Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon"

Transkript

1 Levanger kommune Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon 1

2 Innholdsregister 1 Velkommen til Vital Forsikring ASA Premieberegningen Premiereserver Sammendrag Om Vital Organisering av leveransene og støttetjenester Om Vitals satsing på offentlig sektor Offentlig Marked i Vital Produkt FVL Totalnivå for offentlig sektor Individuelt beregnede premieelementer Referanser Opplæring, kompetanseutvikling og nettverk Tilbud til ansatte Informasjon og systemer Meldingsrutiner Informasjon til ansatte - Innmeldinger/endringer Budsjettoppfølging E-løsning AFP og ikke forsikrede ytelser Fremdriftsplan for tilflytningsprosess Kostnader informasjon og systemer HMS Vitals kapitalforvaltning og soliditet Kapitalforvaltning Bufferkapital Risikostyring og strategisk allokering i livselskapet Organisering og ansvarsfordeling Målsetting med hensyn til forvaltningen Oppfølging og kontroll av måleparametre Historiske oppnådde resultater knyttet til allokeringsfunksjonen Beregningsprinsipper innen offentlig sektor Beregningsprinsipper for forsikrede ytelser Beregningsprinsipper for premie Premie Reguleringspremie AFP Bruttogaranti Aldersberegning Håndtering av forhold knyttet til bestanden Timelønnede og deltidsansatte Administrasjonsreserve Omkostninger Kontoføring/rapportering Overskuddstilbakeføring Uføreavsetninger

3 4.7.1 Løpende uføre Eventuelle uføre Effekten av ny forsikringslovgivning Historiske resultater Innledning Overskuddstilbakeføringer Risikoresultat i perioden Administrasjonsresultatet i perioden Andre forhold NRSP Etiske retningslinjer Vedlegg 51 3

4 1 Velkommen til Vital Forsikring ASA Vi takker for mottatt anbudsinvitasjon og for at Levanger kommune har valgt å se nærmere på Vital Forsikring ASA (heretter kalt Vital) som fremtidig samarbeidspartner innen pensjon. Merkevaren Vital bygges først og fremst gjennom etablering av langsiktige relasjoner. I tillegg til å levere gode produkter, konsentrerer vi oss om å skape merverdier via god kommunikasjon og kundeservice. Vi ønsker også å være en leverandør som hjelper Levanger kommune til å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Gode forsikrings- og pensjonsordninger er et viktig ledd i å posisjonere seg som en attraktiv arbeidsgiver. Naturlige krav til dagens pensjons- og forsikringsprodukter bør være at de er enkle å forholde seg til, enkle å forstå og lette å administrere. De må inneholde synlige fordeler både for arbeidsgiver og ansatt. Dessuten bør en god pensjonsordning kjennetegnes av forutsigbarhet, fleksibilitet og kontroll samt følges opp med god rådgivning. Valg av Vital som leverandør gir Levanger kommune alt dette. Dere vil oppleve: Ledende kapitalforvaltere som vil sikre konkurransedyktig avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonsordningen for de ansatte blir synliggjort gjennom gode kommunikasjonsløsninger. God oppfølging og rådgivning fra et bredt sammensatt kundeteam Enkel og oversiktlig administrasjon Vi håper dette er i tråd med de ønsker Dere har, og vi vil i dette tilbudet gi Dere nærmere informasjon om de ulike punktene ovenfor. Tilbudet har inneståelsesfrist Dersom dere har spørsmål eller noe er uklart, er dere alltid velkommen til å ta kontakt med oss. Kontaktpersoner vil være John-Harald Solheim eller Dag Tore Roe Bergen, 29. august 2005 Vennlig hilsen Vital Forsikring ASA John-Harald Solheim Dag Tore Roe Markedsdirektør Ass. Markedsdirektør Tlf Tlf

5 1.1 Premieberegningen Innledning Ny lov om forsikringsvirksomhet gjeldende fra 1. januar 2004 åpner for valgfrihet mellom to alternative finansieringsmodeller for kommunale pensjonsordninger, individuell premieberegning pr kommune eller offentlig virksomhet, eller utjevning av pensjonsutgifter i et fellesskap bestående av flere kommuner og/eller virksomheter. Gjeldende Hovedtariffavtale i KS-området (HTA) begrenser denne valgfriheten. HTA for perioden 1. mai 2004 til 30. april 2006 fastslår at individuell premieberegning pr kommune/virksomhet ikke er tillatt. Unntatt er kommuner som hadde etablert pensjonsavtaler utenfor KLPs fellesordning før 1. januar Videre skal det kun være ett felles premiekollektiv i hvert forsikringsselskap som omfatter både kommuner og øvrige virksomheter som kommer inn under HTAs bestemmelser om premieutjevning. Individuell premieberegning vil være brudd på bestemmelsene i HTA, og kan derfor kun benyttes som et referansegrunnlag for å se om kommunen er en bidragsyter eller en nyter i fellesordningen. Den ordinære årspremien fastsettes forskuddsvis for samtlige avtaler som inngår i Vitals fellesordning. Alle engangspremier knyttet til bruttogarantien og AFP fra 65 til 67 år må også utjevnes på deltakerne i fellesordningen, men med endelig avregning ved utgangen av hvert år. Det samme gjelder for årets reguleringspremie som følge av lønns- og trygdeoppgjøret. Premien for lønns- og G-reguleringen skal utjevnes i forhold til avtalenes premiereserve. Øvrige elementer skal utjevnes i forhold til pensjonsgrunnlaget. På bakgrunn av dette blir det fastsatt tilskuddsatser for årspremie og for innbetalinger til fondsavsetninger for alle deltakerne i utjevningsfellesskapet. Etter gjeldende tariffbestemmelser skal 51 av Vitals 55 kommunekunder inngå i vårt utjevningsfelleskap. Pensjonsgrunnlaget for Levanger kommune per. 1. januar 2005 er kr ,-. Beregningene bygger på faktisk medlemsmasse hentet fra tilsendte personalopplysninger fra KLP per. 1. januar Beregningen er basert på gjeldende grunnlagsrente 3,0 %, folketrygdens grunnbeløp kr ,- og gjeldende tariffer på beregningstidspunktet. Lønns- og G-regulering beregnes i forhold til premiereserven. Vi har foretatt en estimert beregningen av lønns og G-regulering pr. 1. mai 2005 på 3,50%. 5

6 Tilskuddsats utjevnet premie Beregnet tilskuddsats er basert på mottatte personalopplysninger fra KLP basert på registrerte medlemmer og pensjonister pr 31. desember Tilskuddsatsen inneholder følgende elementer: Grunnsats (forsikringsteknisk grunnpremie inkl omkostningselementer) Anbefalt avsetning til bruttogaranti Anbefalt avsetning til AFP Anbefalt avsetning til lønns- og G-regulering De ulike elementene blir nærmere forklart under hovedpunkt 3. I h t mottatte data fra KLP utgjør samlet pensjonsgrunnlag pr 1. januar 2005 Kr ,-. Som følge av at KS-medlemmer må inngå i en fellesskapsløsning, kan ikke endelig tilskuddssats settes før fellesskapet er kjent. Dette kan føre til marginale endringer i tilskuddssatsen. Utjevnet tilskuddsats 2006 Levanger kommune Beløp Prosent Forsikringsbare dekninger Grunnsats ,20 % Premie til administrasjonsreserve Administrasjonskostnader Inkl. Inkl. Anbefalte avsetninger Bruttogaranti ,65 % AFP år ,45 % AFP år ,35 % Lønns- og G-regulering 3,5% ,56 % Sum tilskuddsats ,21 % Som følge av at KS-medlemmer må inngå i en fellesskapsløsning, kan ikke endelig tilskuddssats settes før fellesskapet er kjent. Dette kan føre til marginale endringer i tilskuddssatsen. 6

7 Vital venter på en avklaring fra Finansdepartementet angående regelverket for AFP år. Dersom denne konkluderer med at utjevningsordning for AFP år er i tråd med regelverket, vil Vital av konkurransemessige hensyn innføre et slikt fellesskap. Prisen vil da erfaringsmessig ligge på 0,35 % av pensjonsgrunnlaget. Premiereserver Ved flytting av pensjonsordningen fra et selskap til et annet er det krav om full fondsdekning. Etter våre beregninger er full fondsdekning for Levanger kommune ut fra opplysninger gitt per 1. januar 2005 kr Premiereserver pr Dekning Reserve kr Antall Aktive Uførepensjonister Etterlattepensjonister inkl barnepensjon Alderspensjonister AFP pensjonister Oppsamlingsreserve Oppsatte rettigheter utmeldte Sum reservekrav Vital Herav adm. reserve

8 Sammendrag Tilbudet er utformet i tråd med anbudsdokumenter og i henhold til gjeldende HTA. Under hovedpunktet 2 beskriver vi Vitals satsing på offentlig sektor og medarbeidernes kompetanse innenfor området. Offentlig sektor er et fokusområde i Vital og er derfor organisert i et eget forretningsområde. Vi satser langsiktig og legger stor vekt på kompetanse på de særregler som gjelder for offentlige pensjonsordninger. I Vital møter du erfarne og dyktige medarbeidere innenfor salg, kundebetjening/service, drift og vedlikehold av pensjonsordningen. Hovedpunkt 3 tar for seg forvaltning av sparekapitalen. Høy kompetanse og stabil bemanning har gjort at vår historiske avkastning er ledende innenfor alle investeringsområder. Vital har god soliditet, lang erfaring på utenlandsforvaltning, gode kontrollrutiner og kostnadseffektiv forvaltning. I tillegg har Vital gode risikostyringssystemer og høy fokus på allokeringsbeslutninger. Med dette er Vital svært konkurransedyktig på pris/avkastning i forhold til andre selskaper. Under hovedpunkt 4 spesifiserer vi Vitals tilbud på tjenestepensjon og gir en nærmere beskrivelse av de ulike elementene i vår premieberegning. Videre beskriver vi vår kundebetjening og meldingsrutiner. Vital legger stor vekt på åpenhet og samarbeid slik at vi er i stand til å yte tilpasset service for den enkelte kunde. Vi oppretter et eget kundeteam med faste kontaktpersoner som bistår kunden med løpende informasjon og rådgivning. Vår E-løsning for elektronisk tilgang til personopplysninger m.m. er beskrevet under hovedpunkt 2. I samarbeid med kunden skreddersyr vi også et dokument, eller kundeplan, som beskriver pensjonsordningens status, problemstillinger, mål og løsninger/aktiviteter for å nå nedfelte mål. Dette gir begge parter en systematisk gjennomgang og oversikt over ordningen, samt at kundeforholdet blir målrettet mot kundens behov. Eksempelvis tilbyr vi tilpasset opplæring av medarbeidere i kommunenene som jobber med pensjonsordningen og orienteringsmøter til ansatte eller pensjonister. I tillegg tilbyr vi generell opplæring bl.a. gjennom våre kundeskoler hvor personer fra fagavdelingene i Vital deltar. Å være kunde i Vital betyr også at man får tilgang til verdifulle tilleggstjenester som for eksempel Vital - HMS. Vital har gjennom mange år utviklet sitt eget konsept innen HMS som spenner fra generelt forebyggende arbeidsmiljø, seniorpolitikk, til rehabilitering av sykemeldte arbeidstakere. Konseptet innebærer at HMS - avdelingen i Vital jobber aktivt sammen med kunden. Kunder som benytter tilbudet oppnår gevinster både økonomisk og miljømessig. Tilbudet er nærmere beskrevet under hovedpunkt 2 sammen med øvrige tilleggstjenester vi tilbyr. VITAL gjør fremtiden enklere 8

9 1.2 Om Vital Vital er Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital pr 1. januar 2005 på ca kr. 175 mrd og 931 ansatte. Vital er et heleid datterselskap av DnB NOR ASA, som er Norges største finanskonsern. Gjennom Vital har dere som kunde tilgang til et komplett sett av løsninger innen livs- og pensjonsforsikring, alle former for bank og finanstjenester samt skadeforsikringer gjennom vår samarbeidspartner Gjensidige. 1.3 Organisering av leveransene og støttetjenester Vital er organisert med fokus på tre forretningsområder; Bedrift, Privat og Offentlig Marked. Leder Bård Benum IT Finans Sekretariat/ Kommunikasjon Stab Salg Bedrift Bedriftsmarked Kundeservice bedrift Personmarked Kundeservice person Offentlig marked I det følgende besvarer vi anbudsforespørselen i henhold til den angitte nummerering og punktsetting. Besvarelse av punktene 1.6 er satt inn i punkt 2. 9

10 2 Om Vitals satsing på offentlig sektor Et av Vitals strategiske hovedsatsingsområder er offentlig sektor. Vi har lang erfaring med offentlige pensjonsordninger og arbeider aktivt for at våre tjenester skaper høyest mulig verdi for våre kunder. Vital sin strategiske satsning på området har gitt kontinuitet blant medarbeiderne og gitt oss anledning til å bygge opp god kompetanse på pensjonsforsikring til offentlig sektor. Velger Levanger kommune Vital som sin fremtidige pensjonsleverandør, vil dere være en av våre største kunder. Dette gir betydelig oppmerksomhet både i Vital og øvrig i DnB NOR-konsernet og sikrer nødvendige ressurser og derved god kvalitet i leveransene. 2.1 Offentlig Marked i Vital Organisasjonskart Offentlig Marked: Offentlig marked Joachim Høegh-Krohn Konvertering Controller KennethEdvardsdal Elisabeth Hundvin Produkt Marked Kunder Oppgjør Utvikling Torill Wergeland John Harald Solheim Britt Iren Spjeld Jørgen Elin Sture Nygård Næss Ivar H. Hjelmervik Offentlig Marked tilbyr alle produkter i henhold til Forsikringsvirksomhetsloven kapittel 8b, kommunale pensjonsordninger. Offentlig Marked har ca 60 heltidsansatte. Vi krever et høyt kompetansenivå hos våre medarbeidere og satser bevisst på kontinuerlig kompetanseheving. I tillegg kan Offentlig Marked fritt benytte Vitals generelle kompetanse, for eksempel ved rådgivning i forbindelse med HMS arbeid og beregning av NRSP-kostnader. Som kunde kan dere være trygg på at Offentlig Marked i Vital har medarbeidere med solid kompetanse på de regler som gjelder for offentlige pensjonsordninger. Kort beskrivelse av organisering Marked Marked har ansvar for nysalg og betjening av eksisterende kunder. Det innebærer i tillegg til kundekontakt, utstrakt kontakt med organisasjoner, foreninger, meglere og konsulenter innen segmentet. Medarbeiderne har et stort og velfungerende kontaktnett. 10

11 Medarbeiderne har meget god bredde- og dybdekompetanse, som er opparbeidet gjennom lang og allsidig erfaring. I tillegg skal seksjonen drive aktiv medvirkning i markedsbearbeiding overfor påvirkere / aktører i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet. Kunder Kunder forestår bl.a. etablering av nye pensjonsordninger, ajourhold (medlemsoppdateringer) av eksisterende pensjonsordninger, oppgjør, beregning og innkreving av premie, samt kontoføring. Medarbeiderne har meget god kjennskap til de rutiner og systemer som benyttes for offentlige pensjonsordninger. Oppgjør Oppgjør har ansvar for beregning og utbetaling av uføre-, alders- og etterlattepensjoner fra offentlige pensjonsordninger samt AFP og øvrige servicepensjoner. Enheten har god kompetanse på blant annet vedtekter, samordningsloven og folketrygdloven. Produkt Avdelingen har hovedansvaret for produkt og produktutvikling, herunder tariffavtaler og lover og regler som berører offentlig sektor. Avdelingen har både juridisk- og aktuar kompetanse, i tillegg til høy forsikringsfaglig kompetanse. Vital er gjennom dette sikret at våre tjenester til enhver tid oppfyller alle krav både i henhold til Hovedtariffavtalen og gjeldende lover. Produktavdelingen er en støtteressurs for Marked, men kan også være en direkte diskusjonspartner for kunder og samarbeidspartnere. Utvikling Denne enheten har ansvaret for systemutvikling og arbeidsprosesser. Seksjonen skal også ivareta en helhetlig systemtankegang i Offentlig Marked. Enheten har også et overordnet ansvar for forretningsområdets strategiprosesser. Ledelse Bunnlinjeansvaret for offentlig sektor slik det er definert over, er tildelt forretningsområdet Offentlig Marked ved Divisjonsdirektør. Dette medfører et sterkt kommersielt fokus på produktutvikling, salg, kundebetjening og bestandsoppfølging. Støttefunksjoner hentes til en viss grad fra selskapets stabs- og IT-funksjoner, men koordineres av ledergruppen i Offentlig Marked. 11

12 Ledende personell Hos Offentlig Marked i Vital finner du bla: Joachim Høegh- Krohn Divisjonsdirektør John-Harald Solheim Markedsdirektør Dag Tore Roe Ass. Markedsdirektør Torill Wergeland Produktdirektør Svein Glomnes Produktsjef Atle Johannessen Direktør Terje Scaathun Aktuar Kjell Nedregård HMS - rådgiver Siviløkonom fra BI i 1990, høyere avdeling i bedriftsøkonomisk analyse fra NHH i 1992 og dr. oecon fra NHH innen finans i Ansatt i DnB NOR Konsernet siden viseadm.dir. i DnB Asset Management i Juni 2003, ansatt i Vital med ansvar for bedriftskunder, finans og strategi. Divisjonsdirektør Offentlig marked i Vital fra Cand.mag. Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon fra Agder Distriktshøgskole. Utdannet pedagog fra Høgskolen i Hedmark. Yrkeserfaring fra Arbeidsmarkedsetaten. Lærer ved Bankakademiet, KLP Forsikring, med totalansvar for egen, offentlig kundeportefølje. Senior forsikringsrådgiver i Vital fra Markedsdirektør i Vital fra Bedriftsøkonom fra BI. Forsikringseksamen fra Forsikringsakademiet. Sparebanken Vest KLP, med totalansvar for egen offentlig kundeportefølje. Kredittsjef i Stormøllen AS Senior Forsikringsrådgiver i Vital fra Ass. Markedsdirektør i Vital fra Produktdirektør i OM, Vital siden sommer Juridisk direktør i Vital i 7 år. Advokat. Ansvar for produktutvikling og vedlikehold av tariffestede kollektive tjenestepensjons produkter innenfor offentlig sektor. Ansatt i Vital fra Utdanning: Sosialøkonom (cand.polit.). Relevant yrkeserfaring: Trygderevisjonen Fylkestrygdekontoret i Hordaland. Bergen trygdekontor. Utdannet diplomøkonom fra BI. Høyere forsikringseksamen fra Forsikringsakademiet. Ansatt i KLP Forsikring fra , lederfunksjon siden Salgsdirektør i Vital med ansvar for offentlig sektor fra Bred erfaring som foredragsholder ved eksterne konferanser. Aktuar. Innen kollektiv pensjonsforsikring fra 2000, offentlig sektor fra Arbeidet med dødelighets- og uføreundersøkelser og utvikling av tariffer. Underwriter for risikodifferensiert uførepensjon innen bedriftsmarked Erfaring fra helse- og arbeidsmiljøarbeid i næringslivet fra Cand.Scient med hovedfag i fysiologi. Utdannet fra BI, NTNU og NIH. Sertifisert SMC-konsulent i organisasjonsutvikling, lederutvikling og stress-management. 12

13 2.2 Produkt FVL Egne regler for offentlige tjenestepensjonsordninger, nedfelt i Forsikringsvirksomhetslovens kapittel 8b, trådte i kraft fra 1. januar Loven åpner for individuell prising eller for mulighet til å få hele eller deler av premien utjevnet i et fellesskap Totalnivå for offentlig sektor Nedenfor følger en oversikt over størrelsen på det risikofellesskapet Levanger kommune vil bli en del av: Kommuner Bedrifter Samlet Antall kommuner 55 Ca 20 Ca 75 Antall medlemmer Ca Antall alders-og Ca etterlattepensjonister Antall uføre- Ca pensjonister Forvaltede midler Ca. 14,1 mrd Pensjonsgrunnlag Ca. 11 mrd 2.3 Referanser Følgende relevante referanser kan etter avtale benyttes: Kommune Kontaktperson Telefon Time kommune Gjesdal kommune Eigersund kommune Bærum kommune Rådmann Brit Edland Økonomisjef Aud Steinsland Rådmann Bodil Sivertsen Økonomisjef Stein Kittelsen Rådmann Karl Johan Olsen Økonomisjef Tor Olsen Spesialrådgiver Øivind Skjerve Kristiansund kommune Personalsjef Nils Walseth

14 2.4 Opplæring, kompetanseutvikling og nettverk Kundeteam og Kundeplan Som kunder i Vital vil dere få faste kontaktpersoner. Vi etablerer et kundeteam for å yte tett og god oppfølging innenfor alle nødvendige fagfelt. Kundeteamets sammensetning og størrelse bestemmes ut fra kundens behov. Kundeteamet består vanligvis av en hovedkontakt, eller kundeansvarlig fra Marked, og flere medarbeidere fra Kunde og andre ressurspersoner fra ulike fagmiljø innen forsikring og finans. I vedlagte kundeplan fremkommer blant annet møtestruktur, informasjon og kontaktpersoner. Opplæring Foruten at Vital tar initiativ til et etableringsmøte med kommunens administrasjon, tilbyr vi kurs tilpasset de ulike målgrupper/interessenter hos kommunenen. For administrasjonen kan nevnes finans- og pensjonspolitiske konferanser med aktuelle tema. I kurs for personalansvarlige og pensjonskontakter tar vi spesielt for oss rettigheter i pensjonsordningen, gjennomgang av rutiner i forbindelse med ajourhold, søknadsprosedyrer osv. For økonomiansvarlige legges det særskilt vekt på pensjonsordningens kontostruktur, årsregnskap, overskuddsdisponering osv. Vital tilbyr også egne kurs for tillitsvalgte med hovedvekt på tariffavtalens pensjonsbestemmelser og regelverk, rettigheter og praktiske rutiner dette medfører. I tillegg holdes det årlige Kundeskoler som er kurs over 1-2 dager. Her inviteres en til kurs sammen med andre kunder, slik at en i tillegg kan foreta erfaringsutveksling. Det legges opp til et nært samarbeid med kommunenen når det gjelder kursenes art og hyppighet. Service overfor Brukergruppene Vital har definert tre faste brukergrupper av pensjonsordningen: Forsikringsansvarlig (ansvarlig for løpende ajourhold), ansatte og pensjonister. Strategisk kunderåd Strategisk kunderåd er et diskusjonsforum for strategisk veivalg og makroøkonomiske betraktninger spesielt relatert mot kommuner og større virksomheter. Aktuelle tema som finans, produktutvikling endrede rammebetingelser m.m. Vi har et interaktivt forum hvor utveksling av informasjon og synspunkter vil være vesentlig. Forsikringsansvarlig (pensjonskontakt) Opplæring er av fundamental betydning. Vi holder forsikringsansvarlig orientert om rammebetingelser, eller om andre forhold som har betydning for pensjonsordningen. Vi tilrettelegger og forestår opplæring og har brukermanualer som kan benyttes. Pensjonister Vital arrangerer forberedende kurs til pensjonsalder/pensjonistkurs for kommunens ansatte/pensjonister. Kurshyppigheten avtales med kommunens administrasjon, tillitsvalgte og pensjonistforeninger. Kursene kan dreie seg om: planlegging av pensjonisttiden økonomiske og juridiske forhold aldring og helse boligen og fremtidige behov rettigheter som pensjonist 14

15 Det er et gjennomgående tema for Vitals tilbud at vi setter fokus på arbeidsmiljø og helse. I vedlagte kundeplan har vi skissert et forslag til opplæring av nøkkelpersoner og medlemmer i pensjonsordningen. 2.5 Tilbud til ansatte Informasjon om tjenestepensjonsordningen m.m Ansatte i kommunenen tilbys generell informasjon om pensjonsordningen, gjerne i form av allmøte. I tillegg har de som er ansatt i kommunenen tilgang til økonomisk rådgivning og totalleveranse av finansielle tjenester fra Vital, eller med en av DnB NOR sine konsulenter. Generelt arrangerer vi informasjonsmøter om aktuelle temaer i samarbeid med kommunenen. Lån til de ansatte Vital kan via DnB NOR tilby de ansatte et omfattende fordelsprogram som inneholder Økonomisk rådgivning Betjeningskonsept Kundeprogrammer For nærmere informasjon om vårt tilbud, viser vi til vedlegg. (vedlegg 6 og 7) 2.6 Informasjon og systemer Meldingsrutiner Vi vil presisere at det ikke stilles nye krav til kommunenen med hensyn til datautstyr, lønnssystem eller lignende. Våre systemer er spesialtilpasset til å håndtere data og rutiner som gjelder for alle kunder. kommunenen kan fortsette å benytte de meldingssystemer, (manuell meldingsrutine, automatisk meldingsrutine eller transaksjonsbasert meldingsrutine) som i dag brukes overfor pensjonskassen. Driftssystem Vårt driftssystem, Bluegarden Pensjon, håndterer medlemmene fra innmelding og frem til beregning og utbetaling av pensjon. Vi er kjent med at Levanger kommune benytter seg av dette systemet i dag. Bluegarden Pensjon er et skreddersydd dataverktøy som er innkjøpt av Bluegarden group systems AS (tidligere Statens Datasentral). Systemet er spesialtilpasset produktet innenfor offentlig sektor og er utviklet i samarbeid med representanter fra De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser. 15

16 Bluegarden Pensjon er et effektivt system som bidrar til høy kompetanse på saksbehandling og som i tillegg gir økt service overfor pensjonsordningens medlemmer og pensjonister. Systemet gir full oversikt over medlemsmassen og utfører kompliserte pensjonsberegninger. Systemet har til en hver tid fullstendig oversikt over all historikk på medlemmet. Dersom et medlem har parallelle stillinger hos forskjellige arbeidsgivere håndteres dette i systemet. Bluegarden Pensjon innehar også et særdeles omfattende pensjonsberegningssystem som beregner både bruttopensjon, samordningsfradrag, folketrygdpensjon m.m. Det er også et utmerket verktøy ved forhåndsberegning av pensjonens størrelse. Systemet håndterer ulike rapporteringsmåter ved ajourhold av medlemsmassen, enten dette gjøres manuelt, via diskett eller direkte fra lønnssystemet over linje. I en flytteprosess sørger Vital alltid for å innhente all historikk fra avgivende pensjonskasse, slik at medlemmene garanteres riktig, vedtektsmessig pensjon. Vi ønsker også å understreke viktigheten av spesialkompetanse i denne fasen av kundeforholdet. Automatiske meldingsrutiner Arbeidsgivere som får sine lønnsrutiner behandlet ved en datasentral og bruker systemet NLP 2000, Agresso, Unique eller Ephorma, kan etter avtale sende meldinger om pensjonsforhold til Vital via lønnssystemet. Denne rutinen kan også tilpasses andre leverandører. Rutinen bygger på at de data Vital skal ha, også er nødvendige for å holde lønnssystemet à jour. Når lønnskjøringen er avsluttet, sender datasentralen via linje meldinger om arbeidstakere i pensjonsberettigede stillinger. Samtidig fremstiller rutinen en liste til arbeidsgiveren med pensjonstrekket og beregnet premie for hver enkelt arbeidstaker til Vital. Manuelle meldingsrutiner Vital har utarbeidet egne skjema som skal benyttes ved manuelle meldingsrutiner Informasjon til ansatte - Innmeldinger/endringer Når arbeidsgiver har gitt Vital melding, vil Vital produsere forsikringsbevis ved innmelding. Ved endringer vil Vital gi tilbakemelding med effektuerte endringer ved neste kjøring av medlemslister. Utmelding av medlemmer fra pensjonsordningen Etter melding fra arbeidsgiver registrerer Vital utmeldingen og gir den fratrådte informasjon om rettigheter ved fratreden. Medlemmet blir informert om: Tilbud om fortsettelsesforsikring mot en lavere premie enn tilsvarende privat pensjonsforsikring. Gratis risikodekning ved permisjon i inntil 2 år. Mulighet for å få permisjonstiden medregnet som alderspensjonist mot avtalt innbetaling. 16

17 2.6.3 Budsjettoppfølging Vedlagt følger eksempel til mal ved budsjettoppfølging. Premier Grunnpremie Innmeldinger/reguleringer og utmeldinger Kostnad bruttogaranti Delsum tjenestepensjon Budsjett Sum 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv G-regulering pensjonister G-regulering oppsatte pensjoner Netto kostnad lønns- og trygdeoppgjør AFP utbetalinger AFP år AFP år Delsum AFP Premie til administrasjonsreserve Administrasjonskostnader Sum E-løsning Vital Online er en nettbasert løsning som gjør det mulig for kommunenen å effektivisere kommunikasjonen med Vital. kommunenen får også bedre og lettere innsyn og kontroll med egen pensjonsordning, og ajourføring av opplysninger knyttet til medlemsmassen skjer elektronisk. Dagens versjon av Vital Online har følgende funksjonalitet: Søke etter et bestemt medlem eller en bestemt avtale, kollektiv - gruppeliv Oversikt over avtaler for alle bedrifter innen et konsern Se på detaljinformasjon om alle avtalegrupper innenfor en avtale Se hvilke medlemmer som er innmeldt innenfor ulike avtalegrupper Se på detaljinformasjon om hvert enkelt medlem Utskrift av medlemslisten, samt overføring av medlemslisten for videre innleggelse i f.eks. Excel Se på kontoopplysning og den enkelte kontopostering og overføre dette til egen PC Online ajourhold, endre, inn/utmelding pr. medlem, ajourføre en hel gruppe med lønnstillegg kr/% 17

18 Sende data på fil, for eksempel basert på uttrekk fra eget lønnssystem Pensjonsberegning, kunne skrive ut dekningsinformasjon for medlemmet Følgende funksjonaliteter er under utvikling og vil bli innlemmet i fremtidig versjon av Vital Online: Prognoser, utvidede beregningsmuligheter Oversikt pensjonister Oppslag for den enkelte ansatte Forbruker som privatkunde For å benytte systemet er kommunenen kun avhengig av å ha installert Microsoft Explorer 4.01 eller høyere. Som vist på figuren omfatter Vital Online flere parter og støtter prosessene mellom dem. Vital Online er med andre ord et totalkonsept for all elektronisk samhandling mellom Vital og kundene, enten kundene er kommuner eller enkeltindivider. Formålet er å gi merverdi for kundene og Vital gjennom effektiviserte prosesser hvor personalforvaltning inngår. Vital DnB NOR Gruppen Arbeidsgiver Forbruker som ansatt E-løsning er et område i stadig utvikling. Den viktigste prosessen er at kommunenen og Vital sammen finner den mest hensiktsmessige løsningen. 2.7 HMS Hvordan kan Vital bidra i det risikoforebyggende arbeidet? Vital har siden 1989, som eneste norske livsforsikringsselskap, hatt en egen enhet som er dedikert til HMS-samarbeid med våre bedrifts- og kommunekunder. Denne enheten har spesiell kompetanse innen de deler av HMS-arbeidet som dominerer risikobildet med hensyn til sykefravær og uførepensjonering. HMS-enheten har hvert år samarbeidsprosjekter med ca. 30 av våre kunder og våre HMS-spesialister er prosjektledere i samarbeidsprosjektene. I økende grad implementerer våre kunder Vitals HMS-verktøy som viktige elementer i sitt løpende HMS-arbeid og vi gir opplæring og oppfølging til nøkkelpersoner og ledere i virksomhetene. Vår HMS-kompetanse er primært innrettet mot de forhold som utgjør den største helseog arbeidsmiljørisikoen for arbeidsuførhet. Sentralt står metodikk og tiltak med fokus på forebygging og rehabilitering av muskelskjelettlidelser, mentale lidelser og hjertekarlidelser som samlet er årsak til 70 % av sykefravær og uførepensjonering i Norge. Vital HMS er fellesbetegnelsen på våre risikoforebyggende konsepter, metodikk og verktøy. De fire sentrale konseptene til bruk i det systematiske forbedringsarbeidet er; 18

19 Vitalt Arbeidsmiljø - med hovedfokus på mellommenneskelig og organisatorisk arbeidsmiljø Vital Senior - livsfasetilpasset personalpolitikk Vital Friskvern - fysisk aktivitet i arbeidslivet BliBra - et IA/rehabiliteringskonsept med fokus på funksjonsevne Vi er opptatt av at HMS-arbeidet skal være funksjonelt og gi målbare resultater. Vår erfaring viser at god forankring og bred medvirkning er sentrale suksessfaktorer. I samarbeid med Vital vi det bli opprettet en HMS-konto pålydende kr ,- for tjenester levert av Vitals HMS-avdeling. Anvendelsen av dette beløpet må fordeles over en periode på tre til fem år. Vital Senior livsfasetilpasset personalpolitikk. Dette konseptet vil synliggjøre viktigheten av å holde medarbeiderne lengre i jobb. God motivasjon og enkle metoder, er med på å redusere utgiftene ved uttak av AFP. I vedlegg 8 beskriver vi vårt HMS-konsepter og kompetanse mer i detalj. 19

20 3 Vitals kapitalforvaltning og soliditet 3.1 Kapitalforvaltning Først følger besvarelse av Deres spørsmål vedrørende, avkastning, allokering og bufferfond. Deretter følger en mer generell presentasjon av vår kapitalforvaltning. Tabell 1: Historisk avkastning: Markedsverdijustert for alle aktiva Totalavkastning 4,20 % 1,30 % 1,20 % 10,30 % 7,10 % Norske aksjer 2,30 % -12,20 % -29,30 % 48,50 % 38,30 % Utenlandske aksjer -5,90 % -13,80 % -38,60 % 21,80 % 4,70 % Norske obligasjoner 6,00 % 7,10 % 8,80 % 13,80 % 6,80 % Utenlandske obligasjoner 11,30 % 9,80 % 13,90 % 6,70 % 6,30 % Pengemarked/Bank 6,30 % 7,80 % 6,90 % 5,80 % 2,30 % Utlån n/a n/a n/a n/a n/a Eiendom 11,60 % 10,20 % 10,00 % 8,30 % 8,70 % Tabell 2: Aktivaallokering i MNOK Norske aksjer 6 132, , , , ,00 Utenlandske aksjer , , , , ,00 10 Norske obligasjoner 8 339,00 066, , , ,00 Utenlandske obligasjoner , , , , ,00 Pengemarked/Bank 3 525, , , , ,00 12 Anlegg ,00 690, , , ,00 Eiendom 5 527, , , , ,00 Diverse Ikke finansielle aktiva 3 512, , , , ,00 67 Total forvaltingskapital ,00 760, , , ,00 Tabell 3: Bufferfond i MNOK Kursreguleringsfond 2 752, , ,00 Tilleggsavsetninger 2 414, , , ,00 Fritt sikkerhetsfond Fri egenkapital (over minstekrav) 1 552, , , ,00 Sum bufferkapital 5 581, , , , ,00 Kursreserve i anleggsmidler , ,00 20

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune»

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune» Pensjonskasse eller KLP «Nye Fjell kommune» Agenda FKP sammenlignet med KLP Sikre medlemmenes verdier Effekter på premie og pensjonskostnader Sammenligning av kommunene FKP konkurransedyktig leverandør

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv).

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av DNB per 01.08.2014. Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp 6/l- 48 Z8 E PE Osen Kom mune -4/ OSEN KOUNF - I JUNI216 774 STEINSDALEN Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 Klp Kommunal Landspensjonskasse Oslo 27.5.216 Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene er

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS Rapport Pensjonsanalyser for Levanger kommunes pensjonsordning Utarbeidet av Griff Pensjon AS 15. september 2004 Status: Endelig Innhold 1. Oppsummering...3 2. Forutsetninger...5 2.1. Kommunens pensjonsforpliktelser...5

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 4 MTTATT U2 JUN 217 RISSA KMMUNE @ Russ-x KMMUNE KulturCompagniet Rissa KF. Rådhusvein 13 9 JUN 217 71 RISSA Saksnr-1,2 l [q -l Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift

Detaljer

Halvårsmøte i Nexans Pensjonskasse

Halvårsmøte i Nexans Pensjonskasse Halvårsmøte i Nexans Pensjonskasse Gjennomgang av kapitalforvaltningen 11.02.2008 Terje Johansen Agenda Endringer i Storebrands konsernstyringsmodell. Spesialisert forvaltning investeringsvalg. Ekstern

Detaljer

Kontoutskrift 201 '3

Kontoutskrift 201 '3 17>/> w7 Ørland Kultursenter KF Rådhusgata6 I'I 7 13 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 21 '3 -VB 398 Z8 "I8 S/l Z69 '9 L lz'v'3u'x'n9'l_ljemaqosgvolz e ~ Cr «:':xzn:1i::3i 5.n:: 7p::*r;~: ;):

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Pensjonsmidler... 4 3.1 Sparebeholdning... 4 3.2 Andel av

Detaljer

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie.

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie. 6.:6-i:" t"c... I 43:ostorebrand Prcgnose for pensjcnsprerni,- 2013 Vikna Kommune Her er prognose for premie for offentlig tjenestepensjon for 2013. To prognoser avhengig av lønnsvekst og grunnbeløp Lønn

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20.

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. august 2013 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll. 0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 201 '3 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.J9 \ 90S6V0LZ Kommunal lsindfept-risjoriskasse t.. i».1 v Oslo2752016

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal 2015 5. november 2015 Godt resultat og sterk soliditet, men svak avkastning i kvartalet etter markedsuro Konsernresultat på 141 millioner kroner,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Budsjettmøte Vikna kommune

Budsjettmøte Vikna kommune Budsjettmøte 07.10.2015 Vikna kommune Agenda Pensjon er sparing Budsjett 2016 Hvordan kan dere påvirke premien? Avkastning og soliditet Aktiviteter i 2016 og HMS Eventuelt Pensjon er sparing Sparing til

Detaljer

Drammen kommunale Pensjonskasse

Drammen kommunale Pensjonskasse Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 9. juni 2009 v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon To store utfordringer i 2008 Finanskrisen: Hvordan har vi kommet oss gjennom den hittil? Ny forsikringslov:

Detaljer

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget Aon Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget 12.September 2013 Sammendrag Hordaland Fylkeskommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Regnskapspresentasjon Livsforsikringsselskapet Oslo Pensjonsforsikring AS eier aksjene i skadeforsikringsselskapet Oslo Forsikring AS. Konsernresultatet

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Sammendrag og konklusjoner Resymé Kommunenes pensjonsutgifter er i hovedsak bestemt av utvikling i ansattes pensjonsrettigheter, bruken av disse rettighetene samt lønnsutviklingen. Det er imidlertid også

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP I3//57 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 U'X n9'l.u9/\49o96i7lz ÅIP Knmmunal Lerntlsperr-Ijonsknsst- Kontoutskrifter for 215 Oslo 275216

Detaljer

Pensjonsanalyse for kommunene Asker, Røyken og Hurum. 10. oktober 2017

Pensjonsanalyse for kommunene Asker, Røyken og Hurum. 10. oktober 2017 Pensjonsanalyse for kommunene Asker, Røyken og Hurum 10. oktober 2017 Økonomiske faktorer i valget mellom pensjonskasse og KLP: Avkastning på pensjonsmidlene - Kan påvirkes gjennom forvaltningsstrategi

Detaljer

allegrokapital.no / Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning

allegrokapital.no / Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning allegrokapital.no / post@allegrokapital.no Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning Om Allegro Allegro Kapitalforvaltning ble etablert i november 1998 og eies av SpareBank 1 SMN og Reitangruppen.

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Thomas Ludvigsen, daglig leder 13. januar 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kapitalforvaltning

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Fra kapitalkrav til soliditetsstyring

Fra kapitalkrav til soliditetsstyring Fra kapitalkrav til soliditetsstyring Sandefjord 25. april 2017 Espen Kløw 1 Agenda Formelt kapitalkrav Krav til bufferkapital Finanstilsynets forslag til nytt kapitalkrav Styring og kontroll av pensjonskassen

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune. Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014

Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune. Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014 Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014 Agenda 1. Analyse av Rana Kommune 2. Rammebetingelser 3. Organisasjonsalternativer 4.

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Hvem har risikoen om pensjonsmidlene gir for lav avkastning? NFF 15. juni 2012

Hvem har risikoen om pensjonsmidlene gir for lav avkastning? NFF 15. juni 2012 Truls Tollefsen Finansdirektør DNB Livsforsikring ASA/DNB Skade Styreformann DNB Næringseiendom AS Hvem har risikoen om pensjonsmidlene gir for lav avkastning? NFF 15. juni 2012 DNB Livsforsikring ASA

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal Foreløpig årsresultat for februar 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal Foreløpig årsresultat for februar 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2014. Foreløpig årsresultat for 2014 10. februar 2015 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Aktiv aksjeforvaltning. Nils Erling Ødegaard MP Pensjon

Aktiv aksjeforvaltning. Nils Erling Ødegaard MP Pensjon Aktiv aksjeforvaltning Nils Erling Ødegaard MP Pensjon Aktiv aksjeforvaltning Warren E. Buffet 19,7 % årlig avkastning siden 1965 John Armitage 19 % årlig avkastning på sitt aksjefond siden 1995 13.05.2014

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Er det en mulighet for direkte kostnadsbesparelser ved å etablere egen pensjonskasse?

Er det en mulighet for direkte kostnadsbesparelser ved å etablere egen pensjonskasse? Pensjon i ny kommunestruktur et bedret klima for egne pensjonskasser? Kommuneøkonomikonferansen 2015 Bjarne Refsnes Bjarne.refsnes@gabler.no 970 58 106 Hva kan kommuner oppnå ved å ta pensjonsspørsmålet

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Premieavviket! en bombe i balansen?

Premieavviket! en bombe i balansen? Premieavviket! en bombe i balansen? Premieavviket skaper nå store overskrifter To forskjellige regelverk Forskjellige regleverk gir forskjellige resultater: Forsikringslovgivningen og Finanstilsynet Beregning

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte SR-Forvaltning AS Faktaark Fond SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og

Detaljer

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres?

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Hilmar Windstad Seniorkonsulent i Molde kommune Sandefjord, 22. april 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal Ørland kommune for dagene som kommer

Kvartalsrapport. 4. kvartal Ørland kommune for dagene som kommer Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Ørland kommune - 01621001 for dagene som kommer Innhold Innledning...3 Leveranseplan...4 Nøkkeltall...4 Uføreutvikling...6 Bestand...7 Tilgang og avgang...8 Demografi...9

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer