Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest"

Transkript

1 Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest 15. februar 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1

2 Året 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte finansieringskostnader God vekst i provisjonsinntekter Styrket kapitaldekning 2

3 Fjerde kvartal 2011 Volatilt kapitalmarked og fortsatt økte kredittspreader Økt bidrag fra betalingstjenester Fortsatt god kunde- og premievekst i Frende Forsikring Moderate tap Integrasjon av Sparebanken Hardanger følger plan 3

4 God kjernebankdrift Året Q * Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 858 mkr 927 mkr 254 mkr 215 mkr Resultat før skatt 732 mkr 800 mkr 199 mkr 168 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 4,55 kr 5,86 kr 1,24 kr 1,12 kr Rentenetto (annualisert) 1,46 % 1,49 % 1,43 % 1,44 % Kostnadsprosent (annualisert) 1,22 % 1,20 % 1,28 % 1,26 % Egenkapitalavkastning (ROE) (annualisert) 8,7 % 11,3 % 9,9 % 8,3 % Forslag til utbytte per egenkapitalbevis 2,00 kr 3,50 kr Forslag til gaver til allmennyttige formål 30 mkr 30 mkr Likviditetsindikator 102,60 % 102,70 % Ren kjernekapitaldekning 9,6 % 9,4 % * Ink l. engangseffek ter: Gevinst Nordito/PBS: 105 mkr AFP-implementering: 62 mk r Kapitaldekning 11,6 % 11,6 % Ren kjernekapitaldekning (Basel II fullt implementert) 12,9 % 12,2 % Kapitaldekning (Basel II fullt implementert) 15,6 % 15,0 % Utbytte, gaver og k apitaldek ning forutsetter resultatdisponering i samsvar med styrets forslag 4

5 22,0 % 17,0 % Egenkapitalavkastning og resultat (konsern) 12,0 % 7,0 % 16,2 % 17,9 % 15,7 % 12,1 % 11,8 % 12,0 % 20,4 % 13,0 % ,3 % 800 8,7 % ,0 % 4,9 % ,0 % 6,4 % 600 4,4 % Historisk vekst og inntjening Forvaltningskapital Total assets NOKm ROE (annualized) 2,0 % -3,0 % rofit NOKm P Resultat etter skatt ROE (annualisert) Gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på 11,1 % siden Gjennomsnittlig årlig vekst i forvaltningskapital på 13,1 % i siden 1997 Kilde: Sparebankforeningen og årsrapporter 5

6 732 Rapportert Nedskrivninger Driftskostnader Hardanger Drif tskostnader SPV Andre f inansielle instrumenter Kredittspreadd FVO 14 Norne, nedskriving balanse Resultatutvikling NOKm Tilknyttede selskaper Badwill annet Badwill merverdi aksjer Netto banktjenester/andree inntekter Rentenetto Korrigert for engangsf orhold 2010 Rapportert

7 199 8 Rapportert Q Nedskrivningerr 28 6 Driftskostnader Hardanger Driftskostnader SPV Resultatutvikling 4. kvartal NOKm Andre f inansielle instrumenter Kredittspread FVO Tilknyttede selskaper Norne, nedskriving balanse Badwill annet Badwill merverdi aksjer Netto banktjenester/andre inntekter Rentenetto Rapportert Q

8 Økt nominell rentenetto fra Q tross stigende innlånskostnader og sterk konkurranse Rentenetto per kvartal (inkl. full konsolidering av Sparebanken Vest Boligkreditt AS) 8

9 9 Endring rentenetto

10 10 Endring rentenetto Q Q4 2011

11 Opprettholdt rentemargin i 2011 Rentemargin per kvartal *) *P Produktmarginer og rentemargin (morbank og boligkredittforetak) målt mot bankens mellomregningsrente 11

12 Produktivitetsforbedring i underliggende drift - utviklings- og IT-kostnader i fjerde kvartal K/I relasjon og kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.. Organisk kostnadsvekst for året er på 49 mkr, tilsvarende 3,3 % (2010- justert for AFP) Tidligere kommunisert forbedringsprogram i morbank ventes å være implementert i løpet av første halvår

13 God innskuddsvekst Innskuddsvekst siste 12 mnd 9,0 % (PM 13,4 % og BM 3,5 %) inkl. Sparebanken Hardanger 13

14 Forvaltningskapital på 116 milliarder - balansert utlånsvekst og god diversifisering Utlånsvekst siste 12 mnd 12,3 % (PM 12,5 % og BM 11,2 %), inkl. Sparebanken Hardanger Engasjementsvolum næringsfordelt 14

15 PM-porteføljen - høy andel med pant i bolig - god sikkerhetsdekning med lave LTV-verdier 95 % av PM eksponert mot boliglån God sikkerhetsdekning 66,4 % 4,9 % 95,1 % 33,6 % Andre lån Boliglån Nedbetalingslån Flexilån 100,0 % 90,0 % 80,00 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,00 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 00% 0,0 95,0 % 3,2 % 1,8 % LTV <= 75 % % LTV > 90 % 95 % av PM-porteføljen er lån sikret i fast eiendom* 34 % av boliglånene er flexilån (rammekreditter), resten er ordinære nedbetalingslån Flexilån har vært innvilget innenfor 75 % av boligens markedsverdi, endres til 70 % jfr nye retningslinjer Ordinære nedbetalingslån er normalt innenfor 90 % av boligverdi (85 % etter nye retningslinjer) Inntil 100% LTV tillates t dersom det stilles tilleggssikkerhet og etter en særskilt forsvarlighetsvurdering. 95% av totale boliglån er innenfor 75 % av boligverdi 15 *Inklusive boligkredittforetak, konserntall

16 Risikoprofil ik - lav i personmarkedet, moderat i bedriftsmarkedet d t - i hovedsak uendret risikoprofil i porteføljen gjennom 2011 Høy PM-andel bidrar positivt til samlet lav risikoprofil Stor andel med pant i bolig og lav LTV Bedret risikoprofil i 2011 lavt rentenivå og lav arbeidsledighet bidrar positivt Noe svekket risikoprofil i BM gjennom 2011: Påvirket av konjunkturutviklingen 2010-regnskaper gir noe svakere BM-klassifisering Nesten 80 % av samlet portefølje med lav risiko. Forventet tap: Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 59% 5,9 54% 5,4 57% 5,7 64% 6,4 55% 5,5 60% 6,0 66% 6,6 68% 6,8 16,0 % 78,0 % 14,9 % 79,7 % 14,2 % 80,1 % 12,9 % 80,7 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q Q ,1 % 80,5 % < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 14,1 % 79,9 % 14,7 % 78,8 % 14,3 % 78,9 % 16

17 Økte gruppenedskrivninger i og redusert mislighold ld Økte nedskrivninger og stabil avsetningsgrad Positiv trend for betalingsmislighold over 90 dager 17

18 Moderate tap Kvartalsvise nedskrivninger Tapskostnad 2011 er 126 mkr: 0,13 (0,15) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån Konstaterte tap: 107 mkr, hvorav tidligere avsatt er 70 mkr. 18

19 Likviditet innenfor styringsrammer - stram styring reduserer strukturell likviditet økt andel OMF i porteføljen Mill Mnd kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Norsk stat Banker OMF Interbank Strukturell likviditet Kommuner og fylkeskommuner Andre Aksjer Brukt til lån i Norges Bank - 19

20 Brutto likviditetsportefølje i fjerde kvartal - over 50 % av porteføljen i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Interbank 2,3 % Aksjer 5,5 % Norsk stat 0,1 % Kommuner og fylkeskommuner 4,1 % Banker 27,1 % Brutto likviditetsportefølje er 13,4 mrd kr. 1,7 mrd kr er benyttet som sikkerhet for lån i Norges Bank. OMF 56,1 % Andre 49% 4,9 20

21 Kapitalmarkedsfinansiering Kapitalmarkedsfinansiering på til sammen NOK 52.5 mrd. (eks. bytteordningen med Norges Bank) Bytteordningen NOK 3.4 mrd. 26 % av finansieringen er utenfor Norge kr kr SPV Boligkreditt 4.kvartal 2011: Emisjon NOK 1 mrd, 5 år, 3mnd NIBOR +69 bp Utvidelse eksisterende lån NOK 1 mrd, 4,25 år (restløpetid), 3mnd NIBOR +55 bp kr MNOK kr Sparebanken Vest har i januar 2012 hentet NOK 1,6 mrd i seniormarkedet. SPV Boligkreditt gjennomførte i januar en svært vellykket OMF-emisjon på EUR 500 mill. kr kr (3.000) 0-1 år 1-3 år 3-5 år Over 5 år Kapitalmarkedsfinansiering* OMF i markedet OMF i bytteordningen *Ekskl. OMF og Bytteordningen NB 21

22 Kapitaldekning overgangsordning - styrket i 2011 og over Finanstilsynets krav om 9% ren kjernekapital Styrket total kapitaldekning med 0,1 prosentpoeng og ren kjernekapitaldekning med 0,2 prosentpoeng p i fjerde kvartal Anbefalingen om 9 % ren kjernekapital er å anse som et Pilar 2-krav: Comply or explain Bankens egne soliditetsmål ligger over 9 %-kravet. Den regulatoriske føringen påvirker således ikke bankens forretningsplaner. Sparebanken Vest har i løpet av januar 2012 utstedt MNOK 325 i ny fondsobligasjonskapital og MNOK 375 i ny ansvarlig lånekapital. Løpende ansvarlig lån teller ikke med som ansvarlig kapital fra ,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 9 % krav til 10,0 % ren kjerne kapital 80% 8,0 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Kapitaldekning Overgangsordning 11,6 % 11,8 % 11,5 % 11,5 % 11,6 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,4 % 9,6 % 2010 Q Q Q Q Q4 Kapitaldekning 11,6 % 11,8 % 11,5 % 11,5 % 11,6 % Tilleggskapital 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % Fondsobligasjon 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % Ren kjernekapital 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,4 % 9,6 % 22

23 Kapitaldekning Basel II - godt rustet til å møte nytt kapitaldekningsregime i CRD IV Sparebanken Vests kapitaldekning er i løpet av 2011 styrket med 0,6 %-poeng. 18,0 % 16,0 % 14,0 % Kapitaldekning Basel II (CRD IV) 15,0 % 1,1 % 15,3 % 15,4 % 15,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % Nivå kapital dekning Med fullt påslåtte buffere er nivået for 16% 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,6 CRD IV 1,7 % ren kjernekapital 9,5 % for å ha full 12,0 % handlefrihet. Sparebanken Vest er pr 4Q ,4 %- poeng over dette målet. Banken er 3,1 %-poeng over nivået for kjernekapital og 22% 2,2 %-poeng over nivået til kapitaldekning. Nivå kjernekapital CRD IV Krav til ren kjernekapital inkludert fullt påslått konserveringsbuffer og motsyklisk kapitalbuffer 10,0 % 8,0 % 6,0 % 40% 4,0 2,0 % 15,6 % 1,0 % 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % Tilstrekkelig ren kjernekapital til å dekke både bevaringsbuffer og motsyklisk kapitalbuffer betyr at Sparebanken Vest er robust og vil ha handlefrihet også i nedgangstider. 0,0 % 2010 Q Q Q Q Q4 Kapitaldekning 15,0 % 15,3 % 15,4 % 15,2 % 15,6 % Tilleggskapital 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % Fondsobligasjon 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % Ren kjernekapital 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % 23

24 Produkt- og leverandørstrategi - i samarbeid med en rekke andre frittstående sparebanker Fullintegrert finanskonsern med et bredt spekter av finansielle tjenester Resultat 1 Vekst i antall salgsoppdrag på 24 % i fjerde kvartal Omsatte samlet 3488 eiendommer i 2011 (+3 % fra 2010) Ledende i Hordaland og nummer to i Rogaland. Heleid forvalter av boliglån. Utsteder av OMF (AAA). Per er det overført 31,1 mrd kr i boliglån til Sparebanken Vest Boligkreditt AS som har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 28,3 mrd kr. Frende Skade Totalt 819 mkr i bestandspremie fordelt på kunder. Markedsandel i Hordaland er 13,5 %. Frende Liv Totalt 460 mkr i bestandspremie fordelt på kunder. 24,4 mkr 105,4 mkr - 19,0 mkr Regnskapsmessig nedskrivning av balanseverdi i 4kv på 30,6 mkr Foretatt operasjonelle grep og tilført 45 mkr i ny kapital Eid av ni frittstående sparebanker og Sparebanken Vest (49.9 %) Nysalgsvolum i første driftsår på 424 mkr Boligkredittselskap - eid av åtte selvstendige sparebanker i Frende-samarbeidet og Sparebanken Vest (40 %). Selskapet driftes av Sparebanken Vest Boligkreditt AS. - 27,0 mkr - 5,0 mkr 1,0 mkr 1 For tilknyttede selskaper vises Sparebanken Vest sin andel av selskapsresultatene etter skatt per

25 Frende Skadeforsikring - fortsatt god vekst med nye kunder i 2011 Sparebanken Vest største distributør i Frende Utvikling i Frende Skadeforsikring (totalt) Frende Forsikring operativ våren 2008 Bestandspremie 819 mkr (+39 %) Sparebanken Vests andel av total bestandspremie utgjør 43 % Combined ratio er redusert fra 118,5% til 105,1 % i løpet av 2011 Skadeprosenten ved utgangen av året var 76,1 (83,4) % 25

26 Høy og stabil kundetilfredshet gjennom 2011 Sparebanken Vest har aldri hatt mer tilfredse personkunder enn i KTI-verdi på 75 Høy og stabil kundetilfredshet med KTI-verdi på 70 i bedriftsmarked. d Sparebanken Vest opprettholder posisjonen som den ledende banken på Vestlandet* * Posisjonsundersøkelse medio

27 Fusjon med Sparebanken Hardanger fra Vellykket teknisk sammenslåing gjennomført feb. Kontor på Voss i moderne lokaler i mars 2012 som også vil inkludere eiendomsmegling Synergieffekter fra sammenslåingen allerede synlige, spesielt IT-kostnader og funding. Tiltagende fra

28 Overskuddsutdeling i morbanken for tilbakeholdt overskudd på 85% av resultat styrker soliditeten Resultat etter skatt 578 mill* Grunnfondets andel av overskudd 470,5 mill (tilsvarende 81,4% av egenkapitalen) Egenkapitalbeviseiernes andel av overskudd 107,7 mill (tilsvarende 18,6% av egenkapitalen) 30 mill. i samfunnsutbytte/ gaver (tilsv. 6,4% av grunnfondets resultatandel) 440,5 mill overføres grunnfondet - styrker soliditeten 52,2 mill. i kontantutbytte (tilsv. 56,8%** av EKB-eiernes resultatandel) 55,5 mill. til utjevningsfondet - styrker soliditeten Forutsetning t ingen EKB-eiere velger utbytteemisjon tt Utdelingsandeler basert på bankens utbyttepolicy Bidrar til å styrke soliditeten e og reduserer e behov for emisjon 28 *Korrigert for fonds for vurderingsforskjeller **Forutsatt fullt utbytte til Stiftelsen Sparebanker Hardanger, ved halvt utbytte 48,4%

29 Fremtidsutsikter Eksterne forhold Vestlandet Høyt aktivitets- og investeringsnivå i olje og energi og i bygg og anlegg God etterspørsel etter oljeprodukter, metaller og fisk Lav ledighet Internasjonale risikofaktorer Gjeldssituasjonen i Europa Tilbakeslag i USAs økonomi Oppbremsing i nye fremvoksende økonomier Situasjonen i Midtøsten t Sparebanken Vest Forventer stabil utvikling i nasjonal/regional økonomi Internasjonal uro kan påvirke vekst og inntjening i hos bankens bedriftskunder d Fortsatt sterk konkurranse Økt bidrag fra datter-/tilknyttede selskap Videreføre pågående arbeid med å videreutvikle kompetanse og effektivisere driften Godt rustet til å møte volatile markeder 29

30 Appendix

31 31 God underliggende drift i fjerde kvartal - påvirket av internasjonal finansuro og integrasjon Sparebanken Hardanger

32 32 God inntektsvekst i basisvirksomheten

33 33 Finansieringsgrad

34 Godt diversifisert ifi BM-portefølje Bedriftsmarked 29,8 % av total 1,9 % 1,6 % 1,5 % Eiendom 4,4 % 3,5 % 3,0 % Shipping Annet 4,3 % 34,8 % Industri Bygg og anlegg 4,6 % Verftsindustri Varehandel 6,2 % Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft 5,9 % 14,6 % 13,5 % Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant 26,66 % 1,8 % 8,0 % 18,4 % Eiendom 10,4 % av total 0,9 % 12,6 % 0,0 % 18,5 % 22,7 % 3,6 % 2,0 % 2,5 % 14,3 % Shipping 4 % av total Bolig Borettslag Fritidseiendom Hotell Industri Kjøpesenter/butikk Kontor Uspesifisert næring Ikke spesifisert 11,9 % 0,4 % Container 14% 1,4 Ferge/passasjer 35,2 % Kjøleskip (reefer) Offshore Tank 19,0 % Tørrbulk, mindre Brønnbåt Kjemikalie Uspesifisert 34

35 Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad - segmentfordelt PM BM 35

36 Risikoprofil - forventet tap PM - lav og stabil risiko, 96 % innenfor 0,2 % i forventet tap 100 % 90 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 0,9 % 3,7 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,2 % 2,8 % 3,0 % 2,7 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 95,0 % 95,4 % 95,3 % 95,4 % 95,7 % 96,2 % 95,99 % 96,4 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q Q < 02% 0,2 02% 0,2 > < 0,75 075% > 075% 0,75 36

37 Risikoprofil - forventet tap BM - moderat risikoprofil, noe svekket i % 90 % 16,7 % 15,0 % 16,1 % 18,8 % 15,7 % 17,7 % 19,7 % 20,6 % 80 % 70 % 60 % 44,9 % 41,5 % 39,9 % 35,1 % 39,8 % 40,5 % 42,5 % 41,4 % 50 % 40 % 30 % 20 % 38,5 % 43,5 % 44,0 % 46,1 % 44,5 % 41,9 % 37,8 % 38,0 % 10 % 0 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 37

38 Likviditetsgrad* nye boliglån - i tråd med policy, lån med likviditetsgrad under 1,1 gis med frarådning Likviditetsgrad nye nedbetalingslån Likviditetsgrad nye flexilån 70 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % <0,79 0,8-1,09 1,1-1,19 1,2-1,49 > 1,5 0 % <0,79 0,8-1,09 1,1-1,19 1,2-1,49 > 1, Q Q Q Q Q Q4 *Inklusiv omsøkt lån og rentepåslag 38 *Basert på Sifo-modellen

39 Kapitaldekning - tilfredsstiller både dagens og fremtidige kapitalkrav Det regulatoriske regimet for kapitalkrav er i endring. Fremtidige kapitalkrav stiller strengere krav til kapitalens kvalitet og kravene til kvantitet økes. På kort sikt er det fremdeles overgangsordningen som gjelder, og fra gjelder også Finanstilsynets anbefaling om 9 % ren kjernekapital Høy prioritet til kapitalplanlegging både på kort og lang sikt for å sikre optimal kapitalsammensetning gitt bankens forretningsmål hensyn tatt både dagens og fremtidig regulatorisk regime Sparebanken Vest er bekymret for at manglende harmoni i fortolkning av kapitaldekningsreglene gir konkurransevridning og at norske banker fremstår mindre solide enn de reelt sett er 4 Q 2011 Overgangsordning Basel II Ren kjernekapital 9,6 % 12,9 % Total kapitaldekning 11,6 % 15,6 % 39

40 Kapitaldekning fremtidig regulatorisk regime - vil norske myndigheter følge Sveriges løsning? Svenske myndigheter har varslet raskere innføring av Basel III enn i resten av EU. I tillegg til kapitalkravene som følger av CRD IV har svenske myndigheter pålagt de største svenske bankene å holde ytterligere 3 % ren kjernekapital fra 2013 og 5 % fra Disse tilleggskravene omtales som systemkravene. Dersom norske myndigheter sørger for harmonisering mellom Norge og Sverige, tilfredsstiller Sparebanken Vest allerede i dag de regulatoriske minstekrav til ren kjernekapital både i 2013 og : 14,5 % 2013: 12,5 % Krav til ren kjernekapital med svenske systembuffere og fullt påslått konserveringsbuffer og motsyklisk k kapitalbuffer 18,0 % Kapitaldekning CRD IV svensk tilnærming 16,0 % 15,0 % 15,3 % 15,4 % 15,6 % 15,2 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 14,0 % 16% 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,6 1,7 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % 6,0 % 40% 4,0 2,0 % Dersom både bevaringsbuffer og motsyklisk kapitalbuffer skulle være påslått med full effekt, må Sparebanken Vest, for å ha full handlefrihet, øke mengden ren kjernekapital med 1,6 %-poeng frem til ,0 % 2010 Q Q Q Q Q4 Kapitaldekning 15,0 % 15,3 % 15,4 % 15,2 % 15,6 % Tilleggskapital 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % Fondsobligasjon 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % Ren kjernekapital 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % 40

41 Makroøkonomiske utsikter - Europeisk gjeldskrise skaper stor usikkerhet prognosene for 2012 noe nedjustert fra 3Q Verden Det forventes en vekst i verdensøkonomien på 4 % i Bak dette vekstanslaget ligger det en oppfatning om en svak vekst i industrilandene, il d og de nye fremvoksende økonomiene ventes således å være viktige drivere for utvikling i verdensøkonomien. Risiko må betraktes å være på nedsiden, der de viktigste risikofaktorene (i rangert rekkefølge): er - (Full) nedsmelting i Europa pga av gjeldssituasjonen. - Fare for resesjon i USA - Svakere vekstimpulser fra nye fremvoksende økonomier Norge Svak vekst i verdensøkonomien påvirker også Norge selv om vi er i en særstilling: - Prognosen for BNP i Fastlands-Norge 2012 nedjustert fra 3,4 % til 3 % - Vekstprognose for privat forbruk nedjustert + Lav arbeidsledighet + Nedjustert rentebane fra Norges Bank Vestlandet Hordaland og Rogaland Norges to største eksportfylker og påvirkes derfor i større grad av internasjonale konjunkturer enn landet for øvrig (risikoen er derfor også høyere): + Høy aktivitet i petroleumssektor og bygg- og anlegg tilsier noe høyere vekst enn landsgjennomsnittet + Utvikling i arbeidsledighet omtrent som resten av landet + Boligprisutvikling i Hordaland som landsgjennomsnitt, noe høyere i Rogaland. 41

42 Nytt regelverk og status Sparebanken Vest - tilfredsstiller i dag kravene etter Basel II med god margin Common Equity (Ren kjernekapital) Tier 1 Capital (Kjernekapital) Total Capital (Ansvarlig kapital) Minimum 4,5 % 6,0 % 8,0 % Conservation Buffer 2,5 % 2,5 % 2,5 % Minimum + Conservation 7,0 % 8,5 % 10,5 % buffer Countercyclical buffer range 0-2,5 % Sparebanken Vest SPV BASEL II* 12,9 % 14,5 % 15,6 % SPV Overgang* 9,6 % 10,8 % 11,6 % 42

43 Rating - Status Moodys Fitch Long-term Short-term Outlook Long-term Short-term Outlook Sparebanken Vest A2 P-1 Stable A- F2 Stable Sparebanken Vest Boligkreditt AS Covered bond program Moodys Rating Aaa Fitch Rating AAA 43

44 Utbyttejustert SVEG pr Avkastning fra 2006 justert for utbytte SVEG OSEEX

45 Kursutvikling for SVEG vs OSEEX/peers Sparebank 1 SMN Sparebanken Møre Sparebank 1 Nord Norge Sandnes Sparebank Helgeland Sparebank Sparebanken Øst Sparebanken Pluss OSEEX Sparebanken Vest

46 Største egenkapitalbeviseiere per største eiere av egenkapitalbevis Antall EKB Andel av EAkapital % SPAREBANKSTIFTINGA HARDANGER ,48 SPARBANKSTIFTELSEN SAUDA ,72 MP PENSJON ,66 FRANK MOHN AS ,55 SKAGEN VEKST ,25 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,10 ODIN NORGE ,63 HERFO FINANS AS ,47 FONDSFINANS ,23 SPAREBANKEN VEST ,61 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET ,58 KOMMUNAL LANDPENSJONKASSE ,45 VPF NORDEA NORGE ,20 KLP AKSJE NORDEN VPF ,07 KLP AKSJE NORGE VPF ,07 TERRA UTBYTTE VPF ,06 HELGELAND SPAREBANK ,64 VPF NORDEA KAPITAL ,63 VPF NORDEA AVKASTNING ,55 SKUDENES OG AAKRA SPAREBANK ,54 Sum ,50 46

47 Omsetning (SVEG) Omsetningsstatistikk siste 12 måneder Måned Volum OSE (antall) Kurs ultimo Januar ,00 Februar ,20 Mars ,50 April ,50 Mai ,50 Juni ,00 Juli ,00 August ,50 September ,00 Oktober ,30 November ,90 Desember ,70 Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest har i 2011, i tillegg til overnevnte kursutvikling, betalt et utbytte på NOK 3,5 pr egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest ble notert eksklusive utbytte fra og med

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 26. oktober 2011 1 Tredje kvartal 2011 God underliggende drift Bedret rentenetto Moderate tap Økte provisjonsinntekter og bidrag

Detaljer

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 25. april 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Første kvartal 2012 Optimisme i næringslivet på Vestlandet på tross av internasjonal uro Positivt

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 28. april 2011 Hovedtrekk første kvartal 2011 God vekst i ordinært driftsresultat og finansinntekter God inntektsvekst og godt

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 Året 2010 og fjerde kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 1 2010: Tidenes beste resultat før nedskrivninger og skatt 927 millioner kroner Hovedtrekk for 2010:

Detaljer

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter v/administrerende direktør Stein Klakegg Sterk markedsposisjon i attraktivt marked - Positiv lønnsomhetsutviking

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

1. kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010

1. kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010 1. kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010 1 Agenda Finansiell informasjon Refinansiering fondsobligasjon gjennom emisjon Styrket markedsposisjon og økt kundetilfredshet

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FJERDE KVARTAL 2013 6. februar 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør 4 % 4 % 9 % 10 % 12 % 13 % 261 248 296 226 258 273 223 226 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL OG 2013 700 3,5 % 2.000 5,00 %

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 22.august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank 147 milliarder i forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest 2008 & tall for 4. kvartal 28. januar 2009. Adm. direktørr Stein Klakegg

Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest 2008 & tall for 4. kvartal 28. januar 2009. Adm. direktørr Stein Klakegg Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest & tall for 4. kvartal 28. januar 2009 Adm. direktørr Stein Klakegg 27.01.2009 Tilfredsstillende utvikling i krevende marked Finansiell uro og tiltakende

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2015 30.09.2014 Året 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 22 471 33 293 42 540 Resultat

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2014

Regnskap 1. kvartal 2014 Regnskap 1. kvartal 2014 9.mai 2014 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Godt resultat i 1. kvartal 2014 Et godt kvartal også hensyntatt urealisert kursgevinst Nets Gjennomføring av kapitalplanen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret.

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret. Odal Sparebanks resultat før tap i 3.kvartal var 11,8 mill., en nedgang på 7,2 mill. fra 3.kvartal 2014. Nedgangen henger sammen med engangsgevinst ved salg av Nets-aksjer som i 2014 bidro med over kr.

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 9. august 2012 Finn Haugan, konsernsjef Oppsummering Godt 1. halvår 2012, overskudd 510 mill kroner og egenkapitalavkastning på 11,7 % Egenkapitalemisjon på

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer