Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest"

Transkript

1 Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1

2 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning etter skatt for kvartalet på 12,5 % (5,5 %) Resultatbidrag fra produktselskaper opp 60 MNOK hittil i år mot samme periode i fjor Økte netto rente- og kredittprovisjoner for kvartalet, 458 MNOK (416 MNOK) Spreadinngang gir betydelig gevinst på obligasjonsporteføljen Høy aktivitet preger kostnadsutviklingen i rute med forbedringsprogram Styrket soliditet ren kjernekapitaldekning på 9,7% mot 9,5% i foregående kvartal Hovedsakelig drevet av godt kvartalsresultat og lavere utlånsvekst i bedriftsmarked 2

3 Hovedtall Nøkkeltall pr 3. kvartal isolert og akkumulert 3. kvartal kvartal Resultat før nedskrivninger og skatt 329 mkr 167 mkr 812 mkr 604 mkr 858 mkr Resultat før skatt 303 mkr 135 mkr 708 mkr 533 mkr 732 mkr Rentenetto (annualisert) 1,46 % 1,52 % 1,43 % 1,46 % 1,46 % Kostnadsprosent 54,1 % 65,6 % 58,5 % 61,6 % 60,9 % Finansieringsgrad 55,3 % 56,3 % 55,3 % 56,3 % 53,5 % Likviditetsindikator 106,6 % 103,8 % 106,6 % 103,8 % 102,6 % Ren kjernekapitaldekning 9,7 % 9,5 % 9,7 % 9,5 % 9,6 % Kapitaldekning 11,6 % 11,5 % 11,6 % 11,5 % 11,6 % Ren kjernekapitaldekning (Basel II) 13,3 % 12,5 % 13,3 % 12,5 % 12,9 % Kapitaldekning (Basel II) 16,0 % 15,2 % 16,0 % 15,2 % 15,6 % Kapitaldekningen inkluderer 50 % av resultat for perioden, med unntak av året

4 Nøkkeltall egenkapitalbevis Egenkapitalavkastning etter skatt (%) Resultat pr egenkapitalbevis (NOK) Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis (NOK) Q ,5 % Q3 12 1,56 Q ,4 Q2 12 7,3 % Q2 12 0,88 Q ,8 Q ,4 % Q1 12 1,26 Q ,5 Q ,0 % Q4 11 1,24 Q ,8 Q3 11 5,5 % Q3 11 0,73 Q ,8 4

5 Positiv utvikling i viktigste inntektskilde fortsetter i 3. kvartal Utvikling i netto rente og kredittprovisjonsinntekter Kommentarer ,5 % 3,0 % Positiv effekt av reprising BM, fallende nibor og inngang i spreader ,42 % 1,44 % 1,52 % 1,43 % 1,39 % 1,44 % 1,46 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Utlånsmarginene øker i både PM og BM, men innskuddsmarginene er fremdeles under press Reprising av flere engasjement hittil i år for å oppnå tilfredsstillende prising av risiko 0 Q Q Q Q Q Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter mkr Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter % per kapitalenhet 0,0 % Fortsatt styrket rentenetto for å imøtekomme nye regulatoriske krav 5

6 Resultatfremgangen i tilknyttede selskaper fortsetter Bidraget akkumulert pr Q for banken er 34 MNOK Samlet bedring i bankens resultatandel pr 30/09 på 60 MNOK mot samme periode i fjor Forventning om fortsatt positiv utvikling Frende: Både kostnadsprosent og skadeprosent går ned. Godt skademarked generelt bidrar til dette Både Liv og Skade forventer fortsatt volumvekst 40 Norne: Inntektsvekst pr Q3 på 21% mot samme periode i fjor til tross for utfordrende marked Kostnadstilpasninger har gitt bedring i drift 10 Brage: 0 SUM God ordrereserve Forventer lønnsom vekst fremover 6

7 Betydelig gevinst på finansielle instrumenter i kvartalet Netto gevinst finansielle instrumenter for Q3 (MNOK) Kommentarer Spreadinngang gir betydelig gevinst på obligasjonsporteføljen Fastrenteporteføljen bidrar også med positiv resultateffekt på grunn av lavere rentenivå Store svingninger finansielle instrumenter opp 171 MNOK mot samme kvartal i fjor Utbytte Sertifikater / obligasjoner Aksjer Andre fin. instrumenter Endring kredittspread FVO port. Netto gevinst 7

8 Høyt aktivitetsnivå preger kostnadsutviklingen Endring driftskostnader Q Q Kommentarer Driftskostnader i 3.kvartal Driftskostnader i 3.kvartal Endring driftskostnader 3.kvartal 70 Fremkommer slik: Personalkostnader Hardanger* 7 Andre driftskostnader Hardanger 5 Sum Hardanger 12 Endring årsverk og lønnsvekst morbank 1 Avsetninger forbedringsprogram og bonus 39 Pensjonskostnader 6 IT kostnader 6 Andre driftskostnader og EMV 6 Sum Sparebanken Vest 58 Hardanger, avsetninger og engangskostnader står for over 70 % av brutto vekst i kostnadene målt mot 3. kvartal 2011 Effekter av pågående forbedringsprogram med reduksjon av 50 årsverk innen juni 2013 Pr utgang av Q3 utgjorde avsluttede og signerte sluttavtaler 41 årsverk Ansettelse av 15 årsverk i IT i erstatning for 15 konsulenter vil gi ytterligere besparelse på 12 MNOK i 2013 Ytterligere tiltak for å dempe fremtidig kostnadsvekst er under vurdering *) Inkluderer pensjonskostnader 8

9 Redusert utlånsvekst i tredje kvartal i tråd med mål for året Utvikling i 12mnd organisk* vekst i brutto utlån (%) Kommentarer 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 14,1 % 10,3 % 11,1 % 9,5 % 8,9 % 8,9 % Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Totalt Bedriftsmarked Personmarked Organisk* 12 mnd utlånsvekst på 9,5% ned 0,8% fra foregående kvartal Ink. Hardanger er 12 mnd utlånsvekst 13,4% pr Q3 Nedgangen i kvartalet skyldes redusert utlånsvekst i BM Utlånsvekst i Q3 isolert på -0,3% i BM Stabil utlånsvekst i PM både målt mot foregående kvartal og samme periode i fjor * Eks. utlånsvekst som følger av fusjon med Sparebanken Hardanger 9

10 Indeks nåtid versus fremtid pr september Fremtidsutsikter Vestlandsregionen Fortsatt bred optimisme 7 av 10 vestlandsbedrifter ser lyst på fremtiden Færre optimister i industrien kronekursen tynger Moderat investeringsnivå færre bedrifter ser økte investeringer fremover Forventningene til positiv utvikling i lønnsomhet er uendret fra forrige måling Oljeprisen en viktig premiss for det samlede aktivitetsnivået i regionen 10

11 Fremtidsutsikter Sparebanken Vest Styrking av rentenetto inn i fjerde kvartal Opprettholdelse av marginer nødvendig for å imøtekomme nye regulatoriske krav Sterk posisjon og solid portefølje i privatmarked rustet for fremtidig konkurranse Ytterligere tiltak for å dempe bankens kostnadsvekst er under vurdering Effekter av pågående forbedringsprogram forventes i 2013 Forventer fortsatt positiv resultatutvikling fra tilknyttede selskap Begrenset utlånsvekst i påvente av avklaring rundt fremtidig regulatorisk regime Mål om samlet utlånsvekst i BM på 5% for året står fast God likviditet og soliditet stabilt risikobilde for utlånsporteføljen 11

12 Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest : Regnskap og finans 24. oktober 2012 Eivind Areklett Norebø, CFO 12

13 Resultatutvikling 3. kvartal NOKm Rapportert Q Øvrige drif tskostnader Drif tskostnader Hardanger Andre f inansielle instrumenter Nedskrivninger Aksjer Sertif ikater og obligasjoner Tilknyttede selskaper Netto banktjenester/andre inntekter Rentenetto Rapportert Q

14 Endring rentenetto Q Q Rentenetto Q Aksjer Sertifikater og obligasjoner Innskuddsmargin Avkastning egenkapital Utlånsmargin Innskuddsvolum Utlånsvolum Rentenetto Q

15 Stabil rentemargin målt mot 3.kvartal i fjor Produktmarginer og rentemargin* målt mot bankens mellomregningsrente 2,50 % 2,10 % 2,10 % 2,00 % 1,50 % % p.a. 1,00 % 0,50 % 0,00 % Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Utlån Innskudd Rentemargin 15 * Morbank og boligkredittforetak

16 Økte utlånsmarginer målt mot 3-måneder NIBOR* Innskuddsmarginer fremdeles under press Innskuddsmarginer ned 12bp for BM og 5bp for PM fra foregående kvartal Utlånsmarginer opp 18bp for BM og 6bp for PM fra foregående kvartal 1,00 3,50 0,80 0,60 0,30 0,56 0,62 0,46 0,48 0,63 0,82 0,77 3,00 2,50 2,41 2,37 2,39 2,41 2,20 2,28 2,18 2,23 2,69 2,69 2,87 0,40 0,20-0,24 0,42 0,46 0,31 0,32 0,43 0,57 0,55 0,02 2,00 1,50 1,00 1,68 1,42 1,38 1,50 1,41 1,22 1,09 1,09 1,73 1,89 1,95-0,20-0,40 Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,17-0,05-0,23-0,16-0,28 Q Q ,50 - Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Personmarked Bedriftsmarked Personmarked Bedriftsmarked 16 Definisjon: Kvartalets gjennomsnittlige kunderente minus gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR

17 Stabile innskudd og finansieringsgrad på nivå med 2Q Innskuddsvekst siste 12 mnd på 11,3% inkl. Hardanger Eks. Hardanger er siste 12 mnd innskuddsvekst 6,9%, fordelt 2,5% på BM og 10,4 % på PM % % Mrd. kr ,6 15,8 18,0 15,1 15,2 17,5 17,8 18,8 19,1 20,3 21,0 21,2 20,7 22,7 23,3 21,9 24,7 23,8 24,4 50 % 45 % 40 % 35 % ,0 25,6 24,3 25,4 25,4 26,9 25,5 26,1 26,2 28,2 27,5 27,6 27,8 29,9 29,2 31,2 31,8 34,3 34,0 30 % 25 % 0 20 % Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Personmarked Bedriftsmarked Finansieringsgrad 17

18 PM-porteføljen høy andel med pant i bolig God sikkerhetsdekning med lave LTV verdier 95% av PM eksponert mot boliglån God sikkerhetsdekning 5,2 % 94,8 % 32,9 % 67,1 % Andre lån Boliglån Nedbetalingslån Flexilån 95 % av PM-porteføljen er lån sikret i fast eiendom* 33 % av boliglånene er flexilån** (rammekreditter), resten er ordinære nedbetalingslån 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 93,1 % 4,4 % 2,5 % LTV <= 70 % % LTV > 85 % Ordinære nedbetalingslån er normalt innenfor 85 % av boligverdi etter nye retningslinjer Inntil 100% LTV tillates ved tilleggssikkerhet eller etter en særskilt forsvarlighetsvurdering 93 % av total boliglånsvolum er innenfor 70 % av boligverdi forutsatt at alle lån splittes. 18 *) Inklusive boligkredittforetak, konserntall **) Kan innvilges innenfor 70% av boligens markedsverdi eller ved tilleggssikkerhet jfr nye retningslinjer

19 PM porteføljen utgjør 70% av total utlånsportefølje Godt diversifisert BM portefølje Segmentfordeling total utlånsportefølje pr Q3 Kommentarer 1,1 % 0,8 % 1,1 % 1,2 % 1,5 % 1,9 % 1,3 % 4,4 % 3,8 % 11,1 % 0,5 % 0,7 % 0,4 % Personmarked Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri PM porteføljen dominerer total utlånsportefølje BM porteføljen er godt diversifisert Næringseiendom utgjør største enkeltsegment 11,1% av total portefølje 70,0 % Varehandel Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant Ingen vesentlige endringer i segmentsammensetningen i kvartalet Andelen næringseiendom og shipping er svakt ned fra 2Q 19

20 Stabil og lav risikoprofil i personmarkedet dominerer samlet risikoprofil Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD)* styrket i kvartalet Kommentarer 100 % 90 % 80 % 70 % 5,7 % 6,4 % 5,5 % 6,0 % 6,6 % 6,8 % 8,4 % 7,0 % 7,5 % 14,2 % 12,9 % 14,1 % 14,1 % 14,7 % 14,3 % 10,6 % 10,2 % 9,4 % Høy PM-andel bidrar positivt til samlet lav risikoprofil Høy andel med pant i bolig og lav LTV 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 80,1 % 80,7 % 80,5 % 79,9 % 78,8 % 78,9 % 81,0 % 82,8 % 83,2 % > 83% av samlet portefølje med lav risiko Stabil / styrket utvikling gjennom kvartalet 10 % 0 % Q Q Q Q Q Q Q Q Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 20 * Fra 2012 har banken ny tapsberegning som påvirker klassifiseringen. Dette gjør at dataene ikke er direkte sammenlignbar med tidligere perioder.

21 Både avsetningsgrad og betalingsmislighold på nivå med foregående kvartal Total avsetningsgrad på 0,67% Betalingsmislighold 90d både for PM og BM på nivå med 2Q Avsetningsgrad 0,70 % 0,68 % 0,66 % 0,64 % 0,62 % 0,60 % 0,58 % 0,56 % 0,54 % 0,52 % 0,62 % ,63 % ,64 % ,64 % ,63 % ,63 % ,64 % ,63 % ,66 % ,67 % ,67 % Nedskrivninger mkr 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % 0,50 % Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Avsetningsgrad 0 Misligholdsgrad 90 dg PM Misligholdsgrad 90 dg BM Misligholdsgrad 90 dg Alle segmenter 21

22 Lave tap i 3.kvartal Tap på utlån i Q3 på 26 MNOK Kommentarer Tapskostnad i tredje kvartal er 26 MNOK, ned 6 MNOK fra samme periode i fjor Dette tilsvarer 0,10% (0,14%) p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån Tilsvarende akkumulert pr tredje kvartal er 0,13% (0,10%) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

23 God likviditet innenfor styringsrammer Strukturell likviditet på 18 mnd Sammensetning likviditetsportefølje 3Q 2012 Halvparten av likviditetsporteføljen består av OMF Aksjer 5 % Interbank 1 % Kommuner og fylkeskommuner 21 % Mill mnd OMF 52 % Banker 20 % kv kv kv kv kv kv kv kv kv Norsk stat - Kommuner og fylkeskommuner Andre 2 % Banker Andre OMF Aksjer Interbank Brukt til lån i Norges Bank Strukturell likviditet 23

24 Kapitaldekning overgangsordning og Basel II Ren kjernekapital styrket i begge regimer Etter overgangsordning* Etter Basel II* 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 12,3 % 11,5 % 11,6 % 11,4 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 0,3 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % 1,6 % 11,6 % 0,3 % 1,6 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 15,2 % 1,1 % 1,7 % 16,6 % 15,6 % 15,6 % 1,6 % 1,0 % 0,4 % 1,7 % 2,2 % 2,3 % 16,0 % 0,5 % 2,2 % 8,0 % 8,0 % 6,0 % 6,0 % 12,4 % 12,9 % 12,8 % 12,9 % 13,3 % 4,0 % 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,5 % 9,7 % 4,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 2011 Q Q Q Q Q3 Kapitaldekning 11,5 % 11,6 % 12,3 % 11,4 % 11,6 % Tilleggskapital 0,8 % 0,8 % 1,2 % 0,3 % 0,3 % Fondsobligasjon 1,3 % 1,2 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % Ren kjernekapital 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,5 % 9,7 % 0,0 % 2011 Q Q Q Q Q3 Kapitaldekning 15,2 % 15,6 % 16,6 % 15,6 % 16,0 % Tilleggskapital 1,1 % 1,0 % 1,6 % 0,4 % 0,5 % Fondsobligasjon 1,7 % 1,7 % 2,2 % 2,3 % 2,2 % Ren kjernekapital 12,4 % 12,9 % 12,8 % 12,9 % 13,3 % * Kvartalstallene inkluderer 50% av akkumulert resultat etter skatt 24

25 Spørsmål?

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2014 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2014 har Vang Sparebank

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse.

Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse. Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse. Kredittrutiner som skal sikre at utlånsporteføljen er innenfor vedtatt risikoprofil Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING 4. KVARTAL 2014 BRAGE FINANS AS Godt resultat- Solid utvikling. Oppsummering per. 4. kvartal 2014 Resultat før skatt : tnok 21.315 (9.240) Netto driftsinntekter: tnok 66.070

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Pressemelding 6. februar 2015 RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014 Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Statoils driftsresultat for året 2014 var 109,5 milliarder

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet Leder har ordet Året 28 markerte slutten på en av de sterkeste konjunkturoppgangene verden har sett på mange år. For medlemsselskapene ble det et godt år som helhet, men det ble også året hvor selskapene

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer