Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest"

Transkript

1 Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest 15. februar 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1

2 Året 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte finansieringskostnader God vekst i provisjonsinntekter Styrket kapitaldekning 2

3 Fjerde kvartal 2011 Volatilt kapitalmarked og fortsatt økte kredittspreader Økt bidrag fra betalingstjenester Fortsatt god kunde- og premievekst i Frende Forsikring Moderate tap Integrasjon av Sparebanken Hardanger følger plan 3

4 God kjernebankdrift Året Q * Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 858 mkr 927 mkr 254 mkr 215 mkr Resultat før skatt 732 mkr 800 mkr 199 mkr 168 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 4,55 kr 5,86 kr 1,24 kr 1,12 kr Rentenetto (annualisert) 1,46 % 1,49 % 1,43 % 1,44 % Kostnadsprosent (annualisert) 1,22 % 1,20 % 1,28 % 1,26 % Egenkapitalavkastning (ROE) (annualisert) 8,7 % 11,3 % 9,9 % 8,3 % Forslag til utbytte per egenkapitalbevis 2,00 kr 3,50 kr Forslag til gaver til allmennyttige formål 30 mkr 30 mkr Likviditetsindikator 102,60 % 102,70 % Ren kjernekapitaldekning 9,6 % 9,4 % * Ink l. engangseffek ter: Gevinst Nordito/PBS: 105 mkr AFP-implementering: 62 mk r Kapitaldekning 11,6 % 11,6 % Ren kjernekapitaldekning (Basel II fullt implementert) 12,9 % 12,2 % Kapitaldekning (Basel II fullt implementert) 15,6 % 15,0 % Utbytte, gaver og k apitaldek ning forutsetter resultatdisponering i samsvar med styrets forslag 4

5 22,0 % 17,0 % Egenkapitalavkastning og resultat (konsern) 12,0 % 7,0 % 16,2 % 17,9 % 15,7 % 12,1 % 11,8 % 12,0 % 20,4 % 13,0 % ,3 % 800 8,7 % ,0 % 4,9 % ,0 % 6,4 % 600 4,4 % Historisk vekst og inntjening Forvaltningskapital Total assets NOKm ROE (annualized) 2,0 % -3,0 % rofit NOKm P Resultat etter skatt ROE (annualisert) Gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på 11,1 % siden Gjennomsnittlig årlig vekst i forvaltningskapital på 13,1 % i siden 1997 Kilde: Sparebankforeningen og årsrapporter 5

6 732 Rapportert Nedskrivninger Driftskostnader Hardanger Drif tskostnader SPV Andre f inansielle instrumenter Kredittspreadd FVO 14 Norne, nedskriving balanse Resultatutvikling NOKm Tilknyttede selskaper Badwill annet Badwill merverdi aksjer Netto banktjenester/andree inntekter Rentenetto Korrigert for engangsf orhold 2010 Rapportert

7 199 8 Rapportert Q Nedskrivningerr 28 6 Driftskostnader Hardanger Driftskostnader SPV Resultatutvikling 4. kvartal NOKm Andre f inansielle instrumenter Kredittspread FVO Tilknyttede selskaper Norne, nedskriving balanse Badwill annet Badwill merverdi aksjer Netto banktjenester/andre inntekter Rentenetto Rapportert Q

8 Økt nominell rentenetto fra Q tross stigende innlånskostnader og sterk konkurranse Rentenetto per kvartal (inkl. full konsolidering av Sparebanken Vest Boligkreditt AS) 8

9 9 Endring rentenetto

10 10 Endring rentenetto Q Q4 2011

11 Opprettholdt rentemargin i 2011 Rentemargin per kvartal *) *P Produktmarginer og rentemargin (morbank og boligkredittforetak) målt mot bankens mellomregningsrente 11

12 Produktivitetsforbedring i underliggende drift - utviklings- og IT-kostnader i fjerde kvartal K/I relasjon og kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.. Organisk kostnadsvekst for året er på 49 mkr, tilsvarende 3,3 % (2010- justert for AFP) Tidligere kommunisert forbedringsprogram i morbank ventes å være implementert i løpet av første halvår

13 God innskuddsvekst Innskuddsvekst siste 12 mnd 9,0 % (PM 13,4 % og BM 3,5 %) inkl. Sparebanken Hardanger 13

14 Forvaltningskapital på 116 milliarder - balansert utlånsvekst og god diversifisering Utlånsvekst siste 12 mnd 12,3 % (PM 12,5 % og BM 11,2 %), inkl. Sparebanken Hardanger Engasjementsvolum næringsfordelt 14

15 PM-porteføljen - høy andel med pant i bolig - god sikkerhetsdekning med lave LTV-verdier 95 % av PM eksponert mot boliglån God sikkerhetsdekning 66,4 % 4,9 % 95,1 % 33,6 % Andre lån Boliglån Nedbetalingslån Flexilån 100,0 % 90,0 % 80,00 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,00 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 00% 0,0 95,0 % 3,2 % 1,8 % LTV <= 75 % % LTV > 90 % 95 % av PM-porteføljen er lån sikret i fast eiendom* 34 % av boliglånene er flexilån (rammekreditter), resten er ordinære nedbetalingslån Flexilån har vært innvilget innenfor 75 % av boligens markedsverdi, endres til 70 % jfr nye retningslinjer Ordinære nedbetalingslån er normalt innenfor 90 % av boligverdi (85 % etter nye retningslinjer) Inntil 100% LTV tillates t dersom det stilles tilleggssikkerhet og etter en særskilt forsvarlighetsvurdering. 95% av totale boliglån er innenfor 75 % av boligverdi 15 *Inklusive boligkredittforetak, konserntall

16 Risikoprofil ik - lav i personmarkedet, moderat i bedriftsmarkedet d t - i hovedsak uendret risikoprofil i porteføljen gjennom 2011 Høy PM-andel bidrar positivt til samlet lav risikoprofil Stor andel med pant i bolig og lav LTV Bedret risikoprofil i 2011 lavt rentenivå og lav arbeidsledighet bidrar positivt Noe svekket risikoprofil i BM gjennom 2011: Påvirket av konjunkturutviklingen 2010-regnskaper gir noe svakere BM-klassifisering Nesten 80 % av samlet portefølje med lav risiko. Forventet tap: Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 59% 5,9 54% 5,4 57% 5,7 64% 6,4 55% 5,5 60% 6,0 66% 6,6 68% 6,8 16,0 % 78,0 % 14,9 % 79,7 % 14,2 % 80,1 % 12,9 % 80,7 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q Q ,1 % 80,5 % < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 14,1 % 79,9 % 14,7 % 78,8 % 14,3 % 78,9 % 16

17 Økte gruppenedskrivninger i og redusert mislighold ld Økte nedskrivninger og stabil avsetningsgrad Positiv trend for betalingsmislighold over 90 dager 17

18 Moderate tap Kvartalsvise nedskrivninger Tapskostnad 2011 er 126 mkr: 0,13 (0,15) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån Konstaterte tap: 107 mkr, hvorav tidligere avsatt er 70 mkr. 18

19 Likviditet innenfor styringsrammer - stram styring reduserer strukturell likviditet økt andel OMF i porteføljen Mill Mnd kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Norsk stat Banker OMF Interbank Strukturell likviditet Kommuner og fylkeskommuner Andre Aksjer Brukt til lån i Norges Bank - 19

20 Brutto likviditetsportefølje i fjerde kvartal - over 50 % av porteføljen i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Interbank 2,3 % Aksjer 5,5 % Norsk stat 0,1 % Kommuner og fylkeskommuner 4,1 % Banker 27,1 % Brutto likviditetsportefølje er 13,4 mrd kr. 1,7 mrd kr er benyttet som sikkerhet for lån i Norges Bank. OMF 56,1 % Andre 49% 4,9 20

21 Kapitalmarkedsfinansiering Kapitalmarkedsfinansiering på til sammen NOK 52.5 mrd. (eks. bytteordningen med Norges Bank) Bytteordningen NOK 3.4 mrd. 26 % av finansieringen er utenfor Norge kr kr SPV Boligkreditt 4.kvartal 2011: Emisjon NOK 1 mrd, 5 år, 3mnd NIBOR +69 bp Utvidelse eksisterende lån NOK 1 mrd, 4,25 år (restløpetid), 3mnd NIBOR +55 bp kr MNOK kr Sparebanken Vest har i januar 2012 hentet NOK 1,6 mrd i seniormarkedet. SPV Boligkreditt gjennomførte i januar en svært vellykket OMF-emisjon på EUR 500 mill. kr kr (3.000) 0-1 år 1-3 år 3-5 år Over 5 år Kapitalmarkedsfinansiering* OMF i markedet OMF i bytteordningen *Ekskl. OMF og Bytteordningen NB 21

22 Kapitaldekning overgangsordning - styrket i 2011 og over Finanstilsynets krav om 9% ren kjernekapital Styrket total kapitaldekning med 0,1 prosentpoeng og ren kjernekapitaldekning med 0,2 prosentpoeng p i fjerde kvartal Anbefalingen om 9 % ren kjernekapital er å anse som et Pilar 2-krav: Comply or explain Bankens egne soliditetsmål ligger over 9 %-kravet. Den regulatoriske føringen påvirker således ikke bankens forretningsplaner. Sparebanken Vest har i løpet av januar 2012 utstedt MNOK 325 i ny fondsobligasjonskapital og MNOK 375 i ny ansvarlig lånekapital. Løpende ansvarlig lån teller ikke med som ansvarlig kapital fra ,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 9 % krav til 10,0 % ren kjerne kapital 80% 8,0 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Kapitaldekning Overgangsordning 11,6 % 11,8 % 11,5 % 11,5 % 11,6 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,4 % 9,6 % 2010 Q Q Q Q Q4 Kapitaldekning 11,6 % 11,8 % 11,5 % 11,5 % 11,6 % Tilleggskapital 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % Fondsobligasjon 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % Ren kjernekapital 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,4 % 9,6 % 22

23 Kapitaldekning Basel II - godt rustet til å møte nytt kapitaldekningsregime i CRD IV Sparebanken Vests kapitaldekning er i løpet av 2011 styrket med 0,6 %-poeng. 18,0 % 16,0 % 14,0 % Kapitaldekning Basel II (CRD IV) 15,0 % 1,1 % 15,3 % 15,4 % 15,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % Nivå kapital dekning Med fullt påslåtte buffere er nivået for 16% 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,6 CRD IV 1,7 % ren kjernekapital 9,5 % for å ha full 12,0 % handlefrihet. Sparebanken Vest er pr 4Q ,4 %- poeng over dette målet. Banken er 3,1 %-poeng over nivået for kjernekapital og 22% 2,2 %-poeng over nivået til kapitaldekning. Nivå kjernekapital CRD IV Krav til ren kjernekapital inkludert fullt påslått konserveringsbuffer og motsyklisk kapitalbuffer 10,0 % 8,0 % 6,0 % 40% 4,0 2,0 % 15,6 % 1,0 % 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % Tilstrekkelig ren kjernekapital til å dekke både bevaringsbuffer og motsyklisk kapitalbuffer betyr at Sparebanken Vest er robust og vil ha handlefrihet også i nedgangstider. 0,0 % 2010 Q Q Q Q Q4 Kapitaldekning 15,0 % 15,3 % 15,4 % 15,2 % 15,6 % Tilleggskapital 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % Fondsobligasjon 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % Ren kjernekapital 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % 23

24 Produkt- og leverandørstrategi - i samarbeid med en rekke andre frittstående sparebanker Fullintegrert finanskonsern med et bredt spekter av finansielle tjenester Resultat 1 Vekst i antall salgsoppdrag på 24 % i fjerde kvartal Omsatte samlet 3488 eiendommer i 2011 (+3 % fra 2010) Ledende i Hordaland og nummer to i Rogaland. Heleid forvalter av boliglån. Utsteder av OMF (AAA). Per er det overført 31,1 mrd kr i boliglån til Sparebanken Vest Boligkreditt AS som har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 28,3 mrd kr. Frende Skade Totalt 819 mkr i bestandspremie fordelt på kunder. Markedsandel i Hordaland er 13,5 %. Frende Liv Totalt 460 mkr i bestandspremie fordelt på kunder. 24,4 mkr 105,4 mkr - 19,0 mkr Regnskapsmessig nedskrivning av balanseverdi i 4kv på 30,6 mkr Foretatt operasjonelle grep og tilført 45 mkr i ny kapital Eid av ni frittstående sparebanker og Sparebanken Vest (49.9 %) Nysalgsvolum i første driftsår på 424 mkr Boligkredittselskap - eid av åtte selvstendige sparebanker i Frende-samarbeidet og Sparebanken Vest (40 %). Selskapet driftes av Sparebanken Vest Boligkreditt AS. - 27,0 mkr - 5,0 mkr 1,0 mkr 1 For tilknyttede selskaper vises Sparebanken Vest sin andel av selskapsresultatene etter skatt per

25 Frende Skadeforsikring - fortsatt god vekst med nye kunder i 2011 Sparebanken Vest største distributør i Frende Utvikling i Frende Skadeforsikring (totalt) Frende Forsikring operativ våren 2008 Bestandspremie 819 mkr (+39 %) Sparebanken Vests andel av total bestandspremie utgjør 43 % Combined ratio er redusert fra 118,5% til 105,1 % i løpet av 2011 Skadeprosenten ved utgangen av året var 76,1 (83,4) % 25

26 Høy og stabil kundetilfredshet gjennom 2011 Sparebanken Vest har aldri hatt mer tilfredse personkunder enn i KTI-verdi på 75 Høy og stabil kundetilfredshet med KTI-verdi på 70 i bedriftsmarked. d Sparebanken Vest opprettholder posisjonen som den ledende banken på Vestlandet* * Posisjonsundersøkelse medio

27 Fusjon med Sparebanken Hardanger fra Vellykket teknisk sammenslåing gjennomført feb. Kontor på Voss i moderne lokaler i mars 2012 som også vil inkludere eiendomsmegling Synergieffekter fra sammenslåingen allerede synlige, spesielt IT-kostnader og funding. Tiltagende fra

28 Overskuddsutdeling i morbanken for tilbakeholdt overskudd på 85% av resultat styrker soliditeten Resultat etter skatt 578 mill* Grunnfondets andel av overskudd 470,5 mill (tilsvarende 81,4% av egenkapitalen) Egenkapitalbeviseiernes andel av overskudd 107,7 mill (tilsvarende 18,6% av egenkapitalen) 30 mill. i samfunnsutbytte/ gaver (tilsv. 6,4% av grunnfondets resultatandel) 440,5 mill overføres grunnfondet - styrker soliditeten 52,2 mill. i kontantutbytte (tilsv. 56,8%** av EKB-eiernes resultatandel) 55,5 mill. til utjevningsfondet - styrker soliditeten Forutsetning t ingen EKB-eiere velger utbytteemisjon tt Utdelingsandeler basert på bankens utbyttepolicy Bidrar til å styrke soliditeten e og reduserer e behov for emisjon 28 *Korrigert for fonds for vurderingsforskjeller **Forutsatt fullt utbytte til Stiftelsen Sparebanker Hardanger, ved halvt utbytte 48,4%

29 Fremtidsutsikter Eksterne forhold Vestlandet Høyt aktivitets- og investeringsnivå i olje og energi og i bygg og anlegg God etterspørsel etter oljeprodukter, metaller og fisk Lav ledighet Internasjonale risikofaktorer Gjeldssituasjonen i Europa Tilbakeslag i USAs økonomi Oppbremsing i nye fremvoksende økonomier Situasjonen i Midtøsten t Sparebanken Vest Forventer stabil utvikling i nasjonal/regional økonomi Internasjonal uro kan påvirke vekst og inntjening i hos bankens bedriftskunder d Fortsatt sterk konkurranse Økt bidrag fra datter-/tilknyttede selskap Videreføre pågående arbeid med å videreutvikle kompetanse og effektivisere driften Godt rustet til å møte volatile markeder 29

30 Appendix

31 31 God underliggende drift i fjerde kvartal - påvirket av internasjonal finansuro og integrasjon Sparebanken Hardanger

32 32 God inntektsvekst i basisvirksomheten

33 33 Finansieringsgrad

34 Godt diversifisert ifi BM-portefølje Bedriftsmarked 29,8 % av total 1,9 % 1,6 % 1,5 % Eiendom 4,4 % 3,5 % 3,0 % Shipping Annet 4,3 % 34,8 % Industri Bygg og anlegg 4,6 % Verftsindustri Varehandel 6,2 % Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft 5,9 % 14,6 % 13,5 % Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant 26,66 % 1,8 % 8,0 % 18,4 % Eiendom 10,4 % av total 0,9 % 12,6 % 0,0 % 18,5 % 22,7 % 3,6 % 2,0 % 2,5 % 14,3 % Shipping 4 % av total Bolig Borettslag Fritidseiendom Hotell Industri Kjøpesenter/butikk Kontor Uspesifisert næring Ikke spesifisert 11,9 % 0,4 % Container 14% 1,4 Ferge/passasjer 35,2 % Kjøleskip (reefer) Offshore Tank 19,0 % Tørrbulk, mindre Brønnbåt Kjemikalie Uspesifisert 34

35 Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad - segmentfordelt PM BM 35

36 Risikoprofil - forventet tap PM - lav og stabil risiko, 96 % innenfor 0,2 % i forventet tap 100 % 90 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 0,9 % 3,7 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,2 % 2,8 % 3,0 % 2,7 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 95,0 % 95,4 % 95,3 % 95,4 % 95,7 % 96,2 % 95,99 % 96,4 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q Q < 02% 0,2 02% 0,2 > < 0,75 075% > 075% 0,75 36

37 Risikoprofil - forventet tap BM - moderat risikoprofil, noe svekket i % 90 % 16,7 % 15,0 % 16,1 % 18,8 % 15,7 % 17,7 % 19,7 % 20,6 % 80 % 70 % 60 % 44,9 % 41,5 % 39,9 % 35,1 % 39,8 % 40,5 % 42,5 % 41,4 % 50 % 40 % 30 % 20 % 38,5 % 43,5 % 44,0 % 46,1 % 44,5 % 41,9 % 37,8 % 38,0 % 10 % 0 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 37

38 Likviditetsgrad* nye boliglån - i tråd med policy, lån med likviditetsgrad under 1,1 gis med frarådning Likviditetsgrad nye nedbetalingslån Likviditetsgrad nye flexilån 70 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % <0,79 0,8-1,09 1,1-1,19 1,2-1,49 > 1,5 0 % <0,79 0,8-1,09 1,1-1,19 1,2-1,49 > 1, Q Q Q Q Q Q4 *Inklusiv omsøkt lån og rentepåslag 38 *Basert på Sifo-modellen

39 Kapitaldekning - tilfredsstiller både dagens og fremtidige kapitalkrav Det regulatoriske regimet for kapitalkrav er i endring. Fremtidige kapitalkrav stiller strengere krav til kapitalens kvalitet og kravene til kvantitet økes. På kort sikt er det fremdeles overgangsordningen som gjelder, og fra gjelder også Finanstilsynets anbefaling om 9 % ren kjernekapital Høy prioritet til kapitalplanlegging både på kort og lang sikt for å sikre optimal kapitalsammensetning gitt bankens forretningsmål hensyn tatt både dagens og fremtidig regulatorisk regime Sparebanken Vest er bekymret for at manglende harmoni i fortolkning av kapitaldekningsreglene gir konkurransevridning og at norske banker fremstår mindre solide enn de reelt sett er 4 Q 2011 Overgangsordning Basel II Ren kjernekapital 9,6 % 12,9 % Total kapitaldekning 11,6 % 15,6 % 39

40 Kapitaldekning fremtidig regulatorisk regime - vil norske myndigheter følge Sveriges løsning? Svenske myndigheter har varslet raskere innføring av Basel III enn i resten av EU. I tillegg til kapitalkravene som følger av CRD IV har svenske myndigheter pålagt de største svenske bankene å holde ytterligere 3 % ren kjernekapital fra 2013 og 5 % fra Disse tilleggskravene omtales som systemkravene. Dersom norske myndigheter sørger for harmonisering mellom Norge og Sverige, tilfredsstiller Sparebanken Vest allerede i dag de regulatoriske minstekrav til ren kjernekapital både i 2013 og : 14,5 % 2013: 12,5 % Krav til ren kjernekapital med svenske systembuffere og fullt påslått konserveringsbuffer og motsyklisk k kapitalbuffer 18,0 % Kapitaldekning CRD IV svensk tilnærming 16,0 % 15,0 % 15,3 % 15,4 % 15,6 % 15,2 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 14,0 % 16% 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,6 1,7 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % 6,0 % 40% 4,0 2,0 % Dersom både bevaringsbuffer og motsyklisk kapitalbuffer skulle være påslått med full effekt, må Sparebanken Vest, for å ha full handlefrihet, øke mengden ren kjernekapital med 1,6 %-poeng frem til ,0 % 2010 Q Q Q Q Q4 Kapitaldekning 15,0 % 15,3 % 15,4 % 15,2 % 15,6 % Tilleggskapital 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % Fondsobligasjon 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % Ren kjernekapital 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % 40

41 Makroøkonomiske utsikter - Europeisk gjeldskrise skaper stor usikkerhet prognosene for 2012 noe nedjustert fra 3Q Verden Det forventes en vekst i verdensøkonomien på 4 % i Bak dette vekstanslaget ligger det en oppfatning om en svak vekst i industrilandene, il d og de nye fremvoksende økonomiene ventes således å være viktige drivere for utvikling i verdensøkonomien. Risiko må betraktes å være på nedsiden, der de viktigste risikofaktorene (i rangert rekkefølge): er - (Full) nedsmelting i Europa pga av gjeldssituasjonen. - Fare for resesjon i USA - Svakere vekstimpulser fra nye fremvoksende økonomier Norge Svak vekst i verdensøkonomien påvirker også Norge selv om vi er i en særstilling: - Prognosen for BNP i Fastlands-Norge 2012 nedjustert fra 3,4 % til 3 % - Vekstprognose for privat forbruk nedjustert + Lav arbeidsledighet + Nedjustert rentebane fra Norges Bank Vestlandet Hordaland og Rogaland Norges to største eksportfylker og påvirkes derfor i større grad av internasjonale konjunkturer enn landet for øvrig (risikoen er derfor også høyere): + Høy aktivitet i petroleumssektor og bygg- og anlegg tilsier noe høyere vekst enn landsgjennomsnittet + Utvikling i arbeidsledighet omtrent som resten av landet + Boligprisutvikling i Hordaland som landsgjennomsnitt, noe høyere i Rogaland. 41

42 Nytt regelverk og status Sparebanken Vest - tilfredsstiller i dag kravene etter Basel II med god margin Common Equity (Ren kjernekapital) Tier 1 Capital (Kjernekapital) Total Capital (Ansvarlig kapital) Minimum 4,5 % 6,0 % 8,0 % Conservation Buffer 2,5 % 2,5 % 2,5 % Minimum + Conservation 7,0 % 8,5 % 10,5 % buffer Countercyclical buffer range 0-2,5 % Sparebanken Vest SPV BASEL II* 12,9 % 14,5 % 15,6 % SPV Overgang* 9,6 % 10,8 % 11,6 % 42

43 Rating - Status Moodys Fitch Long-term Short-term Outlook Long-term Short-term Outlook Sparebanken Vest A2 P-1 Stable A- F2 Stable Sparebanken Vest Boligkreditt AS Covered bond program Moodys Rating Aaa Fitch Rating AAA 43

44 Utbyttejustert SVEG pr Avkastning fra 2006 justert for utbytte SVEG OSEEX

45 Kursutvikling for SVEG vs OSEEX/peers Sparebank 1 SMN Sparebanken Møre Sparebank 1 Nord Norge Sandnes Sparebank Helgeland Sparebank Sparebanken Øst Sparebanken Pluss OSEEX Sparebanken Vest

46 Største egenkapitalbeviseiere per største eiere av egenkapitalbevis Antall EKB Andel av EAkapital % SPAREBANKSTIFTINGA HARDANGER ,48 SPARBANKSTIFTELSEN SAUDA ,72 MP PENSJON ,66 FRANK MOHN AS ,55 SKAGEN VEKST ,25 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,10 ODIN NORGE ,63 HERFO FINANS AS ,47 FONDSFINANS ,23 SPAREBANKEN VEST ,61 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET ,58 KOMMUNAL LANDPENSJONKASSE ,45 VPF NORDEA NORGE ,20 KLP AKSJE NORDEN VPF ,07 KLP AKSJE NORGE VPF ,07 TERRA UTBYTTE VPF ,06 HELGELAND SPAREBANK ,64 VPF NORDEA KAPITAL ,63 VPF NORDEA AVKASTNING ,55 SKUDENES OG AAKRA SPAREBANK ,54 Sum ,50 46

47 Omsetning (SVEG) Omsetningsstatistikk siste 12 måneder Måned Volum OSE (antall) Kurs ultimo Januar ,00 Februar ,20 Mars ,50 April ,50 Mai ,50 Juni ,00 Juli ,00 August ,50 September ,00 Oktober ,30 November ,90 Desember ,70 Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest har i 2011, i tillegg til overnevnte kursutvikling, betalt et utbytte på NOK 3,5 pr egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest ble notert eksklusive utbytte fra og med

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 26. oktober 2011 1 Tredje kvartal 2011 God underliggende drift Bedret rentenetto Moderate tap Økte provisjonsinntekter og bidrag

Detaljer

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 25. april 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Første kvartal 2012 Optimisme i næringslivet på Vestlandet på tross av internasjonal uro Positivt

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 28. april 2011 Hovedtrekk første kvartal 2011 God vekst i ordinært driftsresultat og finansinntekter God inntektsvekst og godt

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 Året 2010 og fjerde kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 1 2010: Tidenes beste resultat før nedskrivninger og skatt 927 millioner kroner Hovedtrekk for 2010:

Detaljer

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter v/administrerende direktør Stein Klakegg Sterk markedsposisjon i attraktivt marked - Positiv lønnsomhetsutviking

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

1. kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010

1. kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010 1. kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010 1 Agenda Finansiell informasjon Refinansiering fondsobligasjon gjennom emisjon Styrket markedsposisjon og økt kundetilfredshet

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL RESULTAT RESULTAT EKSKL. ENGANGSEFFEKTER* DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 407 MNOK (526) 370 MNOK (360) GOD EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Året 2010 og fjerde kvartal Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011

Året 2010 og fjerde kvartal Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 Året 2010 og fjerde kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 1 2010: Tidenes beste resultat før nedskrivninger og skatt 927 millioner kroner Hovedtrekk for 2010:

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FJERDE KVARTAL 2013 6. februar 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør 4 % 4 % 9 % 10 % 12 % 13 % 261 248 296 226 258 273 223 226 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL OG 2013 700 3,5 % 2.000 5,00 %

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

TREDJE KVARTAL OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

TREDJE KVARTAL OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR TREDJE KVARTAL 2014 23 OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR TREDJE KVARTAL 1. Hovedtrekk regnskap 2. Status Bedriftsmarked Tema Shipping # 1 REGNSKAP HOVEDTREKK HOVEDTREKK TREDJE

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

SPV TREDJE KVARTAL oktober Stein Klakegg Administrerende direktør

SPV TREDJE KVARTAL oktober Stein Klakegg Administrerende direktør SPV TREDJE KVARTAL 2013 23.oktober 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør STERK FREMGANG I KJERNEBANKDRIFT Egenkapitalavkastning etter skatt ble 14,0 % (12,5 %) Resultat før skatt ble 370 MNOK (303

Detaljer

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 22.august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank 147 milliarder i forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre

Detaljer

Fjerde kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 6.Februar 2013 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 2012 Resultat før skatt ble 1.191 MNOK (732 MNOK) Egenkapitalavkastning etter skatt for

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende

Detaljer

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST EN MER PRESTASJONSORIENTERT BANK - GOD LØNNSOMHET PÅ VESENTLIG HØYERE EGENKAPITAL Egenkapitalavkastning og ren kjernekapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Første kvartal 2013 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2013 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2013 Konsernet Sparebanken Vest 23. april 2013 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk første kvartal Resultat før skatt ble 273 MNOK (234 MNOK) Resultatet er i hovedsak drevet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 18. august 2011 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og frittstående sparebank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET /3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET /3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2015 2/3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDPUNKTER BEDRET BANKDRIFT* STYRKET KAPITALISERING GOD KOSTNADSUTVIKLING OG POSITIVE BIDRAG FRA TILKNYTTEDE

Detaljer

Investorpresentasjon

Investorpresentasjon Investorpresentasjon 30.09.2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 11,9 % Regnskap for 3. kvartal og 30.09.2017

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest 2008 & tall for 4. kvartal 28. januar 2009. Adm. direktørr Stein Klakegg

Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest 2008 & tall for 4. kvartal 28. januar 2009. Adm. direktørr Stein Klakegg Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest & tall for 4. kvartal 28. januar 2009 Adm. direktørr Stein Klakegg 27.01.2009 Tilfredsstillende utvikling i krevende marked Finansiell uro og tiltakende

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest KAPITALMARKEDSDAG Q Oslo, 18. august 2017

SpareBank 1 Nordvest KAPITALMARKEDSDAG Q Oslo, 18. august 2017 SpareBank 1 Nordvest KAPITALMARKEDSDAG Q2 2017 Oslo, 18. august 2017 Om SpareBank 1 Nordvest Etablert i 1835 112 ansatte, 108 årsverk Ca. 30 000 kunder Brutto utlån*: 15,0 mrd Utlån mot personmarked (70

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET /3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET /3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2015 2/3. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDPUNKTER BEDRET BANKDRIFT* STYRKET KAPITALISERING GOD KOSTNADSUTVIKLING OG POSITIVE BIDRAG FRA TILKNYTTEDE

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 SpareBank 1 Markets Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 Adm. banksjef Bjørn Engaas 01 02 03 04 05 Hovedtall pr. Q4 Kapitalplan Tap/mislighold Porteføljesammensetning Litt om marked, næringsliv og digitalitet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg 4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest Adm. dir. Stein Klakegg 4.2.2010 1 - et år med store kontraster Første del Preget av negative utsikter nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg 4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest Adm. dir. Stein Klakegg 4.2.2010 1 - et år med store kontraster Første del Andre del Preget av negative utsikter nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2011 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.850 mill. som er en økning på kr. 65 mill. fra samme periode for ett

Detaljer