Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest"

Transkript

1 Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1

2 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver fjerde Vestlending bruker oss Over 60 kontor og 800 ansatte langs Vestlandskysten Sentral drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling siden 1823 Tredje største norskeide bank og nest eldste sparebank 125,5 milliarder kroner i forvaltningskapital Børsnotert siden

3 Andre kvartal 2012 Stabil og god kjernebankvirksomhet Styrket rentenetto Sterk fremgang tilsluttede selskaper Passert kunder i personmarkedet 3

4 Første halvår 2012 Stabil og god kapitaldekning Styrket og god likviditet Synlige effekter av forbedringsprogram Uro i finansmarkedene og krevende regulatorisk regime 4

5 Hovedtall 2. kvartal kvartal halvår halvår Resultat før nedskrivninger og skatt 199 mkr 211 mkr 483 mkr 437 mkr 858 mkr Resultat før skatt 171 mkr 183 mkr 405 mkr 398 mkr 732 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 0,88 kr 1,19 kr 2,13 kr 2,58 kr 4,55 kr Rentenetto (annualisert) 1,44 % 1,44 % 1,42 % 1,43 % 1,46 % Kostnadsprosent (annualisert) 1,25 % 1,23 % 1,25 % 1,22 % 1,22 % Egenkapitalavkastning (ROE) (annualisert) 7,3 % 9,2 % 8,9 % 10,1 % 8,7 % Finansieringsgrad 55,8 % 57,8 % 55,8 % 57,8 % 53,5 % Likviditetsindikator 105,6 % 103,2 % 105,6 % 103,2 % 102,6 % Ren kjernekapitaldekning 9,5 % 9,5 % 9,5 % 9,5 % 9,6 % Kapitaldekning 11,4 % 11,4 % 11,4 % 11,4 % 11,6 % Ren kjernekapitaldekning (Basel II fullt implementert) 12,9 % 12,5 % 12,9 % 12,5 % 12,9 % Kapitaldekning (Basel II fullt implementert) 15,6 % 15,3 % 15,6 % 15,3 % 15,6 % Kapitaldekningen inkluderer 50 % av resultat for perioden, med unntak av året

6 6 Resultat før nedskrivninger på utlån, finansielle instrumenter og engangsposter

7 Vedvarende optimisme på Vestlandet Rundspørringen i andre kvartal viser at 7 av 10 bedrifter har et positivt syn på neste halvår. Optimismen jevnt fordelt i alle de fire vestlandsfylkene. Eksportbedrifter mer optimistiske enn bedrifter som selger til hjemmemarkedet. Unntaket er eksportvirksomhet til eurosonen. Neste Vestlandsindeks offentliggjøres 25. september

8 Vestlandsindeks: Økte priser og bedret lønnsomhet 57 % av bedriftene ser bedret lønnsomhet. Størst endring i Hordaland, Sogn og Fjordane. Nær 1/3 av bedriftene spår økte utsalgspriser. 34 % av bedriftene sier de vil øke antall ansatte i løpet av de neste seks måneder. Andelen bedrifter som forventer å foreta investeringer neste halvår er uendret fra 1. kvartal på 33 %. 8

9 Produkt- og leverandørstrategi - produktselskaper og sterk distribusjon Resultatandel SPV per Resultatandel SPV per Resultatandel SPV per Frende Norne Brage - 23,0 mkr - 2,2 mkr n.a. - 10,5 mkr - 8,5 mkr - 2,5 mkr 26,5 mkr - 2,8 mkr - 1,4 mkr Totalt antall kompetansearbeidsplasser bygget opp siden 2007: 180 Faksimile Bergens Tidende

10 Frende Skadeforsikring nye kunder i 2012 og en forvaltningskapital på 1,4 mrd kroner Kontrollert vekst og effektiv drift Utvikling i Frende Skadeforsikring (totalt) Combined ratio var i andre kvartal 86,6 % Estimert 2 Beregnet

11 Fremtidsutsikter Fremtidsutsikter Vestlandet Eksterne forhold Høyt aktivitets- og investeringsnivå i olje og energi og i bygg og anlegg God etterspørsel etter oljeprodukter, metaller og fisk Risiko for smitteeffekter fra internasjonal uro Internasjonale risikofaktorer Gjeldssituasjonen i Europa Tilbakeslag i USAs økonomi Utviklingen i nye fremvoksende økonomier Situasjonen i Midtøsten Sparebanken Vest Lavere volumvekst i bedriftsmarkedet Bedret rentenetto for banken fremover Forventer fortsatt lav risiko i personmarked og markedsuro for enkelte bedriftskunder Økte provisjoner og bidrag fra tilknyttede selskaper Effekter av forbedringsprogram Volatilt kapitalmarked 11

12 Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest : Regnskap og finans 23. august 2012 Eivind Areklett Norebø, CFO 12

13 13 Resultatutvikling 2. kvartal

14 14 Resultatutvikling 1. halvår

15 Økt rentenetto i andre kvartal* 15 * Inkl. full konsolidering av Sparebanken Vest Boligkreditt AS

16 16 Endring rentenetto Q Q2 2012

17 Øker rentemargin* 17 * Produktmarginer og rentemargin (morbank og boligkredittforetak) målt mot bankens mellomregningsrente

18 Margin mot 3-måneder NIBOR (effektiv rente) Utlån Innskudd Definisjon: Kvartalets gjennomsnittlige kunderente minus gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR 18

19 Reduksjon på 30 årsverk i forbedringsprogrammet Årsverk Årsverk Endring 30 Fremkommer slik: Integrasjon Sparebanken Hardanger 47 Nye stillinger Eiendomsmegler Vest 8 Nye stillinger Sparebanken Vest 5 Forbedringsprogrammet -30 Endring antall årsverk startet Sparebanken Vest med sitt forbedringsprogram, med målsetting om å redusere antall årsverk med ca 6% i løpet av Pr Q er det redusert 30 årsverk. I tillegg blir 11 årsverk avviklet i Nye stillinger i Sparebanken Vest er hovedsakelig knyttet til nye ITmedarbeidere, som skal erstatte 15 eksterne IT-konsulenter. Nye stillinger i Eiendomsmegler Vest er basert på en målsetting om vekst i antall formidlinger og markedsandeler i

20 Overtatt virksomhet og høy aktivitet påvirker driftskostnader Kostnader Kostnader Endring 108 Fremkommer slik: Hardanger Sparebank Lønnskostnader 13 Pensjonskostnader 2 IT kostnader 2 Avskrivninger 2 Andre driftskostnader 6 Integrasjonkostnader 8 Sum Hardanger Sparebank 33 30% av kostnadsveksten er relatert til drift og overtakelse av Hardanger Sparebank, inkl integrasjonskostnader. Høy prosjektaktivitet og satsning på digitale kanaler, herunder nye tjenester i nettbank og mobilbank. Lavere rentenivå gir høyere pensjonskostnader Sparebanken Vest Endring årsverk og lønnsvekst 11 Pensjonskostnader 10 IT kostnader 26 Avskrivninger 4 Andre driftskostnader 13 Sum Sparebanken Vest 64 Eiendomsmegler Vest Endring årsverk og lønnsvekst 9 Andre driftskostnader 2 Sum Eiendomsmegler Vest 11 Endring driftskostnader

21 God innskuddsvekst Innskuddsvekst siste 12 mnd 10,4 % (PM 14,5 % og BM 5,0 %) inkl. Sparebanken Hardanger 21

22 Utlånsvolum på 104 mrd kroner - balansert utlånsvekst og god diversifisering Utlånsvekst siste 12 mnd 14,3 % (PM 13,0 % og BM 17,7 %), inkl. Sparebanken Hardanger Engasjementsvolum næringsfordelt 1,1 % 0,8 % 1,1 % 1,2 % 1,4 % 1,9 % 1,4 % 4,4 % 3,9 % 11,2 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 69,8 % Personmarked Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri Varehandel Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant 22

23 PM-porteføljen - høy andel med pant i bolig - god sikkerhetsdekning med lave LTV-verdier 96 % av PM eksponert mot boliglån God sikkerhetsdekning 66,9 % 4,1 % 95,9 % 33,1 % Andre lån Boliglån Nedbetalingslån Flexilån 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 92,7 % 4,6 % 2,8 % LTV <= 70 % % LTV > 85 % 96 % av PM-porteføljen er lån sikret i fast eiendom* 33 % av boliglånene er flexilån (rammekreditter), resten er ordinære nedbetalingslån Flexilån kan innvilges innenfor 70 % av boligens markedsverdi jfr nye retningslinjer Ordinære nedbetalingslån er normalt innenfor 85 % av boligverdi etter nye retningslinjer. Inntil 100% LTV tillates dersom det stilles tilleggssikkerhet og etter en særskilt forsvarlighetsvurdering. 93 % av total boliglånsvolum er innenfor 70 % av boligverdi forutsatt at alle lån splittes. 23 *Inklusive boligkredittforetak, konserntall

24 Risikoprofil lav personmarked, moderat bedriftsmarked - stabil og lav risikoprofil i personmarked Høy PM-andel bidrar positivt til samlet lav risikoprofil Høy andel med pant i bolig og lav LTV. I overkant av 80 % av samlet portefølje med lav risiko Både BM og PM utvikler seg positivt i kvartalet. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD)* 5,9 % 5,4 % 5,7 % 6,4 % 5,5 % 6,0 % 6,6 % 6,8 % 8,4 % 7,0 % 16,0 % 14,9 % 14,2 % 12,9 % 14,1 % 14,1 % 14,7 % 14,3 % 10,6 % 10,2 % 78,0 % 79,7 % 80,1 % 80,7 % 80,5 % 79,9 % 78,8 % 78,9 % 81,0 % 82,8 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % Q Q Q * Fra 2012 har banken ny tapsberegning som påvirker klassifiseringen. Dette gjør at dataene ikke er direkte sammenlignbar med tidligere perioder. 24

25 Stabil avsetningsgrad og redusert betalingsmislighold Økte gruppenedskrivninger men stabil avsetningsgrad Nedgang i betalingsmislighold i BM, stabilt i PM 25

26 Lave tap i andre kvartal Kvartalsvise nedskrivninger Tapskostnad andre kvartal er 28 mkr, tilsvarende 0,05 (0,06) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån Tilsvarende for første halvår er 0,15 (0,09) % 26

27 Styrket strukturell likviditet - likviditetsportefølje på ca 17 mrd kroner Sammensetning likviditetsportefølje 2Q Aksjer 4 % Interbank 4 % Norsk stat 11 % Kommuner og fylkeskommuner 6 % Mill. Mnd OMF 52 % Banker 22 % kv kv kv kv kv kv kv kv kv Norsk stat Banker OMF Interbank Strukturell likviditet - Kommuner og fylkeskommuner Andre Aksjer Brukt til lån i Norges Bank Andre 2 % 27

28 M NOK Likviditet kapitalmarkedsfinansiering på 57 mrd kroner - god tilgang til kapitalmarkedet, andel finansiering > 3 år er over 40% kr kr kr OMF i bytterordningen OMF solgt i markedet kr Kapitalmarkedsfinansiering (ekskl. OMF og bytteordningen) kr kr år 1-3år 3-5 år over 5 år Aksetittel 28

29 Kapitaldekning Basel II og overgangsordning - høy og stabil andel ren kjernekapital 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % Basel II* 16,6 % 15,6 % 15,4 % 15,6 % 15,2 % 1,6 % 1,0 % 0,4 % 1,1 % 1,1 % 1,7 % 2,2 % 2,3 % 1,6 % 1,7 % Overgangsordning* 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,3 % 12,0 % 11,5 % 11,5 % 11,6 % 11,4 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,3 % 10,0 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % 1,6 % 8,0 % 8,0 % 6,0 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % 12,8 % 12,9 % 6,0 % 4,0 % 4,0 % 9,5 % 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,5 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 2011 Q Q Q Q Q2 Kapitaldekning 15,4 % 15,2 % 15,6 % 16,6 % 15,6 % Tilleggskapital 1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,6 % 0,4 % Fondsobligasjon 1,6 % 1,7 % 1,7 % 2,2 % 2,3 % Ren kjernekapital 12,7 % 12,4 % 12,9 % 12,8 % 12,9 % 0,0 % 2011 Q Q Q Q Q2 Kapitaldekning 11,5 % 11,5 % 11,6 % 12,3 % 11,4 % Tilleggskapital 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,2 % 0,3 % Fondsobligasjon 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % 1,6 % Ren kjernekapital 9,5 % 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,5 % 29 * Kvartalstallene inkluderer 50% av akkumulert resultat etter skatt

30 Mens vi venter på nytt regelverk - uklarhet om tidspunkt for innføring gjør kapitalplanlegging utfordrende Uklarhet om innføring av et nytt og mer risikosensitivt kapitalkravsregelverk gjør det utfordrende å drive kapitalplanlegging Spesielt i banker med IRB-godkjennelse Sparebanken Vest fastsatte nye soliditetsmål høsten 2011 I henhold til Basel II skal banken ha kjernekapital på 10 % og samlet kapitaldekning på 13 %. I påvente av nytt regelverk skal banken ha kapitaldekning på nivå med 3Q 2011 etter overgangsordningen Pr 2Q 2012 er banken klart over soliditetsmålene etter Basel II og på nivå med soliditetsmålene etter overgangsordningen. Norske myndigheters krav om minimum 9 % ren kjernekapital (etter overgangsordningen) Skaper ytterligere utfordringer knyttet til kapitalplanleggingen Medfører ytterligere kapitaloptimalisering i driften 30

31 Mens vi venter på nytt regelverk (forts.) - regnskapsføring av pensjonskorridoren for ytelsespensjonsordningen IAS 19 endres f.o.m. 1. januar 2013 slik at utsatt regnskapsføring av pensjonsforpliktelser ( korridormetoden ) ikke lenger tillates Forpliktelsen må føres mot egenkapital og ansvarlig kapital Usikkert om overgangsordninger Kapitaleffektiviserende drifts- og kostnadstiltak iverksatt for å sikre opprettholdelsen av kjernekapitaldekningen Vurderer endring i regulering av ytelsespensjonsordningen Fra gjennomsnitt av lønns- og prisstigning, til overskuddsregulering Foreløpig beregning av økonomiske effekter basert på eksisterende aktuarberegning (isolert sett) Engangseffekt på resultatet før skatt i planendringsår: inntil 275 mkr Resultateffekt før skatt påfølgende år: inntil 50 mkr Reduksjon av egenkapital : ca 295 mkr mot 370 mkr uten planendring Beregnet nettoeffekt på egenkapital per er minus ca 100 mkr Effekt av øvrige tiltak 31

32 Spørsmål?

33 Appendix

34 34 Kvartalsvis resultatutvikling

35 35 Positivt bidrag fra tilknyttede selskaper

36 36 Finansieringsgrad - stabil i konsern, økende i morbank

37 Bevegelser i verdipapirmarkedet påvirker K/I-relasjon.. 37

38 4,8 % 4,0 % 6,4 % 2,6 % 4,7 % Godt diversifisert BM-portefølje 14,5 % Bedriftsmarked 30,2 % av total 1,9 % 2,2 % 1,5 % 3,6 % 3,6 % 13,0 % 37,2 % Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri Varehandel Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant 1,5 % 24,1 % 0,4 % 13,8 % 16,5 % 13,6 % Eiendom 11,2 % av total 17,5 % 23,9 % 2,4 % 1,8 % 2,0 % 13,2 % Shipping 3,9 % av total 6,6 % 1,2 % 0,3 % 0,0 % 33,1 % Bolig Borettslag Fritidseiendom Hotell Industri Kjøpesenter/butikk Kontor Uspesifisert næring Ikke spesifisert Ferge/passasjer Kjøleskip (reefer) Offshore Tank Tørrbulk, mindre Tørrbulk, store Brønnbåt Kjemikalie 17,1 % Uspesifisert 38

39 Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad - segmentfordelt PM BM 39

40 Risikoprofil - forventet tap PM - lav og stabil risiko: 95,5 % innenfor 0,2 % i forventet tap 100 % 90 % Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD)* 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 0,9 % 2,0 % 1,5 % 3,7 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,2 % 2,8 % 3,0 % 2,7 % 3,5 % 3,0 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 95,0 % 95,4 % 95,3 % 95,4 % 95,7 % 96,2 % 95,9 % 96,4 % 94,5 % 95,5 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q Q Q Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % * Fra 2012 har banken ny tapsberegning som påvirker klassifiseringen. Dette gjør at dataene ikke er direkte sammenlignbar med tidligere perioder. 40

41 Risikoprofil - forventet tap BM - moderat risikoprofil, noe bedret i andre kvartal 100 % Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD)* 90 % 80 % 16,7 % 15,0 % 16,1 % 18,8 % 15,7 % 17,7 % 19,7 % 20,6 % 24,0 % 20,5 % 70 % 60 % 44,9 % 41,5 % 39,9 % 35,1 % 39,8 % 40,5 % 42,5 % 41,4 % 28,1 % 28,1 % 50 % 40 % 30 % 20 % 38,5 % 43,5 % 44,0 % 46,1 % 44,5 % 41,9 % 37,8 % 38,0 % 47,9 % 51,5 % 10 % 0 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q Q Q Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % * Fra 2012 har banken ny tapsberegning som påvirker klassifiseringen. Dette gjør at dataene ikke er direkte sammenlignbar med tidligere perioder. 41

42 Likviditetsgrad* nye boliglån - i tråd med policy, lån med likviditetsgrad under 1,1 gis med frarådning Likviditetsgrad nye nedbetalingslån Likviditetsgrad nye flexilån 70 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % <0,79 0,8-1,09 1,1-1,19 1,2-1,49 > 1,5 0 % <0,79 0,8-1,09 1,1-1,19 1,2-1,49 > 1, Q Q Q Q Q Q2 *Inklusiv omsøkt lån og rentepåslag 42 *Basert på Sifo-modellen

43 43 Langsiktig finansiering første halvår

44 Makroøkonomiske utsikter - fremdeles mørke skyer over Europa Verden Fremtiden for eurosamarbeidet er fremdeles uklar og vil prege utviklingen i verdensøkonomien. Signaler fra ECB om at alle nødvendige virkemidler for å hindre en kollaps vil anvendes, er viktig for å dempe uroen i markedene. Men for at økonomien i eurosonen skal finne nytt fotfeste må det også gjennomføres finansielle strukturer og reformer både i EU og i de enkelte eurolandene. Usikkerheten i eurosonen er den største risikofaktoren på kort sikt. Sannsynligheten for svakere vekstimpulser fra nye fremvoksende økonomier er fremdeles tilstede, og er delvis avhengig av utviklingen i eurosonen. Fremdeles svak utvikling i amerikansk økonomi. Norge Rammebetingelser for norsk økonomi karakterisert av lav vekst hos våre handelspartnere, lave renter og lav prisvekst Forventninger om tiltakende vekst og høyere renter fra 2014 Oljeprisen har falt med 20 % gjennom kvartalet men ligger fremdeles på et relativt høyt nivå, og har steget igjen i starten av tredje kvartal. Den høye oljeprisen, kronekursen og lønnsveksten forsterker todelingen av norsk industri. Vestlandet Eksportrettet region som påvirkes i større grad av internasjonal konjunkturer enn resten av landet Høy oljepris tilsier at regionen kan forvente en vekst som er høyere enn landet for øvrig, noe som også preger det regionale arbeidsmarkedet. Vestlandsindeks 2/2012 indikerer positiv tro på fremtiden blant vestlandsbedriftene, både blant de som selger på hjemmemarkedet og i eksportrettet industri. 44

45 Rating - Status Moodys Fitch Long-term Short-term Outlook Long-term Short-term Outlook Sparebanken Vest A2 P-1 Stable A- F2 Stable Sparebanken Vest Boligkreditt AS Covered bond program Moodys Rating Aaa Fitch Rating AAA 45

46 Utbyttejustert avkastning juni Sparebanken Møre Sparebank 1 SR-Bank Sparebank 1 SMN Sparebank 1 Nord-Norge OSEEX OSEBX Sparebanken Vest Pr Utbyttejustert pr Utbyttejustert pr Kurs (NOK) Kurs (NOK) Avkastning 2011 Kurs (NOK) Avkastning HiÅ Sparebanken Møre 207,0 178,0-9 % 152,5-10 % Sparebank 1 SR-Bank 53,5 38,2-27 % 32,1-13 % Sparebank 1 SMN 49,9 36,3-24 % 32,1-6 % Sparebank 1 Nord-Norge 42,2 32,3-10 % 26,0-16 % OSEEX 791,8 620,7-24 % 568,0-9 % OSEBX 439,7 385,0-13 % 407,1 6 % Sparebanken Vest 47,0 31,5-29 % 28,0-5 %

47 Utbyttejustert avkastning august Sparebanken Møre Sparebank 1 SR-Bank Sparebank 1 SMN Sparebank 1 Nord-Norge OSEEX OSEBX Sparebanken Vest Pr Utbyttejustert pr Utbyttejustert pr Kurs (NOK) Kurs (NOK) Avkastning 2011 Kurs (NOK) Avkastning HiÅ Sparebanken Møre 207,0 178,0-9 % 150,0-12 % Sparebank 1 SR-Bank 53,5 38,2-27 % 33,2-10 % Sparebank 1 SMN 49,9 36,3-24 % 33,3-3 % Sparebank 1 Nord-Norge 42,2 32,3-10 % 26,4-15 % OSEEX 791,8 620,7-24 % 576,3-7 % OSEBX 439,7 385,0-13 % 432,5 12 % Sparebanken Vest 47,0 31,5-29 % 26,3-11 %

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 25. april 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Første kvartal 2012 Optimisme i næringslivet på Vestlandet på tross av internasjonal uro Positivt

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 26. oktober 2011 1 Tredje kvartal 2011 God underliggende drift Bedret rentenetto Moderate tap Økte provisjonsinntekter og bidrag

Detaljer

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 28. april 2011 Hovedtrekk første kvartal 2011 God vekst i ordinært driftsresultat og finansinntekter God inntektsvekst og godt

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest 15. februar 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Året 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 Året 2010 og fjerde kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 1 2010: Tidenes beste resultat før nedskrivninger og skatt 927 millioner kroner Hovedtrekk for 2010:

Detaljer

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL RESULTAT RESULTAT EKSKL. ENGANGSEFFEKTER* DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 407 MNOK (526) 370 MNOK (360) GOD EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 22.august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank

Detaljer

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter v/administrerende direktør Stein Klakegg Sterk markedsposisjon i attraktivt marked - Positiv lønnsomhetsutviking

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

1. kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010

1. kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010 1. kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010 1 Agenda Finansiell informasjon Refinansiering fondsobligasjon gjennom emisjon Styrket markedsposisjon og økt kundetilfredshet

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FJERDE KVARTAL 2013 6. februar 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør 4 % 4 % 9 % 10 % 12 % 13 % 261 248 296 226 258 273 223 226 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL OG 2013 700 3,5 % 2.000 5,00 %

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Fjerde kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 6.Februar 2013 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 2012 Resultat før skatt ble 1.191 MNOK (732 MNOK) Egenkapitalavkastning etter skatt for

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank 147 milliarder i forvaltningskapital

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA TREDJE KVARTAL 24 1 2 KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA BNbank er en forretningsbank som har spesialisert seg på pantelån og innskudd på sparekonti, og datterselskapet BNkreditt er landets største

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest 2008 & tall for 4. kvartal 28. januar 2009. Adm. direktørr Stein Klakegg

Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest 2008 & tall for 4. kvartal 28. januar 2009. Adm. direktørr Stein Klakegg Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest & tall for 4. kvartal 28. januar 2009 Adm. direktørr Stein Klakegg 27.01.2009 Tilfredsstillende utvikling i krevende marked Finansiell uro og tiltakende

Detaljer

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 9. august 2012 Finn Haugan, konsernsjef Oppsummering Godt 1. halvår 2012, overskudd 510 mill kroner og egenkapitalavkastning på 11,7 % Egenkapitalemisjon på

Detaljer

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg 4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest Adm. dir. Stein Klakegg 4.2.2010 1 - et år med store kontraster Første del Preget av negative utsikter nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 18. august 2011 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og frittstående sparebank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Presentasjon 4. Kvartal 2011 og foreløpig årsregnskap 2011 Februar 2012 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer,

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015 - Sterk underliggende drift Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg 1 SpareBank 1 Østfold Akershus Markedsområde

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS

Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus AS Resultatpresentasjon 1. halvår 2014 Geir-Egil Bolstad, CFO Kapitalmarkedsdag SB1M, 19. august 2014 Agenda I. Bank 1 Oslo Akershus AS II. Resultater og nøkkeltall 1. halvår 2014

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Tredje kvartal 2012

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Tredje kvartal 2012 Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Hovedtrekk Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 (135) mill kroner o Egenkapitalavkastning etter skatt for kvartalet på 12,5 % (5,5 %) Resultatbidrag fra produktselskaper

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

OBOS-banken. Investorpresentasjon per 2. kvartal m/kommentarer om utvikling etter balansedagen

OBOS-banken. Investorpresentasjon per 2. kvartal m/kommentarer om utvikling etter balansedagen OBOS-banken Investorpresentasjon per 2. kvartal 2014 m/kommentarer om utvikling etter balansedagen Innhold 1. Regnskap og nøkkeltall 2. Kapital og finansiering Balanse OBOS-banken pr 30.06.2014 Total forretningskapital

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7) Kostnadsgrad

Detaljer