgaver for verneombudet; den ansatte bør snakke med sin tillitsvalgte hvis det finnes. I de tilfellene hvor slike saker har sin bakgrunn i arbeidsmiljøet, eller konsekvenser for arbeidsmiljøet, kan likevel verneombud ha en rolle i akkurat den delen av saken.

24 Poeng Einarsen og Pedersen legger vekt på både verneombudets og tillitsvalgtes oppgave til å få arbeidsgiver til å gripe inn og håndtere konflikt/trakassering

25 Bedriftshelsetjenestens rolle Bedriftslegen/BHT må skille mellom sin rolle som terapeut for arbeidstaker og sakkyndig for virksomheten Skal være uavhengig av arbeidsgiver i sine råd og faglige vurderinger. Dette må også gjøres klart overfor arbeidstaker hvilken rolle legen har i den enkelte konkrete setting. Legen som terapeut Terapeutisk allianse viktig! Legen som sakkyndig Dersom legen skal ha en sakkyndig rolle, og se etter bevis for at mobbing har foregått, kreves en tilnærming som tar tak i bevis for og imot at mobbing faktisk har skjedd

26 ATIL hjemmesider

27 Mobbesaken er i prinsippet en sak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver Arbeidsgiver må forholde seg til det som faktisk har foregått Har plikt til å ta individuelle hensyn ved tilrettelegging av arbeid (Tine Eidsvaag) Den som er mobbet må ta det opp gjennom de rutiner som foreligger for slik saker En lang rekke sosiale belastinger i en jobbsituasjon være påregnelige og noe som dermed ikke utløser noen særlig tilretteleggingsplikt i seg selv (Tine Eidsvaag)

28 Tema til drøfting med pasienten I Pasienten bør: Finne støttespiller (HMS har en særlig rolle, tillitsvalgte kan være aktuelle, BHT dersom den finnes, kollegaer) Følg retningslinjer plikter som arbeidstaker Unngå eskalering Vurdere skriftlig klage (bør fra arbeidsgiver føre til Faktaundersøkelsen etter det kontradiktoriske prinsipp) Rettssaker fører oftest ikke fram

29 Tema til drøfting med pasienten II I noen spesielt fastlåste situasjoner vurdere skifte av arbeidssted eller arbeidsgiver Kan være en terapeutisk utfordring å komme dit Finne terapeut/støttespiller utenom familien Unngå at mobbesaken dominerer alle livsarena/ avlaste familien

30 Bjørkelo, B et al Tidsskrift for norsk psykologforening

31 Møte med pasienter med redusert helse etter mobbing Erfaringer fra Jobbfast Kropp- og sjel konferansen Ut av offerrollen Scandic Bergen City Hotel 10. mai 2012 Nils Magerøy Leder Jobbfast Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus

32 Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet Pilotperiode: 15. august april 2012

33 Formål Jobbfast Utrede, behandle og rehabilitere pasienter med redusert helse som følge av konflikter, mobbing, seksuell trakassering og varsling i arbeidslivet Forskning tilknyttet poliklinikken skal gi kunnskap om det som skal til for at pasientene får bedret helse og står lengre i arbeidslivet Skal ikke opptre som sakkyndig

34 Henvisning Lege med avklart oppfølgingsansvar Kriterier Pasienter med redusert helse som følge av konflikter, mobbing, seksuell trakassering og varsling i arbeidslivet Henvisende lege må forplikte seg til en tilbakemeldingssamtale per telefon der pasienten er hos legen etter utredning Det er ikke et krav at pasienten skal være sykemeldt Uavhengig av disse kriteriene bør bedriftslege/bht vurdere bedriftsinterne tiltak

35 Henvisningen sendes som ordinær spesialisthenvisning til Yrkesmedisinsk avdeling Postboks Bergen Nærmere informasjon om Jobbfast finnes på:

36 Pilotperiode 16 pasienter 6 fram til nyttår 16 per dags dato Utredningsmodul Utredning, behandling og rehabilitering Seinere: Behandlings- og rehabiliteringsmodul

37 Innhold i utredningsmodulen Pasienten møter over tre dager et tverrfaglig team av leger (ulike spesialister), psykolog, fysioterapeut, arbeidskonsulent Gjennom samtaler, spørreskjema og klinisk undersøkelse utredes pasienten Undervisning/samtale relatert til belastningene de er henvist for og omkring rettigheter og plikter i arbeidslivet

38 Timeplan Mandag Kartleggingssamtale din historie Spørreskjema Diagnostisk intervju (M.I.N.I. 5.0 Plus) Tirsdag Arbeidsmedisinsk vurdering Egenfortelling med gjennomgang Onsdag Undervisning med samtale Rettigheter og plikter i arbeidslivet og om NAV Psykososiale belastninger i arbeidslivet Fysioterapi vurdering (Global fysioterapi metode 52) Oppsummeringssamtale etter tverrfaglig møte

39 Tilbakemeldingssamtale 4 uker etter dagene på Jobbfast 45 minutter Pasienten til stede hos henvisende lege 1 3 involverte fra Jobbfast på telefon Gjennomgang av oppsummeringen i utnotatet (epikrisen) til fastlege og pasient Konklusjoner

40 Teamet i pilotperioden Overlegene i arbeidsmedisin Kristin Buhaug, Jens Tore Granslo og Rønnaug Omdal Nevropsykolog Rune Raudeberg, Fysioterapeut Alice Kvåle Arbeidskonsulent Kjell Magnus Thorvik Organisasjonspsykologene Ståle Einarsen, Stig Berge Matthiesen, Anders Skogstad og Jørn Hetland Leder Nils Magerøy

41 Overview of the bullying therapy Schwickerath & Zapf, in Einarsen et al. 2010

42 Nærmere informasjon om Jobbfast finnes på

43 Nyttig informasjon NAMF: ososiale-organisatoriske-forhold/mobbing-pa- arbeidsplassen html STAMI:

44 Nyttig informasjon II Arbeidstilsynets hjemmesider Mobbing/trakassering på arbeidsplassen Årsaker og konsekvenser av mobbing ekvenser Materiell fra Arbeidstilsynets prosjekt mot mobbing og trakassering i arbeidslivet Faktaundersøkelse

45 Godt hefte fra Idébanken MOBBING I ARBEIDSLIVET En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere nt/276132?_ts=130e0b16c70&download=true Ståle Einarsen et al, 2 opplag 2011 Dette heftet kan også være nyttig for den som er utsatt for mobbing

46 Arbeidslivstelefonen 2011 Mental helse Vi informerer og veileder om alle typer spørsmål, fra spesielle utfordringer på arbeidsplassen til mer generelle arbeidsmiljøspørsmål og lover og regler om arbeidslivet. Til oss kan arbeidstakere, ledere, pårørende og andre, for eksempel tillitsvalgte og verneombud ringe. Også du som ikke er i arbeid nå og som ønsker deg inn i arbeidslivet, er velkommen til å ringe. Her får du snakke med noen som har allsidig kunnskap om hva som gjelder i arbeidslivet og muligheter til å få hjelp videre, og som har tid til å prate. Åpningstider: Mandag, onsdag og fredag: Tirsdag og torsdag: Du kan også henvende deg til oss via e-post til: eller legge igjen beskjed på svareren vår hvis du ringer utenom arbeidstid eller dersom det er opptatt. Telefontjenesten koster 39 øre pr. minutt fra fasttelefon. blicopenfolder;id=232

47 Sykemelding Mobbing, varsling, seksuell trakassering og konflikter Z-diagnoser (Z05 ICPC) Gir ikke rett til sykemelding Følgene, som depresjon, kan gi behov for sykemelding /utfordrendetilstander/mobbing/sider/default.aspx

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Innhold Innledning 5 Hva er mobbing? Kjennetegn 6 Ulik

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014 Oppfølging av psykososiale forhold AGP-konferansen 2014 Generelle krav til arbeidsmiljøet - aml 4-1 (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige Etikk: temahefte 1 Varsling av kritikkverdige forhold Forord Varsling i arbeidslivet er et tema som tiltrekker seg stor oppmerksomhet. Vi kan stadig lese historier i aviser om arbeidstakere som varsler

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer