Premieavviket! en bombe i balansen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Premieavviket! en bombe i balansen?"

Transkript

1 Premieavviket! en bombe i balansen?

2 Premieavviket skaper nå store overskrifter

3 To forskjellige regelverk Forskjellige regleverk gir forskjellige resultater: Forsikringslovgivningen og Finanstilsynet Beregning av premie og oppbygging av reserve Regulerer forholdet mellom kommune / fylkeskommune og selskap Likviditetsmessig premie Regnskapsreglene i forskriften 13 Beregning pensjonskostnad og pensjonsforpliktelse og føring av dette i regnskapet Regulerer kommunens regnskapsføring Regnskapsmessig pensjonskostnad

4 Kortversjon:.hva skjedde i 2002? Etpar års jevn nedgang i verdensøkonomien 911 (2001) Dårlig avkastning og ekstraregning til kommunene for å dekke inn nødvendig vekst i pensjonsfond Kommunene fikk ikke bevilget mer penger, men kunne bokføre en lavere kostnad Man hadde skapt en kreativ bokføring ; og begrepet premieavvik oppsto

5 Hvor stort er overskuddet egentlig? Premieavviket tas bort

6 Kortversjon.man ønsket seg: En jevnere og mer forutsigbar pensjonskostnad! Man laget derfor et regelverk som skulle forutsi denne jevne og forutsigbare kostnaden; først basert på historiske tall (som viste seg å ikke fungere); og så på tenkte fremtidige tall (som..)

7 Millioner kroner Akkumulert premieavvik eks År Akkumulert premieavvik Premieavvik

8 Ikke som 2002, men stabil og forutsigbar ordinær premie Premie 8,17 % 8,23 % 8,44 % 8,75 % 8,50 % = forsikringspremie (dvs.sparing), inkl. adm.tillegg, adm.reservepremie og termintillegg Det er ikke der problemet ligger;

9 Men reguleringspremien! Budsjettert og endelig premie 2009: 2010: Satser i % av premiereserve Fellesordningen for kommuner og bedrifter Kundebrev sept Fakturerte/ endelige premiesatser Kundebrev sept Fakturerte premiesatser Endelige premiesatser 4,60 % 3,80 % 3,55 % 4,50 % 4,44 % Budsjettert premie 2011: Fellesordningen for kommuner og bedrifter 2,35 %?

10 Økonomiske forutsetninger; Forholdstallet fra KRD KLP, SPK, Storebrand og Vital blir enige om diskonteringsrenten, => lønnsveksten gis. Historikk om forholdstallet: 2005, 2006 og 2007: 1,75% 2008: 1,70% 2009: 1,65% 2010: 1,60% 2011: 1,50% 2012:????

11 Hva betyr denne endringen av F i 2011? Netto pensjonskostnad økte med 5-6% for en gjennomsnittskommune De fleste kommunene får et negativt premieavvik i 2011 i fellesordningen, og må derfor kostnadsføre MER enn de faktisk betaler i premie

12 Den kommunale deflatoren (fra TBU-rapport) Hva med 2010 og 2011?; Pensjonskostnader er med i deflatoren for "historiske" år, men ikke i prognosene for inneværende eller kommende år. (da settes komponenten "bidrag fra pensjonskostnader" lik 0).

13 Hvordan skal dette løses?...

14 Flere nye elementer i gkrs-føringen;

15 Og snart får vi nye utfordringer..

16 Hva vil det si? : KLP oppga følgende tall i juni til FNO: Effekten på premie av redusert grunnlagsrente fra 3.0 % til 2,5 % for ny opptjening og forhøyelser: Dette avhenger først og fremst av aldersfordelingen i bestandene. I den største av KLPs ordninger (Fellesordningen for kommuner og bedrifter) medfører en slik rentenedsettelse en økning i årspremien på ca 12 %. Reguleringspremien om fatter også pensjonister, dvs. at aldersfordelingen blant de om omfattes er en annen enn i yrkesaktiv bestand, slik at effekten der er lavere, i praksis ca 10 %. Engangspremier for bruttogaranti og tidligpensjon økes med ca 7%.

17 - Erfaring er det du får når du ikke får det du håper på.. Dan Stanford

18 Årshjulet Budsjett 2011 Anslag bestand Anslag midler Anslag innbetalinger Oppdatert budsjett 2011 Faktiske bestand Anslag midler utover reserve Bedre anslag innbetalinger Faktisk bestand Foreløpig beregning 2011 Faktiske midler Enda bedre anslag innbetalinger Endelig beregning 2011 Faktiske bestand Faktiske midler Faktiske innbetalinger

19 Et år Et eksempel Forfalte fakturaer Sats Grunnlag Forfalt premie Pensjonskostnad Ord.premie inkl. arb.takerandel på 2% 7,74 % ,5 Administrasjonstillegg 0,45 % Administrasjonsreservepremie 0,25 % 241 0,5 Bruttogaranti 0,75 % Tilskuddssats AFP % 1,05 % Egenandel AFP Tidligpensjon inkl. 85-års regelen 0,80 % Rentegarantipremie 0,10 % 387 0,5 0,5 Reguleringspremie (regnes i % av forsikringsfond) 4,00 % Beregnet premie for fellesordningen: Estimert tilbakeført overskudd 0,90 % 3 4 Estimert innbetalt fra kunde (forfalt premie) Tall nedenfor er hentet fra aktuarberegningene: Estimert netto pensjonskostnad inkl adm. kostnad 36 Estimert årets premieavvik (positivt inntektsføres / negativt utgiftsføres) Amortisering av premieavvik Estimert Samlet kostnad til regnskap 38

20 Tilbakeførte overskudd og premieavviket? Premieinnbetaling 40 Kostnader 36 Premieavvik - 4 Premieavviket krediteres drift og inn i balansen Så; hyggelig brev fra KLP etter et kjempebra årsoppgjør, og vi tilbakefører flere millioner til kommunen Premieinnbetaling 37 Kostnader 36 Premieavvik - 1 Men; økonomisjefene må bare roe ned og si at dette IKKE påvirker kostnadsføringen i regnskapet Dessuten; om man har budsjettert med et premieavvik, så må jo denne korrigeres på posten 190/170

21 Fra Kostra-veilederen 2011:

22 Regnskapsføring fra 2010: Regnskapskonti drift/investering Art Funksjon Ordinær premie/tilskudd, reguleringspremie etc 090 Fordeles Bruk av premiefond Arbeidsgiveravgiften følger premie/premieavvik 099 Årets premieavvik (470**) Sum amortisert premieavvik (471**) Årets egenkapitalinnskudd skal føres som kjøp av andeler i investeringsregnskapet (ingen aga) Mot bank Kostraveilederen finnes på KRD sine hjemmesider. Følg med på nyheter:

23 Et år Et eksempel BUDSJETT Forfalte fakturaer Sats Grunnlag Forfalt premie Pensjonskostnad Ord.premie inkl. arb.takerandel på 2% 7,74 % ,5 Administrasjonstillegg 0,45 % Administrasjonsreservepremie 0,25 % 241 0,5 Bruttogaranti 0,75 % Tilskuddssats AFP % 1,05 % Egenandel AFP Tidligpensjon inkl. 85-års regelen 0,80 % Rentegarantipremie 0,10 % 387 0,5 0,5 Reguleringspremie (regnes i % av forsikringsfond) 4,00 % Beregnet premie for fellesordningen: Estimert tilbakeført overskudd 0,90 % 3 4 Estimert innbetalt fra kunde (forfalt premie) Tall nedenfor er hentet fra aktuarberegningene: Estimert netto pensjonskostnad inkl adm. kostnad 36 Estimert årets premieavvik (positivt inntektsføres / negativt utgiftsføres) Amortisering av premieavvik / 171 Estimert Samlet kostnad til regnskap / funksjon 090/ / 170

24 BALANSEN: Regnskapskonti balansen: Premieavvik (positivt) KF Aga av premieavviket KF Premieavvik (negativt) KG Aga av premieavviket KG Pensjonsmidler AM Mot kapitalkonto EK Pensjonsforpliktelse LG Mot kapitalkonto EK Aga av netto forpliktelse LG Mot kapitalkonto EK Egenkapitalinnskuddet AM 2.21 Mot kapitalkonto EK

25 Eksempel GKRS side 1: Her må man følge med på om kommunen har 1 eller 15 års amortisering. Ved 15 år, skal det øverste tallet velges; dette er inkludert 1/15 av estimatavviket. Det nederste tar inn fullt estimatavvik ved ett års amortisering

26 Et eksempel til hjemmebruk:

27 Året 2009 et eks. ; sum alle ordningene BUDSJETT 09 REGNSKAP 09 Totalt alle ordninger: Budsjettert premie: Budsjettert tilbakeført overskudd: Budsjettert totalt forfalt premie (beregnet innbetalt) Estimert total netto pensjonskostnad inkl. adm.kostnad Estimert årets premieavvik (positivt inntektsføres / negativt utgiftsføres) Amortisering av premieavvik fra tidligere år Estimert total regnskapsført kostnad Estimert totalt i % av gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag: ,40 % 15,76 %

28 Eksempel GKRS side 1 :

29 Året 2009 et eks. bokføring gjennom året DRIFTEN GJENNOM ÅRET: (hele tusen) 090 Drift Lønn (12mnd) Balanse kto 1 Bank (5 stk) : noen poster er ikke pensjon; netto= : REST 099 Drift AGA (12mnd 14,1%) skyldig AGA De ansattes 2% andel: Balanse kto 2 Bank (12 mnd)

30 Året 2009 et eks. noen bokføringsendringer ÅRSAVSLUTNINGEN: (hele tusen) PREMIEFOND: 090 Drift Lønn 090 funksjon Drift AGA (12mnd 14,1%) 099 funksjon DIVERSE POSTERINGER: (kronebeløp) 185 funksjon tilskudd pensjonskontoret sykepl 10 - adm tilskudd overføringsavtalen felles 20 (ikke aga) - mva av admtilskudd 090 funksjon tilskudd sikringsordningen felles 120 (husk aga) SUM 150 : føres mot balansekontoen

31 Året 2009 et eks. - årsavslutningsbokføringer REST: 090 Drift Lønn (12mnd) Balanse 099 Drift AGA (14,1%) skyldig AGA ÅRETS PREMIEAVVIK: 090 funksjon Balanse 099 AGA f Balanse AMORTISERT PREMIEAVVIK: 090 funksjon Balanse 099 AGA f Balanse

32 Året 2009 et eks. resultat av alle føringene RESULTAT: skyldig AGA: På 090 i driften: = = = = På 090 / 180: På 090 / 170: På 090 / 171: TOTALE PENSJONSKOSTNADER OBS - ikke aga på ansattes andel: På 090 i driften (ansattes andel 2%) = * 14,1% = 755 Totalt i regnskapet TOTAL AGA (I tillegg kommer balanseføringene)

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Kryssref. Saksbeh. : 200803844 : E: 145 M80 : 200802197 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.06.2008 75/08 BRANNVESENET

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft?

Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft? Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft? Er dette mulig med dagens regelverk? Kjetil Svihus, Grieg Investor 13. Juni 2014 Grieg Investor Uavhengig investeringsrådgiver

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 19.09.2001 Ikrafttredelse og 14.06.2002 overgangsregler

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093 NOTAT 7.3.2015 KR 11.3/15 Utarbeidet av Arve G Myrvang For Kirkerådet ved Jan Rune Fagermoen 1. INNLEDNING Den 4 mars mottok jeg mail fra Jan Rune Fagermoen i Kirkerådet som anmodet meg om å gi min vurdering

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer