Søgne kommune Kapitalforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søgne kommune Kapitalforvaltning"

Transkript

1 Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret P. 1 Dato Gabler Wassum Søgne kommune

2 Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater hittil i år Markedsutvikling P. 2 Dato Gabler Wassum Søgne kommune

3 Forbehold Simuleringer Alle beregninger av fremtidig forventet avkastning og risiko er basert på simuleringsmodeller og Gabler Wassum sine forutsetninger (se vedlegg). Forutsetningene er igjen basert på langsiktige historiske avkastningsserier. Historisk avkastning gir ingen garanti for fremtidig avkastning, men gir ofte et godt bilde av avkastningsegenskaper med hensyn til svingninger (risiko) og langsiktige trender. Analyser Våre kvantitative analyser av ulike fond er basert på historiske avkastningsdata. Kvantitative analyser danner sammen med kvalitative analyser grunnlaget for våre anbefalinger hva angår enkeltfond og porteføljesammensetninger av fond. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Alle våre kvantitative analyser er basert på faktisk historikk for de aktuelle fondene som analyseres. Det er ikke gjennomført simuleringer av historisk avkastning. Kilder Gabler Wassum gir råd og bistand basert på kilder vi anser som pålitelige, på sin opparbeidede kunnskap og etter beste skjønn. Gabler Wassum er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte økonomisk eller ikke økonomisk tap eller skade som følge av at slike råd følges. P. 3 Dato Gabler Wassum Søgne kommune

4 Langsiktig kapitalforvaltning P. 4 Dato Gabler Wassum Søgne kommune

5 Langsiktig kapitalforvaltning Søgne kommune har per MNOK 120,7 plassert i verdipapirmarkedet. Naturlig minstekrav til plassering i verdipapirmarkedet: Over tid oppnå høyere avkastning enn det risikofrie alternativet. For å oppnå en avkastning utover risikofri rente må investor påta seg finansiell risiko Vi kan skille mellom to typer risiko Usystematisk risiko (selskapsspesifikk risiko). Usystematisk risiko kan kostnadsfritt elimineres ved åspre risiko på flere selskaper (diversifisering) Systematisk risiko (markedsrisiko) Gabler Wassum er av den oppfatning at institusjonelle investorer bør: Velge en strategisk aktivaallokering som står i forhold til risikobærende evne Påta seg systematisk, og ikke usystematisk risiko Søke å oppnå meravkastning gjennom åvelge de beste forvalterne innen hver P. 5 Dato aktivaklasse

6 Strategiprosess Grunnleggende prinsipp: Investors risikovilje/ evne skal alltid ligge bak investeringsbeslutninger Rapportering av resultat og måling av mandat og aktivaklasser mot naturlige sammenligningsindekser P. 6 Dato Gabler Wassum Søgne kommune

7 Den viktigste beslutningen Avkastning 100% Aksjer 9,5% 3,5% 100% Rentepapirer Risiko P. 7 Dato

8 Risikovilje avgjørende for tilpasning Forventet avkastning p.a. 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Effisient front Renter Alternative investeringer Aksjer 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % Forventet standardavvik p.a. Figuren til venstre viser at investor kan bevege seg nordvestover i avkastningrisikodiagrammet ved å kombinere ulike aktivaklasser. Den effisiente fronten minimerer risikoen for ulike avkastningsnivå. Ut i fra risikovilje og toleranse velger investor sin tilpasning på den effisiente fronten. P. 8 Dato

9 Strategiforslag Gabler Wassum mener at kommunen kan forbedre forholdet mellom forventet avkastning og risiko i sin langsiktige kapitalforvaltning. Allokering og forventet avkastning og risiko Aktivaklasser Gjeldende strategi Anbefalt strategi Anbefalt Maks Anbefalt Min Forventet avk. Forventet risiko Pengemarked 0,0 % 10,0 % 37,0 % 5,0 % 3,3 % 0,9 % Norske obligasjoner 80,0 % 45,0 % 60,0 % 30,0 % 4,4 % 3,0 % Globale obligasjoner 0,0 % 20,0 % 25,0 % 15,0 % 5,5 % 3,0 % Norske aksjer 0,0 % 5,0 % 7,0 % 3,0 % 8,0 % 23,0 % Globale aksjer 20,0 % 20,0 % 25,0 % 15,0 % 7,7 % 18,0 % 100,0 % 100,0 % Porteføljer Langsiktig avk. forv., % Langs. realavk. forv., % Nøkkeltall Forventet risiko VAR (%) 95% sanns. VAR, 5 års horisont Stresstest av porteføljen Diversifiseringseffekt CVAR Høykorr. VAR Dagens strategi Anbefalt strategi 5,1% 3,1% 4,8% -2,8% 2,0% 1,2% -4,7% -4,8% 5,4% 3,4% 4,9% -2,6% 2,3% 1,9% -4,7% -5,8% P. 9 Dato

10 Strategiforslag Den anbefalte strategiske aktivaallokeringen innebærer en forventet høyere avkastning til omtrent samme risiko som dagens strategi og en lavere nedsiderisiko (VaR) En nedsiderisiko (VaR) innenfor et 95% konfidensintervall på 2,6%, innebærer at det er 5% sannsynlighet for at kommunen i løpet av et år vil oppnå en avkastning som er lavere enn 2,6%. Med en forvaltningskapital på MNOK 120,7, representerer det et tap på MNOK 3,1. CVaR definerer betinget nedsiderisiko. Det vil si den forventede avkastningen over en 12 måneders periode dersom en 5% sannsynlighet hendelse inntreffer. I dette tilfellet er CVAR 4,7%, noe som representerer et tap på MNOK 5,7. Vi mener at kommunen bør ha et bufferfond til åståi mot et slikt tap. P. 10 Dato

11 Årlig avkastning og langsiktig avkastningsforv. P. 11 Dato

12 Porteføljeavkastning mot bank P. 12 Dato

13 Kapitalforvaltningsresultater 2011 P. 13 Dato Gabler Wassum Søgne kommune

14 Porteføljesammendrag Ved utgangen av 2011 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje MNOK 117,4. Porteføljen gav en avkastning i løpet av året på 2,4 %, noe som var 1,9 prosentpoeng svakere enn sammenligningsindeks. Målt i kroner var avkastningen i løpet av året MNOK 2,8. Porteføljens mindreavkastning kan relateres til både seleksjonsbidraget og allokeringsbidraget som begge er negative i perioden. Svak avkastning i BankInvest har medført negativt seleksjonsbidrag (avsluttet) Overvekt i globale aksjer medførte at allokeringsbidraget var negativt. P. 14 Dato

15 Avkastningsoversikt 2011 P. 15 Dato

16 Allokering mot strategi og stresstest P. 16 Dato

17 Kapitalforvaltningsresultater hittil i år P. 17 Dato Gabler Wassum Søgne kommune

18 Avkastningsoversikt per 29. februar Avkastningen i årets to første måneder har vært svært god (1,9 prosent). Porteføljen har også slått sin sammenligningsindeks med god margin (1,3 prosentpoeng). Globale aksjekurser har steget, samtidig som rentene har falt. Dette har ført til god avkastning i både aksjer og renter. P. 18 Dato

19 Nøkkeltall totalporteføljen P. 19 Dato

20 Avkastning hittil i år per 29. mars Forvaltningskapital per Avkastning HiÅ, MNOK Avkastning HiÅ, % Søgne kommune Globale aksjer 120,7 3,3 2,8 % 22,2 1,9 9,4 % Norske obligasjoner Vi ser av oversikten over at den positive utviklingen har fortsatt inn i mars måned. Avkastningen i globale aksjer har økt fra 6,2% i slutten av februar til 9,4% per 29. mars og avkastningen i norske obligasjoner har økt fra 1,0% i slutten av februar til 1,4% per 27. mars. Dette gir en samlet avkastning for porteføljen på 2,8% (MNOK 3,3) så langt i år. Det at kommunen har samlet sine investeringer gjennom vårt depot gir oss en unik mulighet til åfølge porteføljens utvikling på daglig basis. P. 20 Dato ,4 1,4 1,4 %

21 Depotoversikt per Depotoversikten viser daglig oppdatering av valutakurs og NAV kurs for fondene kommunen er investert i P. 21 Dato

22 Markedsutvikling P. 22 Dato Gabler Wassum Søgne kommune

23 Så langt i 2012 aksjer P. 23 Dato Gabler Wassum Søgne kommune

24 Så langt i renter P. 24 Dato Gabler Wassum Søgne kommune

25 Utviklingen i norske renter P. 25 Dato Gabler Wassum Søgne kommune

26 Begrepsforklaringer Standardavvik Et vanlig måltall for risiko og angir forventet svingning rundt langsiktig årlig avkastning i prosent med 67% sannsynlighet. Eksempelvis må en portefølje med langsiktig årlig avkastningsforventing på 5% og en langsiktig årlig standardavviksforventning på 3% forvente at avkastningen kan svinge mellom 2% (5% 3%) og 8% (5%+3%) med 67% sannsynlighet. Historisk standardavvik beregnes med utgangspunkt i historisk avkastningsdata. Fremtidig forventet standardavvik for en portefølje simuleres (beregnes) med utgangspunkt i forventet langsiktig årlig standardavvik for aktivaklassene som inngår og forventet samvariasjon (korrelasjon) mellom de samme aktivaklassene. Forventningene er basert på lange historiske månedsdata. Diversifiseringsgevinst Redusert risiko på porteføljenivå som følge av lavere samvariasjon (korrelasjon) mellom aktivaklassene enn 1. Dette vil med andre ord si at porteføljens risiko er lavere enn summen av risiko i de ulike aktivaklassene som inngår i porteføljen. Med samvariasjon lik 1 vil porteføljens risiko være identisk med summen av risiko i de ulike aktivaklassene som inngår i porteføljen. P. 26 Dato Gabler Wassum Søgne kommune

27 Begrepsforklaringer VaR (Value at Risk) VaR definerer forventet nedsiderisiko over en 12 måneders periode med en gitt sannsynlighet. Typisk benyttes 95% sannsynlighet. Dersom porteføljen har en VaR (95%) på 2% vil det si at man må forvente at den svakeste avkastningen med 95% sannsynlighet er 2% over en 12 måneders periode. Sagt på en annen måte må man forvente at porteføljen gir en avkastning som er svakere enn 2% i ett av tyve år. CVaR (Conditional Value at Risk) CVaR definerer betinget nedsiderisiko. Det vil si den forventede avkastningen over en 12 måneders periode dersom en 5% sannsynlighet hendelse inntreffer. Med utgangspunkt i eksempelet over defineres da den forventede negative avkastningen for det ene av de tyve årene. Høykorr. VaR (Høykorrelasjons Value at Risk) Høykorr. VaR definerer forventet nedsiderisiko over en 12 måneders periode med en gitt sannsynlighet, men da med forutsetning om at alle aktivaklassene i modellen samvarierer perfekt positivt (korrelasjonen er 1 mellom alle aktivaklasser). Valg av sannsynlighet er gitt ut ifra den benyttede sannsynligheten for VaR beregningen. P. 27 Dato Gabler Wassum Søgne kommune

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 av Trine Schjefstad Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Siviløkonom (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Innhold. 3 Oppsummering 70

Innhold. 3 Oppsummering 70 Vedlegg Norges Banks vurdering av det teoretiske og empiriske grunnlaget for aktiv forvaltning og vår forvaltningsstrategi for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Innhold 1 Det teoretiske og empiriske

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

Finansrapport Kvinnherad kommune

Finansrapport Kvinnherad kommune Finansrapport Kvinnherad kommune Gjeldsportefølje kommunenummer 1224 2. tertial 2013 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Side 5: Krav i finansreglement

Detaljer

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011

13,93. Avkastning over tid 3,96 6,77. 3 år 2009-2011. 5 år 2007-2011. 10 år 1,53 0,40 1,26 -3,92 2002-2011 Avkastning over tid god meravkastning siste fem år Statens pensjonsfond Norge avkastning over tid AVKASTNING (Prosent) 1 år 2011 3 år 2009-2011 5 år 2007-2011 % 10 år 2002-2011 13,93 3,96 6,77-3,92 Folketrygdfondet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Page 1 of 5 Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Risikoen i forvaltningen av Statens petroleumsfond er i første rekke bestemt av den sammensetning fondets portefølje har. Porteføljesammensetningen

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere 46.................................................................................................................................................................................................... Erfaringer

Detaljer