Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon"

Transkript

1 Levanger kommune Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon 1

2 Innholdsregister 1 Velkommen til Vital Forsikring ASA Premieberegningen Premiereserver Sammendrag Om Vital Organisering av leveransene og støttetjenester Om Vitals satsing på offentlig sektor Offentlig Marked i Vital Produkt FVL Totalnivå for offentlig sektor Individuelt beregnede premieelementer Referanser Opplæring, kompetanseutvikling og nettverk Tilbud til ansatte Informasjon og systemer Meldingsrutiner Informasjon til ansatte - Innmeldinger/endringer Budsjettoppfølging E-løsning AFP og ikke forsikrede ytelser Fremdriftsplan for tilflytningsprosess Kostnader informasjon og systemer HMS Vitals kapitalforvaltning og soliditet Kapitalforvaltning Bufferkapital Risikostyring og strategisk allokering i livselskapet Organisering og ansvarsfordeling Målsetting med hensyn til forvaltningen Oppfølging og kontroll av måleparametre Historiske oppnådde resultater knyttet til allokeringsfunksjonen Beregningsprinsipper innen offentlig sektor Beregningsprinsipper for forsikrede ytelser Beregningsprinsipper for premie Premie Reguleringspremie AFP Bruttogaranti Aldersberegning Håndtering av forhold knyttet til bestanden Timelønnede og deltidsansatte Administrasjonsreserve Omkostninger Kontoføring/rapportering Overskuddstilbakeføring Uføreavsetninger

3 4.7.1 Løpende uføre Eventuelle uføre Effekten av ny forsikringslovgivning Historiske resultater Innledning Overskuddstilbakeføringer Risikoresultat i perioden Administrasjonsresultatet i perioden Andre forhold NRSP Etiske retningslinjer Vedlegg 51 3

4 1 Velkommen til Vital Forsikring ASA Vi takker for mottatt anbudsinvitasjon og for at Levanger kommune har valgt å se nærmere på Vital Forsikring ASA (heretter kalt Vital) som fremtidig samarbeidspartner innen pensjon. Merkevaren Vital bygges først og fremst gjennom etablering av langsiktige relasjoner. I tillegg til å levere gode produkter, konsentrerer vi oss om å skape merverdier via god kommunikasjon og kundeservice. Vi ønsker også å være en leverandør som hjelper Levanger kommune til å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Gode forsikrings- og pensjonsordninger er et viktig ledd i å posisjonere seg som en attraktiv arbeidsgiver. Naturlige krav til dagens pensjons- og forsikringsprodukter bør være at de er enkle å forholde seg til, enkle å forstå og lette å administrere. De må inneholde synlige fordeler både for arbeidsgiver og ansatt. Dessuten bør en god pensjonsordning kjennetegnes av forutsigbarhet, fleksibilitet og kontroll samt følges opp med god rådgivning. Valg av Vital som leverandør gir Levanger kommune alt dette. Dere vil oppleve: Ledende kapitalforvaltere som vil sikre konkurransedyktig avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonsordningen for de ansatte blir synliggjort gjennom gode kommunikasjonsløsninger. God oppfølging og rådgivning fra et bredt sammensatt kundeteam Enkel og oversiktlig administrasjon Vi håper dette er i tråd med de ønsker Dere har, og vi vil i dette tilbudet gi Dere nærmere informasjon om de ulike punktene ovenfor. Tilbudet har inneståelsesfrist Dersom dere har spørsmål eller noe er uklart, er dere alltid velkommen til å ta kontakt med oss. Kontaktpersoner vil være John-Harald Solheim eller Dag Tore Roe Bergen, 29. august 2005 Vennlig hilsen Vital Forsikring ASA John-Harald Solheim Dag Tore Roe Markedsdirektør Ass. Markedsdirektør Tlf Tlf

5 1.1 Premieberegningen Innledning Ny lov om forsikringsvirksomhet gjeldende fra 1. januar 2004 åpner for valgfrihet mellom to alternative finansieringsmodeller for kommunale pensjonsordninger, individuell premieberegning pr kommune eller offentlig virksomhet, eller utjevning av pensjonsutgifter i et fellesskap bestående av flere kommuner og/eller virksomheter. Gjeldende Hovedtariffavtale i KS-området (HTA) begrenser denne valgfriheten. HTA for perioden 1. mai 2004 til 30. april 2006 fastslår at individuell premieberegning pr kommune/virksomhet ikke er tillatt. Unntatt er kommuner som hadde etablert pensjonsavtaler utenfor KLPs fellesordning før 1. januar Videre skal det kun være ett felles premiekollektiv i hvert forsikringsselskap som omfatter både kommuner og øvrige virksomheter som kommer inn under HTAs bestemmelser om premieutjevning. Individuell premieberegning vil være brudd på bestemmelsene i HTA, og kan derfor kun benyttes som et referansegrunnlag for å se om kommunen er en bidragsyter eller en nyter i fellesordningen. Den ordinære årspremien fastsettes forskuddsvis for samtlige avtaler som inngår i Vitals fellesordning. Alle engangspremier knyttet til bruttogarantien og AFP fra 65 til 67 år må også utjevnes på deltakerne i fellesordningen, men med endelig avregning ved utgangen av hvert år. Det samme gjelder for årets reguleringspremie som følge av lønns- og trygdeoppgjøret. Premien for lønns- og G-reguleringen skal utjevnes i forhold til avtalenes premiereserve. Øvrige elementer skal utjevnes i forhold til pensjonsgrunnlaget. På bakgrunn av dette blir det fastsatt tilskuddsatser for årspremie og for innbetalinger til fondsavsetninger for alle deltakerne i utjevningsfellesskapet. Etter gjeldende tariffbestemmelser skal 51 av Vitals 55 kommunekunder inngå i vårt utjevningsfelleskap. Pensjonsgrunnlaget for Levanger kommune per. 1. januar 2005 er kr ,-. Beregningene bygger på faktisk medlemsmasse hentet fra tilsendte personalopplysninger fra KLP per. 1. januar Beregningen er basert på gjeldende grunnlagsrente 3,0 %, folketrygdens grunnbeløp kr ,- og gjeldende tariffer på beregningstidspunktet. Lønns- og G-regulering beregnes i forhold til premiereserven. Vi har foretatt en estimert beregningen av lønns og G-regulering pr. 1. mai 2005 på 3,50%. 5

6 Tilskuddsats utjevnet premie Beregnet tilskuddsats er basert på mottatte personalopplysninger fra KLP basert på registrerte medlemmer og pensjonister pr 31. desember Tilskuddsatsen inneholder følgende elementer: Grunnsats (forsikringsteknisk grunnpremie inkl omkostningselementer) Anbefalt avsetning til bruttogaranti Anbefalt avsetning til AFP Anbefalt avsetning til lønns- og G-regulering De ulike elementene blir nærmere forklart under hovedpunkt 3. I h t mottatte data fra KLP utgjør samlet pensjonsgrunnlag pr 1. januar 2005 Kr ,-. Som følge av at KS-medlemmer må inngå i en fellesskapsløsning, kan ikke endelig tilskuddssats settes før fellesskapet er kjent. Dette kan føre til marginale endringer i tilskuddssatsen. Utjevnet tilskuddsats 2006 Levanger kommune Beløp Prosent Forsikringsbare dekninger Grunnsats ,20 % Premie til administrasjonsreserve Administrasjonskostnader Inkl. Inkl. Anbefalte avsetninger Bruttogaranti ,65 % AFP år ,45 % AFP år ,35 % Lønns- og G-regulering 3,5% ,56 % Sum tilskuddsats ,21 % Som følge av at KS-medlemmer må inngå i en fellesskapsløsning, kan ikke endelig tilskuddssats settes før fellesskapet er kjent. Dette kan føre til marginale endringer i tilskuddssatsen. 6

7 Vital venter på en avklaring fra Finansdepartementet angående regelverket for AFP år. Dersom denne konkluderer med at utjevningsordning for AFP år er i tråd med regelverket, vil Vital av konkurransemessige hensyn innføre et slikt fellesskap. Prisen vil da erfaringsmessig ligge på 0,35 % av pensjonsgrunnlaget. Premiereserver Ved flytting av pensjonsordningen fra et selskap til et annet er det krav om full fondsdekning. Etter våre beregninger er full fondsdekning for Levanger kommune ut fra opplysninger gitt per 1. januar 2005 kr Premiereserver pr Dekning Reserve kr Antall Aktive Uførepensjonister Etterlattepensjonister inkl barnepensjon Alderspensjonister AFP pensjonister Oppsamlingsreserve Oppsatte rettigheter utmeldte Sum reservekrav Vital Herav adm. reserve

8 Sammendrag Tilbudet er utformet i tråd med anbudsdokumenter og i henhold til gjeldende HTA. Under hovedpunktet 2 beskriver vi Vitals satsing på offentlig sektor og medarbeidernes kompetanse innenfor området. Offentlig sektor er et fokusområde i Vital og er derfor organisert i et eget forretningsområde. Vi satser langsiktig og legger stor vekt på kompetanse på de særregler som gjelder for offentlige pensjonsordninger. I Vital møter du erfarne og dyktige medarbeidere innenfor salg, kundebetjening/service, drift og vedlikehold av pensjonsordningen. Hovedpunkt 3 tar for seg forvaltning av sparekapitalen. Høy kompetanse og stabil bemanning har gjort at vår historiske avkastning er ledende innenfor alle investeringsområder. Vital har god soliditet, lang erfaring på utenlandsforvaltning, gode kontrollrutiner og kostnadseffektiv forvaltning. I tillegg har Vital gode risikostyringssystemer og høy fokus på allokeringsbeslutninger. Med dette er Vital svært konkurransedyktig på pris/avkastning i forhold til andre selskaper. Under hovedpunkt 4 spesifiserer vi Vitals tilbud på tjenestepensjon og gir en nærmere beskrivelse av de ulike elementene i vår premieberegning. Videre beskriver vi vår kundebetjening og meldingsrutiner. Vital legger stor vekt på åpenhet og samarbeid slik at vi er i stand til å yte tilpasset service for den enkelte kunde. Vi oppretter et eget kundeteam med faste kontaktpersoner som bistår kunden med løpende informasjon og rådgivning. Vår E-løsning for elektronisk tilgang til personopplysninger m.m. er beskrevet under hovedpunkt 2. I samarbeid med kunden skreddersyr vi også et dokument, eller kundeplan, som beskriver pensjonsordningens status, problemstillinger, mål og løsninger/aktiviteter for å nå nedfelte mål. Dette gir begge parter en systematisk gjennomgang og oversikt over ordningen, samt at kundeforholdet blir målrettet mot kundens behov. Eksempelvis tilbyr vi tilpasset opplæring av medarbeidere i kommunenene som jobber med pensjonsordningen og orienteringsmøter til ansatte eller pensjonister. I tillegg tilbyr vi generell opplæring bl.a. gjennom våre kundeskoler hvor personer fra fagavdelingene i Vital deltar. Å være kunde i Vital betyr også at man får tilgang til verdifulle tilleggstjenester som for eksempel Vital - HMS. Vital har gjennom mange år utviklet sitt eget konsept innen HMS som spenner fra generelt forebyggende arbeidsmiljø, seniorpolitikk, til rehabilitering av sykemeldte arbeidstakere. Konseptet innebærer at HMS - avdelingen i Vital jobber aktivt sammen med kunden. Kunder som benytter tilbudet oppnår gevinster både økonomisk og miljømessig. Tilbudet er nærmere beskrevet under hovedpunkt 2 sammen med øvrige tilleggstjenester vi tilbyr. VITAL gjør fremtiden enklere 8

9 1.2 Om Vital Vital er Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital pr 1. januar 2005 på ca kr. 175 mrd og 931 ansatte. Vital er et heleid datterselskap av DnB NOR ASA, som er Norges største finanskonsern. Gjennom Vital har dere som kunde tilgang til et komplett sett av løsninger innen livs- og pensjonsforsikring, alle former for bank og finanstjenester samt skadeforsikringer gjennom vår samarbeidspartner Gjensidige. 1.3 Organisering av leveransene og støttetjenester Vital er organisert med fokus på tre forretningsområder; Bedrift, Privat og Offentlig Marked. Leder Bård Benum IT Finans Sekretariat/ Kommunikasjon Stab Salg Bedrift Bedriftsmarked Kundeservice bedrift Personmarked Kundeservice person Offentlig marked I det følgende besvarer vi anbudsforespørselen i henhold til den angitte nummerering og punktsetting. Besvarelse av punktene 1.6 er satt inn i punkt 2. 9

10 2 Om Vitals satsing på offentlig sektor Et av Vitals strategiske hovedsatsingsområder er offentlig sektor. Vi har lang erfaring med offentlige pensjonsordninger og arbeider aktivt for at våre tjenester skaper høyest mulig verdi for våre kunder. Vital sin strategiske satsning på området har gitt kontinuitet blant medarbeiderne og gitt oss anledning til å bygge opp god kompetanse på pensjonsforsikring til offentlig sektor. Velger Levanger kommune Vital som sin fremtidige pensjonsleverandør, vil dere være en av våre største kunder. Dette gir betydelig oppmerksomhet både i Vital og øvrig i DnB NOR-konsernet og sikrer nødvendige ressurser og derved god kvalitet i leveransene. 2.1 Offentlig Marked i Vital Organisasjonskart Offentlig Marked: Offentlig marked Joachim Høegh-Krohn Konvertering Controller KennethEdvardsdal Elisabeth Hundvin Produkt Marked Kunder Oppgjør Utvikling Torill Wergeland John Harald Solheim Britt Iren Spjeld Jørgen Elin Sture Nygård Næss Ivar H. Hjelmervik Offentlig Marked tilbyr alle produkter i henhold til Forsikringsvirksomhetsloven kapittel 8b, kommunale pensjonsordninger. Offentlig Marked har ca 60 heltidsansatte. Vi krever et høyt kompetansenivå hos våre medarbeidere og satser bevisst på kontinuerlig kompetanseheving. I tillegg kan Offentlig Marked fritt benytte Vitals generelle kompetanse, for eksempel ved rådgivning i forbindelse med HMS arbeid og beregning av NRSP-kostnader. Som kunde kan dere være trygg på at Offentlig Marked i Vital har medarbeidere med solid kompetanse på de regler som gjelder for offentlige pensjonsordninger. Kort beskrivelse av organisering Marked Marked har ansvar for nysalg og betjening av eksisterende kunder. Det innebærer i tillegg til kundekontakt, utstrakt kontakt med organisasjoner, foreninger, meglere og konsulenter innen segmentet. Medarbeiderne har et stort og velfungerende kontaktnett. 10

11 Medarbeiderne har meget god bredde- og dybdekompetanse, som er opparbeidet gjennom lang og allsidig erfaring. I tillegg skal seksjonen drive aktiv medvirkning i markedsbearbeiding overfor påvirkere / aktører i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet. Kunder Kunder forestår bl.a. etablering av nye pensjonsordninger, ajourhold (medlemsoppdateringer) av eksisterende pensjonsordninger, oppgjør, beregning og innkreving av premie, samt kontoføring. Medarbeiderne har meget god kjennskap til de rutiner og systemer som benyttes for offentlige pensjonsordninger. Oppgjør Oppgjør har ansvar for beregning og utbetaling av uføre-, alders- og etterlattepensjoner fra offentlige pensjonsordninger samt AFP og øvrige servicepensjoner. Enheten har god kompetanse på blant annet vedtekter, samordningsloven og folketrygdloven. Produkt Avdelingen har hovedansvaret for produkt og produktutvikling, herunder tariffavtaler og lover og regler som berører offentlig sektor. Avdelingen har både juridisk- og aktuar kompetanse, i tillegg til høy forsikringsfaglig kompetanse. Vital er gjennom dette sikret at våre tjenester til enhver tid oppfyller alle krav både i henhold til Hovedtariffavtalen og gjeldende lover. Produktavdelingen er en støtteressurs for Marked, men kan også være en direkte diskusjonspartner for kunder og samarbeidspartnere. Utvikling Denne enheten har ansvaret for systemutvikling og arbeidsprosesser. Seksjonen skal også ivareta en helhetlig systemtankegang i Offentlig Marked. Enheten har også et overordnet ansvar for forretningsområdets strategiprosesser. Ledelse Bunnlinjeansvaret for offentlig sektor slik det er definert over, er tildelt forretningsområdet Offentlig Marked ved Divisjonsdirektør. Dette medfører et sterkt kommersielt fokus på produktutvikling, salg, kundebetjening og bestandsoppfølging. Støttefunksjoner hentes til en viss grad fra selskapets stabs- og IT-funksjoner, men koordineres av ledergruppen i Offentlig Marked. 11

12 Ledende personell Hos Offentlig Marked i Vital finner du bla: Joachim Høegh- Krohn Divisjonsdirektør John-Harald Solheim Markedsdirektør Dag Tore Roe Ass. Markedsdirektør Torill Wergeland Produktdirektør Svein Glomnes Produktsjef Atle Johannessen Direktør Terje Scaathun Aktuar Kjell Nedregård HMS - rådgiver Siviløkonom fra BI i 1990, høyere avdeling i bedriftsøkonomisk analyse fra NHH i 1992 og dr. oecon fra NHH innen finans i Ansatt i DnB NOR Konsernet siden viseadm.dir. i DnB Asset Management i Juni 2003, ansatt i Vital med ansvar for bedriftskunder, finans og strategi. Divisjonsdirektør Offentlig marked i Vital fra Cand.mag. Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon fra Agder Distriktshøgskole. Utdannet pedagog fra Høgskolen i Hedmark. Yrkeserfaring fra Arbeidsmarkedsetaten. Lærer ved Bankakademiet, KLP Forsikring, med totalansvar for egen, offentlig kundeportefølje. Senior forsikringsrådgiver i Vital fra Markedsdirektør i Vital fra Bedriftsøkonom fra BI. Forsikringseksamen fra Forsikringsakademiet. Sparebanken Vest KLP, med totalansvar for egen offentlig kundeportefølje. Kredittsjef i Stormøllen AS Senior Forsikringsrådgiver i Vital fra Ass. Markedsdirektør i Vital fra Produktdirektør i OM, Vital siden sommer Juridisk direktør i Vital i 7 år. Advokat. Ansvar for produktutvikling og vedlikehold av tariffestede kollektive tjenestepensjons produkter innenfor offentlig sektor. Ansatt i Vital fra Utdanning: Sosialøkonom (cand.polit.). Relevant yrkeserfaring: Trygderevisjonen Fylkestrygdekontoret i Hordaland. Bergen trygdekontor. Utdannet diplomøkonom fra BI. Høyere forsikringseksamen fra Forsikringsakademiet. Ansatt i KLP Forsikring fra , lederfunksjon siden Salgsdirektør i Vital med ansvar for offentlig sektor fra Bred erfaring som foredragsholder ved eksterne konferanser. Aktuar. Innen kollektiv pensjonsforsikring fra 2000, offentlig sektor fra Arbeidet med dødelighets- og uføreundersøkelser og utvikling av tariffer. Underwriter for risikodifferensiert uførepensjon innen bedriftsmarked Erfaring fra helse- og arbeidsmiljøarbeid i næringslivet fra Cand.Scient med hovedfag i fysiologi. Utdannet fra BI, NTNU og NIH. Sertifisert SMC-konsulent i organisasjonsutvikling, lederutvikling og stress-management. 12

13 2.2 Produkt FVL Egne regler for offentlige tjenestepensjonsordninger, nedfelt i Forsikringsvirksomhetslovens kapittel 8b, trådte i kraft fra 1. januar Loven åpner for individuell prising eller for mulighet til å få hele eller deler av premien utjevnet i et fellesskap Totalnivå for offentlig sektor Nedenfor følger en oversikt over størrelsen på det risikofellesskapet Levanger kommune vil bli en del av: Kommuner Bedrifter Samlet Antall kommuner 55 Ca 20 Ca 75 Antall medlemmer Ca Antall alders-og Ca etterlattepensjonister Antall uføre- Ca pensjonister Forvaltede midler Ca. 14,1 mrd Pensjonsgrunnlag Ca. 11 mrd 2.3 Referanser Følgende relevante referanser kan etter avtale benyttes: Kommune Kontaktperson Telefon Time kommune Gjesdal kommune Eigersund kommune Bærum kommune Rådmann Brit Edland Økonomisjef Aud Steinsland Rådmann Bodil Sivertsen Økonomisjef Stein Kittelsen Rådmann Karl Johan Olsen Økonomisjef Tor Olsen Spesialrådgiver Øivind Skjerve Kristiansund kommune Personalsjef Nils Walseth

14 2.4 Opplæring, kompetanseutvikling og nettverk Kundeteam og Kundeplan Som kunder i Vital vil dere få faste kontaktpersoner. Vi etablerer et kundeteam for å yte tett og god oppfølging innenfor alle nødvendige fagfelt. Kundeteamets sammensetning og størrelse bestemmes ut fra kundens behov. Kundeteamet består vanligvis av en hovedkontakt, eller kundeansvarlig fra Marked, og flere medarbeidere fra Kunde og andre ressurspersoner fra ulike fagmiljø innen forsikring og finans. I vedlagte kundeplan fremkommer blant annet møtestruktur, informasjon og kontaktpersoner. Opplæring Foruten at Vital tar initiativ til et etableringsmøte med kommunens administrasjon, tilbyr vi kurs tilpasset de ulike målgrupper/interessenter hos kommunenen. For administrasjonen kan nevnes finans- og pensjonspolitiske konferanser med aktuelle tema. I kurs for personalansvarlige og pensjonskontakter tar vi spesielt for oss rettigheter i pensjonsordningen, gjennomgang av rutiner i forbindelse med ajourhold, søknadsprosedyrer osv. For økonomiansvarlige legges det særskilt vekt på pensjonsordningens kontostruktur, årsregnskap, overskuddsdisponering osv. Vital tilbyr også egne kurs for tillitsvalgte med hovedvekt på tariffavtalens pensjonsbestemmelser og regelverk, rettigheter og praktiske rutiner dette medfører. I tillegg holdes det årlige Kundeskoler som er kurs over 1-2 dager. Her inviteres en til kurs sammen med andre kunder, slik at en i tillegg kan foreta erfaringsutveksling. Det legges opp til et nært samarbeid med kommunenen når det gjelder kursenes art og hyppighet. Service overfor Brukergruppene Vital har definert tre faste brukergrupper av pensjonsordningen: Forsikringsansvarlig (ansvarlig for løpende ajourhold), ansatte og pensjonister. Strategisk kunderåd Strategisk kunderåd er et diskusjonsforum for strategisk veivalg og makroøkonomiske betraktninger spesielt relatert mot kommuner og større virksomheter. Aktuelle tema som finans, produktutvikling endrede rammebetingelser m.m. Vi har et interaktivt forum hvor utveksling av informasjon og synspunkter vil være vesentlig. Forsikringsansvarlig (pensjonskontakt) Opplæring er av fundamental betydning. Vi holder forsikringsansvarlig orientert om rammebetingelser, eller om andre forhold som har betydning for pensjonsordningen. Vi tilrettelegger og forestår opplæring og har brukermanualer som kan benyttes. Pensjonister Vital arrangerer forberedende kurs til pensjonsalder/pensjonistkurs for kommunens ansatte/pensjonister. Kurshyppigheten avtales med kommunens administrasjon, tillitsvalgte og pensjonistforeninger. Kursene kan dreie seg om: planlegging av pensjonisttiden økonomiske og juridiske forhold aldring og helse boligen og fremtidige behov rettigheter som pensjonist 14

15 Det er et gjennomgående tema for Vitals tilbud at vi setter fokus på arbeidsmiljø og helse. I vedlagte kundeplan har vi skissert et forslag til opplæring av nøkkelpersoner og medlemmer i pensjonsordningen. 2.5 Tilbud til ansatte Informasjon om tjenestepensjonsordningen m.m Ansatte i kommunenen tilbys generell informasjon om pensjonsordningen, gjerne i form av allmøte. I tillegg har de som er ansatt i kommunenen tilgang til økonomisk rådgivning og totalleveranse av finansielle tjenester fra Vital, eller med en av DnB NOR sine konsulenter. Generelt arrangerer vi informasjonsmøter om aktuelle temaer i samarbeid med kommunenen. Lån til de ansatte Vital kan via DnB NOR tilby de ansatte et omfattende fordelsprogram som inneholder Økonomisk rådgivning Betjeningskonsept Kundeprogrammer For nærmere informasjon om vårt tilbud, viser vi til vedlegg. (vedlegg 6 og 7) 2.6 Informasjon og systemer Meldingsrutiner Vi vil presisere at det ikke stilles nye krav til kommunenen med hensyn til datautstyr, lønnssystem eller lignende. Våre systemer er spesialtilpasset til å håndtere data og rutiner som gjelder for alle kunder. kommunenen kan fortsette å benytte de meldingssystemer, (manuell meldingsrutine, automatisk meldingsrutine eller transaksjonsbasert meldingsrutine) som i dag brukes overfor pensjonskassen. Driftssystem Vårt driftssystem, Bluegarden Pensjon, håndterer medlemmene fra innmelding og frem til beregning og utbetaling av pensjon. Vi er kjent med at Levanger kommune benytter seg av dette systemet i dag. Bluegarden Pensjon er et skreddersydd dataverktøy som er innkjøpt av Bluegarden group systems AS (tidligere Statens Datasentral). Systemet er spesialtilpasset produktet innenfor offentlig sektor og er utviklet i samarbeid med representanter fra De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser. 15

16 Bluegarden Pensjon er et effektivt system som bidrar til høy kompetanse på saksbehandling og som i tillegg gir økt service overfor pensjonsordningens medlemmer og pensjonister. Systemet gir full oversikt over medlemsmassen og utfører kompliserte pensjonsberegninger. Systemet har til en hver tid fullstendig oversikt over all historikk på medlemmet. Dersom et medlem har parallelle stillinger hos forskjellige arbeidsgivere håndteres dette i systemet. Bluegarden Pensjon innehar også et særdeles omfattende pensjonsberegningssystem som beregner både bruttopensjon, samordningsfradrag, folketrygdpensjon m.m. Det er også et utmerket verktøy ved forhåndsberegning av pensjonens størrelse. Systemet håndterer ulike rapporteringsmåter ved ajourhold av medlemsmassen, enten dette gjøres manuelt, via diskett eller direkte fra lønnssystemet over linje. I en flytteprosess sørger Vital alltid for å innhente all historikk fra avgivende pensjonskasse, slik at medlemmene garanteres riktig, vedtektsmessig pensjon. Vi ønsker også å understreke viktigheten av spesialkompetanse i denne fasen av kundeforholdet. Automatiske meldingsrutiner Arbeidsgivere som får sine lønnsrutiner behandlet ved en datasentral og bruker systemet NLP 2000, Agresso, Unique eller Ephorma, kan etter avtale sende meldinger om pensjonsforhold til Vital via lønnssystemet. Denne rutinen kan også tilpasses andre leverandører. Rutinen bygger på at de data Vital skal ha, også er nødvendige for å holde lønnssystemet à jour. Når lønnskjøringen er avsluttet, sender datasentralen via linje meldinger om arbeidstakere i pensjonsberettigede stillinger. Samtidig fremstiller rutinen en liste til arbeidsgiveren med pensjonstrekket og beregnet premie for hver enkelt arbeidstaker til Vital. Manuelle meldingsrutiner Vital har utarbeidet egne skjema som skal benyttes ved manuelle meldingsrutiner Informasjon til ansatte - Innmeldinger/endringer Når arbeidsgiver har gitt Vital melding, vil Vital produsere forsikringsbevis ved innmelding. Ved endringer vil Vital gi tilbakemelding med effektuerte endringer ved neste kjøring av medlemslister. Utmelding av medlemmer fra pensjonsordningen Etter melding fra arbeidsgiver registrerer Vital utmeldingen og gir den fratrådte informasjon om rettigheter ved fratreden. Medlemmet blir informert om: Tilbud om fortsettelsesforsikring mot en lavere premie enn tilsvarende privat pensjonsforsikring. Gratis risikodekning ved permisjon i inntil 2 år. Mulighet for å få permisjonstiden medregnet som alderspensjonist mot avtalt innbetaling. 16

17 2.6.3 Budsjettoppfølging Vedlagt følger eksempel til mal ved budsjettoppfølging. Premier Grunnpremie Innmeldinger/reguleringer og utmeldinger Kostnad bruttogaranti Delsum tjenestepensjon Budsjett Sum 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv G-regulering pensjonister G-regulering oppsatte pensjoner Netto kostnad lønns- og trygdeoppgjør AFP utbetalinger AFP år AFP år Delsum AFP Premie til administrasjonsreserve Administrasjonskostnader Sum E-løsning Vital Online er en nettbasert løsning som gjør det mulig for kommunenen å effektivisere kommunikasjonen med Vital. kommunenen får også bedre og lettere innsyn og kontroll med egen pensjonsordning, og ajourføring av opplysninger knyttet til medlemsmassen skjer elektronisk. Dagens versjon av Vital Online har følgende funksjonalitet: Søke etter et bestemt medlem eller en bestemt avtale, kollektiv - gruppeliv Oversikt over avtaler for alle bedrifter innen et konsern Se på detaljinformasjon om alle avtalegrupper innenfor en avtale Se hvilke medlemmer som er innmeldt innenfor ulike avtalegrupper Se på detaljinformasjon om hvert enkelt medlem Utskrift av medlemslisten, samt overføring av medlemslisten for videre innleggelse i f.eks. Excel Se på kontoopplysning og den enkelte kontopostering og overføre dette til egen PC Online ajourhold, endre, inn/utmelding pr. medlem, ajourføre en hel gruppe med lønnstillegg kr/% 17

18 Sende data på fil, for eksempel basert på uttrekk fra eget lønnssystem Pensjonsberegning, kunne skrive ut dekningsinformasjon for medlemmet Følgende funksjonaliteter er under utvikling og vil bli innlemmet i fremtidig versjon av Vital Online: Prognoser, utvidede beregningsmuligheter Oversikt pensjonister Oppslag for den enkelte ansatte Forbruker som privatkunde For å benytte systemet er kommunenen kun avhengig av å ha installert Microsoft Explorer 4.01 eller høyere. Som vist på figuren omfatter Vital Online flere parter og støtter prosessene mellom dem. Vital Online er med andre ord et totalkonsept for all elektronisk samhandling mellom Vital og kundene, enten kundene er kommuner eller enkeltindivider. Formålet er å gi merverdi for kundene og Vital gjennom effektiviserte prosesser hvor personalforvaltning inngår. Vital DnB NOR Gruppen Arbeidsgiver Forbruker som ansatt E-løsning er et område i stadig utvikling. Den viktigste prosessen er at kommunenen og Vital sammen finner den mest hensiktsmessige løsningen. 2.7 HMS Hvordan kan Vital bidra i det risikoforebyggende arbeidet? Vital har siden 1989, som eneste norske livsforsikringsselskap, hatt en egen enhet som er dedikert til HMS-samarbeid med våre bedrifts- og kommunekunder. Denne enheten har spesiell kompetanse innen de deler av HMS-arbeidet som dominerer risikobildet med hensyn til sykefravær og uførepensjonering. HMS-enheten har hvert år samarbeidsprosjekter med ca. 30 av våre kunder og våre HMS-spesialister er prosjektledere i samarbeidsprosjektene. I økende grad implementerer våre kunder Vitals HMS-verktøy som viktige elementer i sitt løpende HMS-arbeid og vi gir opplæring og oppfølging til nøkkelpersoner og ledere i virksomhetene. Vår HMS-kompetanse er primært innrettet mot de forhold som utgjør den største helseog arbeidsmiljørisikoen for arbeidsuførhet. Sentralt står metodikk og tiltak med fokus på forebygging og rehabilitering av muskelskjelettlidelser, mentale lidelser og hjertekarlidelser som samlet er årsak til 70 % av sykefravær og uførepensjonering i Norge. Vital HMS er fellesbetegnelsen på våre risikoforebyggende konsepter, metodikk og verktøy. De fire sentrale konseptene til bruk i det systematiske forbedringsarbeidet er; 18

19 Vitalt Arbeidsmiljø - med hovedfokus på mellommenneskelig og organisatorisk arbeidsmiljø Vital Senior - livsfasetilpasset personalpolitikk Vital Friskvern - fysisk aktivitet i arbeidslivet BliBra - et IA/rehabiliteringskonsept med fokus på funksjonsevne Vi er opptatt av at HMS-arbeidet skal være funksjonelt og gi målbare resultater. Vår erfaring viser at god forankring og bred medvirkning er sentrale suksessfaktorer. I samarbeid med Vital vi det bli opprettet en HMS-konto pålydende kr ,- for tjenester levert av Vitals HMS-avdeling. Anvendelsen av dette beløpet må fordeles over en periode på tre til fem år. Vital Senior livsfasetilpasset personalpolitikk. Dette konseptet vil synliggjøre viktigheten av å holde medarbeiderne lengre i jobb. God motivasjon og enkle metoder, er med på å redusere utgiftene ved uttak av AFP. I vedlegg 8 beskriver vi vårt HMS-konsepter og kompetanse mer i detalj. 19

20 3 Vitals kapitalforvaltning og soliditet 3.1 Kapitalforvaltning Først følger besvarelse av Deres spørsmål vedrørende, avkastning, allokering og bufferfond. Deretter følger en mer generell presentasjon av vår kapitalforvaltning. Tabell 1: Historisk avkastning: Markedsverdijustert for alle aktiva Totalavkastning 4,20 % 1,30 % 1,20 % 10,30 % 7,10 % Norske aksjer 2,30 % -12,20 % -29,30 % 48,50 % 38,30 % Utenlandske aksjer -5,90 % -13,80 % -38,60 % 21,80 % 4,70 % Norske obligasjoner 6,00 % 7,10 % 8,80 % 13,80 % 6,80 % Utenlandske obligasjoner 11,30 % 9,80 % 13,90 % 6,70 % 6,30 % Pengemarked/Bank 6,30 % 7,80 % 6,90 % 5,80 % 2,30 % Utlån n/a n/a n/a n/a n/a Eiendom 11,60 % 10,20 % 10,00 % 8,30 % 8,70 % Tabell 2: Aktivaallokering i MNOK Norske aksjer 6 132, , , , ,00 Utenlandske aksjer , , , , ,00 10 Norske obligasjoner 8 339,00 066, , , ,00 Utenlandske obligasjoner , , , , ,00 Pengemarked/Bank 3 525, , , , ,00 12 Anlegg ,00 690, , , ,00 Eiendom 5 527, , , , ,00 Diverse Ikke finansielle aktiva 3 512, , , , ,00 67 Total forvaltingskapital ,00 760, , , ,00 Tabell 3: Bufferfond i MNOK Kursreguleringsfond 2 752, , ,00 Tilleggsavsetninger 2 414, , , ,00 Fritt sikkerhetsfond Fri egenkapital (over minstekrav) 1 552, , , ,00 Sum bufferkapital 5 581, , , , ,00 Kursreserve i anleggsmidler , ,00 20

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Direktørens beretning

Direktørens beretning Direktørens beretning DETTE er spk Norges største pensjonsordning Statens Pensjonskasse ble opprettet i 1917, og er i dag Norges største tjenestepensjonsordning med nærmere én million medlemmer fordelt

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

100 % innsats i dag. for å bli 2-3 % bedre i morgen

100 % innsats i dag. for å bli 2-3 % bedre i morgen 100 % innsats i dag for å bli 2-3 % bedre i morgen Årsrapport 2013 Best på offentlig tjenestepensjon Vi vil være den foretrukne leverandøren det naturlige førstevalget både for eiere, kunder og medlemmer.

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 Administrerende direktør Årets høydepunkter Innhold BN Bank - en enkel, effektiv og forutsigbar spesialist... 3 Oppsummering 2013... 4 Nøkkeltall... 5 Historikk... 6 Styret...

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer