Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest"

Transkript

1 Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1

2 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver fjerde Vestlending bruker oss Over 60 kontor og 800 ansatte langs Vestlandskysten Sentral drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling siden 1823 Tredje største norskeide bank og nest eldste sparebank 125,5 milliarder kroner i forvaltningskapital Børsnotert siden

3 Andre kvartal 2012 Stabil og god kjernebankvirksomhet Styrket rentenetto Sterk fremgang tilsluttede selskaper Passert kunder i personmarkedet 3

4 Første halvår 2012 Stabil og god kapitaldekning Styrket og god likviditet Synlige effekter av forbedringsprogram Uro i finansmarkedene og krevende regulatorisk regime 4

5 Hovedtall 2. kvartal kvartal halvår halvår Resultat før nedskrivninger og skatt 199 mkr 211 mkr 483 mkr 437 mkr 858 mkr Resultat før skatt 171 mkr 183 mkr 405 mkr 398 mkr 732 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 0,88 kr 1,19 kr 2,13 kr 2,58 kr 4,55 kr Rentenetto (annualisert) 1,44 % 1,44 % 1,42 % 1,43 % 1,46 % Kostnadsprosent (annualisert) 1,25 % 1,23 % 1,25 % 1,22 % 1,22 % Egenkapitalavkastning (ROE) (annualisert) 7,3 % 9,2 % 8,9 % 10,1 % 8,7 % Finansieringsgrad 55,8 % 57,8 % 55,8 % 57,8 % 53,5 % Likviditetsindikator 105,6 % 103,2 % 105,6 % 103,2 % 102,6 % Ren kjernekapitaldekning 9,5 % 9,5 % 9,5 % 9,5 % 9,6 % Kapitaldekning 11,4 % 11,4 % 11,4 % 11,4 % 11,6 % Ren kjernekapitaldekning (Basel II fullt implementert) 12,9 % 12,5 % 12,9 % 12,5 % 12,9 % Kapitaldekning (Basel II fullt implementert) 15,6 % 15,3 % 15,6 % 15,3 % 15,6 % Kapitaldekningen inkluderer 50 % av resultat for perioden, med unntak av året

6 6 Resultat før nedskrivninger på utlån, finansielle instrumenter og engangsposter

7 Vedvarende optimisme på Vestlandet Rundspørringen i andre kvartal viser at 7 av 10 bedrifter har et positivt syn på neste halvår. Optimismen jevnt fordelt i alle de fire vestlandsfylkene. Eksportbedrifter mer optimistiske enn bedrifter som selger til hjemmemarkedet. Unntaket er eksportvirksomhet til eurosonen. Neste Vestlandsindeks offentliggjøres 25. september

8 Vestlandsindeks: Økte priser og bedret lønnsomhet 57 % av bedriftene ser bedret lønnsomhet. Størst endring i Hordaland, Sogn og Fjordane. Nær 1/3 av bedriftene spår økte utsalgspriser. 34 % av bedriftene sier de vil øke antall ansatte i løpet av de neste seks måneder. Andelen bedrifter som forventer å foreta investeringer neste halvår er uendret fra 1. kvartal på 33 %. 8

9 Produkt- og leverandørstrategi - produktselskaper og sterk distribusjon Resultatandel SPV per Resultatandel SPV per Resultatandel SPV per Frende Norne Brage - 23,0 mkr - 2,2 mkr n.a. - 10,5 mkr - 8,5 mkr - 2,5 mkr 26,5 mkr - 2,8 mkr - 1,4 mkr Totalt antall kompetansearbeidsplasser bygget opp siden 2007: 180 Faksimile Bergens Tidende

10 Frende Skadeforsikring nye kunder i 2012 og en forvaltningskapital på 1,4 mrd kroner Kontrollert vekst og effektiv drift Utvikling i Frende Skadeforsikring (totalt) Combined ratio var i andre kvartal 86,6 % Estimert 2 Beregnet

11 Fremtidsutsikter Fremtidsutsikter Vestlandet Eksterne forhold Høyt aktivitets- og investeringsnivå i olje og energi og i bygg og anlegg God etterspørsel etter oljeprodukter, metaller og fisk Risiko for smitteeffekter fra internasjonal uro Internasjonale risikofaktorer Gjeldssituasjonen i Europa Tilbakeslag i USAs økonomi Utviklingen i nye fremvoksende økonomier Situasjonen i Midtøsten Sparebanken Vest Lavere volumvekst i bedriftsmarkedet Bedret rentenetto for banken fremover Forventer fortsatt lav risiko i personmarked og markedsuro for enkelte bedriftskunder Økte provisjoner og bidrag fra tilknyttede selskaper Effekter av forbedringsprogram Volatilt kapitalmarked 11

12 Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest : Regnskap og finans 23. august 2012 Eivind Areklett Norebø, CFO 12

13 13 Resultatutvikling 2. kvartal

14 14 Resultatutvikling 1. halvår

15 Økt rentenetto i andre kvartal* 15 * Inkl. full konsolidering av Sparebanken Vest Boligkreditt AS

16 16 Endring rentenetto Q Q2 2012

17 Øker rentemargin* 17 * Produktmarginer og rentemargin (morbank og boligkredittforetak) målt mot bankens mellomregningsrente

18 Margin mot 3-måneder NIBOR (effektiv rente) Utlån Innskudd Definisjon: Kvartalets gjennomsnittlige kunderente minus gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR 18

19 Reduksjon på 30 årsverk i forbedringsprogrammet Årsverk Årsverk Endring 30 Fremkommer slik: Integrasjon Sparebanken Hardanger 47 Nye stillinger Eiendomsmegler Vest 8 Nye stillinger Sparebanken Vest 5 Forbedringsprogrammet -30 Endring antall årsverk startet Sparebanken Vest med sitt forbedringsprogram, med målsetting om å redusere antall årsverk med ca 6% i løpet av Pr Q er det redusert 30 årsverk. I tillegg blir 11 årsverk avviklet i Nye stillinger i Sparebanken Vest er hovedsakelig knyttet til nye ITmedarbeidere, som skal erstatte 15 eksterne IT-konsulenter. Nye stillinger i Eiendomsmegler Vest er basert på en målsetting om vekst i antall formidlinger og markedsandeler i

20 Overtatt virksomhet og høy aktivitet påvirker driftskostnader Kostnader Kostnader Endring 108 Fremkommer slik: Hardanger Sparebank Lønnskostnader 13 Pensjonskostnader 2 IT kostnader 2 Avskrivninger 2 Andre driftskostnader 6 Integrasjonkostnader 8 Sum Hardanger Sparebank 33 30% av kostnadsveksten er relatert til drift og overtakelse av Hardanger Sparebank, inkl integrasjonskostnader. Høy prosjektaktivitet og satsning på digitale kanaler, herunder nye tjenester i nettbank og mobilbank. Lavere rentenivå gir høyere pensjonskostnader Sparebanken Vest Endring årsverk og lønnsvekst 11 Pensjonskostnader 10 IT kostnader 26 Avskrivninger 4 Andre driftskostnader 13 Sum Sparebanken Vest 64 Eiendomsmegler Vest Endring årsverk og lønnsvekst 9 Andre driftskostnader 2 Sum Eiendomsmegler Vest 11 Endring driftskostnader

21 God innskuddsvekst Innskuddsvekst siste 12 mnd 10,4 % (PM 14,5 % og BM 5,0 %) inkl. Sparebanken Hardanger 21

22 Utlånsvolum på 104 mrd kroner - balansert utlånsvekst og god diversifisering Utlånsvekst siste 12 mnd 14,3 % (PM 13,0 % og BM 17,7 %), inkl. Sparebanken Hardanger Engasjementsvolum næringsfordelt 1,1 % 0,8 % 1,1 % 1,2 % 1,4 % 1,9 % 1,4 % 4,4 % 3,9 % 11,2 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 69,8 % Personmarked Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri Varehandel Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant 22

23 PM-porteføljen - høy andel med pant i bolig - god sikkerhetsdekning med lave LTV-verdier 96 % av PM eksponert mot boliglån God sikkerhetsdekning 66,9 % 4,1 % 95,9 % 33,1 % Andre lån Boliglån Nedbetalingslån Flexilån 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 92,7 % 4,6 % 2,8 % LTV <= 70 % % LTV > 85 % 96 % av PM-porteføljen er lån sikret i fast eiendom* 33 % av boliglånene er flexilån (rammekreditter), resten er ordinære nedbetalingslån Flexilån kan innvilges innenfor 70 % av boligens markedsverdi jfr nye retningslinjer Ordinære nedbetalingslån er normalt innenfor 85 % av boligverdi etter nye retningslinjer. Inntil 100% LTV tillates dersom det stilles tilleggssikkerhet og etter en særskilt forsvarlighetsvurdering. 93 % av total boliglånsvolum er innenfor 70 % av boligverdi forutsatt at alle lån splittes. 23 *Inklusive boligkredittforetak, konserntall

24 Risikoprofil lav personmarked, moderat bedriftsmarked - stabil og lav risikoprofil i personmarked Høy PM-andel bidrar positivt til samlet lav risikoprofil Høy andel med pant i bolig og lav LTV. I overkant av 80 % av samlet portefølje med lav risiko Både BM og PM utvikler seg positivt i kvartalet. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD)* 5,9 % 5,4 % 5,7 % 6,4 % 5,5 % 6,0 % 6,6 % 6,8 % 8,4 % 7,0 % 16,0 % 14,9 % 14,2 % 12,9 % 14,1 % 14,1 % 14,7 % 14,3 % 10,6 % 10,2 % 78,0 % 79,7 % 80,1 % 80,7 % 80,5 % 79,9 % 78,8 % 78,9 % 81,0 % 82,8 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % Q Q Q * Fra 2012 har banken ny tapsberegning som påvirker klassifiseringen. Dette gjør at dataene ikke er direkte sammenlignbar med tidligere perioder. 24

25 Stabil avsetningsgrad og redusert betalingsmislighold Økte gruppenedskrivninger men stabil avsetningsgrad Nedgang i betalingsmislighold i BM, stabilt i PM 25

26 Lave tap i andre kvartal Kvartalsvise nedskrivninger Tapskostnad andre kvartal er 28 mkr, tilsvarende 0,05 (0,06) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån Tilsvarende for første halvår er 0,15 (0,09) % 26

27 Styrket strukturell likviditet - likviditetsportefølje på ca 17 mrd kroner Sammensetning likviditetsportefølje 2Q Aksjer 4 % Interbank 4 % Norsk stat 11 % Kommuner og fylkeskommuner 6 % Mill. Mnd OMF 52 % Banker 22 % kv kv kv kv kv kv kv kv kv Norsk stat Banker OMF Interbank Strukturell likviditet - Kommuner og fylkeskommuner Andre Aksjer Brukt til lån i Norges Bank Andre 2 % 27

28 M NOK Likviditet kapitalmarkedsfinansiering på 57 mrd kroner - god tilgang til kapitalmarkedet, andel finansiering > 3 år er over 40% kr kr kr OMF i bytterordningen OMF solgt i markedet kr Kapitalmarkedsfinansiering (ekskl. OMF og bytteordningen) kr kr år 1-3år 3-5 år over 5 år Aksetittel 28

29 Kapitaldekning Basel II og overgangsordning - høy og stabil andel ren kjernekapital 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % Basel II* 16,6 % 15,6 % 15,4 % 15,6 % 15,2 % 1,6 % 1,0 % 0,4 % 1,1 % 1,1 % 1,7 % 2,2 % 2,3 % 1,6 % 1,7 % Overgangsordning* 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,3 % 12,0 % 11,5 % 11,5 % 11,6 % 11,4 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,3 % 10,0 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % 1,6 % 8,0 % 8,0 % 6,0 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % 12,8 % 12,9 % 6,0 % 4,0 % 4,0 % 9,5 % 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,5 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 2011 Q Q Q Q Q2 Kapitaldekning 15,4 % 15,2 % 15,6 % 16,6 % 15,6 % Tilleggskapital 1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,6 % 0,4 % Fondsobligasjon 1,6 % 1,7 % 1,7 % 2,2 % 2,3 % Ren kjernekapital 12,7 % 12,4 % 12,9 % 12,8 % 12,9 % 0,0 % 2011 Q Q Q Q Q2 Kapitaldekning 11,5 % 11,5 % 11,6 % 12,3 % 11,4 % Tilleggskapital 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,2 % 0,3 % Fondsobligasjon 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % 1,6 % Ren kjernekapital 9,5 % 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,5 % 29 * Kvartalstallene inkluderer 50% av akkumulert resultat etter skatt

30 Mens vi venter på nytt regelverk - uklarhet om tidspunkt for innføring gjør kapitalplanlegging utfordrende Uklarhet om innføring av et nytt og mer risikosensitivt kapitalkravsregelverk gjør det utfordrende å drive kapitalplanlegging Spesielt i banker med IRB-godkjennelse Sparebanken Vest fastsatte nye soliditetsmål høsten 2011 I henhold til Basel II skal banken ha kjernekapital på 10 % og samlet kapitaldekning på 13 %. I påvente av nytt regelverk skal banken ha kapitaldekning på nivå med 3Q 2011 etter overgangsordningen Pr 2Q 2012 er banken klart over soliditetsmålene etter Basel II og på nivå med soliditetsmålene etter overgangsordningen. Norske myndigheters krav om minimum 9 % ren kjernekapital (etter overgangsordningen) Skaper ytterligere utfordringer knyttet til kapitalplanleggingen Medfører ytterligere kapitaloptimalisering i driften 30

31 Mens vi venter på nytt regelverk (forts.) - regnskapsføring av pensjonskorridoren for ytelsespensjonsordningen IAS 19 endres f.o.m. 1. januar 2013 slik at utsatt regnskapsføring av pensjonsforpliktelser ( korridormetoden ) ikke lenger tillates Forpliktelsen må føres mot egenkapital og ansvarlig kapital Usikkert om overgangsordninger Kapitaleffektiviserende drifts- og kostnadstiltak iverksatt for å sikre opprettholdelsen av kjernekapitaldekningen Vurderer endring i regulering av ytelsespensjonsordningen Fra gjennomsnitt av lønns- og prisstigning, til overskuddsregulering Foreløpig beregning av økonomiske effekter basert på eksisterende aktuarberegning (isolert sett) Engangseffekt på resultatet før skatt i planendringsår: inntil 275 mkr Resultateffekt før skatt påfølgende år: inntil 50 mkr Reduksjon av egenkapital : ca 295 mkr mot 370 mkr uten planendring Beregnet nettoeffekt på egenkapital per er minus ca 100 mkr Effekt av øvrige tiltak 31

32 Spørsmål?

33 Appendix

34 34 Kvartalsvis resultatutvikling

35 35 Positivt bidrag fra tilknyttede selskaper

36 36 Finansieringsgrad - stabil i konsern, økende i morbank

37 Bevegelser i verdipapirmarkedet påvirker K/I-relasjon.. 37

38 4,8 % 4,0 % 6,4 % 2,6 % 4,7 % Godt diversifisert BM-portefølje 14,5 % Bedriftsmarked 30,2 % av total 1,9 % 2,2 % 1,5 % 3,6 % 3,6 % 13,0 % 37,2 % Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri Varehandel Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant 1,5 % 24,1 % 0,4 % 13,8 % 16,5 % 13,6 % Eiendom 11,2 % av total 17,5 % 23,9 % 2,4 % 1,8 % 2,0 % 13,2 % Shipping 3,9 % av total 6,6 % 1,2 % 0,3 % 0,0 % 33,1 % Bolig Borettslag Fritidseiendom Hotell Industri Kjøpesenter/butikk Kontor Uspesifisert næring Ikke spesifisert Ferge/passasjer Kjøleskip (reefer) Offshore Tank Tørrbulk, mindre Tørrbulk, store Brønnbåt Kjemikalie 17,1 % Uspesifisert 38

39 Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad - segmentfordelt PM BM 39

40 Risikoprofil - forventet tap PM - lav og stabil risiko: 95,5 % innenfor 0,2 % i forventet tap 100 % 90 % Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD)* 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 0,9 % 2,0 % 1,5 % 3,7 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,2 % 2,8 % 3,0 % 2,7 % 3,5 % 3,0 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 95,0 % 95,4 % 95,3 % 95,4 % 95,7 % 96,2 % 95,9 % 96,4 % 94,5 % 95,5 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q Q Q Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % * Fra 2012 har banken ny tapsberegning som påvirker klassifiseringen. Dette gjør at dataene ikke er direkte sammenlignbar med tidligere perioder. 40

41 Risikoprofil - forventet tap BM - moderat risikoprofil, noe bedret i andre kvartal 100 % Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD)* 90 % 80 % 16,7 % 15,0 % 16,1 % 18,8 % 15,7 % 17,7 % 19,7 % 20,6 % 24,0 % 20,5 % 70 % 60 % 44,9 % 41,5 % 39,9 % 35,1 % 39,8 % 40,5 % 42,5 % 41,4 % 28,1 % 28,1 % 50 % 40 % 30 % 20 % 38,5 % 43,5 % 44,0 % 46,1 % 44,5 % 41,9 % 37,8 % 38,0 % 47,9 % 51,5 % 10 % 0 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q Q Q Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % * Fra 2012 har banken ny tapsberegning som påvirker klassifiseringen. Dette gjør at dataene ikke er direkte sammenlignbar med tidligere perioder. 41

42 Likviditetsgrad* nye boliglån - i tråd med policy, lån med likviditetsgrad under 1,1 gis med frarådning Likviditetsgrad nye nedbetalingslån Likviditetsgrad nye flexilån 70 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % <0,79 0,8-1,09 1,1-1,19 1,2-1,49 > 1,5 0 % <0,79 0,8-1,09 1,1-1,19 1,2-1,49 > 1, Q Q Q Q Q Q2 *Inklusiv omsøkt lån og rentepåslag 42 *Basert på Sifo-modellen

43 43 Langsiktig finansiering første halvår

44 Makroøkonomiske utsikter - fremdeles mørke skyer over Europa Verden Fremtiden for eurosamarbeidet er fremdeles uklar og vil prege utviklingen i verdensøkonomien. Signaler fra ECB om at alle nødvendige virkemidler for å hindre en kollaps vil anvendes, er viktig for å dempe uroen i markedene. Men for at økonomien i eurosonen skal finne nytt fotfeste må det også gjennomføres finansielle strukturer og reformer både i EU og i de enkelte eurolandene. Usikkerheten i eurosonen er den største risikofaktoren på kort sikt. Sannsynligheten for svakere vekstimpulser fra nye fremvoksende økonomier er fremdeles tilstede, og er delvis avhengig av utviklingen i eurosonen. Fremdeles svak utvikling i amerikansk økonomi. Norge Rammebetingelser for norsk økonomi karakterisert av lav vekst hos våre handelspartnere, lave renter og lav prisvekst Forventninger om tiltakende vekst og høyere renter fra 2014 Oljeprisen har falt med 20 % gjennom kvartalet men ligger fremdeles på et relativt høyt nivå, og har steget igjen i starten av tredje kvartal. Den høye oljeprisen, kronekursen og lønnsveksten forsterker todelingen av norsk industri. Vestlandet Eksportrettet region som påvirkes i større grad av internasjonal konjunkturer enn resten av landet Høy oljepris tilsier at regionen kan forvente en vekst som er høyere enn landet for øvrig, noe som også preger det regionale arbeidsmarkedet. Vestlandsindeks 2/2012 indikerer positiv tro på fremtiden blant vestlandsbedriftene, både blant de som selger på hjemmemarkedet og i eksportrettet industri. 44

45 Rating - Status Moodys Fitch Long-term Short-term Outlook Long-term Short-term Outlook Sparebanken Vest A2 P-1 Stable A- F2 Stable Sparebanken Vest Boligkreditt AS Covered bond program Moodys Rating Aaa Fitch Rating AAA 45

46 Utbyttejustert avkastning juni Sparebanken Møre Sparebank 1 SR-Bank Sparebank 1 SMN Sparebank 1 Nord-Norge OSEEX OSEBX Sparebanken Vest Pr Utbyttejustert pr Utbyttejustert pr Kurs (NOK) Kurs (NOK) Avkastning 2011 Kurs (NOK) Avkastning HiÅ Sparebanken Møre 207,0 178,0-9 % 152,5-10 % Sparebank 1 SR-Bank 53,5 38,2-27 % 32,1-13 % Sparebank 1 SMN 49,9 36,3-24 % 32,1-6 % Sparebank 1 Nord-Norge 42,2 32,3-10 % 26,0-16 % OSEEX 791,8 620,7-24 % 568,0-9 % OSEBX 439,7 385,0-13 % 407,1 6 % Sparebanken Vest 47,0 31,5-29 % 28,0-5 %

47 Utbyttejustert avkastning august Sparebanken Møre Sparebank 1 SR-Bank Sparebank 1 SMN Sparebank 1 Nord-Norge OSEEX OSEBX Sparebanken Vest Pr Utbyttejustert pr Utbyttejustert pr Kurs (NOK) Kurs (NOK) Avkastning 2011 Kurs (NOK) Avkastning HiÅ Sparebanken Møre 207,0 178,0-9 % 150,0-12 % Sparebank 1 SR-Bank 53,5 38,2-27 % 33,2-10 % Sparebank 1 SMN 49,9 36,3-24 % 33,3-3 % Sparebank 1 Nord-Norge 42,2 32,3-10 % 26,4-15 % OSEEX 791,8 620,7-24 % 576,3-7 % OSEBX 439,7 385,0-13 % 432,5 12 % Sparebanken Vest 47,0 31,5-29 % 26,3-11 %

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015. Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012

Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015. Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012 Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015 Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012 Den ledende Sparebanken på Vestlandet 2006 2012 205.000 Personkunder 6.700 Bedriftskunder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets sparebank ÅRSBERETNING FOR 2014 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin primære

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets Årsberetning 2014

Styrets Årsberetning 2014 1 Styrets Årsberetning 2014 Makroøkonomi Det er i løpet av siste kvartalet 2014 lagt frem viktige tall som vil være helt avgjørende for utsiktene i norsk økonomi: BNP for norsk økonomi i årets tredje kvartal

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

haugesund sparebank årsrapport 2013

haugesund sparebank årsrapport 2013 Årsrapport 2013 haugesund sparebank årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Rådhuset i Haugesund. VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 ADM. BANKSJEF: SOLID ØKONOMISK UTVIKLING...

Detaljer